Tiết 20 Bái 11: LỰC HẤP DẪN- ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN (mới) CB

21 756 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 04:10

Baøi 11 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Phát biểu đònh luật III Niu-tơn? Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng vào vật A một lực. Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. AB BA F F= − r r KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Câu 2: Em hãy nêu các đặc điểm của lực Em hãy nêu các đặc điểm của lực và phản lực? và phản lực? - - Lùc vµ ph¶n lùc lu«n lu«n xt hiƯn vµ mÊt Lùc vµ ph¶n lùc lu«n lu«n xt hiƯn vµ mÊt ®i ®ång thêi. ®i ®ång thêi. - Lùc vµ ph¶n lùc bao giê còng cïng lo¹i. - Lùc vµ ph¶n lùc bao giê còng cïng lo¹i. - Lùc vµ ph¶n lùc kh«ng thĨ c©n b»ng nhau. - Lùc vµ ph¶n lùc kh«ng thĨ c©n b»ng nhau. Trong vũ trụ các thiên thể có khối lượng tương tác với nhau bằng lực gì? Thả một vật nặng rơi! Thả một vật nặng rơi! L c gì đã làm ự cho v t n ng ậ ặ r i?ơ L c hút c a Trái Đ t. ự ủ ấ V y v t n ng có hút ậ ậ ặ Trái Đ t không?ấ Theo đ nh lu t III ị ậ Newton, v t n ng ậ ặ cũng hút Trái Đ tấ Quan sát Quan sát Thí nghieäm QUAN SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH TINH ? Mặt Trời Mặt Tr ng Trái ất Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và của Trái Đất quanh Mặt Trời và của Trái Đất quanh Mặt Trời Lực nào giữ cho Măt Trăng chuyển động gần như tròn đều quanh Trái Đất ? Lực nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần như tròn đều quanh Mặt Trời ? I. LỰC HẤP DẪN. - Lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng làm cho mặt trăng chuyển động xung quanh trái đất 1. Lực hấp dẫn là gì? Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau một lực gọi là lực hấp dẫn. Mặt trăng quay quanh trái đất như thế nào? Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời F hd F hd R m 1 m 2 II. ÑÒNH LUAÄT VAÏN VAÄT HAÁP DAÃN Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giửa chúng QUAN SÁT EM CÓ NHẬN XÉT GÌ? F hd F hd R m 1 m 2 II. ÑÒNH LUAÄT VAÏN VAÄT HAÁP DAÃN Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giửa chúng 1.NỘI DUNG ĐỊNH LUẬT ? [...]...II ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 2.- BIỂU THỨC: Fhd = G m1 m1m2 R2 m2 Fhd Fhd R Fhd : Lực hấp dẫn (N) m1, m2 : Khối lượng của hai vật (kg) R : Khỏang cách giữa hai chất điểm (m) G : Hằng số hấp dẫn ; G ≈ 6,68.10-11 Nm2/kg2 Sau khi häc ®Þnh lt v¹n vËt hÊp dÉn, em hiĨu träng lùc lµ g× ? m g M P III TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẬP DẪN m 1) Đònh nghóa : Lực hấp dẫn do Trái Đất đặt lên một vật được... M O III TRỌNG LỰC 2) Gia tốc rơi tự do : - Khi h . chúng 1.NỘI DUNG ĐỊNH LUẬT ? F hd R m 1 m 2 II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN F hd : Lực hấp dẫn (N) m 1 , m 2 : Khối lượng của hai vật (kg) R : Khỏang cách. TRƯỜNG HẤP DẪN, TRƯỜNG TRỌNG LỰC 1) Trường hấp dẫn : Xung quanh mỗi vật đều có một trường gọi là trường hấp dẫn IV. TRƯỜNG HẤP DẪN, TRƯỜNG TRỌNG LỰC 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 20 Bái 11: LỰC HẤP DẪN- ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN (mới) CB, Tiết 20 Bái 11: LỰC HẤP DẪN- ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN (mới) CB, Tiết 20 Bái 11: LỰC HẤP DẪN- ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN (mới) CB

Từ khóa liên quan