Luận án tiến sĩ Y học: Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thanh quản trước và sau phẫu thuật

157 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 04:11

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thanh quản trước phẫu thuật. Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thanh quản sau phẫu thuật. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÙI THẾ ANH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÙI THẾ ANH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT Chuyên ngành: Tai Mũi Họng Mã số: 62.72.01.55 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Tuấn Cảnh HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Bùi Thế Anh nghiên cứu sinh khóa 31 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Tai Mũi Họng, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS TS Phạm Tuấn Cảnh Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2019 Bùi Thế Anh MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ảnh ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN 1.1.1.Nước 1.1.2.Việt Nam 1.2.GIẢI PHẪU THANH QUẢN ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN 1.3.SINH LÝ THANH QUẢN 1.3.1.Chức nói 1.3.2.Chức bảo vệ đường hô hấp 10 1.3.3.Chức điều hòa hoạt động hô hấp 10 1.4.PHÂN ĐỘ VÀ PHÂN GIAI ĐOẠN BỆNH UNG THƯ THANH QUẢN 11 1.5.ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN 12 1.5.1.Phẫu thuật 13 1.5.2.Xạ trị 17 1.5.3.Hóa trị 18 1.6.KHÁI NIỆM VỀ “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG” VÀ “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE” 18 1.7.CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN 21 1.8.CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 22 1.8.1.Biến đổi chất lượng sống sau vi phẫu thuật qua đường miệngcắt ung thư quản sử dụng laser 23 1.8.2.Biến đổi chất lượng sống sau cắt quản bán phần 24 1.8.3.Biến đổi chất lượng sống sau cắt quản toàn phần 26 1.9.CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ CLCS DÀNH CHO BN UTTQ SAU ĐIỀU TRỊ 32 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 34 2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.2.1.CỠ MẪU NGHIÊN CỨU 35 2.2.2.PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 36 2.2.3.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 2.2.4.CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 39 2.2.5.PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 43 2.2.6.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ 44 2.3.ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 45 Chương KẾT QUẢ 46 3.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 46 3.1.1.Tuổi 46 3.1.2.Giới 47 3.1.3.Trình độ học vấn 47 3.1.4.Nghề nghiệp 48 3.1.5.Phân giai đoạn TNM 49 3.1.6.Phương pháp phẫu thuật lấy u nạo vét hạch cổ 51 3.1.7.Xạ trị bổ trợ 52 3.2.CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 52 3.3.BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 55 3.3.1.Nhóm laser 55 3.3.2.Nhómcắt quản bán phần 60 3.3.3.Nhóm cắt quản tồn phần 65 3.4.ĐỐI CHIẾU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT 70 3.4.1.Nhóm laser 71 3.4.2.Nhóm TQBP 74 3.4.3.Nhóm TQTP 77 Chương BÀN LUẬN 82 4.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 82 4.1.1.Tuổi giới 82 4.1.2.Trình độ học vấn 82 4.1.3.Phân bố nhóm nghề nghiệp 83 4.1.4.Phân bố TNM 83 4.1.5.Tỷ lệ thực phẫu thuật nạo vét hạch cổ 84 4.1.6.Xạ trị hỗ trợ sau mổ 84 4.2.CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ 84 4.3 BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 86 4.3.1.Nhóm laser 86 4.3.2.Nhóm cắt quản bán phần 89 4.3.3.Nhóm cắt quản tồn phần 97 4.4.ĐỐI CHIẾU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT 107 4.4.1.Nhóm laser 107 4.4.2.Nhóm TQBP 109 4.4.3.Nhóm TQTP 111 KẾT LUẬN 113 KIẾN NGHỊ 115 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 1: Bệnh án mẫu PHỤ LỤC 2: Bộ câu hỏi EORTC-C30 (v3.0) phiên tiếng Việt PHỤ LỤC 3: Bộ câu hỏi EORTC-H&N35 phiên tiếng Việt PHỤ LỤC 4: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu CHỮ VIẾT TẮT BN : bệnh nhân CHEP : Cắt quản bán phần ngang nhẫn có tạo hình nhẫn - móng - thiệt CLCS : EORTC : chất lượng sống European Organization for Research and Treatment of Cancer FACIT : Functional Assessment of Chronic Illnesses Therapy TLM : Vi phẫu thuật qua đường miệng có sử dụng laser TQBP : Thanh quản bán phần TQTP : Thanh quản toàn phần UTTQ : Ung thư quản DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Một số nghiên cứu đánh giá CLCS BN UTTQ y văn 31 Bảng 2.1: Mô tả nội dung bố cục Bộ câu hỏi EORTC-C30 37 Bảng 2.2: Mô tả nội dung bố cục Bộ câu hỏi EORTC-H&N35 38 Bảng 2.3: Các số để đánh giá CLCS 40 Bảng 3.1: Đặc điểm tuổi nhóm BN nghiên cứu 46 Bảng 3.2: Phân bố giới nhóm BN nghiên cứu 47 Bảng 3.3: Phân bố trình độ học vấn nhóm BN nghiên cứu 48 Bảng 3.4: Phân bố nghề nghiệp nhóm BN nghiên cứu 49 Bảng 3.5: Phân bố giai đoạn u chỗ (T) nhóm BN nghiên cứu 50 Bảng 3.6: Phân bố giai đoạn hạch cổ (N) nhóm BN nghiên cứu 51 Bảng 3.7: Phân bố kỹ thuật nạo hạch cổ nhóm BN nghiên cứu 51 Bảng 3.8: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-C30) trước phẫu thuật 53 Bảng 3.9: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-H&N35) trước phẫu thuật 54 Bảng 3.10: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-C30) nhóm LASER sau phẫu thuật 56 Bảng 3.11: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-H&N35) nhóm LASER sau phẫu thuật 57 Bảng 3.12: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-C30) nhóm TQBP sau phẫu thuật 61 Bảng 3.13: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-H&N35) nhóm TQBP sau phẫu thuật 62 Bảng 3.14: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-C30) nhóm TQTP sau phẫu thuật 66 Bảng 3.15: Điểm CLCS (bộ câu hỏi EORTC-H&N35) nhóm TQTP sau phẫu thuật 67 Bảng 3.16: Đối chiếu điểm CLCS chung khía cạnh chức nhóm LASER trước sau phẫu thuật 71 Bảng 3.17: Đối chiếu điểm CLCS (các khía cạnh triệu chứng) nhóm LASER trước sau phẫu thuật 73 Bảng 3.18: Đối chiếu điểm CLCS chung khía cạnh chức nhóm TQBP trước sau phẫu thuật 74 Bảng 3.19: Đối chiếu điểm CLCS (các khía cạnh triệu chứng) nhóm TQBP trước sau phẫu thuật 76 Bảng 3.20: Đối chiếu điểm CLCS chung khía cạnh chức nhóm TQTP trước sau phẫu thuật 78 Bảng 3.21: Đối chiếu điểm CLCS (các khía cạnh triệu chứng) nhóm TQTP trước sau phẫu thuật 80 Bảng 4.1: So sánh số CLCS nhóm laser với y văn giới 88 Bảng 4.2: So sánh số CLCS nhóm TQBP với y văn giới 95 Bảng 4.3: So sánh số CLCS nhóm TQTP với y văn giới 100 communication experiences after laryngeal cancer – A longitudinal questionnaire study in patients with laryngeal cancer BMC Cancer, 8,80 121 Samlan R.A., Webster K.T (2002) Swallowing and speech therapy after definitive treatment for laryngeal cancer Otolaryngol Clin N Am, 35,1115-1133 122 Roh J.L., Kim D.H., Kim S.I et al (2007) Quality of life and voice in patients after laser cordectomy for Tis and T1 glottic carcinomas Head Neck, 29,1010-1016 123 Schindler A., Favero E., Nudo S et al (2006) Long-term voice and swallowing modifications after supracricoidlaryngectomy: objective, subjective and self-assessment data Am J Otolaryngol, 27,378–383 124 Demir M., Paksoy M., Eser M.B et al (2016) Subjective and objective evaluation of voice and pulmonary function in partial laryngectomised patients Integr Cancer Sci Ther, 3(1),349-353 125 Portas J.G., Queija D.S., Arine L.P et al (2009) Voice and swallowing disorders: functional results and quality of life following supracricoidlaryngectomy with cricohyoidopexy Ear Nose Throat J, 88(10),23-30 126 Saito K., Araki K., Ogawa K et al (2009) Laryngeal function after supracricoid laryngectomy Otolaryngol Head Neck Surg, 140,487 127 Buchman L.C., Laccourreye O., Weinstein G.et al (1995) Evolution of speech and voice following supracricoid partial laryngectomy J Laryngol Otol, 109,410-413 128 Mumovic G (2014) Comparative videostroboscopic analysis after different external partial laryngectomies Vojnosanit Pregl, 71(1),2226 129 Benito J., Holsinger F.C., Pérez-Martín A.et al (2010) Aspiration after supracricoid partial laryngectomy: incidence, risk factors, management, and outcomes Head Neck 33,679-685 130 Dworkin J.P., Meleca R.J., Zacharek M.A.et al (2003) Voice and deglutition functions after the supracricoid and total laryngectomy procedures for advanced stage laryngeal carcinoma Otolaryngol Head Neck Surg, 129,311-320 131 Kreuzer S.H., Schima W., Schobe E et al (2000) Complications after laryngeal surgery: videofluoroscopic evaluation of 120 patients Clin Radiol 55(10),775–781 132 Bron L., Brossard E., Monnier P.et al (2000) Supracricoid partial laryngectomy with cricohyoidoepiglottopexy and cricohyodopexy for glottic and supraglottic carcinomas Laryngoscope, 110,627-634 133 Farrag T.Y., Koch W.M., Cummings C.W et al (2007) Supracricoid laryngectomy outcomes: The John Hopkins experiences Laryngoscope, 117, 129-132 134 Singer S., Danker H., Dietz A et al (2008) Sexual problems after total or partial laryngectomy Laryngoscope, 118,2218-2224 135 Ozturk A., Mollaoglu M (2013) Determination of problems in patients with post-laryngectomy Scand J Psycho, 54,107-111 136 Singer S., Wollbruck D., Dietz A et al (2013) Speech rehabilitation during the first year after total laryngectomy Head Neck, 35(11),15831590 137 Baczyk G., Kwapist U (2017) Quality of life patients after surgical treatment of laryngeal cancer J Med Sci, 86(2),127-133 138 Barros A.P.B., Angelis E.C., Alexandre J.M et al (2005) Alaryngeal communication effectiveness and long-term quality of life Applied Cancer Res, 25(4),190-196 139 Azevedo E.H.M., Montoni G, Filho J.G et al (2012) Vocal handicap and quality of life after treatment of advanced squamous carcinoma of the larynx and/or hypopharynx J Voice, 26(2),e63-e71 140 Bickford J., Coveney J., Baker J et al (2013) Living with the altered self: A qualitative study of life after total laryngectomy Int J SpeechLang Pathol, 15(3),324–333 141 Vilaseca I., Chen A.I., Bachscheider A.G.(2006) Long-term quality of life after total laryngectomy Head Neck, 28,313-320 142 Palmer A.D., Graham M.S (2004) The relationship between communication and quality of life in alaryngeal speakers J Speech Lang Pathol Audiol, 28(1),6-24 143 Noonan B., Hegarty J (2010) The impact of total laryngectomy: the patients’ perspective Oncol Nurs Forum, 37(3),293-302 144 Mumovic G., Hocevar-Boltezar I (2014) Olfaction and gustation abilities after a total laryngectomy Radiol Oncol, 48(3),301-306 145 Jayasuriya C., Dayasiri M., Indranath N et al (2010) The quality of life of laryngectomised patients Australasian Med J, 3(6),353-357 146 Ward E., Rumbach A., Brooks C (2012) Olfaction following total laryngectomy J Laryngol Voice, 2(1),10-21 147 Moor J.W., Rafferty A., Sood S (2010) Can laryngectomees smell? Considerations regarding olfactory rehabilitation following total laryngectomy J Laryngol Otol, 124,361-365 148 Bussian C., Wollbruck D., Danker H et al (2010) Mental health after laryngectomy and partial laryngectomy: a comparative study Eur Arch Otorhinolaryngol 267,261–266 149 Nalbadian M., Nikolaou A., Nikolaidis V et al (2001) Factors influencing quality of life in laryngectomized patients Eur Arch Otorhinolaryngol, 258,336–340 150 Silva A.P., Feliciano T., Freitas S et al (2015) Quality of life in patients submitted to total laryngectomy J Voice, 29(3),382-388 151 Hsin L.J., Lin W.L., Fang T.J et al (2017) Life quality improvement in hoarse patients with early glottic cancer after transoral laser microsurgery Head Neck, 39(10),2070-2078 152 Rifal M., Dessouki H., Shohdi S et al (2016) Quality of life after supracricoid partial laryngectomy Adv Environmental Biol, 10(9),137145 153 Clasen D., Keszte J., Dietz A et al (2018) Quality of life during the first year after partial laryngectomy: Longitudinal study Head Neck, 40(6),1185-1195 154 Kaya E., Cingi C., Ozgur P et al (2014) Health-related quality of life in laryngeal cancer patients J Med Updates, 4(1),29-36 155 Maingon P., Crehange G., Bonnetain F et al (2010) Qualité de vie chez les patients traités pour un cancer de la sphère ORL Cancer Radiother, 14,526-529 BỆNH ÁN MẪU "ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT" Ngày lập: …./…./201 Số phiếu:…… 1.HÀNH CHÍNH Số bệnh án:……………… Ngày vào viện: …./…./201 Họ tên bệnh nhân:……………………………………………………… Năm sinh: …./…./19… Giới: nam / nữ (khoanh tròn) Dân tộc:…… Địa chỉ: thơn (phố)…………………… xã (phường)…………………… huyện (quận)……………… tỉnh (thành phố)………………… Điện thoại:……………………………… Trình độ học vấn:………………………… Nghề nghiệp:……………………………… 2.TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TRƯỚC ĐIỀU TRỊ Thuốc / thuốc lào / đồ uống có cồn (khoanh tròn có sử dụng) Các bệnh mắc: Nhóm bệnh Tim mạch Hơ hấp Tiêu hóa Thận - tiết niệu Cơ xương khớp Nội tiết Truyền nhiễm Khác (ghi rõ) Khơng mắc Có (ghi rõ) Tiền sử phẫu thuật:……………………………………………………… Tiền sử hóa trị / xạ trị (khoanh tròn có) 3.TRIỆU CHỨNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ 3.1.Toàn thân: Cân nặng: …….kg Chiều cao: … cm BMI…… 3.2.Triệu chứng TT Tên triệu chứng Rối loạn giọng Rối loạn nuốt Ăn nhai Rối loạn vị giác Rối loạn khứu giác Ho Đau Rối loạn thở Có (mơ tả rõ) Khơng 3.3.Triệu chứng thực thể: *Vị trí khối u chỗ: môn / thượng môn / hạ mơn / ngồi quản (ghi rõ) ……………………………………………………………………………… *Tình trạng hạch cổ: khơng / có (khoanh tròn; có: ghi rõ vị trí hạch, số lượng hạch, tính chất hạch) ……………………………………………… *Các triệu chứng thực thể bất thường khác (ghi rõ có): ….…………………………………………………………………………… 3.4.Phân giai đoạn TNM T….N….M… 4.QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ 4.1.Phẫu thuật Loại phẫu thuật lấy u chỗ: TLM / cắt TQBP / cắt TQTP (khoanh tròn) Nạo vét hạch cổ: khơng nạo / nạo bên / nạo bên (khoanh tròn) 4.2.Xạ trị bổ trợ: khơng / có (khoanh tròn, ghi phác đồ có) ……………………………………………………………………………… 4.3.Hóa trị bổ trợ: khơng / có (khoanh tròn, ghi phác đồ có) ……………………………………………………………………………… 5.ĐÁNH GIÁ CLCS THEO BỘ CÂU HỎI EORTC-C30 VÀ H&N35 Thời điểm đánh giá Đặc điểm lâm sàng Mã phiếu (ghi rõ có bất thường) câu hỏi Trước điều trị Sau phẫu thuật tháng Sau phẫu thuật tháng Sau phẫu thuật tháng Sau phẫu thuật 12 tháng 6.GHI CHÚ ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bộ câu hỏi EORTC-C30 (phiên 3) Chúng quan tâm đến số thông tin bạn sức khỏe bạn Vui lòng tự trả lời câu hỏi cách khoanh tròn số thích hợp trường hợp bạn Khơng có câu trả lời "đúng" hay "sai" Thông tin mà bạn cung cấp giữ kín hồn tồn Xin điền tên riêng bạn: …………… Ngày tháng năm sinh: …………………… Ngày hôm nay: …………………………… Trong tuần vừa qua: 10 11 12 13 14 15 16 Bạn có thấy khó khăn thực cơng việc gắng sức, ví dụ xách túi đồ nặng hay vali? Bạn có thấy khó khăn khoảng dài? Bạn có thấy khó khăn khoảng ngắn bên ngồi nhà mình? Bạn có cần nằm nghỉ giường hay ghế suốt ngày? Bạn có cần giúp đỡ ăn, mặc, tắm rửa hay vệ sinh? Bạn có bị hạn chế thực việc làm bạn làm công việc hàng ngày khác? Bạn có bị hạn chế theo đuổi sở thích bạn hay hoạt động giải trí khác? Bạn có bị thở nhanh khơng? Bạn có bị đau khơng? Bạn có cần phải nghỉ ngơi khơng? Bạn có bị ngủ? Bạn có cảm thấy yếu sức? Bạn có bị ăn ngon? Bạn có cảm giác buồn nơn? Bạn có bị nơn? Bạn có bị táo bón? Xin xem tiếp trang sau Khơng có Ít Nhiều Rất nhiều 1 2 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 Trong tuần vừa qua: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bạn có bị tiêu chảy? Bạn có bị mệt khơng? Cơn đau có cản trở sinh hoạt hàng ngày bạn? Bạn có bị khó khăn tập trung vào cơng việc gì, đọc báo xem truyền hình? Bạn có cảm thấy căng thẳng? Bạn có lo lắng khơng? Bạn có cảm thấy dễ bực tức? Bạn có cảm thấy buồn chán? Bạn có gặp khó khăn phải nhớ lại việc? Tình trạng thể lực bạn việc điều trị bệnh gây cản trở sống gia đình bạn? Tình trạng thể lực bạn việc điều trị bệnh gây cản trở cho hoạt động xã hội bạn? Tình trạng thể lực bạn việc điều trị bệnh tạo khó khăn tài bạn? Khơng có Ít Nhiều Rất nhiều 4 4 4 4 4 4 Đối với câu hỏi sau, vui lòng khoanh tròn số khoảng từ số đến số mà phù hợp bạn 29 Bạn tự đánh sức khỏe chung bạn tuần vừa qua? Rất Tuyệt vời 30 Bạn tự đánh chất lượng sống chung bạn tuần vừa qua? Rất Tuyệt vời Bộ câu hỏi cho ung thư đầu mặt cổ EORTC-H&N35 Đôi bệnh nhân mô tả họ gặp phải triệu chứng vấn đề sau Vui lòng cho biết bạn bị triệu chứng vấn đề mức độ tuần vừa qua Vui lòng trả lời câu hỏi cách khoanh tròn số thích hợp trường hợp bạn Trong tuần vừa qua: Khơng có Ít Nhiều Rất nhiều 31 Bạn có bị đau miệng khơng? 32 Bạn có bị đau hai hàm không? 33 Bạn có cảm giác sưng nề miệng khơng? 34 Bạn có bị đau họng khơng? 35 Bạn có khó chịu nuốt chất lỏng không? 36 Bạn có khó chịu nuốt thức ăn xay nhuyễn khơng? 37 Bạn có khó chịu nuốt thức ăn rắn khơng? 38 Bạn có bị nghẹn nuốt khơng? 39 Bạn có khó chịu khơng? 40 Bạn có khó chịu há rộng miệng khơng? 41 Bạn có bị khơ miệng khơng? 42 Nước bọt bạn có bị qnh khơng? 43 Bạn có gặp vấn đề khả cảm nhận mùi khơng? 44 Bạn có gặp vấn đề khả cảm nhận vị khơng? 45 Bạn ho nhiều đến mức nào? 46 Bạn có bị khàn tiếng khơng? 47 Bạn có cảm thấy bị ốm không? 48 Vẻ bề ngồi bạn có làm phiền bạn khơng? Xin xem tiếp trang sau Trong tuần vừa qua: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Bạn có bị phiền tối ăn khơng? Bạn có bị phiền tối ăn trước mặt người gia đình khơng? Bạn có bị phiền tối ăn trước mặt người khác khơng? Bạn có bị phiền tối thưởng thức bữa ăn khơng? Bạn có bị phiền tối nói chuyện với người khác khơng? Bạn có bị phiền tối nói chuyện qua điện thoại khơng? Bạn có bị phiền tối giao tiếp với người gia đình khơng? Bạn có bị phiền tối giao tiếp với bạn bè khơng? Bạn có bị phiền tối nơi cơng cộng khơng? Bạn có bị phiền tối tiếp xúc thể lực với gia đình bạn bè khơng? Bạn có cảm thấy giảm ham muốn tình dục khơng? Bạn có cảm thấy giảm hứng thú quan hệ tình dục khơng? Khơng có Ít Nhiều Rất nhiều 4 4 4 4 4 4 Trong tuần vừa qua: 61 Bạn có sử dụng loại thuốc giảm đau khơng? 62 Bạn có sử dụng nguồn dinh dưỡng bổ sung không (không kể vitamin)? 63 Bạn có sử dụng xơng ăn khơng? 64 Bạn có sút cân khơng? 65 Bạn có tăng cân khơng? Khơng Có 2 1 2 PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên bệnh nhân Nguyễn Văn P Đặng Văn P Nguyễn Thị S Nguyễn Trọng B Phạm Văn K Nguyễn Hữu T Nguyễn Trọng H Phạm Trung L Ngô Kim H Phùng Minh T Nguyễn Văn T Bùi Văn N Nguyễn Tất T Phạm Tiến C Nguyễn Văn T Bùi Văn Đ Nguyễn Văn X Lê Văn K Vì Văn T Hoàng Văn T Nguyễn Minh P Phạm Văn A Nguyễn Văn T Vũ Đình L Phạm Văn Q Nguyễn Văn K Trần Thị Kim P Trần Viết N Nguyễn Văn G Nguyễn Văn H Ngày vào viện Hưng Yên 17/12/2012 Quảng Ninh 11/12/2012 Hưng Yên 19/12/2012 Hà Nội 26/12/2012 Quảng Ninh 25/12/2012 Bắc Giang 25/12/2012 Hà Nội 2/1/2013 Hải Dương 3/1/2013 Vĩnh Phúc 2/1/2013 Nghệ An 3/1/2013 Nam Định 6/1/2013 Hà Nội 7/1/2013 Hà Nội 10/1/2013 Bắc Giang 30/1/2013 Tuyên Quang 3/2/2013 Hải Dương 22/2/2013 Lào Cai 25/2/2013 Hà Nội 27/2/3013 Hòa Bình 28/2/2013 Nghệ An 6/3/2013 Hà Nội 19/03/2013 Hải Dương 24/03/2013 Quảng Bình 24/3/2013 Thanh Hóa 4/3/2013 Quảng Ninh 25/3/2013 Thái Nguyên 14/4/2013 Hà Tĩnh 23/04/2013 Thái Bình 24/4/2013 Thanh Hóa 8/4/2013 Hà Nội 11/4/2013 Địa Số bệnh án 12788 12658 12906 13098 13042 13075 13202 13159 13200 186 144 170 280 782 828 970 999 1080 1087 1222 1583 1755 1781 1151 1813 2558 2919 2982 2316 2508 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Bùi Xuân L Đàm Thế Đ Nguyễn Viết N Ngô Gia V Nguyễn Văn V Lê Quang V Bùi Bá H Hoàng Văn S Nguyễn Đình N Đào Văn N Đồn Văn N Nguyễn Trọng L Nguyễn Trung T Nguyễn Văn Đ Dương Quốc T Phan Văn C Nguyễn Văn Q Lê Trọng H Trần Văn B Trịnh Tuấn S Nguyễn Đình T Nguyễn Minh C Trần Thị T Nguyễn Đức H Đoàn Thanh N Hoàng Minh T Nguyễn Văn H Đỗ Xuân V Kiều Vĩnh K Võ Mạnh T Vũ Văn N Ngơ Văn C Trương Anh T Hồng Văn N Trần Văn C Thanh Hóa Bắc Ninh Quảng Ninh Bắc Giang Hà Nội Hà Nội Hải Phòng Bắc Giang Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Tĩnh Hà Nội Hà Nội Hà Nội Sơn La Hà Nội Hà Nam Thanh Hóa Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Hà Nội Hà Nam Hà Nội Bắc Giang Thái Bình Hà Nội Thái Bình Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Bắc Giang Hà Nội Bắc Giang Phú Thọ 17/4/2013 1/4/2013 10/4/2013 15/4/2013 17/4/2013 2/4/2013 22/4/2013 12/5/2013 14/5/2013 26/5/2013 3/5/2013 20/5/2013 2/5/2013 9/5/2013 14/5/2013 4/6/2013 9/6/2013 4/6/2013 19/6/2013 26/6/2013 1/7/2013 7/7/2013 18/7/2013 23/7/2013 30/7/2013 8/7/2013 15/7/2013 16/7/2013 31/7/2013 17/7/2013 18/7/2013 19/7/2013 29/7/2013 30/7/2013 5/8/2013 2750 2079 2422 2609 2753 2189 2831 3505 3593 4054 3206 3876 3115 3433 3589 4561 4751 4268 5378 5679 5939 6279 6356 7214 7551 6353 6694 6768 7630 6876 6991 7078 7517 7552 7830 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Kiều Hồng K Lê Văn T Tạ Văn N Hoàng Văn C Trần Trung D Nguyễn Đức Q Lương Văn H Lê Văn T Bùi Quang Đ Mai Văn K Nguyễn Duy H Trịnh Viết B Chế Hùng T Bùi Viết B Nguyễn Văn T Vũ Xuân H Trần Tuấn N Vũ Văn T Lê Kim T Trần Duy D Nguyễn Thành N Vũ Duy M Đào Văn T Phạm Văn C Đào Mạnh T Vũ Duy T Lê Văn T Nguyễn Hồng T Nguyễn Đức P Nguyễn Thanh B Đỗ Tuấn P Vũ Đức B Hồng Tơ C Bùi Vĩnh P Tơ Văn T Quảng Ninh Thanh Hóa Hà Nội Hải Dương Hà Nội Bắc Giang Nam Định Hà Nội Hải Phòng Hà Nội Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Quảng Ninh Hải Phòng Hà Nội Nghệ An Hà Nội Hải Dương Quảng Bình Thái Ngun Thái Ngun Hải Phòng Quảng Ninh Hà Nội Hà Nội Nam Định Hà Nam Phú Thọ Vĩnh Phúc Thái Bình Nam Định Hà Nội Thái Bình Hà Nội 7/8/2013 19/8/2013 20/8/2013 27/8/2013 4/8/2013 20/8/2013 27/8/2013 15/8/2013 19/8/2013 18/8/2013 7/8/2013 3/9/2013 12/9/2013 12/9/2013 17/9/2013 24/9/2013 15/9/2013 22/9/2013 23/9/2013 26/9/2013 30/9/2013 9/10/2013 10/10/2013 20/10/2013 28/10/2013 5/11/2013 3/11/2013 7/11/2013 13/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 24/11/2013 27/11/2013 10/11/2013 17/11/2013 8006 8579 8820 8955 7753 8112 8161 8449 8569 7678 8007 9089 9549 9551 9738 9973 9604 9891 10148 10090 10198 10585 10618 10929 11191 11271 11385 11578 11750 11817 11912 12069 12218 11621 11851 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Nguyễn Văn T Đoàn Mạnh C Trần Thị C Nguyễn Như C Ngơ Minh T Trần Đình N Nguyễn Huy T Hồng Mạnh Q Trần Ngọc H Phú Văn Q Trịnh Văn N Vũ Văn V Lê Doãn L Trần Đức H Nguyễn Xuân Đ Bùi Văn V Vũ Văn H Nguyễn Đức B Đặng Trần H Lê Văn H Nguyễn Đức V Dư Văn S Phạm Hữu B Nguyễn Văn Đ Nguyễn Hữu K Hà Nội Nam Định Thái Nguyên Hà Nội Nghệ An Nghệ An Hà Nội Thái Bình Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hòa Bình Hà Nội Hải Dương Nam Định Quảng Ninh Hà Nội Bắc Ninh Hà Nội Hà Nội Thanh Hóa Thanh Hóa Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nội 24/11/2013 28/11/2013 8/12/2013 3/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 1/12/2013 4/12/2013 12/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 29/12/2013 15/12/2013 23/12/2013 30/12/2013 15/12/2013 19/12/2013 6/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 20/2/2014 26/2/2014 13/3/2014 1/4/2014 6/4/2014 12068 12268 12526 12407 12436 12497 12310 12394 13000051 13000246 13000303 13000603 13000103 13000381 13000606 13000102 13000289 14000087 14000569 14000231 14000918 14001065 14001493 14002084 14002230 Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP ThS.BS Lê Anh Tuấn ... giá chất lượng sống bệnh nhân ung thư quản trước sau phẫu thuật tiến hành nhằm ba mục tiêu sau: Đánh giá chất lượng sống bệnh nhân ung thư quản trước phẫu thuật Đánh giá chất lượng sống bệnh nhân. .. CỤ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN 21 1.8.CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 22 1.8.1.Biến đổi chất lượng sống. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÙI THẾ ANH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ THANH QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT Chuyên ngành: Tai Mũi
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Y học: Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thanh quản trước và sau phẫu thuật, Luận án tiến sĩ Y học: Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thanh quản trước và sau phẫu thuật, Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm