Cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) và vai trò của chúng ở vùng đồng bằng sông hồng, phía bắc việt nam

169 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 07:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẠI THU HIỀN CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG, PHÍABẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẠI THU HIỀN CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG, PHÍABẮC VIỆT NAM Chun ngành: Động vật học Mã số: 42 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Vũ Quang Mạnh Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu thực địa vùng đồng sông Hồng Các số liệu, kết luận án trung thực chưa bảo vệ trước hội đồng trước Tác giả Lại Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận án này, tơi nhận giúp đỡ tận tình, quý báu tạo điều kiện nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc đến người trực tiếp hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Trung tâm nghiên cứu giáo dục Đa dạng sinh học (CEBRED), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Bộ môn Động vật học, khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Cuối xin cảm ơn bạn bè người thân gia đình ln động viên, khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ nhiều mặt suốt q trình tơi thực hồn thành luận án Chân thành cảm ơn! Tác giả Lại Thu Hiền MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Cơ sở khoa học tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Nội dung nghiên cứu Đóng góp luận án .3 Bố cục luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Khái quát nghiên cứu ve giáp (Acari: Oribatida) giới 1.2 Nghiên cứu ve giáp (Acari: Oribatida) Việt Nam 1.2.1 Giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1985 .9 1.2.2 Giai đoạn từ năm 1986 đến 2007 10 1.2.3 Giai đoạn từ năm 2008 đến .12 1.3 Nghiên cứu ve giáp vùng Đồng Bằng sông Hồng 15 1.4 Tổng quan điều kiện tự nhiên xã hội vùng nghiên cứu 18 1.4.1Vị trí địa lý địa hình 18 1.4.2 Khí hậu thuỷ văn .18 1.4.3 Thổ nhưỡng đất đai 19 1.4.4 Đặc điểm canh tác nông nghiệp xã hội nhân văn 19 CHƯƠNG THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .20 2.2 Phương pháp nghiên cứu xử lý mẫu vật 25 2.2.1 Thu mẫu nghiên cứu .25 2.2.2 Tách lọc xử lý mẫu ve giáp 26 2.2.3 Phân tích định loại ve giáp 27 2.2.4 Phân tích xử lý số liệu .27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) vùng đồng sông Hồng 30 3.1.1 Đa dạng thành phần loài .30 3.1.2 Cấu trúc phân loại học 58 3.1.3 So sánh quần xã ve giáp vùng đồng sông Hồng với quần xã ve giáp vùng Tây Bắc Bắc Trung .62 3.1.4 Sơ nhận xét kết luận .66 3.2 Cấu trúc quần xã ve giáp liên quan đến loại sinh cảnh 68 3.2.1 Thành phần loài đặc điểm phân bố quần xã ve giáp loại sinh cảnh 68 3.2.2 Mật độ cá thể trung bình quần xã ve giáp loại sinh cảnh 71 3.2.3 Cấu trúc nhóm lồi ưu quần xã ve giáp loại sinh cảnh 73 3.2.4 Chỉ số đồng Pielou (J’) đa dạng Shannon - Wiener (H’) quần xã ve giáp loại sinh cảnh 76 3.2.5 Sự tương đồng quần xã ve giáp loại sinh cảnh 80 3.2.6 Sơ nhận xét kết luận 81 3.3 Cấu trúc quần xã ve giáp liên quan đến loại đất chế độ bón phân 83 3.3.1 Thành phần loài đặc điểm phân bố quần xã ve giáp loại đất 83 3.3.2 Mật độ cá thể trung bình cấu trúc nhóm loài ưu quần xã ve giáp loại đất 86 3.3.3 Chỉ số đồng Pielou (J’) số đa dạng H’ quần xã ve giáp loại đất 91 3.3.4 Sự tương đồng quần xã ve giáp loại đất 95 3.3.5 Thành phần lồi ve giáp chế độ bón phân 97 3.3.6 Mật độ cá thể trung bình quần xã ve giáp chế độ bón phân 100 3.3.7 Sơ nhận xét kết luận 101 3.4 Vai trò thị sinh học cấu trúc quần xã ve giáp vùng nghiên cứu .105 3.4.1 Vai trò thị quần xã ve giáp biến đổi sinh cảnh sống 105 3.4.2 Vai trò thị quần xã ve giáp biến đổi loại đất, chế độ bón phân 112 3.4.3 Sơ nhận xét kết luận 118 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 121 KẾT LUẬN .121 ĐỀ NGHỊ 121 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 123 PHỤLỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ST T 10 Chữ viết tắt /ký hiệu BN BG BTB CHXHCN CLN CNN CT1 CT2 CT3 CT4 11 CEBRED 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D ĐC ĐBSH H’ HD HN HP HY H.nội J’ NB NĐ RT RTN TB T.bình TCCB VP (i) (ii) (iii) (iv) (v) Ý nghĩa Bắc Ninh Bắc Giang Bắc Trung Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Đất trồng lâu năm Đất trồng ngắn ngày Đất bón phân hóa học Đất bón phân hữu Đất bón hân vi sinh Đất bón hỗn hợp phân hóa học phân hữu Trung tâm nghiên cứu giáo dục Đa dạng sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Độ ưu Đất khơng bón phân (đối chứng) Đồng sơng Hồng Chỉ số đa dạng Shannon - Weiner Hải Dương Hà Nam Hải Phòng Hưng Yên Hà Nội Độ đồng – Chỉ số Peilou Ninh Bình Nam Định Rừng trồng Rừng tự nhiên Tây Bắc Thái Bình Trảng cỏ bụi Vĩnh Phúc đất phù sa chua mặn ven biển đất phù sa trung tính đất feralit mùn vàng đỏ núi đất xám bạc màu đất phù sa chua 143 - 451 and – 504 71 Balogh J., Mahunka S (1967), “New oribatids (Acari: Oribatei) from Vietnam”, Act Zool Hung., 13(1 - 2), pp.39 – 74 72 Balogh J., Mahunka S.(1968), “Some new oribatids (Acari) from Indonesian Soil”, Opusc Zool Budapest, (2), pp 341 – 346 73 Balogh J., Mahunka S (1974), “Oribatid species (Acari) from Malaysian Soils”, Act Zool Hung., 20 (3 - 4), pp 243 – 264 74 Balogh J., Mahunka S (1983), The Soil mite of the world 1: Primitive oribatids of the Palaearctic region, Elsevier, Amsterdam - Oxford - New York, pp – 372 75 Balogh P., Gergócs V., Farkas E., Farkas P., Kocsis M., Hufnagel L (2008), “Oribatid assemblies of tropical high mountains on some points of theGondwana-bridge - a case study”, Applied Ecology and Environmental Research, 6(3), pp 127–158 76 Bedano J C., Cantu M P., Doucet M E (2005), “Abundance of soil mites (Arachnida: Acari) in a natural soil of central Argentina”, Zoological Studies 44(4), pp 505 – 512 77 Behan - Pelletier V M., Walter D.E (2000), “Biodiversity of Oribatida Mites (Acari: Oribatida) in tree Canopies and Litter”, In: Coleman D.C and Hendrix P.E 2000, Invertebrates as webmasters in Ecosysterms,New York CABI Publishing, pp 187 - 198 78 Behan - Pelletier V M., Winchester N (1998),“Arboreal Oribatid mite diversity, Cononizing the canopy”, Applied soil Ecology 9, pp 45 – 51 79 Behan – Pelletier V.M (1999), Oribatida mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication, Agroecosysterm & Enviroment 74, pp 411 – 423 80 Behan - Pelletier V.M., Hill S.B and Kevan K.E (1978), “Effects of nitrogen fertilizers, as urea, on Acarina and other arthropods in Quebec black spruce humus”,Pedobiologia (18), pp 249 – 263 81 Behan-Pelletier V M., PaolettiM G., Bissett B and StinnerB R (1993), 144 “Oribatid mites of forest habitats in northern Venezuela”, Tropical Zoology, Special Issue 1, pp 39 – 54 82 Berg N.W., Pawluk S (1984), “Soil mesofauna studies under different vegetativeregimes in north central Alberta”,Can J SoilSci., 64,pp 209-223 83 Bielska I., and Paszewska H (1997), “The Oribatida (Acari, Oribatida) communities of meadows fertilized and non–fertilizedwith liquid manure”, Pol Ecol Stud, 21, pp 277 – 292 84 Birky C W., Adam J., Gemmel M., Perry J (2010),“Using population genetic theory and DNA sequences for species detection and identification in asexual organism”, Plos ONE 5(5): e10609, pp – 11 85 Bokhorst S., Huiskes A., Convey P., Van Bodegom P M., Aerts R (2008), “Climate change effects on the soil arthropod commuinities from the Falkland and the Maritime Antarctic”, Soil Biology & Biochemistry, 40, pp 1547 - 1566 86 Borcard D., Legendre P (1994),“Environmental control and spatial structure in ecological communities: an example using oribatida mites (Acari: Oribatei)”, Inviron Ecol Stat 1, pp 37 – 61 87 Cole L., Buckland S M., Bardgett R G (2008), “Influence of disturbance and nitrogen addition on plant and soil animal diversity in grassland”,Soil Biology & Biochemistry, 40(2), pp 505 – 514 88 Coleman D., Fu S., Hendrix P., Crossley Jr D (2002), “Soil foodwebs in agroecosystems: impacts of herbivory and tillage management”, Eur J Soil Biol, 38(1), pp 21-28 89 Corral H., Balanzategui I (2016), “Ecosystemic, climatic and temporal differences in oribatid communities from forest soils”, Experimental and Applied Acarology, 69(4), pp 69 – 77 90 Corpus - Raros L.A (1992), “Oribatida mites (Acari: Oribatida) from the Visayas and Palavan, Philippines”, Asia Life Sciences (1, 2), pp 75 - 109 91 Corpuz - Raros L A (2005), “Checklist and biliolography of philippine Acari (Arachnida)”, Philipp Entomol, 19(2), pp 99 - 167 145 92 Cortet J., Ronce D., Poinsot – Balaguer N., Beaufreton C.(2002), “Impacts of different agricultural practices on the biodiversity of microarthropod communities in arable crop systems”,European Journal of Soil Biology, 38(3), pp 239 – 244 93 Csiszar J (1961),“New oribatid from Indonesian soils (Acari)”, Act.Zool Hung., 7(3 – 4), pp 345 – 366 94 Crossley D A., Coleman D C., Hendrix P F., Cheng W., Wright D H., Beare M H and Edwards C.A.(1991), “Modern Techniques in Soil Ecology”, Proc Int Workshop, University of Georgia, Athens, September 1989, New York: Elsiver, pp 510 95 Dabert M., Witalinski W., Kazamierski A., Olszanowski Z., Dabert J (2010),“Molecular phylogeny of acariform mites (Acari, Arachnida): Strong conflict between phylogenetic signal and long – branch artifacts”,Mol Phylogenet 56(1), pp 222 – 241 96 Domes K., Althammer M., Norton R A., Scheu S., Mauran M (2007), “The phylogenetic relationship between Astigmata and Oribatida (Acari) as indicated by molecular markers”, Exp.Appl Acarology, 42, pp 159 – 171 97 Edwards C A., Lofty J R (1975), “The influence of cultivations on soil animal populations”, In: Vanek, J (Ed.), Progress in Soil Zoology Academia Publishing House, Prague, pp 399-406 98 Edwards W., Baker G., Wharton W (1952), Oribatei Duges, 1833, An introduction to Acarology, New York, Macmillan, pp 387 - 438 99 Ermilov S.G (2015), “A list of oribatid mites (Acari, Oribatida) of Viet Nam”, Zookeys, 54(6), pp 61 - 85 100 Ermilov S G., Vu Q M (2012), “Two new species of oribatid mite (Acari: Oribatida) from Phong Nha - Ke Bang national park of Central Vietnam”,International Journal of Acarology, 38(2), pp 160 – 167 101 Ermilov S.G, Anichikin A.E (2014), “A new species of Dimidiogalumna (Acari, Oribatida, Galumnidae) from Vietnam, including a key to all species of 146 the genus”, Syst Appl Acarol., 19(1), pp 67 – 72 102 Ermilov S.G, Anichikin A.E (2014), “A new species of Scheloribates from Vietnam, with notes on taxanomic status of some taxa in scheloribates (Acari, Oribatida)”, Internat J Acarol., 40(1), pp 109 - 116 103 Ermilov S.G, Anichikin A.E (2014), “Taxanomic study of oribatid mites (Acari, Oribatida) of Bi Dup - Nui Ba park (Sourthern Vietnam)”, Zootaxa, 3834 (1), pp - 86 104 Ermilov S.G, Anichikin A.E (2014), “Two new species of oribatida mites of the genus Malaconothrus (Acari, Oribatida, Malaconothridae) from Vietnam” Acarina, 22(1), pp 20 - 23 105 Ermilov S.G., Anichikin A.E (2014), “A new species of Galumna (Galumna) (Acari: Oribatida, Galumnidae) from Vietnam”,Ecol Montenegrina, 1(1),pp 14 106 Ermilov S.G, Anichikin A.E (2015),“A new Oribatida mite species (Acari: Oribatida) from a mangrove Forest of Southern Vietnam”, Zoologicheskii Zhurnal, 94 (6), pp 651–660 107 Ermilov S G., Shimano S., Vu Q M (2011), “Redescription of Papilacarus hirsutus with remarks on taxonomical status of Papilacarus arboriseta (Acari: Oribatida: Lohmanniidae)”,Acarology, 51(2), pp 155 – 163 108 Ermilov S.G., Anichikin A.E., Wu D (2012), “Oribatida mites from Bu Gia Map national park (Southern Vietnam), with description of a new species of Dolicheremaeus (Tetracodylidae) (Acari: Oribatida)”, Genus, 23(4), pp 591 – 601 109 Ermilov S.G., Anichikin A.E., Tolstikov A V (2014), “The oribatida mite genus Papillocepheus (Acari, Oribatida, Tetracondylidae), with description of a new species from southern Vietnam”, ZooKeys, 381, pp - 10 110 Ermilov S.G.,Vu Q.M., Trinh T.T., Dao D.T (2011), “Perxylobates thanhoaensis, a new species of oribatid mite from Vietnam (Acari: Oribatida: Haplozetidae)”,International Journal of Acarology, 37(2), pp 161 - 166 111 Fox C.A., Fonseca E.J., Miller J.J., Tomlin A.D (1999), “The influence of row 147 position and selected soil atributes on Acarina and Collembola in no-till and conventional continuous corn on a clay loam soil”, Appl Soil Ecol 13(1), pp – 112 Franklin E., Santos E M R., Albuquerque M (2007), “Edapic and arboricolous oribatid mites (Acari: Oribatida) in tropical inviroments: changes in the distributin of higher level taxonomic groups in the communities species”,Braz J Biol,67, pp 447 - 458 113 Gergócs V., Hufnagel L (2009), “Application of Oribatid mites as indicators”, Applied Ecology and Environmental research, 7(1), pp 79 – 98 114 Gill R.W (1969), “Soil microarthropod abundance following old-field litter manipulation”, Ecology, 50, pp 805 – 816 115 Golosova L D (1983), “Some remarks on Oribatid Mites of Vietnam”, Ecology and Fauna, Tjumen, pp 41 - 51 116 Grochovskaya Y (1967), Insects and Mites - A vector of transmission of sickness for humans in Vietnam, DSc Thesis, pp - 433 117 Gulvick M (2007), “Mites (Acari) as indicator of soil biodiversity and land use monitoring: a review”, Pol J Ecol., 53 (3), pp 415 – 440 118 Hag M A (1994), “Role of Oribatid Mites in soil Ecosysterm”, in S C Bhandi, L Somani (Eds.) Ecol Biol Soil Organisms Agrotech Publ Acad., Udaipur, pp 143 - 177 119 HagM A (2001), “Oribatid mite strategies in relation to environment”,Entomon, 26 (Spl Issue),pp 305 – 309 120 HaarlovJ (1955), “Vertical distribution of mites and Collembola”,Soil zoology, Proceedings of the University of Nottingham Second Easter School in Agricultural Science, pp 167 – 179 121 Hammer M., Wallwork J (1979), “A review of the World Distribution of Oribatid Mites (Acari: Cryptostigmata) in relation to Continental Drift”, Biol Skr Dan Vid Selk, 22(4), pp - 31 122 Hansen R A., Coleman D C (1998), Litter complexity and composition are 148 determinants of the diversity and species composition of oribatid mite (Acari: Oribatida) in litterbags”,Applied Soil Ecology,9 (1 – 3), pp 17 – 23 123 Hasegawa M., Ito M T., Kitayama K (2006), “Community structure of oribatida mite in relation to elevation and geology on the slope of the Mount Kinabalu, Sabha, Malaysia”, European Journal of Soil biology, 42(1), pp.191 196 124 Heilman P., and Norby R (1998), “Nutrient cycling and fertility management in temperate short rotation forest systems”, Biomass Bioenergy, 14, pp 361 – 370 125 Huhta V (1979), “Evaluation of different similarity indices as measures of succession in arthropod communities of the forest after clear - cutting”, Oecologia (Berl), 41, pp 11 - 23 126 Hulsmann A., Wolters V (1998), “The effects of different tillage practices on soilmites, with particular reference to Oribatida”, Appl Soil Ecol, 9, pp 327 – 332 127 Illig J., Norton R A., Scheu S., Maraun M (2010), “Density and community structure of soil and bark-dwelling microarthropods along an altitudinal gradient in a tropical montane rainforest”, Exp Appl Acarol, 52, pp 49 – 62 128 Jeleva M (1971), “The influence of different methods of cultivation of the soil combined with enlarged doses of natural and mineral fertilizers on the soil mites - Oribatei”, Ann de L’ universite de Sofia, 65(1), pp 25 – 36 129 Jeleva M., Vu Quang Manh (1987), “New Oribatids (Oribatei, Acari) from the Northern part of Vietnam”, Act Zool Bulgarical, 33, pp 10 - 18 130 Kaczmarek K., Marquardt T., Falenczyk - Kozirog K., Marcysiak K (2012), “Diversity of soil mite communities (Acari) within habitats seasonally flooded by the Vitsula River Ostromecko, Poland”, Biol Lett 49(2), pp 97 – 105 131 Karasawa S (2004), “Effects of microhabitat diversity and geographical isolution on Oribatida mite (Acari: Oribatida) communities in mangrove forests”, Pedobiologia, 48(3), pp – 10 149 132 Kitazawa Y., Kitazawa T (1980), “Influence of application of a fungicide, and insecticide, and compost upon soil biota community”, Proceedings of the 7th International Soil Zoology Colloquium: Soil Biology as Related to Land Use Practices, 29 July - August 1979, Syracuse, New York, pp 94 – 98 133 Koehler H., Born H (1989), “The influence of vegetation structure on the development of soil mesofauna”, Agriculture Ecosystems and Environment, 27(1 -4), pp 253 – 269 134 Koukoura Z., Mamolos A P., Kalburtji K L (2003), “Decomposition of dominant plant species litter in a semi-arid grassland”, Appl Soil Ecol, 23(1), pp 13 – 23 135 Krant G W., Water D E (2009), A manual of Acarology, Texas Tech University Press, pp – 15 136 Krantz G.W (1978), A manual of acarology,Oregon State University Book Stores Inc.Corvallis., pp – 11 137 Krivolutsky D.A., (1975), “Identification of Soil Mites Sarcoptiformes, Nauka”, Methods of soil zoological studies, Moscow, pp.3 – 419 138 Krivolutsky D.A (1975), “The Complex studies of the Microarthropod population density”, In Ghilarov M C (Ed.) Methods of soil zoological studies, Moscow, Nauka press, pp 44 - 48 139 Krivolutsky D A (1976), “Role of oribatid mites in biogeocoenoses”, Zoological Journal, LV, 2, pp 226 - 236 140 Krivolutsky D A (1978), “Oribatid Mites as Bioindicator of Soil conditions”, Soil Zoology, pp 70 - 134 141 Krivolutsky D A (1979), “Oribatida mite complexes as the soil bioindication”, Progress in soil Zoology, pp 217 – 221 142 Krivolutsky D.A (1979), “Oribatida mite complexes as the soil bioindication of radioactive population”, Acarology, N.Y., Acad Press, 1, pp 615 - 618 143 Krivolutsky D.A., Lebedeva N.V (2004), “Oribatida mites (Oribatei, Acariformes in bird feather: non - passerines”, Acta Zool, 14(1), pp.26 - 47 150 144 Krivolutsky G M (1965), Zoological method in soil bioindication, Nauka, Moscow, pp - 278 145 Labrecque M., Teodorescu T.I (2001), “Influence of plantation site and wastewater sludge fertilization on the performance and foliar nutrient status of two willow species grown under SRIC in southern Quebec (Canada)”, For Ecol Manage, 150, pp 223 – 239 146 Lehmitz R (2014), “The oribatida mite community of German peatland in 1987 and 2012 - effects of anthropogenic desiccation and afforestation”, In: Proceeding of the 9th Colloquium on Acarology, September 2013, Graz, Austria, Soil Organism, 86(2), pp 131 - 145 147 Lidia S., Stanislaw S (2005), “The Effect of Cattle Liquid Manure Fertilization on Alternating Grassland and Some Groups of Soil Mesofauna”, Folia biologica (Kraków), 53 (1), pp 133 – 137 148 Lindberg N., Engtsson J B., Persson T (2002), “Effects of experimental irrigation and drought on the composition and diversity of soil fauna in a coniferous stand”, Appl Ecol, 39(1), pp 924 – 936 149 Lindo Z., Visser S (2004), “Forest floor microarthropod abundance and oribatid mite (Acari: Oribatida) composition following partial and clear-cut harvesting in the mixedwood boreal forest”, Canadian Journal of Forest Research Revue Canadienne de Recherche Forestiere, 34(5), pp 998 – 1006 150 Lindo Z., Stevenson S.K (2007), “Diversity and distribution of Oribatida Mites (Acari: Oribatida) Associated with Arboreal and Terrstrial Habitats in Interior Cedar - Hemlock Forests, Bristish Columbia, Canada”, Northwest Sci., 8(4), pp 305 - 310 151 Mahunka S (1987), “A survey of the Oribatid (Acari) fauna of Vietnam”, I’ Annals Hist - nat Mus nant Hung., 79, pp.259 - 270 152 Mahunka S (1988), “A survey of the Oribatid (Acari) fauna of Vietnam”, II’ Act Zool Hung., pp 215 – 246 153 Mahunka S (1989), “A survey of the Oribatid (Acari) fauna of Vietnam”.III’, 151 Folia Entomologica Hung., L., pp 47 – 59 154 Maraun M., Scheu S (2000), “The structure of Oribatid mite communities (Acari: Oribatida): patterns, mechanisms and implication for future research”, Ecography, 23 (3), pp 347 – 382 155 Maraun M., Schatz H., Scheu S (2007), “Awesome or ordinary Global diversity patterns of oribatid mites’, Ecography, 30, pp 209 – 216 156 Maraun M., Salamon J A., Schneider K., Schaefer M., Scheu S (2003), “Oribatid mite and collembolan diversity, density and community structure in a moder beech forest (Fagus sylvatica): effects of mechanical perturbations”, Soil Biology Biochemistry, 35(10), pp 1387 – 1394 157 Mauran M., Heethoff M., Schneider K., Scheu S., Weigmann G., Cianciolo J., Thomas R., Norton R (2004), “Molecular phylogeny of Oribatidas (Oribatida, Acari): evidence for multiple radiations of parthenogenetic lineages”,Acarology, 33, pp 183 – 201 158 Maurizio G P., Linda J T., Ary A H.(2007), “Using invertebrate bioindicators to assess agricultural sustainability in Australia: proposals and current practices”,Australian Journal of Experimental Agriculture, 47, pp 379–383 159 MinorM A (2011), “Spatial patterns and local diversity in soil oribatid mites (Acari: Oribatida) in three pine plantation forests”, European Journal of Soil Biology, 47, pp 122 – 128 160 Minor M.A and Norton R.A (2004), “Effects of soil amendents on asemblages of Soil mites (Acari: Oribatida, Mesostigmata) in short rotation willow plantings in central New York Cen”,J For Res, 34, pp 1417 – 1425 161 Minor M.A., Ciancialo J.M (2007), “Diversity of soil mites (Acari: Oribatida, Mesostigmata) along a gradient of land use types in New York”, Applied Soil Ecology, 35, pp 140 – 153 162 Minor M A., Ermilov S G (2015), “Effect of topography on soil and litter mites (Acari: Oribatida, Mesotigmata) in tropical monsoon forest in Southern 152 Vietnam”, Appl Acarol, Springer International Publishing Switzerland 163 Minor M A., Ermilov S G., Anichikin A E (2017), “Biodiversity of soil oribatida (Acari: Oribatida) in a tropical highland plateau, Bi Doup - Nui Ba National Park, Southern Vietnam”, Tropical Ecology, 58(1), pp 45 - 55 164 Mone J.C., Walter D.E., Hunt H.W (1988), “Arthropod regulation of microarthropds and mesobiata in below - ground detrial food webs”, Annu Rev Ent., 33, pp 419 – 439 165 Nakamura Y., Fujikawa T (2004), “Report in oribatid mites in eco - friendly agriculture with a description of third new species of the genus Cosmogalumna from the litter of coconut palm three on Ishigaki Island, in southern Japan”, Mem Fac Agr Ehime Univ, 49, pp.11 – 18 166 Norton R.A (1986), “A spects of the biology and systermaties of soil arachnids particularty saprophagous mites”, Quacst Ent, 21, pp 523 – 541 167 Norton R.A (1990), “Acarina: Oribatida”, In: Dinal D.L (Ed.) Soil Biology Guide, Wiley, New York, pp 779 - 803 168 Norton R.A., Behan – Pelleiier V.M (1991), “Calcium carbonate and calcium oxalate as cuticular hardeling agents in Oribatida mites (Acari: Oribatida)”, Can.J.Zool, 69(6), pp 1504 - 1511 169 Norton R A., Behan – Pelletier V (2009), “Oribatida”, Chapter 15 in: Krantz G.W & Walter D.E (eds.),A Manual of Acarology 3rd Edi-tion, Texas Tech University Press, Lubbock, pp 421 – 564 170 Noti M I., André H W., Dfrêne M (1997), “Soil oribatid mite communities (Acari: Oribatida) from high Shaba (Zaïre) in relation to vegetation”, Appiled soil Ecology, 5, pp 81 - 96 171 Noti M I., Andre ́ H W., Ducarme X., Lebrun P (2003), “Diversity of soil oribatid mites (Acari:Oribatida) from high katanga (Democratic Republic of Congo): a multiscale and multifactor approach”, Biodivers Conserv, 12, pp 767– 785 172 Ohkubo N., Aoki J (1995), “Oribatida mites of the Northern Mariana Islands, 153 Micronesia II., Family Oppiidae from Agrihan and Asuncion Islands”, Nat Hist Res, 3(2), pp 133 - 140 173 Palacios - Vargas J G., Castano-Meneses G., Gomez-Anaya J A., Martı ́nezYrizar A., Mejı ́ a-Recamier B E., Martı ́ nez-Sa ́ nchez J.(2007), “Litter and soil arthropods diversity and density in a tropical dry forest ecosystem in Western Mexico”,Biodivers Conserv, 16 (3), pp 703–3717 174 Postma - Blaauw M B., Goede G M., Bloem J., Faber J H., Brussaard L (2010), “Soil biota community structure and abundance under argricultural intensification and extensification”, Ecology, 91, pp 460 – 437 175 Rajski A R., Szudrowicz(1974), “Oribatei (Acari) from Northern Vietnam I”, Act Zool Cracov, XIX, 11, pp 345 – 372 176 Schatz H., Berhan – Pelletier M., Oconnor B M., Norton R A (2011), “Suborder Oribatida van der Hammen, 1968“, In: Zhang Z -Q (ed.), Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness, Zootaxa, pp.148 177 Schinner F., Ohlinger R., Kandeler E., Margesin R (Eds) (1995), Methods in Soil Biology, Springer, pp – 426 178 Schubert R (1985),Bioindication in terrestrischen okosystemen, Veb Gustav Fischer Verlag Jene 1985, pp 11 – 16 179 Seniczak S., Klime A., and Kaczmarek S (1994), “The mites (Acari) of an old Scots pine forest polluted by a nitrogen fertilizer factory at Wloclawek (Poland)” II.: litter/soil fauna Zool Beitr,35, pp 199-216 180 Stary J (1993), “New species of genus Euphthiracarus (Acari: Oribatida) from Vietnam”, Acta Soc Zool Bohemicae, 56 (4), pp 295 - 305 181 Steiner W.A (1995), “Influence of air - pollution on moss - dwelling animals”, Terrestrial fauna with emphasis on Oribatida and Collembola, Acarologia, 36, pp 149 - 173 182 Taylor A.R., Wolters V (2005), “Responses of Oribatid mite communities to summer drought: The influence of litter type and quality”, Soil Biology and 154 Biochemistry, 37, pp 2117 - 2130 183 Va’squez C., Sánchez C., Valera N (2007), “Mite diversity (Acari: Protigmata, Mesotigmata, Astigmata) associated to soil litter from two vegetable zones at the university Park UCLA Veneznela, Iheringia”, Se’r Zool., 9(4), pp 466 471 184 Vu Quang Manh (1986), Fauna - Ecological Studies on Oribatid (Acarina: Oribatei) community in northern Vietnam, PhD Thesis 185 Vu Quang Manh (1993), “The Microarthropod Community Structures (Microarthropoda) in the soil of Vietnam”, Regional Seminar - Workshop on, Tropical Forest Ecosysterm Reseach Conservation and Repariations, Hanoi, Vietnam, 28 June - July, pp 53 - 57 186 Vu Quang Manh (1999), “Oribatida community Structures (Acari: Oribatei) in relation to forest decline in Tam Dao National Park of Vietnam”-Proceedings of the NCST of Vietnam, 11(2), pp 89 - 94 187 Vu Q M (2012), “Oribatid soil mite (Acari: Oribatida) of northern Vietnam: Species distribution and densities according to soil and habitat type”, The Pan - Pacific Entomologist, 87(4), 209 - 222 188 Vu Q M (2013), The Oribatida (Acari: Oribatida) fauna of Vietnam Systematic, zoogeography and zonation, formation and role in the soil ecosystem - Bulgarian Acadamy of Sciences (BAS): Institute of Biodiversity and Ecosysterm Reseach (IBER), Sofia, pp - 205 189 Vu Q M (2015),The oribatid mite fauna (Acari: Oribatida) of Vietnam Systematics, Zoogeography and Formation, Pensoft Publishers, SofiaMoscow,pp – 212 190 Vu Quang Manh(2018), Study on soil biology in Vietnam - achievements and challenges.- Vietnam Jpournal of Science, Technology and Engineering, 60(2) pp 65 – 72 191 Vu Q M., Nguyen T T (2000), “Microarthropod community structures (Oribatei and Collembola) in Tam Dao National Park, Vietnam”, - Journal of 155 Biosciences, 25(4), pp 379-386 192 Vu Quang Manh, Do Thi Duyen and Chu Thi Hanh(2014), “Oribatid mites (Acari: Oribatida) as an intermediate host of tapeworms (Cestoda) in the soild ecosystem of Vietnam”,Chemical and Biological ScL, 59 (9), pp 74-80 193 Vu Quang Manh, Nguyen Hai Tien, Vu Van Lien(2014): A review of the GenusPapillacarus (Acari: Oribatida: Lohmanniidae) in Vietnam with remarks on taxonomic status of P arboriseta.- Acta Zoologica Bulgarica, 66(2), Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, pp.165 – 172 194 Vu Quang Manh, Vu Van Tuyen, Lai Thu Hien (2016), Vietnam soil ecology society – scientific activities and situation, The XVII International Colloquium on Soil Zoolog, 22-26 August 2016, Nara, Japan, pp.1 – 27 195 Vu Quang Manh, Nguyen Huy Tri, Lai Thu Hien, Ha Tra My, Georgiev B., Vasileva G., Penev L., Stoev P (2014), “The oribatida mite (Acari: Oribatida) fauna of Vietnam - Systermatic structure and zoogeographical character”,Proceeding of the first VAST - BAS Workshop on Science and Technology, pp 385 - 390 196 Vu Quang Manh, Tran Thi Thanh Binh, Nguyen Van Suc, Dao Duy Trinh, Le Thi Quyen (2006), “Soil animal community structure - A bioindicator of Ecological control of agricultural sustainablity in Vietnam”, The Reports of the First Intl Workshop on Research and Application of natural products for development of safety environmental pesticide products, Hanoi, Vietnam, pp 63 - 66 197 Wallwork J A (1976), The Distribution and Diversity of Soil fauna, Academic Press, London, pp 355 198 Walter D.E., O’Dowd D.J (1995), “Beneath biodiversity: factors influencing the diversity and abundance of canopy mites”, Selbyana, 16, pp.12 - 20 199 Wang Hongzhu (Ed.) (2000),Pictorial keys to soil animals of China, Sci Pbl., Beijing, pp – 25 200 Woolley T (1988), Mites and Human, Welfare J Wiley and sons Publ., New 156 York, pp - 484 201 Zaitsev A S., Wolter V (2006), “Geographic determinants of Oribatida mite communities Structure and diversity across Europe: a longitudinal Perspective”, European Jour of Soil Biology,42, pp 358 - 361 Tài liệu tiếng Pháp 202 Willmann C (1931), Moosmilben oder Oribatiden (Oribatie), Tierwelt Deutschlands, Jena, 22(5), pp 79 - 200 203 Grandjean F (1953), Essai de classification des Oribates (Acariens), Bulletin de la Sociétté Zoologique de France, pp 421 - 446 Tiếng Tây Ban Nha 204 Subias S (2013), Listado systematic, sinonímico y biogeográfico de los Ácaros Oribátidos (Acariformes: Oribatida) del mundo (excepto fósiles), Graellsia 60 (número extraordinario), Online version accessed in may 2013, pp - 570 (http://www.ucm.es/info/zoo/Artropodos/ Catalogo.pdf) Tài liệu tiếng Italia 205 Berlese A (1913), Acari nuovi, Manipoli VII - VIII - Redia, 9, pp 97 - 111 Tài liệu tiếng Đức 206 Schatz H (2002), “Die Oribatiden litteratur und die bechriebenen Oribatidenarten” (1758 - 2001) - Eine Analyse”, Abh Ber Naturkendemus Gonlitz 72, pp 37 – 45 207 Weigmann G (2006), Hornmilben (Oribatida), Tierwelt Deutschlands, Goecke & Evers, Keltern, Teil 76 Tài liệu tiếng Bulgari 208 Ву Куанг Maнх (1985), Фаунистично - екологично иcледване върхуoрибатeите (Acari: Oribatei) в северната част на Виетнам.- Канд Биолог Hауки Дисертация, София, pp 1-175 209 Ву Куанг Maнх, М Желева, И Цонев (1985),“Фаунистично-екологично проучване на oрибатeите (Acari: Oribatei) в агроекосистеми в северната част на Виетнам”.- Конференция по иcледване на екосистемите и 157 опазване на прироната среда, София, България, Maй 1985, с 93 -102 (inBulg.) 210 Ву Куанг Мань, Желева М., Цонев И (1987), Панцирных клещеи (Oribatei, Acari) долины Красной реки Вьетнамa." –Б P Стриганова (ред.) Почвенной фаунa и почвенноe плодородиe, Москва, Наука, c 601 – 604 (In Russ.) 211 Криволуцкий Д.А., Ву Куанг Мань и Фан Tхе Вьет (1997), Панцирных клещеи (Acari: Oribatei) Вьетнама, В: Тропическая медицина, TомI, Тропцентр, Наука, Москва - Xаной, 130-145 стр (inRuss.) 212 Цонев H.,Ву Куанг Maнх (1987), Влияние на някои основни природни и антропогенни фактори върху формирането на oрибатидните съобщеcтвa в северната част на Виетнам, Cъвременната постижения на Българската Зоология, Българската Aкадемия на Hауките: Институт по Зооология София, с 192 -196 (inBulg.) 213 Нгуен Чи Тиен, Ву Куанг Мань (1988), Численность и распреднление микроартропод в почвах тропического леса плато Таинуен (Вьетнам), – Экология (Russian Journal of Ecology), 2, 73 – 75 214 Xoанг Ким Xой, Нгуен Чи Тиен,Нгуен Чунг Ту, Ву Куанг Мань (1983), Преварительнные результaты иследовании некоторых групп почвенных животных тропичекого леса Tаингуена (Центрaльного Плато), Вьетнам).Экология (Russian Journal of Ecology), 5, 77 – 79 Website 215 https://vi.wikipedia.org/wiki/Đồng_bằng_sông_Hồng 216 https://www.wattpad.com/Đồng-bằng-sông-Hồng 217 https://vi.kipkis.com/Vùng_nông_nghiệp_đồng_bằng_sông_Hồng 218 http://leb.daba.lv/ 219 https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/tong-quan-ve-chi-thi-sinh-hoc-cac-chi-thisinh-hoc-dac-trung-cho-moi-truong-nuoc-chay-14843.html ... Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) vai trò chúng vùng đồng sơng Hồng, phía Bắc Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thành phần loài biến đổi cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida). .. cảnh Bảng 3.4: Cấu trúc phân loại học quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) vùng đồng sông Hồng Bảng 3.5: Hệ số tương đồng thành phần loài quần xã ve giáp vùng đồng sông Hồng, Tây Bắc Bắc Trung Bảng... 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẠI THU HIỀN CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) VÀ VAI TRỊ CỦA CHÚNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG, PHÍABẮC VIỆT NAM Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) và vai trò của chúng ở vùng đồng bằng sông hồng, phía bắc việt nam , Cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) và vai trò của chúng ở vùng đồng bằng sông hồng, phía bắc việt nam , Bố cục luận án, 1 Khái quát về nghiên cứu ve giáp (Acari: Oribatida) trên thế giới, 2 Nghiên cứu về ve giáp (Acari: Oribatida) ở Việt Nam, CHƯƠNG 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu, 2 Phương pháp nghiên cứu và xử lý mẫu vật, CHƯƠNG 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 1 Thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) ở vùng đồng bằng sông Hồng, 2 Cấu trúc quần xã ve giáp liên quan đến loại sinh cảnh, Chỉ số đa dạng Shannon - Wiener (H’) của quần xã ve giáp ở 4 sinh cảnh, 3 Cấu trúc quần xã ve giáp liên quan đến loại đất và chế độ bón phân, Mật độ cá thể trung bình và của quần xã ve giáp ở 4 loại đất, Cấu trúc nhóm loài ưu thế của quần xã ve giáp ở 4 loại đất, 4 Vai trò chỉ thị sinh học của cấu trúc quần xã ve giáp ở vùng nghiên cứu, CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm