Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

256 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 11:28

Hiện nay việc sử dụng vốn cũng như vận dụng các giải pháp tài chính còn nhiều bất cập chưa đủ động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Thanh Hóa. Để khắc phục được những vấn đề tồn tại này, cần phải xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp tài chính cụ thể thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Chính từ thực tế đó mà Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã được thực hiện. MỞ ĐÂU ̀ 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Nơng nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản cung cấp nhiều loại sản   phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung   cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích lũy ban đầu cho sự nghiệp phát triển của đất   nước. Hầu hết các nước phải dựa vào sản xuất nơng nghiệp để  tạo sản lượng  lương thực, thực phẩm cần thiết đủ  để  ni sống dân tộc mình và tạo nền tảng  cho các ngành, các hoạt động kinh tế khác phát triển Việt Nam là một nước nơng nghiệp với điểm xuất phát thấp, đa số  lao   động hoạt động trong lĩnh vực nơng nghiệp với năng suất khai thác ruộng đất và  năng suất lao động còn thấp. Để giải quyết những vấn đề này thì việc thực hiện   chuyển dịch CCKT nơng nghiệp có ý nghĩa vơ cùng quan trọng đối với quốc gia   cũng như đối với từng địa phương trên phạm vi cả nước.  Thanh Hóa là một tỉnh có địa bàn kinh tế  rộng, dân cư  chủ  yếu sống  ở  nơng thơn và lao động trong lĩnh vực nơng nghiệp. Đời sống của nơng dân gặp  nhiều khó khăn, thu nhập thấp. Trong những năm gân đây, th ̀ ực hiện đường đối  đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã rất nỗ lực cố gắng trong   việc sử  dụng các giải pháp tài chính như  chi NSNN, TDNN, TDNH,  để  thúc   đẩy q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. Kết quả  là giá trị  sản xuất nơng   nghiệp ln tăng, chuyển dịch CCKT địa phương ngày càng tích cực, kết cấu hạ  tầng nơng thơn được cải thiện rõ rệt, chất lượng đời sống của người dân nơng  thơn được tăng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì chuyển dịch   CCKT nơng nghiệp tinh Thanh Hoa còn g ̉ ́ ặp rất nhiều khó khăn, đó là nguồn thu  ngân sách thấp  ảnh hưởng đến chi NSNN cho nơng nghiệp; nguồn vốn tín dụng  ưu đãi cho lĩnh vực nơng nghiệp còn hạn hẹp, việc sử  dụng vốn cũng như  vận   dụng các giai phap tai chinh còn nhi ̉ ́ ̀ ́ ều bất cập chưa đủ  động lực để  phát triển   kinh tế  nơng nghiệp tương xứng với tiềm năng vốn có của tinh. Kh ̉ ắc phục   những vấn đề tồn tại này, cần phải xây dựng cơ sở  lý luận, phân tích thực tiễn  nhằm tìm ra những giải pháp tài chính cụ  thể thúc đẩy việc chuyển dịch CCKT   ngành nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa.  Đề tài “Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nơng   nghiệp tỉnh Thanh Hóa”  được NCS lựa chọn nghiên cưu làm lu ́ ận án tiến sỹ  xuất phát từ  tính cấp thiết cả  về  lý luận và thực tiễn nêu trên, vơi mong mn ́ ́  nhưng kêt qua nghiên c ̃ ́ ̉ ưu cua luân an s ́ ̉ ̣ ́ ẽ  đóng góp vao s ̀ ự  phat triên KTXH tinh ́ ̉ ̉   Thanh Hoa trong s ́ ự nghiêp CNH – HĐH đ ̣ ất nước.  2. Tơng quan các nghiên c ̉ ưu có liên quan đ ́ ến đề tài luận án Nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân và các chính sách hỗ trợ tam nơng đang  là vấn đề  thu hút sự  quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học trong va ngoai ̀ ̀  nước. Những nghiên cứu trong thời gian gần đây của các nhà khoa học đã và   đang đóng góp những kết quả nhất định vào sự phát triển KTXH từng vùng, từng   khu vực trên phạm vi lãnh thổ quốc gia.  Co rât nhiêu nh ́ ́ ̀ ưng nghiên c ̃ ứu điển hình trong nước liên quan tơi vân đê ́ ́ ̀  nông nghiêp, chuyên dich CCKT nông nghiêp, CNH – HĐH nông nghi ̣ ̉ ̣ ̣ ệp nông   thôn, cac chinh sach thuc đây chuy ́ ́ ́ ́ ̉ ển dịch CCKT nơng nghiệp và mơ hình chuyển  dịch CCKT nơng nghiệp và mơt sơ nh ̣ ́ ững cơng trình nghiên cưu mang tinh đăc thu ́ ́ ̣ ̀   phát triển kinh tê đia ph ́ ̣ ương dựa trên những thế  mạnh trong linh v ̃ ực nông  nghiệp co thê ap dung cho tinh Thanh Hoa – đôi t ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ượng nghiên cứu cua ln an ̉ ̣ ́ Chăng han nh ̉ ̣ ư: vấn đề  cơng nghiệp hóa phát huy lợi thế  so sánh động ­  mơ   hình     kết   hợp   tăng   trưởng   nhanh   với   phát   triển   bền   vững   đã  được  PGS.TS. Đỗ  Đức Định đê câp đên trong cuôn ̀ ̣ ́ ́  "Kinh tế  học phát triển về  cơng   nghiệp hóa cải cách nền kinh tế"(2004) [14]. Ơng đa cho răng cơng nghi ̃ ̀ ệp hóa là   một trong những vấn đề  quan trọng nhất của kinh tế học phát triển. Trước hết,  vấn đề  đăt ra cho cơng nghi ̣ ệp hóa la: t ̀ ại sao phai th ̉ ực hiên cơng nghiêp hoa? ̣ ̣ ́   Thực hiên băng cách nào? Sau đó tác gi ̣ ̀ ả  giải quyết vấn đề  bằng cách lý giải:  thực hiện cơng nghiệp hóa nền kinh tế trước hết phải bắt đầu từ  lĩnh vực nơng  nghiệp và chuyển dịch CCKT nơng nghiệp là cách thức để  thốt khỏi tình trạng   nền kinh tế  nơng nghiệp lạc hậu và được thực hiện thơng qua hình thức huy  động và phân bổ  các yếu tố sản xuất. Trong các yếu tố  sản xuất cần huy động   thì vốn là yếu tố số một để phát triển sản xuất. Có như vậy mới tiến hành cơng  nghiệp hóa một cách tồn diện nền kinh tế "Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế địa phương" (2011) [18] của  tac gia ́ ̉ Hồng Văn Hoan đa đ ̃ ưa ra những cơ sở lý luận vê mơ hình phát tri ̀ ển kinh  tế địa phương ­ một phần quan trọng trong phát triển kinh tế quốc gia, đồng thời  giới thiệu mơ hình thực tế của một số nước trên thế giới vê phát tri ̀ ển kinh tế địa   phương, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Thành cơng của cuốn sách là   đã gắn kết được giữa mơ hình lý thuyết về phát triển kinh tế địa phương với tình  hình thực tế phát triển kinh tế của một số quốc gia giúp người đọc có cái nhìn cụ  thể, sinh động về  sự  phát triển của từng địa phương dựa vào thế  mạnh và sự  khác biệt của từng vùng, từng khu vực, lãnh thổ. Đặc biệt, tác giả có đề cập đến   vấn đề quản lý ngân sách địa phương – một bộ phận quan trọng câu thành NSNN ́   giúp thực hiện mục tiêu phát triển KTXH địa phương. Những thành công của  cuốn sách là cơ  sở  cho NCS xây dựng cac giai phap tai chinh phát tri ́ ̉ ́ ̀ ́ ển kinh tế  nơng nghiệp nơng thơn trên địa bản tỉnh Thanh Hóa.  Chuyển dịch CCKT nơng nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng  của q trình CNH – HĐH nền kinh tế  nước nhà. Những cơ  sở  lý luận về  mơ   hình CNH ­ HĐH theo định hướng XHCN   Việt Nam đa đ ̃ ược tác giả  GS.TS   Đỗ Hồi Nam đề cập trong "Mơ hình CNH ­ HĐH theo định hướng XHCN ở Việt   Nam"(2009) [37]. Tác giả  đã đi sâu vao phân tích vai trò, v ̀ ị  trí mới của nơng  nghiệp nơng thơn; quan niệm vê chuy ̀ ển dịch CCKT nơng nghiệp trong bối cảnh  mới của thời đại; u cầu và những yếu tố   ảnh hưởng đến việc rút ngắn q  trình CNH ­ HĐH nơng nghiệp nơng thơn.  Tóm lại, cac nghiên c ́ ưu trên đây đ ́ ều cung câp c ́ ơ sở ly ln, nh ́ ̣ ững nghiên  cứu thực tế về phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch CCKT nông nghiệp,  phat triên kinh tê đia ph ́ ̉ ́ ̣ ương. Những kết quả  nghiên cứu chủ  và nội dung yếu  được các cơng trình nêu trên đê câp t ̀ ̣ ới đó là: ­ Chuyển dịch CCKT nơng nghiệp theo hướng hiện đại; nhưng u c ̃ ầu và   nội dung của chuyển dịch CCKT nơng nghiệp; và phát triển kinh tế nơng nghiệp  trong điều kiện thực tế của Việt Nam ­ Thực hiện cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa và sinh học hóa trong  nơng nghiệp. Xây dựng kết cấu hạ  tầng kỹ  thuật, kinh tế, xã hội NNNT, đưa  NNNT phát triển ngày càng văn minh, hiện đại ­ Chuyển đổi nghề  nghiệp nơng thơn, trong đó chú trọng phát triển các  làng nghề  truyền thống và làng nghề  mới; phát triển nguồn nhân lực cho nơng  nghiệp, nơng thơn ­ Một số mơ hình CNH ­ HĐH NNNT Việt Nam trong những năm đổi mới.  ­   Kinh   nghiệm   nước       viêc̣   đầu   tư   phát   triển   kinh   tế   nông   nghiệp Cac nghiên c ́ ưu cung tâp trung vao đánh giá c ́ ̃ ̣ ̀ ơ chế tác động của các chính  sách mà Nhà nước áp dụng đối với lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân  như: chính sách đầu tư của Nhà nước đối với nơng nghiệp, chính sách giải quyết   việc làm cho nơng dân, chính sách đảm bảo vật tư  và tiêu thụ  sản phẩm nơng  nghiệp, chính sách thuế  nơng nghiệp, chính sách phát triển khoa học kỹ  thuật  trong nơng nghiệp, chính sách giá cả  nơng sản phẩm, chính sách bảo hiểm sản  xuất , cac nghiên c ́ ưu này cung c ́ ấp khá tồn diện về sự  đổi mới cơ  chế chính   sách của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo từng thời kỳ  phát triển của đất nước.  Bên canh cac công trinh nghiên c ̣ ́ ̀ ứu kê trên con co môt sô cac nghiên c ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ứu có  liên quan đên viêc phân tich, đanh gia th ́ ̣ ́ ́ ́ ực trang va đê xuât cac giai phap tai chinh ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́   đê phat triên lĩnh v ̉ ́ ̉ ực nông nghiệp đo la:  ́ ̀ Đề  tài khoa học cấp Bộ:  "Những vấn đề  kinh tế, xã hội nảy sinh trong   thực hiện CNH ­ HĐH nơng nghiệp, nơng thơn"  (2009) cua TS Ph ̉ ạm Ngọc Dũng.  Đây là đề tài mang tính tổng hợp cao, cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng thể   thực trạng nơng thơn, những vấn đề  nảy sinh   khu vực nơng thơn khi tiến  hành CNH ­ HĐH. Vấn đề  này gợi mở  cho rất nhiều nghiên cứu chun sâu về  lĩnh vực NNNT và nó giúp ích cho NCS trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp  với tình hình thực tế  tại các địa phương hiện nay khi tiến hành chuyển dịch   CCKT nơng nghiệp trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, những nghiên cứu của   đề tài này chỉ tập trung vào một số vấn đề KTXH bức xúc nhất ở nơng thơn Việt   Nam thực hiện CNH ­ HĐH; còn đánh giá những tác động tích cực của chuyển   dịch CCKT nơng nghiệp, của CNH – HĐH nơng nghiệp, nơng thơn tới phát triển   KTXH khơng được đề cập ở đây "Nơng nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển"(2010), [35] cua TS. Tr ̉ ần  Quang Minh đa phân tích, đánh giá th ̃ ực trạng phát triển của nền nơng nghiệp  Hàn Quốc và những chính sách nơng nghiệp ma Hàn Qu ̀ ốc áp dụng trong giai  đoạn 1998 – 2008. Từ  đó tác giả  đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt   Nam trong việc phát triển nơng nghiệp. Những thành cơng của các chính sách   nơng nghiệp mà Chính phủ  Hàn Quốc đã sử  dụng, mang lại sự  phát triển vượt   bậc cho nền nơng nghiệp Hàn Quốc đó là: chính sách mở  rộng chương trình chi  trả trực tiếp, bảo vệ thu nhập nơng nghiệp trước các thiên tai, ổn định giá cả sản   phẩm nơng nghiệp, phát triển và mở rộng các nguồn thu phi nơng nghiệp và các  chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh nơng nghiệp. Đây là những gợi ý trong  việc vận dụng các chính sách phát triển nơng nghiệp ở Việt Nam Tiêp đên, " ́ ́ Chính sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp ở Việt Nam hiện nay"   (2011), [52] cua TS. Đồn Xn Th ̉ ủy tập trung vào phân tích, đánh giá mức độ  phù hợp của các chính sách hỗ  trợ  sản xuất nơng nghiệp   nước ta trong thời   gian qua so với thơng lệ quốc tế, quy định của WTO, đồng thời đề xuất các giải  pháp nhằm tiếp tục hồn thiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp theo  hướng vừa phù hợp với các cam kết quốc tế, vừa thúc đẩy phát triển nền nơng   nghiệp hiện đại, tạo cơ  sở  bền vững cho giải quyết vấn đề  nơng dân và nơng   thơn trong thời gian tới, đặc biệt là đến năm 2018 khi Việt Nam trở  thành một  quốc gia có nền kinh tế thị trường đầy đủ Ở  nhưng pham vi hep h ̃ ̣ ̣ ơn co cac đê tai nh ́ ́ ̀ ̀ ư:  "Quá trình chuyển dịch cơ   cấu  lao động theo  hướng CNH  ­  HĐH     vùng đồng bằng Bắc   Bộ   nước  ta"  (2000), [33] ­ Luận án tiến sỹ kinh tế cua NCS Lê Dỗn Kh ̉ ải;  "Chuyển dịch cơ  cấu kinh tế nơng thơn Bắc Trung bộ theo hướng CNH – HĐH"  (2001), [1] ­ Luận  án tiến sỹ  kinh tế  cua NCS Nguy ̉ ễn Đăng Bằng;   "Chuyển dịch cơ  cấu kinh tế   nơng nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 – 2010"  (2013), [12] ­ Luận án tiến  sỹ  địa lý học cua NCS Lê Kim Chi; " ̉ Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển   các làng nghề trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay" (2009),  [63] ­ Luận án tiến sỹ kinh tế cua NCS Tơn Th ̉ ất Viên; "Giải pháp huy đơng vốn   tín dụng phục vụ phát triển kinh tế  ­ xã hội thành phố  Đà Nẵng" (2010), [62] ­  Luận án tiến sỹ  kinh tế  cua NCS H ̉  Hữu Tiến; "Sử  dụng một số  công cụ  tài   chính nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở các tỉnh Tây Ngun" (2011), [27] ­  Luận án tiến sỹ kinh tế cua NCS Tơn Thu Hi ̉ ền; (2011), "Giải pháp tài chính thúc   đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Ngun theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện   đại hóa" (2011), [22] ­ Luận án tiến sỹ kinh tế cua NCS Ph ̉ ạm Sỹ Hùng Cac luân an trên đây đa nghiên c ́ ̣ ́ ̃ ưu va trinh bay nh ́ ̀ ̀ ̀ ưng luân c ̃ ̣ ứ khoa hoc va ̣ ̀  thực tiên lam c ̃ ̀ ơ sở cho viêc huy đông nguôn l ̣ ̣ ̀ ực tai chinh va đê xuât cac giai phap ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́  tai chinh thuc đây chuy ̀ ́ ́ ̉ ển dịch CCKT nông nghiệp.  Thêm vao đo, co nh ̀ ́ ́ ưng nghiên c ̃ ứu chi tâp trung vao môt khia canh nao đo ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́  vê cac giai phap tai chinh đôi v ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ới linh v ̃ ực nông nghiêp, nông thôn. Đo la cac bai ̣ ́ ̀ ́ ̀  bao đăng trên cac tap chi chuyên nganh: ́ ́ ̣ ́ ̀  "Đặc trưng của nền nông nghiệp mới   trong bối cảnh CNH ­ HĐH đất nước, tồn câu hóa" ̀  cua TS. Vũ Tr ̉ ọng Bình đăng  trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 182 tháng 8/2012 [3]; "Tăng đầu tư cho nơng   nghiệp – giải pháp bảo đảm cho khu vực kinh tế  này thực hiện thành cơng sự   nghiệp CNH ­ HĐH" cua GS.TSKH Lê Du Phong, Th.s Lê Hu ̉ ỳnh Mai đăng trên   Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 182 tháng 8/2012 [44]; "Định hướng, giải pháp   tăng cường và nâng cao hiệu quả  đầu tư  cơng cho nơng nghiệp, nơng dân và   nơng   thơn"  cuả   GS.TS   Vương   Đình   Huệ   đăng     Tạp   chí   Tài     số     (574)/2012 [24];  "Cho vay  ưu đãi nơng nghiệp nơng thơn khu vực Đồng bằng   sơng Cửu Long có bảo hiểm lãi suất giúp nơng dân an tâm – ngân hàng an tồn"  cua TS. Nguy ̉ ễn Đức Hưởng đăng trên Tạp chí Thị  trường Tài chính Tiền tệ  số  24 tháng 12/2013 [28]; "Chính sách tiền tệ  trong việc mở  rộng tín dụng vùng   Đồng bằng sơng Cửu Long – Thực trạng và giải pháp " cua Th.S. Nguy ̉ ễn Thị  Hồng đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 24 tháng 12/2013 [26] Ngoai ra con co mơt sơ tai liêu n ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ước ngoai trinh bay cac nghiên c ̀ ̀ ̀ ́ ứu vê linh ̀ ̃   vực nông nghiêp, nông thôn nh ̣ ư: Với sự hợp tác giúp đỡ  của tổ  chức AECI, ETEA và AIDA, khoa Kinh tế  của trường Đại học Tây Ngun đã hồn thành dự  án: "Giải pháp hỗ  trợ  phát  triển   nơng   thôn   thông  qua   việc   nâng   cao  khả     quản  lý   hợp   tác   xã   nơng  nghiệp". Dựa trên những nghiên cứu của dự  án, nhóm nghiên cứu đã giới thiệu   cuốn sách: " Bases for territory ­ based rural development in the central highlands  " (2012) [66] ­ bao gồm những kết quả nghiên cứu của các chun gia trong lĩnh   vực phát triển nơng nghiệp, nơng thơn. Cuốn sách đã phân tích những thách thức,  khó khăn mà nơng nghiệp Việt Nam gặp phải trên con đường phát triển, từ  đó   đưa ra mơ hình tăng trưởng kinh tế: nhân tố định hướng chung cho sự phát triển   nơng nghiệp; nhận diện, đánh giá các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực nơng nghiệp   khu vực Tây Ngun của Việt Nam và xác định chiến lược phát triển kinh tế  nơng nghiệp khu vực Tây Ngun. Đây là cuốn sách trình bày những nghiên cứu    chiến lược phát triển nơng thơn cho khu vực Tây Ngun, có vị  trí địa lý và   điều kiện kinh tế ­ xã hội đặc thù riêng.  Trong cuốn "Agriculture and Development"(2008) [67], các tác giả  đã tập  hợp những nghiên cứu điển hình về phát triển nơng nghiệp của các nhà khoa học   trong Hội thảo: "Báo cáo tình hình phát triển của thế  giới năm 2008" do World  Bank tổ chức tại Berlin. Những bài viết đã chỉ ra rằng, nơng nghiệp là một nhân   tố quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế  ở các quốc gia nghèo. Ba phần tư  người nghèo ở các quốc gia đang phát triển sống tại các vùng nơng thơn. Để đẩy  mạnh q trình tồn cầu hóa nơng nghiệp, các chính sách phát triển nơng nghiệp  phải xuất phát từ việc giải quyết những thách thức, khó khăn trong tương lai mà   sản xuất nơng nghiệp gặp phải, đó là sự  khan hiếm tài ngun thiên nhiên và   những u cầu của q trình tồn cầu hóa.  Shin'schi Shigetomi (1998), Cooperation and Community in Rural Thailand:   An Organizational Analysis of Participatory Rural Development, [69]  Nghiên cứu  này chia sẻ  những thơng tin, kinh nghiệm hữu ích trong việc phát triển kinh tế  NNNT dựa trên cách thức tổ chức cộng đồng và sự  liên kết của người dân nơng  thơn. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích những thay đổi cấu trúc làng xã  cũng như  tính cộng đồng của khu vực nơng thơn dưới tác động của các chính  sách phát triển nơng thơn. Tác giả  cũng đã đưa ra mơ hình tổ  chức làng xã phát   triển thơng qua nghiên cứu điển hình tại làng Si Phon Thong (ví dụ điển hình về  chính sách thành lập ngân hàng gạo năm 1982)   Solon   Barraclough,   K   Ghimire,   H   Meliczek   –   Geneva   (1997);  Rural  development and the environment: Towards ecologically and socially sustainable   development in rural areas, Switzerland.[70] Các tác giả  đã đề  cập đến các vấn  đề về phát triển nơng thơn theo hướng bền vững; tăng cường hội nhập, liên kết   quốc gia và quốc tế về: nguồn lực, chính sách, cách thức tổ chức sản xuất và tiêu   thụ  sản phẩm nơng nghiệp. Đồng thời tác giả  cũng phân tích những cơ  hội và   thách thức trong phát triển nơng thơn và mơi trường   từng địa phương và quốc  gia; từ đó đưa ra những cải cách mang tính quốc tế và các khuyến nghị.  Tom lai, các cơng trình nghiên c ́ ̣ ứu khoa học nêu trên đêu thê hiên s ̀ ̉ ̣ ự công   phu va tinh hê thông d ̀ ́ ̣ ́ ưới nhiều góc độ khác nhau về các nội dung liên quan đến  nội dung đề tài nghiên cứu của NCS như: phát triển kinh tế nơng nghiệp, CCKT,   chuyển dịch CCKT nơng nghiệp  Các nghiên cứu này, đã gợi mở  nhiều vấn đề  cho NCS xây dựng cơ sở lý luận, vận dụng lý luận vào nghiên cứu thực tế và đề  xuất các giải pháp nhằm hồn thiện các giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch   CCKT nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, các cơng trình nghiên cưu nay co ́ ̀ ́  đơi t ́ ượng va pham vi nghiên c ̀ ̣ ưu, đăc biêt la pham vi vê không gian va th ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ơi gian, ̀   cung nh ̃ ư cach th ́ ưc tiêp cân đê xuât cac giai phap tai chinh hoan toan khac v ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ơi đê ́ ̀  tai ma NCS đa l ̀ ̀ ̃ ựa chon nghiên c ̣ ưu. Cac nghiên c ́ ́ ứu nay chu yêu đ ̀ ̉ ́ ưa ra hê thông ̣ ́    sở  ly ln vê chuy ́ ̣ ̀ ển dịch CCKT, mơ hình phát triển kinh tế  nơng nghiệp,   chuyển dịch CCKT nơng nghiêp va đanh gia kêt qua th ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ực hiên; hoăc thiên vê đanh ̣ ̣ ̀ ́   10      Thứ  hai, giải quyết việc làm cho lao động   nơng thơn. Xây dựng cơ  cấu đầu tư và CCKT hợp lý để đảm bảo việc làm cho người lao động. Theo đó,   cần chuyển dịch CCKT theo hướng giảm dần lao động thuần nơng, giải phóng   đất đai, khắc phục tình trạng diện tích đất nơng nghiệp thấp như  hiện nay. Đa   dạng hố ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đa dạng hố việc làm và thu  nhập. Phát triển mạnh mẽ  các ngành nghề  phi nơng nghiệp sử  dụng nhiều lao  động ở nơng thơn. Khơi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống có giá trị  cao; các làng nghề gắn liền với đơ thị  hố nơng thơn, hình thành các thị  trấn, thị  tứ trên các trục đường giao thơng. Cần có chính sách và cơ chế khuyến khích các   hoạt động phi nơng nghiệp để  giải quyết từng bước tình trạng thiếu việc làm   trầm trọng và việc làm có thu nhập thấp  ở nơng thơn hiện nay, hạn chế việc di  chuyển q mức lao động từ nơng thơn vào thành thị Khuyến khích các hình thức hợp tác kiểu mới hoạt động theo Luật HTX,   hoạt động trên ngun tắc tự nguyện, cùng có lợi, có quy mơ thích hợp. Có chính   sách khuyến khích những người có vốn và kỹ thuật mở mang hình thức sản xuất  kinh doanh theo hướng kinh tế  trang trại, vì đây là hình thức tổ  chức lao động,  giải quyết việc làm có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường 179 Phát triển mạnh mẽ  thị  trường lao động, cần theo hướng kích cầu lao   động và  tăng cả  về  số  lượng và chất lượng cung. Đẩy mạnh các trung tâm tư  vấn giới thiệu và tìm kiếm việc làm, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế giữa các  tỉnh trong và ngồi vùng, với nước ngồi để  đẩy mạnh việc trao đổi, giao lưu  nguồn lao động cũng như tiếp cận tri thức và nguồn vốn từ ngồi tỉnh. Một vấn  đề rất đáng quan tâm hiện nay là việc hình thành các khu cơng nghiệp, đơ thị mới,  giao thơng phục vụ cho q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố cũng đồng nghĩa  với việc một bộ  phận hộ  nơng dân sẽ  giảm hoặc khơng còn đất để  sản xuất,  hàng nghìn người sẽ khơng có việc làm sau khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng  kết cấu hạ tầng và phát triển các cơ sở phi nơng nghiệp. Ở những nơi này cuộc  sống của người lao động vẫn chưa được cải thiện đáng kể, còn một bộ  phận  nơng dân có đời sống khó khăn, lúng túng trong tìm kiếm việc làm, một bộ phận   lao động dơi dư  phần lớn ngồi nghề  nơng ra thì khơng có nghề  nghiệp gì khác.  Muốn làm việc được phải có nghề, nhưng đáng tiếc là lâu nay việc đào tạo nghề  còn nhiều hạn chế, khơng đáp ứng được u cầu cả về số lượng và chất lượng.  Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm và thu nhập cho hộ nơng dân   nơi có đất bị  thu hồi, tạo điều kiện cho lao động nơng thơn có việc làm tại chỗ  và ngồi khu vực nơng thơn. Có chính sách trợ  giúp thiết thực để  đẩy mạnh đào  tạo nghề  cho nơng dân và lao động nơng thơn, đáp  ứng u cầu chuyển dịch  CCKT nơng nghiệp và tìm việc làm ngồi khu vực nơng thơn, kể cả đi lao động ở  nước ngồi 3.4.2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính khác Để  phát huy hết hiệu quả  của các giải pháp chi NSNN, tín dụng cho q   trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp thì cần phải có các giải pháp tài chính khác  hỗ  trợ  và được sử  dụng đồng bộ  với nhau. Trong đó các giải pháp về  thuế  và  bảo hiểm nơng nghiệp cũng có những tác động đáng kể 3.4.2.1. Hồn thiện chính sách về thuế 180 Thuế là hình thức động viên bắt buộc của Nhà nước, thuộc phạm trù phân   phối, nhằm tập trung một phần thu nhập của thể nhân và pháp nhân vào NSNN  để  đáp  ứng các nhu cầu chi tiêu của và phục vụ  cho lợi ích cơng cộng. Thuế  là   cơng cụ  đầy quyền lực của Nhà nước và có tác động mạnh đến các hoạt động  KTXH của hầu hết các chủ  thể. Nguồn thu của thuế  là kết quả  của các hoạt  động KTXH và tác động đến mọi hoạt động KTXH như  tiết kiệm, đầu tư, tiêu  dùng, xuất – nhập khẩu, giá cả, thị  trường, việc làm, thất nghiệp, cơng bằng xã  hội  Nhà nước có nhiều chính sách để  thúc đẩy các mục tiêu phát triển KTXH   theo từng thời kỳ, trong đó thuế  là một cơng cụ  có tác động đến việc thúc đẩy   q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. Trong những năm qua, qui mơ thu   NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng, chính quyền tỉnh  đã đưa ra   những giải pháp kịp thời thu hút đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp thơng qua chính   sách ưu đãi thuế, tiền th sử dụng đất; tuy nhiên thu NSNN từ thuế trong những  năm qua ở tỉnh Thanh Hóa còn một số hạn chế: ­ Quy mơ thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn thấp so với tiềm năng  kinh tế của tỉnh. Tình trạng thu NSNN chưa đủ  cân đối cho nhu cầu chi NSNN,  ảnh hưởng đến việc đáp  ứng nhu cầu vốn đầu tư  cho tăng trưởng kinh tế  nói  chung và đầu tư  cho lĩnh vực nơng nghiệp nói riêng. Tính bình qn trong giai  đoạn 2006 – 2012, thu NSNN chỉ  đáp  ứng được 34,4% nhu cầu chi và khoảng   90% nhu cầu chi thường thường xun. Nguồn thu NSNN tỉnh Thanh Hóa giai   đoạn 2006 – 2012 dành cho lĩnh vực nơng nghiệp là 8,7% còn q ít so với nhu   cầu đầu tư của lĩnh vực này ­ Tình trạng thất thu thuế vẫn còn khá phổ biến do cơng tác kiểm tra, quản   lý đối tượng thu, thanh tra thuế  còn yếu kém chưa khai thác triệt để  được các  khoản thu đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động xuất khẩu, nơng lâm, thủy hải  sản.  181 ­ Các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ  phí còn chưa đa dạng và chưa đủ  sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp và một số khu vực   miền núi khó khăn. Mặt khác, chính sách thuế  đã khuyến khích hoạt động đầu tư  của các DN vào các khu cơng nghiệp làm cho diện tích các khu cơng nghiệp được  mở rộng nhanh nhưng diện tích bỏ hoang khơng nhỏ, người nơng dân bị mất một  lượng đất sản xuất nơng nghiệp khá lớn cùng với một lực lực lao động nơng  thơn mất việc làm hoặc phải chuyển sang làm việc trong các ngành khác ­ Chưa có sự gắn kết giữa chính sách thuế với các chính sách kinh tế khác  trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nơng nghiệp theo hướng sản xuất lớn,   chun mơn hóa. Mặc dù chính sách thuế và các chính sách khác đã thúc đẩy phát  triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn nhưng thiếu sự định hướng,   thiếu tính nhất qn nên sản xuất hàng hóa nơng nghiệp   các vùng, các địa  phương vẫn còn tự phát, manh muốn và thiếu tính chiến lược   ­ Chưa có chính sách  ưu đãi thuế  để  thúc đẩy sự  gắn kết giữa "4 nhà"  (Nhà nước, nhà nơng, nhà khoa học, nhà DN), từ  đó tạo điều kiện thuận lợi và   phát huy mọi tiềm năng của xã hội cho phát triển sản xuất nơng nghiệp và xây  dựng nơng thơn mới.  Như  vậy, trong thời gian tới, các chính sách về  thuế  cần phải hồn thiện  theo hướng sau: ­ Tăng cường hiệu quả quản lý bộ  máy thu nộp thuế, phí, lệ  phí để  khai   thác  triệt  để  các khoản thu nhằm tránh thất thốt cho NSNN  đồng thời  tăng   nguồn thu cho NSNN tạo điều kiện tăng chi đầu tư  phát triển trong đó có lĩnh   vực nơng nghiệp 182 ­ Việc hồn thiện chính sách thuế, đặc biệt là những chính sách thuế  có  liên quan đến hoạt động nơng nghiệp có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong  việc tạo sức hấp dẫn thu hút các nguồn vốn đầu tư  vào lĩnh vực nơng nghiệp   cũng như góp phần nâng cao nguồn thu cho NSNN. Bên cạnh việc thực hiện luật  thuế  mà Nhà nước ban hành, tỉnh Thanh Hóa cần phải sắp xếp, hồn thiện, qui   định rõ ràng những chính sách miễn, giảm thuế  cho các DN, cá nhân đầu tư  vào   lĩnh vực nơng nghiệp   Trên cơ  sở  u cầu của chuyển dịch CCKT nơng nghiệp và khắc phục  những hạn chế, bất cập; chính sách thuế đối với nơng nghiệp của tỉnh Thanh hóa  trong thời gian tới nên theo hướng vận dụng linh hoạt chính sách thuế  của nhà  nước và hồn thiện các chính sách ưu đãi thuế của địa cụ thể như sau: Một là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn thuế sử  dụng đất nơng nghiệp, duy trì việc miễn thuế  TNDN, miễn thuế  thu nhập cá   nhân có thu nhập từ  hoạt động sản xuất nơng nghiệp và qui định cụ  thể  việc   miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn ni, ni trồng thủy sản  của các DN, HTX. Miễn thuế  sử  dụng đất phi nơng nghiệp cho nơng dân vùng  khó khăn, 183 Hai là, cần chắt lọc lại chính sách  ưu đãi thuế  đối với DN trong các khu  cơng nghiệp, khu khinh tế. Theo đó, chỉ ưu đãi thuế thu nhập DN đối với các DN   đầu tư  vào cơng nghệ  cao và đầu tư  vào các lĩnh vực phát huy được lợi thế  so   sánh của nền kinh tế, trong đó, có phát huy lợi thế  của nền nơng nghiệp nhiệt  đới. Cần  ưu đãi thuế  nhiều hơn cho các DN sản xuất yếu tố  đầu vào cho nền  nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, các DN chế  biến nông sản và sử  dụng nhiều lao động   khu vực nông thôn. Xem xét và học tập kinh nghiệm  ở  một số  địa phương trong cả  nước, chính sách miễn giảm thuế  của tỉnh Thanh   Hóa chưa thực sự tạo được động lực cho các DN và người sản xuất nơng nghiệp  đầu tư  vào lĩnh vực NNNT do đó, trong thời gian tới các chính sách miễn, giảm  thuế  thu nhập DN, tiền sử dụng đất; thuế  xuất – nhập khẩu của tỉnh nên được   mở  rộng hơn nữa về  tỉ  lệ  giảm thuế, thời gian  ưu đãi, đối tượng  ưu đãi thuộc   lĩnh vực nông nghiệp Ba là, trên cơ  sở  qui hoạch đúng đắn các vùng chun canh nơng nghiệp   (theo nghĩa rộng bao gồm cả  trồng trọt, chăn ni, ni trồng thủy sản) và các  chính sách kinh tế  khác, chính sách thuế  chỉ   ưu đãi (với mức độ   ưu đãi đủ  hấp   dẫn) đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo đúng định hướng   và qui hoạch phát triển của tỉnh, của Nhà nước. Các ưu đãi về thuế đối với lĩnh   vực này cần đầy đủ  hệ  thống cả  về  thuế nhập khẩu, thuế giá trị  gia tăng, thuế  thu nhập DN, thuế sử dụng đất nơng nghiệp, tiền th đất, Bốn là, cần phải có chính sách ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy sự liên kết của   "4 nhà" (Nhà nước, nhà DN, nhà nơng, nhà khoa học), qua đó, thúc đẩy, đưa tiến    khoa học – kỹ  thuật vào sản xuất nơng nghiệp và phát triển thị  trường tiêu  thụ  sản phẩm nơng nghiệp. Chính sách  ưu đãi này có thể  thực hiện qua  ưu đãi  thuế  thu nhập DN và thuế  thu nhập cá nhân cho thu nhập của các nhà khoa học  có được từ hoạt động liên kết sản xuất nơng nghiệp với nơng dân  3.4.2.2. Hồn thiện giải pháp bảo hiểm nơng nghiệp 184 Bảo hiểm là biện pháp chuyển giao rủi ro rất có hiệu quả. Có nghĩa là,  nhiều người cùng có khả  năng gặp phải rủi ro đóng góp tiền bạc để  hình thành  quỹ bảo hiểm và quỹ này được dùng chủ yếu vào mục đích bồi thường hoặc chi   trả khi một hay một số người tham gia đóng góp gặp phải rủi ro tổn thất.  Trong thời gian gần đây, dịch vụ  bảo hiểm nơng nghiệp   Việt Nam đã  được triển khai thí điểm   một số  địa phương. Sự  hình thành bảo hiểm nơng  nghiệp xuất phát từ  đặc điểm của sản xuất nơng nghiệp mang nhiều rủi ro mà  hậu quả của chúng mang tính thảm họa và diễn ra trên diện rộng. Những rủi ro   này có  ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người chăn ni và trồng trọt. Những  đặc điểm này cho thấy, tính chất ổn định trong sản xuất nơng nghiệp là rất thấp,   đặc biệt là ở Việt Nam.  Sự ra dời của bảo hiểm nơng nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với ngành sản   xuất nơng nghiệp. Bảo hiểm nơng nghiệp góp phần bảo vệ  an tồn các loại tài  sản và q trình sản xuất nơng nghiệp, góp phần  ổn định cuộc sống cho hàng   triệu người dân,  ổn định giá cả  trên thị  trường tự  do, đặc biệt là giá cả  những  mặt hàng thiết yếu như lương thực và thực phẩm Chương trình bảo hiểm thí điểm Bảo hiểm nơng nghiệp tại tỉnh Thanh  Hóa được Cơng ty bảo hiểm Bảo minh Thanh Hóa thực hiện theo Quyết định số  315/QĐ­TTg ngày 01/03/2011 của Thủ  tướng Chính phủ. Hiện nay trong tỉnh   đang triển khai thí điểm hình thức bảo hiểm vật ni. Thời gian thực hiện thí   điểm bảo hiểm vật ni trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Cơng ty bảo hiểm Bảo   Minh triển khai là: từ năm 2011 đến 2014.  ­ Địa bàn chọn thí điểm bao gồm:  +   Huyện   Hoằng   Hóa:   03   xã   gồm   Hoàng   Thắng,   Hoàng   Ngọc,   Hoằng  Trung + Huyện n Định: 03 xã gổm n Thọ, Định Tường, Q Lộc + Huyện Cẩm Thủy: 03 xã gồm Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Giang  185 Tính đến q 2 năm 2013, dịch vụ bảo hiểm nơng nghiệp của Cơng ty bảo  hiểm Bảo Minh Thanh Hóa đã thu được những kết quả như sau: ­ Số hợp đồng bảo hiểm đã ký: 217 hợp đồng  ­ Phí bảo hiểm: 3.095.000.000 đồng ­ Bồi thường 65 vụ với số tiền:145.000.000 đồng Hiện nay dịch vụ bảo hiểm nơng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới  chỉ được triển khai thí điểm bảo hiểm vật ni ở một số xã ở một số huyện nên   chưa phát huy được hiệu quả trên diện rộng. Rất ít người dân được biết và tiếp   cận với loại hình bảo hiểm này. Hiểu biết của người dân về  bảo hiểm nơng   nghiệp còn hạn chế, với nguồn thu nhập ít ỏi của mình thì việc mua bảo hiểm   khó trở thành hiện thực với người dân, mặc dù Nhà nước đã hỗ trợ phí bảo hiểm  cho các đối tượng tham gia bảo hiểm. Tiềm năng thị  trường bảo hiểm trên địa  bàn tỉnh Thanh Hóa rất lớn. Thanh Hóa là một tỉnh rộng, thời tiết khắc nghiệt,  dân số chủ yếu sinh sống bằng nghề nơng, nếu như bảo hiểm nơng nghiệp được  triển khai trên diện rộng  bao gồm cả  bảo hiểm vật ni, bảo hiểm cây trồng,  bảo hiểm tơm – cá thì đó sẽ  là biện pháp phòng tránh rủi ro tốt nhất cho người   nơng dân đối phó với những biến đổi bất thường của thiên tai. Việc triển khai thí  điểm bảo hiểm nơng nghiệp đã thể  hiện được chủ  trương đúng đắn của Nhà  nước trong việc hạn chế  rủi ro đối với hoạt động sản xuất nơng nghiệp, đảm  bảo an sinh xã hội, tạo tâm lý n tâm sản xuất cho người nơng dân. Đồng thời  dịch vụ  bảo hiểm cũng hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn cho các DN bảo hiểm,   tăng nguồn thu cho NSNN, tiếp tục đầu tư  tái sản xuất cho xã hội trong đó có   lĩnh vực nơng nghiệp Xuất phát từ  thực tế  trên, việc cung cấp dịch vụ  bảo hiểm nơng nghiệp  trong thời gian tới cần được hồn thiện theo hướng sau: 186 ­ Đa dạng hóa loại hình cơng ty thực hiện bảo hiểm nơng nghiệp trên địa   bàn tỉnh thay vì chỉ thực hiện bởi Cơng ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh như hiện   nay. Mở rộng hình thức bảo hiểm nơng nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm cả bảo  hiểm vật ni, bảo hiểm cây trồng, bảo hiểm tơm cá, tới người sản xuất nơng   nghiệp nhằm tránh những rủi ro và tổn thất  trên diện rộng ­ Sau khi kết thúc thời gian thí điểm bảo hiểm nơng nghiệp tại một số xã,   huyện trong tỉnh, cần phát triển bảo hiểm nơng nghiệp trên diện rộng theo chuỗi   ngành hàng, trong đó đặc biệt chú trọng đến bảo hiểm theo chỉ  số về  thiên tai,   dịch bệnh trong sản xuất nơng nghiệp. Triển khai và hồn thiện giái pháp bảo  hiểm nơng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nên theo hướng tập trung vào  giảm thiểu rủi ro cho nơng dân sản xuất hàng hóa chứ  khơng nên ơm đồm các  mục tiêu xã hội khác như  xóa đói giảm nghèo hay cải thiện cơng bằng xã hội   Các mục tiêu xã hội nên được xử lý trong các chương trình phân phối thu nhập và   an sinh xã hội.  ­ Nhà nước khơng nên trực tiếp triển khai các chương trình bảo hiểm mà   giao cho các cơng ty bảo hiểm thực hiện theo ngun tắc thị trường để  nâng cao  hiệu quả kinh tế. Sự tham gia trực tiếp về mặt tài chính cần nhất từ Nhà nước là  việc mua hoặc hỗ trợ tái bảo hiểm vì tổn thất do thiên tai trong nơng nghiệp có   thể diễn ra trên diện rộng, vượt q sức chịu đựng của các cơng ty bảo hiểm ­ Đẩy mạnh việc phát triển bảo hiểm nơng nghiệp cho nơng dân sản xuất  hàng hóa nhỏ theo hướng phối hợp giữa các cơng ty bảo hiểm với các tổ chức tín   dụng và các tổ chức của nơng dân (hội nơng dân, HTX, tổ nhóm nơng dân) trong   việc triển khai các chương trình bảo hiểm nơng nghiệp [62,14] 3.4.3. Tăng cường các hoạt động khuyến nơng, khuyến lâm, hướng   dẫn kỹ thuật canh tác, chăn ni cho người dân 187 Việc sử  dụng các giải pháp tài chính cho q trình chuyển dịch CCKT  nơng nghiệp chỉ nhằm hỗ trợ cho q trình này được diễn ra theo đúng mục tiêu   của Đảng, Nhà nước, mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh Thanh Hóa. Để  phát  huy hiệu quả  sử  dụng của các nguồn lực tài chính cho q trình chuyển dịch   CCKT nơng nghiệp thì việc tăng cường các hoạt động khuyến nơng, khuyến lâm,  hướng dẫn kỹ  thuật canh tác, chăn ni cho người dân là rất cần thiết. Đây là   những hoạt động nhằm chuyển giao kỹ  thuật, cơng nghệ  cho người dân giúp  nâng cao năng suất, cây trồng, vật ni, mang lại các sản phẩm có giá trị  cao   trong nơng nghiệp Các hoạt động này có thể bao gồm tăng cường cán bộ nơng nghiệp hướng   dẫn người dân cách làm đất, gieo trồng, chăm sóc vật ni, phòng trị  bệnh đúng  phương pháp; lựa chọn cây trồng, vật ni phù hợp với điều kiện tự  nhiên của   từng vùng; phát triển kinh tế trang trại; quản lý, khai thác rừng có hiệu quả Về cách thức thực hiện, có thể cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp đối với đối  tượng  người dân là vùng dân tộc thiểu số, hạn chế về trình độ  văn hóa và khả  năng tiếp thu; hướng dẫn kỹ thuật lần đầu đối với việc chuyển giao cây trồng,  vật ni mới; thường xun tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cơng   nghệ cho người dân. Tại các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nơng nghiệp cho   người dân cần tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân, tổ  chức trao đổi kinh  nghiệm cho các hộ  nơng dân, khuyến khích tăng cường trao đổi thơng tin, kinh   nghiệm để  phát huy nội lực sẵn có và giúp người dân chủ  động, tích cực tham   gia sản xuất. Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho người dân cần được mơ tả chi  tiết, cụ thể bằng hình ảnh, hình vẽ, cách viết đơn giản, dễ hiểu để người dân có   thể  vận dụng tốt trong thực tế. Tìm nguồn cung cấp ngun liệu  ổn định để  tổ  chức chăn ni, trồng trọt theo mơ hình sản xuất lớn, cánh đồng mẫu lớn để  dễ  dàng áp dụng các mơ hình khoa học cơng nghệ.  188  Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân đảm bảo tính đa dạng sinh học trong  hoạt động khai thác nơng, lâm ngư  nghiệp. Trong q trình khai thác nguồn tài   ngun thiên nhiên cần phải duy trì tính đa dạng sinh học, tn thủ quy luật sinh   vật học của tự  nhiên như  đánh bắt đúng kỹ  thuật, đúng mùa vụ, đúng địa bàn   khai thác. Nên học tập kinh nghiệm của nhiều nước trên thế  giới đã thực hiện   việc cấm đánh bắt cá, săn bắt động vật hoang dã vào các mùa sinh sản, cấm sử  dụng các phương tiện đánh bắt hủy diệt, vơ  vét làm cạn kiệt tài nguyên. Trong   sản xuất nông nghiệp cần thực hiện công tác luân canh cây trồng, xen canh, phối   hợp, tránh tình trạng canh tác độc canh. Trong khai thác lâm nghiệp phải quản lý  chặt chẽ  địa bàn khai thác, kỹ  thuật khai thác; ngăn chặn các hoạt động đốt   nương rẫy, khuyến khích các chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 189 Việc  sử   dụng các  giải  pháp tài   phù   hợp    góp phần huy  động  nguồn vốn một cách đầy đủ  và kịp thời cũng như  rút ngắn được thời gian thực   hiện chuyển dịch CCKT nơng nghiệp đối với mỗi một địa phương trong đó có  tỉnh Thanh Hóa. Cac giai phap nay phai đ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ược thực hiên đông bô va phu h ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ợp vơí  muc tiêu, ph ̣ ương hương phat triên KTXH cua tinh Thanh Hoa trong th ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ơi gian t ̀ ́  Việc hồn thiện, đổi mới các giải pháp tài chính thúc đẩy q trình chuyển dịch  CCKT nơng nghiệp đang được sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa là một tất yếu khách   quan, phù hợp với quy luật phát triển của nền KTXH. Những giải pháp tài chính  được trình bày trong chương 3 mang lại ý nghĩa nhất định trong việc cải thiện   tình trạng thiếu vốn đầu tư cho phát triển lĩnh vực nơng nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa  trong giai đoạn hiện nay. Để các giải pháp tài chính này phát huy hết được hiệu   quả, chương 3 cua ln an cũng phân tích các đi ̉ ̣ ́ ều kiện thực hiện giải pháp nhăm ̀   phat huy tac đơng tich c ́ ́ ̣ ́ ực đên qua trinh chuy ́ ́ ̀ ển dịch CCKT nông nghiệp tinh ̉   Thanh Hoa trong s ́ ự nghiêp CNH ­ HĐH đât n ̣ ́ ước 190 KÊT LUÂN ́ ̣ Thanh Hóa là một tỉnh mà nền kinh tế  chủ  yếu dựa vào nơng nghiệp và  chuyển dịch CCKT nơng nghiệp la mơt trong nh ̀ ̣ ưng nơi dung quan trong trong ̃ ̣ ̣   chiên l ́ ược phat triên KTXH cua tinh đên năm 2020. Chi ́ ̉ ̉ ̉ ́ ến lược phát triển KTXH  của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 là có CCKT hợp lý, hệ thống kết cấu hạ tầng   KTXH phát triển đồng bộ, hiện đại. Trong đó, ngành nơng nghiệp phát triển theo   hướng sản xuất hàng hóa qui mơ lớn, hiệu quả, bền vững, gắn với đẩy mạnh  phát triển kinh tế nơng thơn và giải quyết tốt vấn đề nơng dân. Tiến tới xây dựng  nền nơng nghiệp cơng nghệ  cao, nơng nghiệp sạch hướng tới xuất khẩu, tăng  nhanh giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, từng bước hồn thiện  kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nơng nghiệp, chủ động ứng phó có hiệu quả  với thiên tai.  Để  thực hiện thanh cơng m ̀ ục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa cần phải có sự  chuẩn bị  cả  về  nhân lực và vật lực phục vụ  cho qua trinh chuy ́ ̀ ển dịch CCKT   nơng nghiêp. Trong đó, gi ̣ ải pháp tài chính là đòn bẩy kinh tế hết sức quan trọng   trong việc tạo nguồn vốn, tạo đà tăng trưởng cho khu vực nơng nghiệp. Ln an ̣ ́  đã tâp trung nghiên c ̣ ưu nh ́ ưng vân đê ly luân vê s ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ử  dung cac giai phap tai chinh ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́   chu yêu thuc đây qua trinh chuy ̉ ́ ́ ̉ ́ ̀ ển dịch CCKT nông nghiệp. Đông th ̀ ời luân an ̣ ́  cung phân tich, đanh gia th ̃ ́ ́ ́ ực trang s ̣ ử dung cac giai phap tai chinh trong th ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ơi gian ̀   qua đê th ̉ ực hiên chuy ̣ ển dịch CCKT nông nghiệp  ở  tinh Thanh Hoa. Trên c ̉ ́  sở  đo, đ ́ ưa ra những phương hướng hồn thiện các giải pháp tài chính cũng như  những đề  xuất đổi mới các giải pháp tài chính sao cho phù hợp với mục tiêu  chuyển dịch CCKT nơng nghiệp, chiến lược phát triển KTXH của tỉnh Thanh   Hóa trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Ln an đa lam sang to đ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̉ ược   3 vân đê l ́ ̀ ớn: 191 (1) Hê thông hoa cac vân đê ly luân v ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ề  CCKT, chuyển dịch CCKT nông   nghiệp va vai tro, tac đông cua tai chinh đên chuy ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ển dịch CCKT nông nghiệp.  Trong phân nôi dung nay, tac gia đa lam ro cac vân đê liên quan đên chuy ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ́ ển dịch  CCKT nông nghiệp như: CCKT, CCKT nông nghiêp, nh ̣  thê nao la chuy ́ ̀ ̀ ển dịch  CCKT nông nghiệp, cac chi tiêu c ́ ̉ ơ ban đanh gia m ̉ ́ ́ ức độ chuyển dịch CCKT nông   nghiệp, đông th ̀ ơi chi ra c ̀ ̉  sở  khach quan cua viêc phai th ́ ̉ ̣ ̉ ực hiên chuy ̣ ển dịch   CCKT nông nghiệp va nh ̀ ưng yêu tô tac đông t ̃ ́ ́ ́ ̣ ới qua trinh đo. Trên c ́ ̀ ́ ơ sở đo, tac ́ ́  gia đi sâu vao phân tich vai tro, tac đông cua tai chinh t ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ơi viêc thuc đây chuy ́ ̣ ́ ̉ ển  dịch CCKT nơng nghiệp; đúc rút bài học kinh nghiệm về việc sử dụng các giải   pháp tài chính cho chuyển dịch CCKT nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa của một số  quốc gia và địa phương trong nước (2) Ln an đi sâu vao đanh gia nh ̣ ́ ̀ ́ ́ ững thuận lợi cũng như những khó khăn  về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hóa đến q trình chuyển dịch  CCKT nơng nghiệp. Từ đó, luận án phân tích thực trạng sử dụng các giải pháp tài  chính chu u đo la chi NSNN, TDNN, TDNH cho q trình chuy ̉ ́ ́ ̀ ển dịch CCKT  nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, những   hạn chế  trong q trình thực hiện chuyển dịch CCKT nơng nghiệp tinh Thanh ̉   Hoa, ch ́ ỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế.  (3) Bam sat cac muc tiêu phat triên KTXH tinh Thanh Hoa, muc tiêu va ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀  phương hương chuy ́ ển dịch CCKT nông nghiệp, luân an đa đ ̣ ́ ̃ ưa ra cac quan điêm ́ ̉   và đê xuât h ̀ ́ ệ thống các giai phap tai chinh, cac gi ̉ ́ ̀ ́ ́ ải pháp hỗ trợ đê đat đ ̉ ̣ ược muc̣   tiêu chuyển dịch CCKT nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa 192 Cac nơi dung đê câp trong ln an nhăm đat đ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ược cac muc tiêu nghiên c ́ ̣ ứu   đê ra. Nh ̀ ưng vân đê vê chuy ̃ ́ ̀ ̀ ển dịch CCKT nông nghiệp va tac đông cua cac giai ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉  phap tai chinh luôn la nh ́ ̀ ́ ̀ ưng vân đê đoi hoi tinh ly luân va th ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ực tiên rât cao. Viêc ̃ ́ ̣   đê xuât cac giai phap tai chinh nhăm thuc đây chuy ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ển dịch CCKT nông nghiệp tinh ̉   Thanh Hoa mang tinh đăc thu va găp phai nh ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ưng kho khăn khi hê thông sô liêu ̃ ́ ̣ ́ ́ ̣   thông kê không nhât quan cung v ́ ́ ́ ̀ ơi viêc nghiên c ́ ̣ ứu, khao sat cua tac gia con han ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̣   chê. Măc du tac gia đa co nhiêu nô l ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ́ ̀ ̃ ực, cô găng đê hoan thanh luân an, nh ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ưng   không thê tranh khoi nh ̉ ́ ̉ ưng thiêu sot. Tac gia mong nhân đ ̃ ́ ́ ́ ̉ ̣ ược chỉ dẫn, gop y cua ́ ́ ̉   cac nhà khoa h ́ ọc, chuyên gia và những người quan tâm đến chủ  đề  nghiên cứu   của luận án 193 ... TÀI CHÍNH VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG  NGHIỆP  1.1   CƠ   CẤU   KINH   TẾ   NÔNG   NGHIỆP   VÀ   CHUYỂN   DỊCH   CƠ   CẤU  KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 1.1.1. Nơng nghiệp và vai trò của kinh tế nơng nghiệp. .. những vấn đề tồn tại này, cần phải xây dựng cơ sở  lý luận,  phân tích thực tiễn  nhằm tìm ra những giải pháp tài chính cụ  thể thúc đẩy việc chuyển dịch CCKT   ngành nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa.   Đề tài Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nơng... ễn Đăng Bằng;   "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế   nơng nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 – 2010"  (2013), [12] ­ Luận án tiến sỹ  địa lý học cua NCS Lê Kim Chi; " ̉ Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, TÀI CHÍNH VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, Hình 1.1: Liên minh phát triển CNH - HĐH nông nghiệp, Tác động của tài chính đến các yếu tố đầu vào của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Hình 1.6: Sự giảm giá nông sản do tăng cung, Tác động của tài chính đến các yếu tố đầu ra của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Vai trò kiểm tra, giám sát quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp xuất phát từ tính tất yếu khách quan phải đảm bảo tính hiệu quả của việc phân phối, sử dụng nguồn tài chính cho chuyển dịch CCKT nông nghiệp., THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa, Hình 2.2: GDP bình quân đầu người của tỉnh Thanh Hóa so với cả nước, Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng nguồn chi NSNN cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Tỷ trọng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phân theo ngành kinh tế, Bảng 2.3: Chi NSNN tỉnh Thanh Hóa cho đầu tư phát triển nông nghiệp, Bảng 2.5: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu liên quan đến chuyển dịch CCKT nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đầu tư tín dụng phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa tính đến 31/12/2013, Bảng 2.7: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thủy sản của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tình hình cho vay lĩnh vực nông nghiệp của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2013, Các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước cho nông nghiệp tính đến 31/12/2013, Đơn vị: triệu đồng, Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hóa 2010,2013., Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thanh Hóa so với cả nước 2006 – 2013, GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HÓA, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm