Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử bazơ Schiff có chứa nhân antracen

105 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 02:38

Qua thống kê và các nghiên cứu cho thấy các phối tử chứa hidrocacbon đa vòng thơm sẽ có những đặc điểm và ứng dụng nổi bật của các PAH. Hơn nữa, bazơ Schiff là phối tử chứa nhiều tâm phối trí như N, O, S, P nên chúng có khả năng tạo phức rất đa dạng với các kim loại chuyển tiếp. Vì vậy, các phức bazơ Schiff dựa trên cơ sở PAH sẽ có cấu trúc rất đa dạng và có những đặc điểm quang lý nổi bật. Với những lý do trên, đề tài được thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHẠM THỊ YẾN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN  TIẾP CỦA  PHỐI TỬ BAZƠ SHIFF CÓ CHỨA NHÂN ANTRACEN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHẠM THỊ YẾN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN  TIẾP CỦA  PHỐI TỬ BAZƠ SHIFF CĨ CHỨA NHÂN ANTRACEN Chun ngành:  Hóa vơ cơ Mã số:  60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH HẢI Hà Nội – Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Minh Hải đã giao đề tài   và tận tình hướng dẫn và giúp đỡ để em hồn thành luận văn này Em xin chân thành cảm  ơn các thầy cơ giáo, các cơ kĩ thuật viên trong   phòng thí nghiệm phức chất thuộc bộ  mơn Hóa   Vơ cơ, khoa Hóa học, 19 Lê   Thánh Tơng, Đại học Khoa học Tự nhiên­Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tạo mọi   điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian làm thực nghiệm Để  hồn thành luận văn này em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ  và   những ý kiến đóng góp q báu của các anh, chị nghiên cứu sinh trong phòng thí   nghiệm phức chất Và em xin cảm  ơn chia sẻ  niềm vui này tới gia đình, bạn bè ln   bên   động viên và giúp đỡ em học tập, nghiên cứu và hồn thành đề tài này Hà Nội, ngày 30, tháng 5, năm 2014 Học viên Phạm Thị Yến MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                                     4  MỞ ĐẦU                                                                                                                                        1  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                                                        2  1.1. Hidrocacbon đa vòng thơm (PAH) và antracen                                                           2  1.1.1. Hidrocacbon đa vòng thơm (PAH)                                                                       2  1.1.2. Antracen                                                                                                                4  1.1.3. Phức chất với PAH và antracen                                                                           6  1.2. Bazơ Schiff                                                                                                                 12  1.2.1. Phương pháp tổng hợp và đặc điểm cấu tạo                                                    12  1.2.2. Phân loại và khả năng tạo phức của phối tử bazơ Schiff                                  15  1.3. Kim loại và khả năng tạo phức                                                                                 17  1.3.1. Palađi và khả năng tạo phức                                                                              17  1.3.2. Platin và khả năng tạo phức                                                                               19  1.3.3. Phương pháp tổng hợp phức chất phối tử bazơ Schiff                                      26  1.3.4. Ứng dụng của phức chất bazơ Schiff                                                                 27  1.4. Phương pháp nghiên cứu                                                                                           28  1.4.1. Phương pháp phổ hồng ngoại                                                                            28  1.4.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân                                                                             29  1.4.3. Phương pháp phổ khối lượng ESI­MS                                                               30  1.5. Đối tượng, mục đích và nội dung nghiên cứu                                                          31  1.5.1. Đối tượng nghiên cứu                                                                                         31  1.5.2. Mục đích và nội dung nghiên cứu                                                                       32  CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM                                                                                                  34  2.1. Dụng cụ và hoá chất                                                                                                  34  2.1.1. Dụng cụ                                                                                                              34  2.1.2. Hoá chất                                                                                                              34  2.2. Tổng hợp phối tử                                                                                                       35  2.2.1. Tổng hợp 1,2 bis[(antracen­9­ylmetylen)amino]etan (BAAE1)                          35  2.2.2. Tổng hợp 1,2 bis[(antracen­9­ylmetyl)amino]etan (BAAE2)                              35  2.3. Tổng hợp các tiền chất kim loại                                                                               36  2.3.1. Tổng hợp muối PtCl2(DMSO)2                                                                          36  2.4. Tổng hợp phức của kim loại với phối tử                                                                 37  2.4.1. Tổng hợp phức với phối tử BAAE1                                                                    37  2.4.2. Tổng hợp phức với phối tử BAAE2                                                                    38  2.5. Phương pháp nghiên cứu                                                                                           40  2.5.1. Phương pháp phổ hồng ngoại                                                                            40  2.5.2. Phương pháp phổ cộng hưởng từ 1H ­ NMR                                                     40  2.5.3. Phương pháp phổ khối ESI­MS                                                                          40  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN                                                                             41  3.1. Tổng hợp và nghiên cứu phối tử                                                                               41  3.1.1. Tổng hợp phối tử                                                                                                41  3.1.2. Nghiên cứu phối tử bằng phương pháp IR                                                         42  3.1.3. Nghiên cứu phối tử bằng phương pháp 1H­NMR                                              44  3.2. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất                                                                           50  3.2.1. Tổng hợp phức chất với phối tử BAAE1                                                            50  3.2.2. Tổng hợp phức chất với phối tử BAAE2                                                            51  3.2.3.  Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp IR                                                   51  3.2.4.  Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp 1H­NMR                                         55  3.3.  Nghiên cứu phức chất  bằng phương pháp ESI­MS                                                86  KẾT LUẬN                                                                                                                                   90  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                           91 MỤC LỤC HÌNH Hình 1.1. Cấu trúc của một số PAH                   Error: Reference source not found      Hình 1.2. Phổ hấp thụ của naphtalen trongcyclohexan.   Error: Reference source       not found Hình 1.3. Phổ hấp thụ của pyren trong cyclohexan.     Error: Reference source not      found Hình 1.4. Phổ hấp thụ của antracen trong cyclohexan      Error: Reference source       not found Hình 1.5. Phổ huỳnh quang của antracen trong cyclohexan         Error: Reference       source not found Hình 1.7. Sự oxi hố của antracen                      Error: Reference source not found      Hình 1.8. Sơ đồ tổng hợp phức chất của phối tử chứa pyren với Ag(I) và Cu(I)                                                                              Error: Reference source not found      Hình 1.9. Phổ huỳnh quang thể hiện phát xạ của các phức chất chứa pyren                                                                              Error: Reference source not found      Hình 1.10. Sơ đồ tổng hợp phức chất[Au4(µ­PAnP)2 (µ­bipy)2](OTf)4.               Error:    Reference source not found Hình 1.11. Phức chất dạng chủ khách (host – guest)  Error: Reference source not   found Hình 1.12. Các hợp chất đại phân tử dạng tam giác chứa vòng phenantren                                                                              Error: Reference source not found      Hình 1.13. Cấu trúc đại phân tử dạng tam giác của phức chất PAH với Fe(III)                                                                              Error: Reference source not found      Hình 1.14. Sự trime hố của bazơ Schiff             Error: Reference source not found      Hình 1.15. Phản ứng ngưng tụ của anđehit và amin  Error: Reference source not   found Hình 1.16. Phản ứng brom hố phức Pt­9­antracenyl       Error: Reference source       not found Hình 1.17. Phức Pt(II) trên cơ sở pyren              Error: Reference source not found      Hình 1.18. Phức chất của Pd(II) và Pt(II) chứa ankyl  Error: Reference source not  found Hình 1.19. Sự chuyển năng lượng từ phối tử phụ vào phối tử chính            Error:       Reference source not found Hình 1.20. Các hợp chất đơn nhân và đa nhân của Pt với phối tử  C^N^C  Error:  Reference source not found Hình 1.21.  Các phức chất của Pd được tổng hợp từ các phối tử điimin.   Error:       Reference source not found Hình 1.22. Phản ứng khử hố phối tử BAAE1    Error: Reference source not found  Hình 3.3. Cấu trúc giả định của BAAE1, BAAE2         Error: Reference source not       found Hình 3.4. Phổ 1H­NMR của phối tử BAAE1 trong dung mơi CDCl3                Error:       Reference source not found Hình 3.5. Phổ   1H­NMR c ủ a ph ố i t ử BAAE2 trong dung mơi CDCl        Error:       Reference source not found Hình 3.6. Phổ IR của phức chất Pt(BAAE1)       Error: Reference source not found      Hình 3.7. Phổ IR của phức chất Pd(BAAE1).       Error: Reference source not found      Hình 3.8. Phổ IR của phức chất Pt(BAAE2).                                                               50 Hình 3.9. Phổ IR của phức chất Pd(BAAE2).                                                              51 Hình 3.10. Phổ 1H­NMR của phức chất Pd(BAAE1) trong dung mơi CDCl3  Error:  Reference source not found Hình 3.11. Cấu trúc giả định của phức chất Pd(BAAE1)  Error: Reference source  not found Hình 3.12. Cấu trúc của Pd(BAAE1)–1 càng      Error: Reference source not found      Hình 3.13. Phổ 1H­NMR của sản phẩm của phản ứng giữa BAAE1 với  PdCl2(CH3CN)2 với tỉ lệ 1:1 trong dung mơi CDCl3.    Error: Reference source not       found Hình 3.14. Phổ 1H­NMR của sản phẩm của phản ứng giữa BAAE1 với  PdCl2(CH3CN)2 với tỉ lệ 1:1,3 trong dung mơi CDCl3  Error: Reference source not  found Hình 3.15. Phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE1) trong dung mơi CDCl3.Error:     Reference source not found Hình 3.16. Cấu trúc giả định của phức chất Pt(BAAE1)  Error: Reference source   not found Hình 3.17. Cấu trúc giả định của phức chất Pt(BAAE1)­1 càng  Error: Reference  source not found Hình 3.18. Phổ 1H­NMR của sản phẩm phản ứng giữa BAAE1với  PtCl2(DMSO)2 với tỉ lệ 1:1 trong dung mơi CDCl3.        Error: Reference source not       found Hình 3.19. Phổ 1H­NMR của phức chất Pd(BAAE2) trong dung mơi CDCl3  Error:  Reference source not found Hình 3.20. Sự thay đổi gần đúng của hằng số ghép cặp 3J theo góc nhị diện α                                                                              Error: Reference source not found      Hình 3.21. Phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE2) trong dung mơi CDCl3         78      Hình 3.22. Cấu trúc giả định của phức chất Pt(BAAE2)  Error: Reference source   not found Hình 3.23. Phổ ESI­MS của phức Pd(BAAE1)    Error: Reference source not found  Hình 3.24. Mơ phỏng cụm pic đồng vị của mảnh [Pd+BAAE1]+.                              82 MỤC LỤC BẢNG Bảng 3.1. Quy kết các dải hấp thụ trên phổ IR của phối tử BAAE1, BAAE2.   41      Bảng 3.2. Bảng quy kết các tín hiệu phổ 1H­NMR của phối tử BAAE1              43      Bảng 3.3. Bảng quy kết các tín hiệu phổ 1H­NMR của phối tử BAAE2              46      Bảng 3.4. Phổ hồng ngoại của phối tử BAAE1 và các phức chất                       49      Bảng 3.5. Phổ hồng ngoại của phối tử BAAE2 và các phức chất                       51      Bảng 3.6. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pd(BAAE1).                      54 Bảng 3.7. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pd(BAAE1)­1 càng. .   60  Bảng 3.8. Tỉ lệ phần trăm tạo thành phức chất Pd(BAAE1)­1 càng và 2 càng  62  Bảng 3.9. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE1).                       64 Bảng 3.10. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE1)­1 càng.69     Bảng 3.11. Tỉ lệ phần trăm tạo thành phức chất Pt(BAAE1)­1 càng và 2 càng                                                                              Error: Reference source not found      Bảng 3.12. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pd(BAAE2).                    73 Bảng 3.13. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE2).                     79 Bảng 3.14. Cụm pic đồng vị của mảnh [BAAE1+Pd]+.                                              82                    α = 600, 3JH1’a – Hc = 3Hz        α = 1800,  3JH1’b – Hc = 12Hz Hồn tồn tương tự  tín hiệu H2’ cũng bị  phân tách thành 2 tín hiệu singlet  (2,52 và 2,25 ppm) khơng còn tương đương về  mặt hóa học và dịch chuyển về  phía trường thấp hơn. Sự khơng tương đương của 2 proton nhóm (­CH2­) là do sự  hình thành vòng phối tử  5 cạnh khơng phẳng, kết quả  này chỉ  ra rằng sự  tạo   phức của ion kim loại với phối tử là cứng nhắc. Điều này tương phản với sự tạo   phức linh động của Pd với phối tử  BAAE1 ta quan sát thấy tín hiệu  ứng với   nhóm –CH2­ là singlet giãn rộng. Dựa trên kết quả của nhóm nghiên cứu Tiến sĩ   Nguyễn Minh Hải về sự tạo phức của Zn với BAAE2 cho thấy rằng sự tạo phức   cũng là linh động. Tín hiệu ứng với nhóm (­CH 2­) là tín hiệu singlet giãn rộng. Do  đó ion kim loại đóng vai trò quan trọng trong  sự tạo phức, nếu kim loại tạo phức   tốt hơn, Pd2+(d8) so với Zn2+(d10) thì sự  tạo phức là cứng nhắc. Ngồi ra trong   BAAE2 sự biến mất của nối dơi imin cứng nhắc cũng góp phần vào sự  phối trí  tốt hơn giữa Pd và N.  3.2.4.3. Nghiên cứu phức chất Pt(BAAE2) bằng 1H­NMR Phổ  1H­NMR của phức chất Pt(BAAE2)và quy  ước cách đánh số  proton  được trình bày ở Hình 3.21 81 H2 H3 H2'a H1 H4 H10 H7 H H H1 'b Cl H6 H H NH HN H1 'a H8 H5 H2 ' b H Pt Cl H H H H a) b) b 82 c) Hình 3.21. a) Phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE2) trong dung mơi CDCl3. b)   Phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE2) vùng 9,0­5,5 ppm. c) Phổ 1H­NMR của  phức chất Pt(BAAE2) vùng 2,8­0,8 ppm Sự  phân tách các tín hiệu của phức Pt(BAAE2) trên phổ  1H­NMR cũng  tương tự  như  của phức Pd(BAAE2). Sự  quy gán các tín hiệu proton trong phổ  Pt(BAAE2) tương tự  như  trong phức Pd(BAAE2) và được thể  hiện trong Bảng   3.13 dưới đây.  83 Bảng 3.13. Bảng các tín hiệu phổ 1H­NMR của phức chất Pt(BAAE2) STT δ (ppm) Độ bội Tỉ lệ tích  Hằng số  phân tương tác J  Quy gán (Hz) 8,65 Duplet 4H (H1, H8) 8,54 Singlet 2H (H10) 8,07 Duplet 7,72 Singlet 4H(H2,H7) 7,50 Singlet 4H (H3,H6) 6,49 Singlet 2H (­NH) 6,07 Double  12,0 2H (H1’a) 12,0 2H (H1’b) 8,5 4H (H4, H5) duplet 5,49 Triplet 2,48 và  Singlet 4H (H2’) 2,27 Các tín hiệu ứng với proton ở vòng thơm đều chuyển dịch về phía trường   thấp hơn so với của phối tử. Tín hiệu duplet   8,65 ppm được quy gán cho 2  proton  H1,8, proton H10 là tín hiệu singlet ở 8,54 ppm. Các tín hiệu proton còn lại   H4,5; H2,3,6,7 trong phối tử  (7,96 ppm; 7,44 ppm) cũng dịch chuyển về trường thấp   trong phức chất  (8,07 ppm; 7,72 ppm). Trong vòng thơm các tín hiệu ứng với các  84 proton H10,4,5 là tín hiệu sắc nhọn còn các tín hiệu  ứng với các proton H1,2,3,6,7,8 là  tín hiệu giãn rộng. Điều đó có thể được giải thích bởi sự ảnh hưởng của ion kim  loại sau khi tạo phức. Tín hiệu   2,04 ppm của phối tử  BAAE2 được quy gán  cho proton   nhóm (­NH) nhưng khi có sự  tạo phức thì tín hiệu này đã dịch   chuyển   đến   vùng   trường   thấp       nhiều   (6,49   ppm)   so   với   phức   chất   Pd(BAAE2) (6,21 ppm) thì tín hiệu này cũng dịch chuyển đến trường thấp hơn và   bị  giãn rộng hơn chứng tỏ  Pt tạo phức mạnh hơn so với Pd  đối với phối tử  BAAE2. Trong phức chất Pt(BAAE2) tín hiệu của các proton H1’ đã dịch chuyển  về trường thấp hơn so với của phức chất Pd(BAAE2) và phân tách thành một tín   hiệu double duplet     6,07 ppm   và một tín hiệu triplet   5,49 ppm khơng còn  tương đương về mặt hóa học. Sự khơng tương đương của hai proton H 1’a và H1’b  có thể  được giải thích tương tự  như  đối với phức chất Pd(BAAE2). Hằng số  tương tác vixinan 3JH1’b­Hc tính được là 12,0 Hz, do độ phân giải kém nên hằng số  tương tác vixinan 3JH1’a­Hc khơng tính được nhưng dựa vào phức chất Pd(BAAE2)  chúng tơi dự đốn khoảng 3Hz. Do đó chúng tơi cho rằng các proton H 1’a , H1’b có   định hướng trong khơng gian so với Hc theo những góc nhị  diện  α  khác nhau  (Hình 3.20). Dựa trên biểu đồ  Hình 3.20,  α  là 600  đối với tương tác H1’a­Hc  và  1800 đối với tương tác H1’b­Hc.    Cấu trúc của phức chất Pt(BAAE2) phù hợp với cấu trúc giả định Hình 3.22 H2'a H1'a N C H1'b H2'b Hc NH Pt Cl Cl 85 Hình 3.22. Cấu trúc giả định của phức chất Pt(BAAE2) 3.3.  Nghiên cứu phức chất  bằng phương pháp ESI­MS Phổ  ESI­MS của các phức chất sẽ  giúp kiểm chứng được khối lượng   phân tử của phối tử, khối lượng các ion mảnh, từ đó đề xuất cơ chế phân mảnh   phân tử  và chứng minh chất đó có phù hợp với cơng thức cấu tạo dự  đốn hay  khơng Phổ ESI­MS của phức Pd(BAAE1) được trình bày trong Hình 3.23 Hình 3.23. Phổ ESI­MS của phức chất Pd(BAAE1) Trên phổ  ESI­MS của phức chất Pd(BAAE1) khơng quan sát thấy pic ứng   với mảnh [Pd(BAAE1)]+  hay pic  ứng với mảnh [Pd(BAAE1)]­. Điều này chỉ  ra  86 rằng trong điều kiện ghi phổ, phức chất Pd(BAAE1) bị phá vỡ và phân tách thành  nhiều mảnh khác nhau. Trên phổ  pic có cường độ  mạnh nhất   m/z = 540,95.  Chúng tơi cho rằng pic này  ứng với mảnh ion [Pd+BAAE1]+ hay [C32H22N2Pd]+.  Hiệu ứng đồng vị cũng góp phần khẳng định sự tồn tại của Pd trong mảnh ion.  Bảng 3.14 thể  hiện tỉ  lệ  phân trăm các pic trong cụm pic đồng vị  của  mảnh [BAAE1 + Pd]+ Bảng 3.14. Cụm pic đồng vị của mảnh [BAAE1 + Pd]+ m/z Lý thuyết Thực nghiệm 539 31,1 30,9 540 73,1 77,7 541 100 100 542 31,1 30 543 78,6 78,8 544 26,7 28,8 545 37,1 37,9 546 12,1 13,1 87 a) b) Hình 3.24. Mơ phỏng cụm pic đồng vị của mảnh [BAAE1+Pd]+. a) Theo lý  thuyết, b) Theo thực nghiệm   88 Trên Hình 3.24 mơ phỏng pic đồng vị của mảnh [BAAE1 + Pd] + cho thấy tỉ  lệ cường độ của các pic thu được từ thực nghiệm khá tương đồng với lý thuyết.  Tuy nhiên để  thu được các kết quả  thuyết phục hơn cụ  thể  là quan sát được  mảnh ion phân tử, chúng tơi sẽ  tiếp tục nghiên cứu các phức chất bằng các  phương pháp phổ khối lượng khác nhau như FAB­MS, MALDI­TOF… 89 KẾT LUẬN Đã tổng hợp được hai phối tử  chứa vòng antracen: BAAE1 và BAAE2 và  bằng phương pháp phổ  IR, 1H­NMR đã xác nhận được cấu trúc của các phối tử  Đã tổng hợp được các phức chất của Pd2+, Pt2+ với phối tử BAAE1 và phối  tử BAAE2 dựa trên phản ứng giữa phối tử BAAE1 với muối của kim loại tương   ứng  (tỉ lệ mol 1:1,5) và phối tử BAAE2 với muối của kim loại tương ứng  (tỉ lệ  mol 1:1) Các kết quả từ phổ cộng hưởng từ hạt nhân, đã xác nhận phối tử BAAE1   đã tạo phức với các ion kim loại có hai dạng. Dạng thứ  nhất tạo phức với ion  kim loại  thơng qua hai tâm phối trí N,N tạo thành phức chất dạng 2 càng (tỉ  lệ  mol 1: 1,5). Dạng thứ hai tạo phức thơng qua một tâm phối trí N, ngun tử N còn  lại khơng tham gia phối trí với ion kim loại tạo thành phức chất dạng 1 càng ( tỉ  lệ  mol 1:1). Phối tử  BAAE2 đã tạo phức với các ion kim loại thơng qua hai tâm  phối trí N,N. Kim loại Pt  tạo phức với phối tử BAAE1 và BAAE2 tốt hơn so với   Pd.  Kết    trên  phổ   khối   lượng   ESI­MS     phức   Pd(BAAE1)   cho   thấy  phức Pd(BAAE1) bị phá vỡ trong q trình ion hố tạo các mảnh ion khác nhau 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị  Đà (1999), Ứng dụng một số phương pháp phổ   nghiên cứu cấu trúc phân tử, NXB Giáo dục, Hà Nội Vũ   Đăng   Độ,   Triệu   Thị   Nguyệt  (2008),  Hóa   học   vơ     –   Quyển     (Các   ngun tố d và f), NXB Giáo Dục, Hà Nội và Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt   (2009), Hóa học Vơ Cơ – Quyển 1 (Các ngun tố s và p), NXB Giáo dục, Hà  Nội Lê Cảnh Định (2011), Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học khoa học  Tự nhiên Lê Chí Kiên (2006), Hóa Học Phức Chất, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ  Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị  Thanh Phong  (2007), Hố hữu   cơ Tập 3, NXB Giáo Dục, Hà Nội Nguyễn Đình Triệu (2002), Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học ,  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đình Triệu (2001), Các phương pháp phân tích vật lý và hóa học tập   1 và tập 2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 91 Tiếng Anh Adhikari, B.K.S.D.(2012) “Complexation behaviour of Schiff base ligands  with metal ions”, IJSR, 1, pp.84­107.  Antsishkina, A. S., Porai­Koshits, M. A., Nivorozhkin, A. L.; Vasilchenko, I.  S.; Nivorozhkin, L. E.; Garnovsky, A. D. (1991), “Unusual trans­planar structure of  the PdN2S2 coordination sphere with essential tetrahedral distortion. X­ray study of  bis(1­isopropyl­3­methyl­4­cyclohexylaldimine­5­thiopyrazolato)­alladium(II)”,  Inorg. Chem, 180, pp.151–152 10 Barboin,   C.T.;   Luca,   M.;  Pop,   C.;  Brewster,   E.;  Dinulescu,   M.E   (1996),  “Carbonic Anyhdrase Activators 14. Synthesis of Positively Charged Derivatives of  2­Amino­5­(2­aminoethyl)   and   2­Amino­5­(2­aminopropyl)­1,3,4­thiadiazole   and  their Interaction with Isozyme II”,  Eur. J. Med. Chem, 31, pp.597 ­ 606 11 Bouas­Laurent,  H.;  Castellan,  A.;  Desvergne,J   P;    Lapouyade,  R.(2001),  “Photodimerization of anthracenes in fluid solutions: (Part 2) mechanistic aspects of  the  photocycloaddition  and of  the  photochemical and  thermal cleavage”,  Chem.  Soc. Rev., 30, pp.248­263 12 Bradshaw T.D.Etal (2002), “Preclinical evalution of amino acid prodrugs of  novel   antitiemor   2­(4­amino­3­metylphenyl)bezothiazole”,  Mol,   Cancer   Ther   1,  pp. 239 – 246 92 13 Braunstein, P.; Pietsch, J.; Chauvin, Y.; Mercier, S.; Saussine, L.; DeCian, A.;  Fischer, J.(1996), “Phenyl nickel complexes with a chelating P,N ligand”,   J.  Chem. Soc., Dalton Trans, 17, pp.3571–3574 14 Casas,   J.S.;   García­Tasende,   M.S.;   Sordo,   J.(2000),   “Corrigendum   to   Main  group metal complexes of semicarbazones and thiosemicarbazones. A structural  review”, Coord. Chem. Rev, 209, pp.197–261 15 Dessy,   G.;   Fares,   V.;   Scaramuzza,   L.;   Tomlinson,   A   A   G.J.  (1978),  “Complexes   with   sulphur   and   selenium   donor   ligands   Part     Some   4­ phenylthiosemicarbazone  complexes   of  cobalt(II)   and the   crystal  structure  of  bis(acetone   4­phenylthiosemicarbazone)cobalt(II)   bromide   (green   form)”,   J.  Chem. Soc., Dalton Trans, 11, pp.1549­1553 16 Del Campo, R.,  Criado, J. J.; Garcia, E.; Hermosa, M. R.; Jimenez­Sanchez, A.;  Manzano, J. L.; Monte, E.; Rodriguez­Fernandez, E.; Sanz, F. (2002), J. Inorg   Biochem, 89, pp.(1 ­ 2), 74 17 Dilworth,   J   R.;   Howe,   S   D.;   Hutson,   A   J.;   Miller,   J   R.;   Silver,   J.;  Thompson,   R   M.;   Harman,   M.;   Hursthouse,   M   B   (1994),   “Complexes   of  functionalised phosphine ligands. Part 1. Complexes of FeIII, CoIII, NiII and ReV with  tridentate   Schiff   bases   having   PNO,   NNO   and   NNS   donor   sets   Crystal    of  2­ (Ph2PC6H4N CH)C6H4OH  and  [Co{2   (Ph2PC6H4CH N)C6H4O}2][PF6]”,  J.  Chem. Soc., Dalton Trans, 24, pp.3553­3562 18 Guerreiro, P.; Tamburini, S.; Vigato, P. A.; Russo, U.; Benelli, C. (1993),  “Mössbauer and magnetic properties of mononuclear, homo­ and hetero­dinuclear  complexes”, Inorg. Chim.  Acta, 213, pp. 279–287 19 Hine, J.; Yeh, C.Y. (1967), “Equilibrium in formation and conformational  isomerization   of   imines   derived   from   isobutyraldehyde   and   saturated   aliphatic  primary amines”, J. Am. Chem. Soc, 89, pp.2669­2674 93 Hu. J.; Yip, H. K.; M. D­L.; Wong, K­J.; Chung, W­H. (2009), “Switching  20 on the Phosphorescence of Pyrene by Cycloplatination”, Organomet. Chem, 28, pp.  51­53 21 Hu   J;   Nguyen,   M   H   ;   Yip,   H   K   (2011),   “Metallacyclophanes   of   1,6­ Bis(diphenylphosphino)pyrene:   Excimeric   Emission   and   Effect   of   Oxygen   on  Stability of the Rings”, Inorg. Chem, 50, pp.7429­7434 22 Kwiatkowski, E.; Klein, M.; Romanowski, G. (1999), “The optically active  and   racemic   products   of   monocondensation   of   1,2­diaminopropane   and   2,4­ pentadione as ligands and precursors for preparation of unsymmetrical Schiff bases  and their nickel(II) complexes”, Inorg. Chim. Acta, 293, pp.115­122 23 Kryschenko. Y;   Seidel. R;   Arif. M; Stang. J., (2003),   “Coordination­Driven  Self­Assembly of Predesigned Supramolecular Triangles ”,  J. Am. Chem  Soc,  125,  pp. 5193­ 5198 24 Leininger. S; Olenyuk. B; Stang. J .(2000),    “Self­Assembly of Discrete Cyclic  Nanostructures Mediated  by Transition Metals”, Chem. Re, pp. 866, 868 25 Lin. R; Yip. J. H. K; Zhang. K; Koh. L.L; Wong. K.­Y; Ho K. P. (2004),  “Self­ Assembly and Molecular Recognition of a Luminescent   Gold Rectangle ”,  J.  Am. Chem. Soc, 48, pp. 15852­15859.           26 Lu. W; Chan. C. W; Cheung. K. K; Che. M. C. (2001)   ,  “  π­π  Interactions in  Organometallic   Systems   Crystal   tructures   and   Spectroscopic   Properties   of  Luminescent   Mono­,   Bi­,   and   Trinuclear   Trans­cyclometalated   Platinum(II)  Complexes Derived from 2,6­Diphenylpyridine” Organometallics, 12, pp. 2477­ 2480 27 Nelanaa   S   M.;   Cloeteb   J;   Lisensky   C   G;   Nordlander   E,   Guzeie   A   I;  Mapolieb   S   F;     Darkwa   J.,   (2008),  “Unconjugated   diimine   palladium  complexes as Heck coupling catalysts’’ J. Mol. Catal. Chem, 13, 285, pp. 72­75 94 28 Shi D. F. etal (1996), “ Antitumor benzothiazoles. 3. Synthesis of 2­(4­amino  phenyl)benzothiazoles and evaluation of their activities against breast cancer cell  lines in vitro and in vivo”. J. Med. Chem. 39, pp. 3375 – 3384 29 Tao   C.­H.;   Yam   V.W.W.(2009),   “Branched   carbon­rich   luminescent  multinuclear   platinum(II)   and   palladium(II)   alkynyl   complexes   with   phosphine  ligands” , J. Photochem.  Photobiolol  C, 10, pp. 130­140 30 Wang. B. Y; Karikachery, A. R.; Li, J.; Singh A.; Lee, H. B; Sun, W.; Sharp,  P. R.(2009), “Remarkable Bromination and Blue Emission of 9­Anthracenyl Pt(II)  Complexes”, J. Am. Chem. Soc, 10, pp.1021 ­ 1024 95 ...  tài này với hướng nghiên   cứu:   Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử   bazơ Schiff có chứa nhân antracen Chúng tơi hi vọng các kết quả thu được trong để tài này  sẽ góp phần vào ... nhạy cao. Ngồi ra, chúng còn tạo phức bền với hầu hết các kim loại chuyển tiếp 14 1.2.2. Phân loại và khả năng tạo phức của phối tử bazơ Schiff Phối tử bazơ Schiff có thể  phân loại dựa trên số  liên kết phối trí với ion...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHẠM THỊ YẾN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN  TIẾP CỦA  PHỐI TỬ BAZƠ SHIFF CĨ CHỨA NHÂN ANTRACEN Chun ngành:  Hóa vơ cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử bazơ Schiff có chứa nhân antracen, Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử bazơ Schiff có chứa nhân antracen, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm