Luật văn thạc sĩ luật học: Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam

222 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2020, 23:57

Luật văn thạc sĩ luật học Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam nội dung gồm có 3 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề chung về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, nội dung các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn thi hành,... LỜI CAM ĐOAN Tơi  xin  cam  đoan  đây  là  cơng  trình  nghiên  cứu  khoa  học  của  riêng  tôi.  Các  số  liệu,  ví  dụ  và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ  tin cậy,   chính  xác  và  trung  thực.  Những  kết  luận  khoa  học  của luận  văn  chưa  từng  được  ai  cơng  bố  trong  bất  kỳ cơng trình nào khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thẩm Du MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA Lời cam đoan MỤC LỤC Danh mục các bảng 1.1 1.1.1 MỞ ĐẦU Chương 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC   NG ƢỜsở  I CHvà  ƢAý   THÀNH NIÊN PH ỘI định  Khái  niệm,X  Ử nh LÝ ững   cơ  nghĩa  của  việẠcM   T quy   nguyên  tắc  xử  lý ắng i  chưườ a  i ch thành  niên  phạm Khái ni ệm các nguyên t c xườ ử lý ng ưa thành niên     tộ i   10 phạữm t i trong lu ự Viịệ 1.1.2 Nh ng ộcơ  sở  củaậ  t hình s việc  quy đ nht Nam   các  nguyên  tắc xử lý  ười chưủa thành niên ph ạm t ội trong luậắt hình s ự Viườ ệt i  1.1.3 ng Ý nghĩa c a việc quy định  các nguyên t c xử lý ng 15 ch ưa thành niên ph ạm tội trong luật hình s ự Việt Namắc   xử  Khái quát l ịch sử hình thành và phát tri ển các nguyên t lý  ngườ   ch ưa  thành  niên  phạm  tội  trong  luật ếhình  1.2.1 Giai đo ạin t ừ sau Cách m ạng tháng Tám năm 1945 đ n  sự  trước khi ban hành B ộ lu ật hình s ự năm  1985 1.2.2 Giai  đoạn  từ  khi  ban  hành  Bộ  lu ật  hình  sự  năm  1985  21 1.2 1.3 19 21 26 đCác nguyên t ến trước khi ban hành B ộ lui ch ật hình s ự năm 1999ạm tội trong 32 ắc xử lý ngườ ưa thành niên ph pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước 1.3.1 Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội  32 trong pháp luậắt qu ốc tế ười chưa thành niên phạm tội  1.3.2 Các nguyên t c xử lý ng 41 trong pháp lu ự m  CÁC ột số  NGUYÊN  nước trên th Ch ương   2:  ậNt hình s ỘI   DUNG   TẮCế gi   XỬớ iLÝ   NGƢỜI   47 2.1 Nội dung các nguyên t CHƢA  THÀNH  ắc xử lý ng NIÊN  PHẠ ườ Mi T  ch Ộư I aTRONG  thành niên   BỘ  LUẬT  47 2.2 phạựm t ộ lucác  ật hình s ự Vi ệnườ  hành Th c  tiộễi trong B n  thi  hành  nguyên  tắệct Nam hi   xử  lý  ng i  chưa  63 thành niên ph ạm t ội trong Bộ luật hình sựắ Vi 2.2.1 Đánh giá th ực tr ạng thi hành các nguyên t c xệửt Nam hi  lý ngườệi n  63 chưữa thành niên ph ạm tựộc ti i ễn thi hành và vướng mắc trong  2.2.2 Nh ng tồn tại trong th 72 lCh ập pháp hình s ự liên quan đ ệc áp d ụảng các ngun t ắc    ương 3:  hồn thi ện pháp luếận vi t và nh ững gi i pháp bảo đảm thi 78 3.1 Sự  cần thiếhành các nguyên t t của việc hoàn thi ện pháp lu ề  các nguyên ắc xử lý ng ƣời chậ ƣt v a thành niên ph ạm   78 3.2 tHoàn  ắc xử  ườcác  i  chnguyên  ưa  thành  m ườ tội  ch trong  Bộ  luật  thilý  ệnng   về  tắniên  c  xử ph lý ạng ưa  thành  82 ạm t ội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 3.2.1 niên ph Nhận xét  chung 82 3.2.2 Sửa đổi bổ sung các nguyên tắc xử lý người chưa thành    niên 88 phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành Những giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc   xử  lý  người ựch ưa ộthành  niên  phạm  tội  trong  Bộ  luảậi quy t  hình  3.3.1 Xây d ng đ i ngũ th ẩm phán chuyên trách gi ết  sự  án  ười ch a thành niên ph i và nghiên c ứu thành l 3.3.2 ng Tăng  cườưng   xử  lý  chuyểnạ  hm t ướộng   đối  với  ngườ i  chưa  ập   89 ạm tộệi sang áp d ụng biệận pháp x 3.3.3 thành niên ph Tăng cường các bi n pháp tái hòa nh p cộng đửồ lý khơng  ng đối  với  ng kếtườ  luậi ch n ưa thành niên phạm tội 101 3.3 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 97 106 109 DANH MỤC CÁC BẢNG Số  Tên bảng Trang hiệu  bảng 1.1 So sánh độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của một số  nước 17 1.2 Sự hình thành và phát triển nhân cách con người 18 2.1 Tương  quan  giữa  tổng  số  vụ   án   xét  xử     toàn  64 quốc và  tổng  số  vụ  án  có  bị  cáo  là  người  chưa  thành  niên  đã xét  xử  trên  toàn  quốc  giai  đoạn  từ  năm  2007  2.2 T ươ đế n ng quan gi năm 2012 ữa tổng số  bị  cáo  đã xét xử  trên toàn  65 quốc với tổng số bị cáo là người chưa thành niên đã xét  xử trên toàn quốc giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 2.3 Tương quan giữa tổng số  bị  cáo là người chưa thành  66 niên   đã  xét  xử  trên  toàn  quốc  với  tổng  số  người  chưa  thành niên được miễn trách nhiệm hình sự từ năm  2.4 Các v ự có bị cáo là người chưa thành niên   và  2007  ụđ án hình s ến năm 2012 67 kết quả  giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố  Hà  Nội từ năm 2007 đến năm 2012 2.5 Các vụ  án hình sự  sơ  thẩm có bị  cáo là người chưa   thành niên và việc áp dụng biện pháp tư  pháp của Tòa  án  nhân dân thành phố  Hà Nội từ  năm 2007 đến năm  2012 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trước đây và hiện nay cơng tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ  em   nước ta ln  được coi là sự  nghiệp lớn của  đất nước và dân tộc,  được đúc  kết bởi tư  tưởng của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh về  giáo dục: Vì lợi   ích mười năm phải trồng  cây,  vì  lợi  ích  trăm  năm  phải  trồng  người.  Tiếp  thu  tư  tưởng  trên  của Người,  Đảng  và  Nhà  nước  ta  khẳng  định:  "Chính  sách  chăm  sóc,  bảo  vệ  trẻ  em tập trung vào thực hiện quyền trẻ  em, tạo  điều kiện cho trẻ  em  được  sống trong mơi trường an tồn và lành mạnh,  phát triển hài hòa về  thể  chất, trí  tuệ, tinh thần và đạo đức" [16], và trong  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ  quá độ  lên chủ  nghĩa xã hội   Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ  XI,  Đảng ta  cũng  khẳng  định  lại:  "Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập  của  thanh  niên,  thiếu  niên,  giáo  dục  và  bảo  vệ  trẻ  em"  [22].  Cho  nên, chính sách của  Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ  em là một lĩnh  vực chính sách  đặc biệt ­  đều coi trẻ  em ­ người chưa thành niên   đối  tượng  bảo  vệ,  chăm sóc  và  quan  tâm đặc  biệt.  Với  quan  điểm nhất  quán  trong việc bảo vệ  trẻ  em, ngay từ  khi Công ước quốc tế  về  quyền trẻ  em  năm 1989 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, Việt Nam là nước  thứ  hai trên  thế  giới  và  là  nước  đầu  tiên  của  Châu  Á  tham  gia.  Trên  cơ  sở  đó,  Nhà nước ta  đã thúc  đẩy hồn thiện hệ  thống pháp luật bảo vệ  quyền trẻ em,  trong đó đã dành sự  quan tâm đặc biệt cho đối tượng trẻ  em  vi phạm pháp luật,  nhất là những trường hợp người chưa thành niên phạm  tội Xuất  phát  từ  chính  sách  hình  sự  được  ghi  nhận  trong  Cơng  ước   quyền trẻ  em năm 1989 là: "Trẻ  em, do còn non nớt về  thể  chất và trí  tuệ cần được bảo vệ, chăm sóc đặc biệt, kể cả bảo vệ thích hợp về mặt  pháp  lí  trước cũng  như  sau  khi  ra  đời"  [33].  Bộ  luật  hình  sự  hiện  hành  đã  xây  dựng  một chương  riêng  quy  định  đường  lối  xử  lý  đối  với  người  chưa thành niên phạm tội. Quy  định này dựa trên cơ  sở  phân tích về  tâm, sinh lý  đối với người  chưa thành niên. Đây là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng  như  tâm, sinh  lý,  họ  bị  hạn  chế  về  trình  độ  nhận  thức  cũng  như  về kinh  nghiệm sống, thiếu những điều kiện về bản lĩnh, tự lập, khả năng tự kìm  chế chưa cao  nên họ dễ bị kích động, dễ bị lơi kéo vào những hoạt động  phiêu  lưu,  mạo  hiểm. Do đó, pháp luật hình sự  Việt Nam đã đặt ra những  ngun tắc riêng khi xử lý hành vi phạm tội của người chưa thành niên, đó  là  những  ngun  tắc  cơ  bản có  tính  chất  chỉ  đạo,  xun  suốt  trong  quá  trình  khi  xử  lý  người  chưa  thành niên  phạm  tội  cũng  như  phân  loại  mức  độ phải chịu trách nhiệm hình sự của từng lứa tuổi. Theo đó, người chưa  thành niên ngay cả khi trở thành chủ thể của tội phạm thì việc bảo vệ các  quyền và lợi ích của họ  cũng  được tơn  trọng  và  đặt  lên  hàng  đầu,  lấy  mục  đích  xử  lý  giáo  dục,  phòng  ngừa  là  chính,  làm sao để  các em có thể  quay lại trở thành cơng dân có ích Tuy nhiên, trước tình trạng chung hiện nay, tội phạm có xu hướng  trẻ  hóa, tội phạm do người chưa thành niên ngày càng diễn biến phức tạp  và  gia tăng, chiếm 15­18%. Hàng năm các cơ  quan thi hành pháp luật bắt  giữ, truy tố hơn 115 nghìn người, trong đó có 16 ­ 18 nghìn trẻ vị  thành niên  [10] Bên  cạnh  đó,  một  số  quy  định  về  nguyên  tắc  xử  lý  người  chưa  thành niên  phạm  tội  còn  chưa  cụ  thể  dẫn  đến  việc  áp  dụng  các  nguyên  tắc này của các  cơ  quan  tiến  hành  tố  tụng  còn  chưa  thống  nhất  và  triệt  để  như  việc  áp dụng miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt đối với  người chưa thành niên phạm  tội,  tình  trạng  áp  dụng  hình  phạt  tù  có  thời  hạn  đối  với  người  chưa thành  niên  còn  phổ  biến.  Chỉ  tính  riêng  trên  địa  bàn  thành  phố  Hà  Nội  trong năm  2012,  Tòa  án  nhân  dân  các  cấp  đã  tun  phạt 286 bị cáo là người chưa thành niên hình phạt tù có thời hạn (trong đó  có 220 trường hợp cho hưởng án treo)  (bảng 2.4 ­ trang 56) ... áp dụng các biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội đều  thể hiện tính nhân đạo đối với người chưa thành niên phạm tội Thứ  hai,  các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam thể...  Hồn thiện pháp luật và những giải pháp bảo  đảm thi  hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ  luật hình sự Việt Nam Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC XỬ  LÝ NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI... ộ lui ch ật hình s ự năm 1999ạm tội trong 32 ắc xử lý ngườ ưa thành niên ph pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước 1.3.1 Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội 32 trong pháp luậắt qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật văn thạc sĩ luật học: Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Luật văn thạc sĩ luật học: Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Tình hình nghiên cứu đề tài, Kết cấu luận văn, Khái niệm các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Những cơ sở của việc quy định các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Bảng 1.2: Sự hình thành và phát triển nhân cách con người, Ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trƣớc khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985, Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến trƣớc khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999, Các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế, Các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự một số nƣớc trên thế giới, Nguyên tắc thứ nhất - Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chư, Nguyên tắc thứ hai - Người chưa thành niên có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục., Nguyên tắc thứ ba - Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầ, Nguyên tắc thứ tư - Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự., Nguyên tắc thứ năm - Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội., Đánh giá thực trạng thi hành các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội, Bảng 2.4: Các vụ án hình sự có bị cáo là người chưa thành niên và kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2012, Những tồn tại trong thực tiễn thi hành, Bảng 2.5: Các vụ án hình sự sơ thẩm có bị cáo là người chưa thành niên và việc áp dụng biện pháp tư pháp của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2012, * Các vướng mắc trong lập pháp hình sự liên quan đến việc thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, Hoàn thiện các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, Sửa đổi bổ sung các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, Xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên trách giải quyết án người chưa thành niên phạm tội, Nghiên cứu thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên, Tăng cƣờng xử lý chuyển hƣớng đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội sang áp dụng biện pháp xử lý không chính thức, Tăng cƣờng các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội, * Hoàn thiện luật pháp, chính sách về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm