Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

26 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 02:43

Mục tiêu của nghiên cứu Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH MÂY PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 ĐÀ NẴNG, NĂM 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: TS Hoàng Hồng Hiệp Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xã hội đại, quốc gia, mặt nỗ lực hướng vào phát huy nguồn lực, nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế, tạo bước phát triển bền vững ngày phồn vinh cho đất nước; mặt khác, khơng ngừng hồn thiện hệ thống (an sinh xã hội) ASXH, trước hết bảo hiểm xã hội (BHXH) để giúp cho người, người lao động có khả chống đỡ với rủi ro xã hội, đặc biệt rủi ro kinh tế thị trường rủi ro xã hội khác Kinh tế ngày phát Huyện Tây Giang có 10 xã, có xã biên giới giáp với nước bạn Lào Dân số huyện khoảng 17.780 người, cư dân sinh sống chủ yếu dân tộc C’tu (chiếm 93%), lại dân tộc Kinh lên công tác và ̀ buôn bán Bảo hiểm xã hội tự nguyện đời từ năm 2008, mở hội cho người lao động hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm sống họ già Tính ưu việt sách rõ Tuy nhiên, 10 năm trôi qua số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện huyện Tây Giang hạn chế (tháng 12 năm 2016 315 người) số lượng người lao động tham gia chưa xứng với kỳ vọng tiềm năng, nhiều người dân chưa tiếp cận với thông tin bảo hiểm xã hội tự nguyện Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu; số người tham gia BHXH tự nguyện hạn chế, hàng năm phát triển chậm Từ lý trên, tác giả chọn đề tài "Phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam" để nghiên cứu thực trạng vấn đề đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu sách an sinh xã hội huyện Tây Giang Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam Để đạt mục tiêu này, đề tài xác định triển khai nhiệm vụ sau: - Khái quát hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển BHXH TN làm sở cho việc đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nghiên cứu - Mô tả thực trạng phát triển BHXH TN địa bàn huyện Tây Giang, đánh giá thành công hạn chế nguyên nhân nhằm có sở để xuất giải pháp phù hợp thời gian tới - Làm rõ quan điểm tổ chức dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân, đưa kiến nghị giải pháp tổ chức dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân nhằm đáp ứng ngày cao chất lượng dịch vụ BHXH đối tượng tham gia BHXH địa bàn huyện Tây Giang thời gian đến Câu hỏi nghiên cứu - Nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện người lao động địa bàn huyện nào? - Thu nhập người dân thấp có phải ngun nhân dẫn đến việc người dân khơng mặn mà với việc tham gia BHXH TN? - Chính sách an sinh tham gia BHXH TN có thu hút người lao động họ so sánh với chế độ tham gia loại hình Bảo hiểm thương mại? - Việc tuyên truyền phố biến kiến thức sách BHXH TN đến người dân thực đảm bảo chưa Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận thực tiễn phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện Đối tượng điều tra: Cơ quan bảo hiểm xã hội; Người lao động, người dân tham gia có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện 4.2 Phạm vi nghiên cứu Pham vi nội dung nghiên cứu: Sự phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động Tập trung vào nhóm đối tượng lao động nơng thơn, người dân tự tạo việc làm, lao động tự địa bàn huyện Phạm vi không gian nghiên cứu: Trên địa bàn huyện Tây Giang Phạm vi thời gian nghiên cứu: Từ năm 2016 trước Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp luận vật biện chứng sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp khái quát hóa, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích - tổng hợp, nội suy khảo sát điều tra chọn mẫu để nghiên cứu thực trạng dịch vụ BHXH chất lượng dịch vụ BHXH địa bàn huyện Tây Giang đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ BHXH tự nguyện cho người dân địa bàn huyện Tây Giang Phương pháp phân tích - tổng hợp nội suy sử dụng chuỗi liệu thời gian từ năm 2012 đến 2016, phát triển BHXH tự nguyện cho người dân Bảo hiểm xã hội huyện Tây Giang Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành ba chương, bao gồm: Chương 1: Một số vấn đề lý luận Bảo hiểm xã hội tự nguyện Chương 2: Thực trạng phát triển bảo hiểm xã hội địa bàn huỵên Tây Giang Chương 3: Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang Những đóng góp đề tài Góp phần làm rõ sở lý luận, đóng góp vai trò quan trọng việc phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho người dân địa bàn huyện Tây Giang Phân tích rõ tình hình BHXH tự nguyện cho đối tượng người dân, tìm vấn đề hạn chế công tác quản lý dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể địa bàn huyện Tây Giang Kết phân tích tồn tại, bất hợp lý cần thiết khách quan phải hoàn thiện dịch vụ BHXH tự nguyện, với đối tượng NLĐ tự Đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ BHXH tự nguyện nhằm đáp ứng ngày tốt đối tượng tham gia dịch vụ BHXH thời gian tới địa bàn huyện Tây Giang Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ở Việt Nam, bảo hiểm xã hội có mầm mống thời phong kiến Pháp thuộc Sau cách mạng tháng thành công, sở Hiến pháp năm 1946 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ ban hành loạt sắc lệnh quy định chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, hưu trí cho cơng nhân viên chức Nhà nước (có Sắc lệnh 29/SL ngày 12/3/1947; Sắc lệnh 76/SL ngày 20/5/1950 Sắc lệnh 77/SL ngày 22/5/1950) Cơ sở pháp lý BHXH thể Hiến pháp năm 1959 Hiến pháp năm 1959 nước ta thừa nhận cơng nhân viên chức có quyền trợ cấp BHXH Quyền cụ thể hóa Điều lệ tạm thời BHXH công nhân viên chức Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 Điều lệ đãi ngộ quân nhân ban hành kèm theo Nghị định 161/CP ngày 30/10/1964 Chính phủ Suốt năm tháng kháng chiến chống xâm lược, sách BHXH nước ta góp phần ổn định mặt thu nhập, ổn định sống cho cơng nhân viên chức, qn nhân gia đình họ, góp phần lớn việc động viên sức người sức cho thắng lợi kháng chiến chống xâm lược thống đất nước CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1.1 Tổng quan bảo hiểm xã hội a Các khái niệm - Bảo hiểm : Theo Monique (2010): “Bảo hiểm nghiệp vụ qua đó, bên người bảo hiểm cam đoan trả khoản tiền gọi phí bảo hiểm thực mong muốn người thứ ba trường hợp xảy rủi ro nhận khoản đền bù tổn thất trả bên khác: người bảo hiểm Người bảo hiểm nhận trách nhiệm toàn rủi ro đền bù thiệt hại theo phương pháp thống kê” Bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội có lịch sử hình thành phát triển lâu tồn tất yếu Có nhiều khái niệm BHXH có nhiều cách tiếp cận BHXH khác Khái niệm hiểu cách xác theo Tổ chức Lao động quốc tế ILO (1999) “BHXH thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ gặp phải biến cố rủi ro làm giảm khả lao động việc làm, cách hình thành sử dụng quỹ tài tập trung đóng góp người sử dụng lao động, người lao động bảo trợ Nhà nước, nhằm đảm bảo an tồn đời sống cho người lao động gia đình họ, góp phần đảm bảo an tồn xã hội” Quy định điều Luật Bảo hiểm xã hội, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006): “Bảo hiểm xã hội bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội” Quy định điều Luật Bảo hiểm xã hội, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006): “Bảo hiểm xã hội bắt buộc loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia” - Khái niệm phí bảo hiểm xã hội: Theo Trần Quang Hùng Mạc Văn Tiến (1998): “Phí BHXH khoản tiền đóng góp hàng tháng định kỳ người tham gia BHXH cho Quỹ bảo hiểm xã hội” - Khái niệm trợ cấp bảo hiểm xã hội: Trợ cấp BHXH khoản tiền từ Quỹ BHXH quan hay tổ chức BHXH chi trả cho người BHXH họ bị giảm thu nhập bị giảm, khả lao động bị việc làm có đủ điều kiện hưởng theo quy định pháp luật BHXH Trợ cấp BHXH có nhiều loại trợ cấp lần, trợ cấp lần đầu, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ngắn hạn, trợ cấp dài hạn (Trần Quang Hùng Mạc Văn Tiến, 1998) - Khái niệm người lao động: Quy định Điều Bộ Luật Lao động Quốc hội (1994), “Người lao động người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, trả lương chịu quản lý, điều hành người sử dụng lao động” b Vai trò bảo hiểm xã hội - Đối với cá nhân người lao động gia đình + Thứ nhất, ổn định thu nhập cho người lao động gia đình + Thứ hai, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng - Đối với xã hội + Thứ nhất, tăng cường mối quan hệ bên Nhà nước, người sử dụng lao động NLĐ có mối quan hệ ràng buộc, chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ rủi ro có quan hệ BHXH + Thứ hai, tạo điều kiện cho người bất hạnh có thêm điều kiện, động lực cần thiết để khắc phục biến cố sống, hồ nhập vào cộng đồng, kích thích tính tích cực xã hội người giúp họ hướng tới chuẩn mực chân - thiện - mỹ, nhờ chống lại tư tưởng “Đèn nhà nhà rạng” + Thứ ba, thể truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn tinh thần tương thân tương Sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn cộng đồng nhân tố quan trọng, giúp đỡ người bất hạnh nhằm hoàn thiện giá trị nhân người, tạo điều kiện cho xã hội phát triển lành mạnh bền vững + Thứ tư, thực bình đẳng xã hội Trên giác độ xã hội, BHXH TN công cụ để nâng cao điều kiện sống cho người lao động 1.1.2 Khái niệm đặc điểm BHXH tự nguyện a Khái niệm Quy định điều Luật Bảo hiểm xã hội, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006): “Bảo hiểm xã hội tự nguyện loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, lựa chọn mức đóng phương thức đóng phù hợp với thu nhập để hưởng bảo hiểm xã hội” b Đặc điểm Bảo hiểm xã hội tự nguyện với tư cách tiểu hệ thống hệ thống BHXH quốc gia, nên có đặc điểm chung BHXH Ngồi ra, BHXH TN có đặc điểm như: Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH, dựa nguyên tắc chia sẻ rủi ro người tham gia bảo hiểm; Đòi hỏi tất người tham gia bao trùm hệ thống quy định mà mức đóng góp tạo nên quỹ chung; Các thành viên hưởng chế độ họ gặp cố, “rủi ro xã hội” bảo hiểm đủ điều kiện để hưởng; Chi phí cho chế độ chi trả nguồn quỹ BHXH tự nguyện; Nguồn quỹ hình thành từ mức đóng góp người tham gia, BHXH TN chủ yếu người lao động, với phần hỗ trợ nhà nước; Đòi hỏi tham gia tự nguyện 10 b Quyền trách nhiệm người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Quyền người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Theo quy định khoản Điều Nghị định số 190/2007/NĐCP ngày 28/12/2007 Chính phủ: Người tham gia BHXH TN có quyền sau đây: Được cấp sổ bảo hiểm xã hội; Nhận lương hưu trợ cấp BHXH TN đầy đủ, kịp thời, thuận tiện theo quy định; Hưởng bảo hiểm y tế hưởng lương hưu; Yêu cầu tổ chức BHXH cung cấp thơng tin việc đóng, quyền hưởng chế độ, thủ tục thực BHXH; Khiếu nại, tố cáo với quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền quyền lợi hợp pháp bị vi phạm tổ chức, cá nhân thực BHXH tự nguyện có hành vi vi phạm pháp luật BHXH; Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu trợ cấp BHXH tự nguyện - Trách nhiệm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; Thực quy định việc lập hồ sơ BHXH TN; Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội theo quy định (Chính phủ, 2007) c Phương thức đóng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký với tổ chức BHXH theo phương thức là: Đóng hàng tháng; đóng hàng quý; đóng tháng lần Trường hợp đóng hàng tháng đóng thời hạn 15 ngày đầu; đóng hàng q đóng thời hạn 45 ngày đầu đóng tháng lần đóng thời hạn tháng đầu 1.1.4 Các nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện 11 - Nguyên tắc Mọi người lao động có quyền tham gia BHXH TN chưa tham gia BHXH bắt buộc quyền hưởng BHXH phát sinh nhu cầu BHXH - Nguyên tắc Bảo hiểm xã hội tự nguyện phải dựa đóng góp tự nguyện người tham gia bảo hiểm để hình thành nguồn quỹ BHXH TN - Nguyên tắc Nhà nước có trách nhiệm phải BHXH người lao động, người lao động có trách nhiệm phải tự BHXH cho - Nguyên tắc San sẻ rủi ro theo quy luật số lớn - Ngun tắc Kết hợp hài hồ lợi ích, khả phương thức đáp ứng nhu cầu bảo hiểm xã hội tự nguyện - Nguyên tắc Bảo đảm tính thống BHXH TN phạm vi nước, đồng thời phải phát huy tính đa dạng, động phận cấu thành - Nguyên tắc Phát triển, mở rộng BHXH TN phải phù hợp với điều kiện KT-XH giai đoạn phát triển phù hợp với khả tham gia số đông người lao động 1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.2.1 Phát triển Phát triển tăng trưởng gắn liền với hoàn thiện cấu nâng cao chất lượng Phát triển tăng lên quy mô, khối lượng vật, tượng, đồng thời làm thay đổi cấu trúc (thay đổi chất) vật, tượng Phát triển trình biến đổi vật, tượng Theo Nguyễn Đăng Hải (2011), phát triển trưởng thành, lớn chất, lượng Nói cách khác, phát triển tất 12 hoạt động tìm kiếm nhằm tạo mới, làm tăng số lượng, làm cho tốt chất lượng hai 1.2.2 Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện thể trình thay đổi (tăng lên) số lượng tham gia, chất lượng bảo hiểm giai đoạn so với giai đoạn trước đó, thay đổi cấu đối tượng tham gia… Qua đó, hiểu rằng, phát triển BHXH TN trước hết gia tăng số lượng người tham gia bảo hiểm, cấu đối tượng mở rộng, đối tượng tham gia bảo hiểm nhiều tầng lớp lao động, ngành nghề khác Đồng thời gia tăng chất lượng dịch vụ BHXH TN cải thiện sách BHXH TN phạm vi từ điểm toàn quốc gia Với khái niệm phát triển nêu trên, hiểu phát triển BHXH TN theo hai chiều: chiều rộng chiều sâu 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN (BHXHTN) 1.3.1 Phát triển số lượng Mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trình từ ban hành triển khai thực thi chế sách BHXH nhà nước, thực giải pháp tạo động lực thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm làm gia tăng số người, số nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thơng qua nhiều phương thức tham gia, đóng góp… 1.3.2 Phát triển chất lượng BHXH TN Chất lượng BHXHTN hiểu chất lượng trình cung cấp dịch vụ BHXHTN tổ chức liên quan ( quan BHXH, sở khám chữa bệnh ) cho người thụ hưởng người 13 tham gia BHXHTN Theo q trình thực từ việc xác lập thủ tục để cam kết cung cấp dịch vụ, quản lý thu chi quỹ, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh đo lường mức độ thỏa mãn người tham gia BHXHTN 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.4.1 Hệ thống luật pháp sách bảo hiểm xã hội Việc ban hành sách pháp luật BHXH tự nguyện xuất phát từ vấn đề xã hội lớn xúc nhân dân là: Trong năm qua BHXH, điều kiện thực tế đất nước nên thực BHXH bắt buộc cho người lao động có hưởng tiền lương, tiền cơng sở hợp đồng lao động Do đó, đơng đảo nông dân, người lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ cá thể người tự tạo việc làm khác độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH Vì vậy, già yếu, ốm đau, từ trần, họ không hưởng BHXH 1.4.2 Nhận thức người dân Do BHXH tự nguyện cho người dân áp dụng rộng rãi quy mơ nước từ năm 2008 nên trình độ nhận thức nhà quản lý, xã hội người dân đối sách khơng đồng nhiều hạn chế Theo kết điều tra đề tài KH 02.02/06-10, năm 2007 tỷ lệ người dân chưa có hiểu biết BHXH nói chung BHXH tự nguyện nói riêng chiếm tỷ lệ cao, đó, nơng dân chiếm tỷ lệ 35,92%…thường người dân có trình độ dân trí thấp, phần lớn lao động phổ thông không qua đào tao kĩ năng, không đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp, tay nghề chủ yếu… 14 1.4.3 Nhân tố phát triển kinh tế Kinh tế xã hội có vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển BHXH TN Chuyển dịch cấu kinh tế, hội nhập kinh tế, đa dạng hóa kinh tế nhiều thành phần,… không ảnh hưởng đến riêng sống NLĐ mà thay đổi kinh tế xã hội quốc gia 1.4.4 Nhân tố thu nhập BHXH TN phận cấu thành sách xã hội, nhân tố góp phần ổn định, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, độ bao phủ BHXH TN người dân muốn tăng lên chủ yếu phải dựa sở phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao mức sống nhân dân để từ phát sinh (kích thích) nhu cầu, người dân muốn tham gia BHXH tự nguyện phải có thu nhập tiền Mức thu nhập phải đảm bảo mức sống tối thiểu có phần tiết kiệm Khoản tiết kiệm đó, người dân có khả tham gia BHXH TN 1.4.5 Thực sách BHXH Vì theo Luật Bảo hiểm xã hội, nội dung BHXH tự nguyện cho người dân triển khai hai chế độ hưu trí tử tuất, đồng thời hai chế độ có nhiều điểm chung với chế độ hưu trí tử tuất loại hình BHXH bắt buộc Như mặt kỹ thuật tính tốn tổ chức thực thu – chi có tương đồng cao hai hệ thống bắt buộc tự nguyện 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN TÂY GIANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên: a Vị trí địa lý Được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003 sở tách huyện Hiên tỉnh Quảng Nam thành huyện Đông Giang Tây Giang theo định số 72/2003/NĐ-CP thủ tướng phủ Tây Giang huyện miền núi với diện tích khoảng 913,7 km2 : + Phía Đơng giáp huyện Đơng Giang, tỉnh Quảng Nam + Phía Tây giáp huyện KaLưm huyện Đắc Chưng tỉnh Sê Kơng, Lào + Phía Nam giáp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam + Phía Bắc giáp huyện Alưới Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế b Đặc điểm địa hình Địa hình cao dần từ Đơng sang Tây với cấp độ khác Theo điều kiện địa hình, huyện Tây Giang chia thành vùng sau: + Vùng địa hình đồi núi cao : Tập trung chủ yếu xã : Gari, Ch’ơm, Axan, Tr’hy Tại có nhiều loại lâm sản q như: Thơng, dỗi, sến, pơmu… nhiều loại động vật quí hiếm: Khỉ, vượn, nai, lợn rừng, rùa, trăn, rắn, gấu… + Vùng địa hình đồi núi thấp: Tập trung chủ yếu xã: Atiêng, Avương, Bhalêê + Vùng địa hình thung lũng gò đồi: Tập trung chủ yếu 16 xã: Anông, Avương xã Dang 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội: Về kinh tế Trong năm 2017, lĩnh vực như: nông-lâm-thủy sản đạt 118 tỷ đồng tăng 7,41%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp xây dựng đạt gần 147 tỷ đồng tăng 11,01% so với năm 2016 Về lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi đạt số kết Tồn huyện có tổng diện tích gieo trồng 2.973 ha, có 892 diện tích lúa nước năm Tổng đàn gia súc địa bàn huyện 10.564 đạt 81,26% kế hoạch năm Về sở hạ tầng Khi tái lập toàn huyện có 15km đường giao thơng, tâm, nỗ lực Đảng bộ, quyền nhân dân, sau 15 năm tái lập, đến 100% xã, thơn có đường giao thơng đến tận nơi, với tổng chiều dài gần 400km Về xã hội a Đặc điểm dân cư: Huyện Tây Giang có tổng số dân 18.540 người với 3.213 hộ ; mật độ dân số khoảng 20 người/km2 Dân cư phân bố thưa thớt, khơng đồng đều, có tới 92% dân số huyện dân tộc C’tu 2.1.3 Nhận thức người dân khả thu nhập - Nhận thức người dân: Do BHXH tự nguyện áp dụng với đối tượng người dân, nên trình độ nhận thức khơng đồng lại có thói quen tâm lý có tiền chi tiêu cho đời sống sinh hoạt quan tâm đến tiết kiệm để đề phòng rủi ro xảy Thu nhập người dân Độ bao phủ BHXHTN lao động khu vực nông 17 nghiệp phi nông nghiệp muốn tăng lên chủ yếu phải dựa sở phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao mức sống người dân để từ phát sinh (kích thích) nhu cầu thiết thực khả tham gia BHXH họ; Song kinh tế xã hội huyện có phát triển thu nhập bình qn đầu người năm 2017 người dân thấp khoảng 1.500.000 đồng/người/tháng chủ yếu dựa vào hỗ trợ nhà nước nên đời sống người dân khó khăn, thiên tai dịch bệnh thường xun xảy ra, thu nhập thiếu ổn định Đây nguyên nhân làm cho đối tượng tham gia chưa đạt yêu cầu đề 2.1.4 Thực sách bảo hiểm xã hội: Trong năm qua chủ truơng sách Đảng pháp luật Nhà nước BHXH nói chung BHXH tự nguyện cho nơng dân nói riêng chưa cấp, ngành quan tâm mức, phối hợp chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, không xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp tun truyền, mà đa số người dân nông thôn chưa tiếp cận cách đầy đủ chủ trương, sách, chưa hiểu biết chế độ, BHXH tự nguyện Thậm chí, nhiều người nhầm lẫn BHXH với loại hình bảo hiểm khác như: Bảo Việt, Bảo hiểm nhân thọ… 2.2 THỰC TRANG PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng BHXHTN Tăng trưởng số thu BHXHTN tăng không đều, năm 2013 13,6%, năm 2014 43.6%, năm 2015 17.2% năm 2016 9.2% năm 2017 61.4% Nhưng trung bình 29% năm cao so với 11.9% tổng thu BHXH chung Điều dẫn tới Tỷ lệ số thu BHXH TN/Số thu BHXH tăng dần thời gian qua, từ 1,94% năm 2013 18 tăng lên 3.93% năm 2017, tăng gần 2% Có thể thấy số thu BHXH TN qua năm cao mức BHXH Quảng Nam giao Tuy nhiên, số thu BHXH TN chiếm tỷ lệ nhỏ tổng thu BHXH 2.2.2 Thực trạng phát triển chất lượng BHXH TN huyện Tây Giang Phần xem xét thay đổi chất lượng BHXH tự nguyện huyện Tây Giang năm qua Chất lượng BHXHTN vơ hình gắn liền với q trình tạo sử dụng Do để đánh giá thường phải thông qua cảm nhận người hưởng dịch vụ Kết khảo sát chất lượng dịch vụ thể số khái cạnh sau: Đánh giá chất lượng dịch vụ BHXHTN BHXH huyện Số liệu khảo sát cho thấy yếu tố liên quan tới chất lượng dịch vụ cho đối tượng tham gia BHXHTN huyện Tây Giang nhiều vấn đề muốn cải thiện chất lượng qua thúc đẩy phát triển BHXHTN CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển ngành BHXH Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 khẳng định: BHXH hai sách trụ cột hệ thống ASXH, góp phần thực tiến công 19 xã hội, đảm bảo ổn định trị-xã hội, góp phần phần phát triển kinh tế xã hội Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Kiện toàn tổ chức máy bảo hiểm xã hội cấp để thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày tăng Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đại hóa hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3.1.2 Quan điểm chung phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động Bảo hiểm xã hội sách lớn Đảng Nhà nước ta, trụ cột hệ thống ASXH đất nước Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ "Từng bước mở rộng vững hệ thống BHXH ASXH Tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho NLĐ, tầng lớp nhân dân" 3.1.3 Mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho NLĐ huyện Tây Giang Mục tiêu phát triển BHXH TN cho NLĐ đảm bảo quyền lợi tham gia BHXH cho NLĐ có nhu cầu trừ người tham gia BHXH BB, xây dựng sách phù hợp, tăng cường mạnh chất lượng dịch vụ triển khai thực nghiệp vụ hoạt động BHXH TN, tăng cường phát triển nhanh đối tượng lao động tham gia, góp phần thực mục tiêu tăng 20% số NLĐ tham 20 gia BHXH TN theo Nghị huyện BHXH tỉnh Quảng Nam đề 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 3.2.1 Nhóm giải pháp chế sách a Giải pháp hoàn thiện văn pháp lý BHXHTN b Hồn thiện sách tăng cường BHXH TN cho người dân c Tăng cường hỗ trợ Nhà nước d Nâng cao lực quản lý ngành BHXH e Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác bảo hiểm xã hội 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực a Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức BHXHTN cho người dân b Hoàn thiện hệ thống tổ chức mở rộng mạng lưới làm công tác BHXH tự nguyện cho người lao động cấp c Giải pháp đổi quy trình đăng ký đóng tổ chức quản lý thu phí BHXH TN d Tăng cường mở rộng đối tượng người dân tham gia BHXH TN 3.2.3 Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT Đẩy mạnh việc áp dụng CNTT vào mặt hoạt động BHXHTN điều cần thiết nâng cao hiệu hoạt động ngành, việc thu, chi, giải hồ sơ hưởng BHXHTN nơng dân khơng mang tính thủ cơng, tất kiểm tra đối chiếu nhanh xác Mọi thay đổi thân người tham gia BHXH cập nhật thường xuyên tự động, tránh 21 thiệt thòi cho người tham gia, đồng thời nâng cao hiệu quản lý quan BHXH Tỉnh Các giải pháp chủ yếu cần thực là: 3.2.4 Giải pháp thực đối tượng thụ hưởng Các cấp, ngành mà đặc biệt quan BHXH huyện Hội nông dân huỵên cần phải phối hợp thật tốt để tác động đến người dân việc thực sách BHXH TN; Bởi vì, người dân địa bàn huyện người trực tiếp thụ hưởng sách BHXH TN rủi ro, già Cho nên người dân cần phải ý thức tham gia BHXH TN lợi ích tương lai Các chương trình BHXH TN nhà nước thiết kế, xây dựng thực thi mục đích ASXH người lao động, khơng mục tiêu sinh lợi cho nhà nước 3.3 CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC THI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN 3.3.1 Nhóm điều kiện pháp lý Đây điều kiện liên quan trực tiếp đến việc ban hành, thực chế độ sách quản lý nhà nước loại hình BHXH Vì vậy, chế độ BHXH cần thể chế hố thành luật BHXH mà cần thể chế hố luật có liên quan với luật BHXH, Nghị định, Thông tư Nhằm tạo thành khung pháp lý đầy đủ đồng bộ" để bảo vệ quyền lợi điều chỉnh quan hệ phát sinh việc ban hành thực sách BHXHTN 3.3.2 Nhóm điều kiện kinh tế Điều kiện kinh tế điều kiện tiên trực tiếp để NLĐ tham gia BHXH TN hay khơng Vì vậy, điều kiện kinh tế cho việc ban hành thực loại hình BHXH TN việc 22 giải toán tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phân phối thu nhập kinh tế nói chung gia đình người lao động nói riêng, cho có hiệu thiết thực người nông dân đảm bảo mức sống gia đình từ trung bình trở lên, có tích luỹ có phần dư để tham gia đóng góp vào quỹ BHXH TN UBND tỉnh, huyện cần có sách xóa đói, giảm nghèo, sách việc làm cho nông dân, hỗ trợ cho nông dân vay vốn để đầu tư sản xuất nhằm tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống tham gia BHXH tự nguyện 3.3.3 Nhóm điều kiện tổ chức quản lý cán Một điều kiện có tính chất định để ban hành sách thực nghiệp BHXH TN vấn đề tổ chức cán Điều kiện thể chủ yếu mặt sau: - Bộ máy quản lý nghiệp BHXH TN từ tỉnh đến huyện phải thật tinh gọn, phương thức quy trình thực nghiệp vụ quản lý phải đơn giản, thuận lợi tạo điều kiện cho người dân tham gia dễ dàng Bộ máy phải nhà nước quy định cụ thể, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn - Cán gốc công việc, linh hồn, hạt nhân tổ chức Bộ máy mạnh hay yếu, phát huy hiệu cao hay thấp tuỳ thuộc vào vấn đề cán Do đội ngũ cán thực nghiệp BHXHTN phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt phải người có đạo đức sáng, có tinh thần phục vụ tận tuỵ NLĐ, tất nghiệp BHXH tồn dân Chỉ có vậy, nghiệp BHXHTN thực phát triển huyện Tây Giang cách có hiệu 23 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ - Các cấp ủy Đảng, quyền cần tăng cường việc tiếp tục đạo thực Nghị số 21 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 - Thay đổi mức đóng BHXH TN, đóng theo mức tiền lương sở, tiền lương sở đóng theo chuẩn vùng nghèo, đặc biệt vùng kinh tế đặc biệt khó khăn tỉnh Như vậy, mức đóng hàng tháng 22% thu nhập củ NLĐ lựa chọn đóng BHXH, tỷ lệ 22% lấy người đóng BHXH bắt buộc Mức đóng BHXH TN thay đổi linh hoạt theo thu nhập người đóng bảo hiểm Tuy nhiên thấp mức chuẩn nghèo hộ dân khu vực nông thôn thành thị Nhà nước quy định Từ kết điều tra nghiên cứu cho thấy, đa số NLĐ cho mức đóng phí cao so với thu nhập họ (chiếm 65,71%), khả lựa chọn mức phí tham gia BHXH tự nguyện phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập NLĐ với mức đóng tối thiểu hàng tháng mức lương sở (mức quy định hành với mức đóng tối thiểu hàng tháng 22% lương sở) rào cản lớn NLĐ - Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt nông dân người có kinh tế khó khăn - Phát triển thêm quyền lợi hưởng tham gia BHXH tự nguyện, có hai chế độ hưu trí tử tuất, BHXH BB có chế độ hưu trí, tử tuất, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động chi trả 24 KẾT LUẬN BHXH sách xã hội lớn Đảng Nhà nước Việt Nam với chủ trương đảm bảo mặt vật chất, tinh thần cho người tham gia vàhưởng chế độ BHXH thành phần, khu vực kinh tế BHXH tự nguyện đóng vai trò quan trọng hệ thống an sinh xã hội quốc gia điều kiện kinh tế thị trường, quốc gia phát triển có lực lượng lao động làm việc khu vực phi thức nơng dân, người dân lao động tự chiếm tỷ lệ lớn.Vì vậy, cần bước mở rộng vững hệ thống BHXH an sinh xã hội, tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho người Với thực trạng đó, luận văn sâu vào phân tích, chứng minh làm rõ thêm sở lý luận BHXH tự nguyện; đánh giá thực trạng phát triển, yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHXH tự nguyện huyện Tây Giang từ đưa giải pháp, khuyến nghị nhằm phát triển BHXH TN địa bàn huyện, đảm bảo tính hiệu loại hình BHXH thiết thực Luận văn hoàn thành nhờ cố gắng thân tác giả Dù có nhiều nỗ lực nghiên cứu lý luận thực tiễn để đề giải pháp tốt việc tăng cường cơng tác phát triển BHXH nói chung BHXH TN nói riêng địa bàn huyện Tây Giang hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn thầy bạn góp ý để luận văn hồn thiện để tác giả có thêm nhiều kiến thức nhằm vận dụng vào thực tế đơn vị cơng tác ... đề lý luận Bảo hiểm xã hội tự nguyện Chương 2: Thực trạng phát triển bảo hiểm xã hội địa bàn huỵên Tây Giang Chương 3: Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Tây Giang Những... buộc tự nguyện 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN TÂY GIANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1.1 Tổng quan bảo hiểm xã hội a Các khái niệm - Bảo hiểm : Theo Monique (2010): Bảo hiểm nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG, Các cấp, các ngành mà đặc biệt là cơ quan BHXH huyện và Hội nông dân huỵên cần phải phối hợp thật tốt để tác động đến người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH TN; Bởi vì, người dân trên địa bàn huyện là người trực tiếp thụ hưởng chính sách BHXH ...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm