luận văn thạc sĩ công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi lập thạch

104 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

i LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Dương Chúc Phương Ngày sinh: 28/3/1992 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Mã học viên: 14BM0102042 Lớp: CH20B-QTKD Tôi xin cam đoan: Luận văn “Công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch” tơi thực nghiên cứu hoàn thành hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Các số liệu, tài liệu dẫn chứng mà sử dụng luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nghiên cứu kết nghiên cứu xử lý tơi mà khơng có chép khơng hợp lệ Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Hà Nội, tháng năm 2016 TÁC GIẢ Dương Chúc Phương ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô trường giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt q trình tơi học tập nghiên cứu trường Đặc biệt xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn dành thời gian tâm huyết hướng dẫn giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Cán - công nhân viên công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch tạo điều kiện cung cấp thơng tin q trình tơi thực nghiên cứu đơn vị Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 TÁC GIẢ Dương Chúc Phương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG .vi vi DANH MỤC BIỀU ĐỒ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu .4 4.2 Về phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.2 Phương pháp xử lý liệu .6 Ý nghĩa thực tiễn khoa học đề tài nghiên cứu .7 Kết cấu đề tài .7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm công tác đãi ngộ nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực 1.1.3 Khái niệm vai trò công tác đãi ngộ nhân lực 1.2 Nội dung công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp 12 1.2.1 Xây dựng sách đãi ngộ nhân lực .12 iv 1.2.2 Xác định hình thức đãi ngộ nhân lực 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp 28 1.3.1 Môi trường bên doanh nghiệp 28 1.3.2 Mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 30 1.3.2.2 Môi trường vĩ mô .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI LẬP THẠCH 35 2.1 Tổng quan công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty .35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty .36 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2013-2015 42 2.2 Thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch .44 2.2.1 Giới thiệu phận phụ trách công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch 44 2.2.2 Các sách đãi ngộ nhân lực công ty 45 2.2.3 Các hình thức đãi ngộ nhân lực cơng ty áp dụng .51 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch 60 2.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 60 2.3.2 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 61 2.4 Đánh giá chung công tác đãi ngộ nhân lực Công ty 64 2.4.1 Những thành công đạt nguyên nhân 65 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân .66 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI LẬP THẠCH 69 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới .69 v 3.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực Công ty 71 3.3 Giải pháp đề xuất với Công ty .72 3.3.1 Những giải pháp chung .72 3.3.2 Giải pháp liên quan đến công tác đãi ngộ tài 75 3.3.3 Giải pháp liên quan đến công tác đãi ngộ phi tài 79 3.4 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 82 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước .82 3.4.2 Kiến nghị với quan liên quan 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .ix PHỤ LỤC xi PHỤ LỤC xii PHỤ LỤC xvi PHỤ LỤC xvi vi DANH MỤC BẢNG Sơ đồ 1.1: Những kết cục khơng hài lòng với tiền lương 20 Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch 37 Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh năm 2013-2015 42 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động qua năm 43 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức phòng Tổ chức - hành .44 Bảng Bảng lương viên chức quản lý 46 Bảng 2.4: Các khoản thưởng lễ, tết công ty 46 Bảng 2.5: Các khoản thưởng thành tích cơng ty 47 Bảng 2.6: Quà tặng kết hôn, thăm hỏi ốm đau, thai sản, tử tuất .48 Bảng 2.7: Các loại phụ cấp Công ty 50 Bảng 2.8: Tiền lương viên chức quản lý qua năm 51 Bảng 2.9: Tiền lương NLĐ qua năm .52 53 Biểu đồ 2.2: Đánh giá tiền thưởng công ty .53 Bảng 2.10: Quỹ tiền thưởng qua năm 2013-2015 54 Bảng 2.11: Bảng chi trợ cấp bình quân hàng tháng qua năm 54 Bảng 12: Đánh giá cán cơng nhân viên sách đãi ngộ công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch 64 Bảng 3.1: Tiêu chuẩn đánh giá thành tích cơng việc cán lao động – tiền lương 73 Bảng 3.2: Hệ thống chức danh công việc công ty 77 Sơ đồ 3.1: Lộ trình thăng tiến cho người lao động 80 DANH MỤC BIỀU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Đánh giá cán - công nhân viên chế độ tiền lương Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2: Đánh giá tiền thưởng công ty Error: Reference source not found vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Những kết cục khơng hài lòng với tiền lương Error: Reference source not found Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch Error: Reference source not found Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức phòng Tổ chức - hành .Error: Reference source not found Sơ đồ 3.1: Lộ trình thăng tiến cho người lao độngError: Reference source not found DANH TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ATVSLĐ BHXH BHYT CB-CNV LĐ – TB&XH MTV NLĐ PCCN TNHH Ý nghĩa An tồn vệ sinh lao động Bảo hiểm xã Bảo hiểm y tế Cán - công nhân viên Lao động - thương binh xã hội Một thành viên Người lao động Phòng chống cháy nổ Trách nhiệm hữu hạn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế thời gian qua tạo hội thách thức cho kinh tế nước ta Đặc biệt gần tham gia vào hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương giúp Việt Nam có thêm điều kiện tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế khu vực nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Tuy nhiên mang lại thách thức không nhỏ, đặc biệt sức ép mở cửa thị trường, cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam, vốn yếu, khả quản lý nhiều bất cập Để nâng cao lực cạnh tranh so với doanh nghiệp nước có lợi vốn kinh nghiệm quản lý, doanh nghiệp Việt Nam cần phải trọng đến công tác quản trị nhân lực Trong tổ chức, doanh nghiệp người yếu tố quan trọng coi vốn quý định nguồn lực khác Cùng với phát triển kinh tế thị trường phát triển vũ bão khoa học công nghệ thông tin, doanh nghiệp muốn tồn phát triển trước hết cần phải có đội ngũ lao động đủ phẩm chất trình độ chun mơn hiểu biết sâu sắc lĩnh vực, có sáng tạo, cải tiến không ngừng để theo kịp với xu Để có đội ngũ lao động đủ mạnh cơng tác quản trị nhân lực cần trọng, đặc biệt công tác đãi ngộ nhân lực Đãi ngộ nhân lực trình liên quan đến suốt trình làm việc người lao động việc Đãi ngộ nhân lực bao gồm hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất mà đời sống tinh thần cho người lao động tương ứng với phần đóng góp họ cho doanh nghiệp Quá trình thực sở tính chất cơng việc kết thực công việc người lao động, nhằm khuyến khích việc nâng cao hiệu suất cơng tác cá nhân qua nâng cao hiệu suất tập thể Đãi ngộ nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng Với công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch, hoạt động lĩnh vực tưới tiêu nước phục vụ nông nghiệp, vào lúc mưa bão hay chống hạn, công nhân viên lao động cần phải làm việc ngày lẫn đêm, kể thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết Có đợt chống hạn lên tới tháng, công nhân viên phải làm việc liên tục thời tiết, điều kiện làm việc khắc nghiệt Do đặc thù công việc nên công tác đãi ngộ nhân lực công ty đặc biệt trọng, thực tốt cơng tác đãi ngộ nhân lực tốt góp phần nâng cao hiệu lao động, giúp cho cán công nhân viên yên tâm công tác, cống hiến cho công ty Tuy nhiên công tác đãi ngộ nhân lực cơng ty số hạn chế chưa hồn tồn phát huy vai trò tạo động lực cho người lao động Việc nghiên cứu “Công tác đãi ngộ nhân lực nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch” có ý nghĩa đặc biệt to lớn thời kỳ Tổng quan nghiên cứu PGS TS Hoàng Văn Hải, Ths Vũ Thùy Dương (đồng chủ biên) (2010) – Giáo trình quản trị nhân lực – NXB Thống Kê Giáo trình chọn cách tiếp cận trực diện với thực tiễn công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp tức gắn chức quản trị nhân lực với quy trình tác nghiệp nó, nội dung đề cập đến giáo trình bao gồm: khái luận quản trị nhân lực, tuyển dụng nhân sự, bố trí sử dụng nhân sự, đào tạo phát triển nhân sự, đãi ngộ nhân Điểm bật giáo trình nhấn mạnh cách tiếp cận quản trị nhân lực từ góc độ văn hóa dân tộc, kế thừa tư tưởng quản trị nhân lực đầy tính văn hóa – nhân văn cha ơng ta trình dựng nước giữ nước Cuốn giáo trình tài liệu tham khảo thích hợp với hoàn cảnh điều kiện doanh nghiệp nước ta tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính khoa học đại chúng Ths Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010) – Quản trị nhân lực – NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc kiến thức có hệ thống quản trị nhân lực tổ chức, từ người lao động bước vào làm việc đến khỏi trình lao động tương ứng với ba giai đoạn: Hình thành nguồn nhân lực, trì (sử dụng) nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực tổ chức Cuốn giáo trình đề cập đến nội dung: Khái luận quản trị nhân lực, tuyển dụng nhân lực, bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực, đãi ngộ nhân lực, nội dung đãi ngộ nhân lực giáo trình trình bày đầy đủ hệ thống lý thuyết đãi ngộ nhân lực tầm quan trọng đãi ngộ nhân sự, hình thức đãi ngộ nhân lực, tổ chức cơng tác đãi ngộ nhân lực PGS.TS Hồng Văn Hải – Đổi sách đãi ngộ nhân doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hậu gia nhập WTO – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 Đề tài nghiên cứu trình bày thực trạng sách đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thách thức mà doanh nghiệp phải đổi mặt lĩnh vực quản trị nhân tiến trình thực cam kết với WTO Trên sở phân tích đó, viết số gợi ý cho doanh nghiệp nhằm đổi sách đãi ngộ nhân lực hướng đến mục tiêu sử dụng hiệu nguồn nhân lực đua giành vị cạnh tranh bền vững thị trường thay đổi triết lý đãi ngộ nhân sự, thay đổi cách thiết kế hệ thống lương, thưởng áp dụng hình thức đãi ngộ tài đại; Nguyễn Tiến Thực (2014) - Hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường Sơn La I - Luận văn thạc sỹ - Đại học Thương mại Đề tài tập trung trình bày lý luận công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp Thực trạng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường Sơn La I Đặng Thị Trang (2014) - Hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực tập đoàn Bảo Việt - luận văn thạc sỹ - Đại học Thương mại Đề tài trình bày số lý luận công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp, phân tích thực trạng, giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực tập đồn Bảo Việt Qua tìm hiểu cơng trình nghiên cứu trở trước cơng trình nghiên cứu tơi nhận thấy cơng trình nghiên cứu trình bày rõ vấn đề lý luận thực tiễn công tác đãi ngộ nhân lực, theo góc độ khác cơng tác đãi ngộ nhân lực Ở luận văn này, tiếp cận cơng tác đãi ngộ nhân lực theo góc độ sách đãi ngộ hình thức đãi ngộ nhân lực nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp 83 Do công ty không chủ động tài dẫn tới nhiều sách đãi ngộ nhân lực chưa kịp thời, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ứng thủy lợi phí cho cơng ty từ đầu năm để công ty chủ động tài Đề nghị quan BHXH, Sở LĐ - TB&XH, Liên đoàn lao động tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức tra kiểm tra để kiểm tra tình hình thực công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp nắm bắt thơng tin phản hồi từ phía NLĐ việc thực công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp 84 KẾT LUẬN Nhật Bản xây dựng kinh tế hùng mạnh từ nghèo nàn tài nguyên thiên nhiên khẳng định nhân lực nguồn lực quý giá tổ chức Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch nhận thức tầm quan trọng nguồn lực người nên trọng đến công tác nhân sự, đặc biệt công tác đãi ngộ nhân lực Với mục đích đề ra, luận văn hoàn thành nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận công tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác đãi ngộ nhân lực doanh nghiệp Thứ hai, phân tích thực trạng cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch qua năm 2013 – 2015 theo nội dung sách đãi ngộ nhân lực cơng ty, hình thức đãi ngộ nhân lực, nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân lực cơng ty Từ thành cơng tồn tại, nguyên nhân thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực công ty thời gian qua Thứ ba, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty hướng tới năm 2020 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động thương binh xã hội (2014), Chính sách tăng lương tối thiểu năm 2015 văn hướng dẫn thi hành hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ trợ cấp, phụ cấp nhất, Nhà xuất Lao động; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch, báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2013,2014, 2015; báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng viên chức quản lý người lao động năm 2013,2014, 2015; báo cáo tổng kết công tác hoạt động năm 2013, 2014, 2015 Chính phủ, Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính Phủ quy định hệ thống thang lương,bảng lương chế độ phụ cấp theo lương; Nghị định số 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ thù lao, tiền thưởng thành viên hội đồng thành viên chủ tịch cơng ty, kiểm sốt viên, tổng giám đốc giám đốc, phó tổng giám đốc phó giám đốc, kế tốn trưởng cơng ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng; Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội; Hoàng Văn Hải (2010), Đổi sách nhân doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hậu gia nhập WTO, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học quốc gia Hà Nội; Hoàng Văn Hải, Vũ Thùy Dương (2010), Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội; Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê, Hà Nội; Nguyễn Tiến Thực (2014), Hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường Sơn La I, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Thương mại; 10 Đặng Thị Trang (2014), Hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực tập đoàn Bảo Việt, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại 11 Http://Thuyloilapthach.com.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho đối tượng cán bộ, công nhân viên công ty) Phiếu điều tra nhằm mục đích thu thập thơng tin thực tế cơng ty để thực đề tài luận văn tốt nghiệp “Công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch” Anh (chị) vui lòng trả lời câu hỏi giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn anh (chị) dành thời gian giúp đỡ thực nghiên cứu! Câu 1: Anh chị có tham gia đóng góp ý kiến việc xây dựng công tác đãi ngộ nhân lực khơng? A Có B Khơng D Khơng phép trả lời Câu 2: Anh (chị) đánh cơng tác đãi ngộ cơng ty? Hồn tồn đồng ý Công tác đãi ngộ công ty thực công bằng, hợp lý Công tác đãi ngộ thực cơng khai, rõ ràng tới tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty có sách đãi ngộ kịp thời, động viên khuyến khích lao động Đồng ý Khơng Khơng ý kiến đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Câu 3: Về sách tiền lương Anh chị đánh sách tiền lương cơng ty? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Không Không ý kiến đồng ý Anh chị hài lòng với thu nhập Chính sách lương công ty rõ ràng, minh bạch, công khai Hệ thống thang bảng lương công ty hợp lý, với quy định pháp luật Trả lương thời gian quy định, không chậm lương, nợ lương Câu 4: Ngoài lương anh (chị) hưởng chế độ: Chế độ đãi ngộ Tiền thưởng Phụ cấp Trợ cấp Phúc lợi Cổ phần Hồn tồn khơng đồng ý Câu 5: Về chế độ tiền thưởng Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không Không ý kiến đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Chế độ tiền thưởng kịp thời, hợp lý Có thưởng vào dịp lễ, tết Thưởng có thành tích Câu 6: Các khoản phụ cấp anh (chị) hưởng bao gồm? A Phụ cấp chức vụ B Phụ cấp điện thoại, xăng xe, cơng tác phí C Phụ cấp ăn trưa D Các khoản phụ cấp khác E Không hưởng phụ cấp Câu Công ty thực chế độ phúc lợi nào? Hoàn Đồng ý toàn đồng ý Các chế độ phúc lợi bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết… Các chế độ phúc lợi tự nguyện như: Du lịch, quà tặng vào dịp sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau… Không ý Khơng Hồn tồn kiến đồng ý khơng đồng ý Câu 8: Về môi trường làm việc Hồn Đồng ý tồn Khơng ý Khơng Hồn tồn kiến đồng ý Hoàn Đồng ý đồng ý không đồng ý Môi trường làm việc công ty thoải mái, thân thiện, lãnh đạo công ty quan tâm lắng nghe ý kiến người lao động Câu 9: tồn đồng ý Khơng ý Khơng Hồn tồn kiến đồng ý khơng đồng ý Công việc anh chị thực phù hợp với lực, trình độ chun mơn Câu 10: Anh (chị) có ý kiến khác cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty? PHỤ LỤC BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho đối tượng cán quản lý) Sinh viên: Dương Chúc Phương Lớp: CH20B-QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh Đơn vị công tác: Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch Kính gửi ơng (bà): Phiếu điều tra nhằm mục đích thu thập thơng tin thực tế cơng ty để thực đề tài luận văn tốt nghiệp “Công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch” tơi Ơng (bà) vui lòng trả lời câu hỏi tơi để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân thành cảm ơn ơng (bà) dành thời gian giúp đỡ thực nghiên cứu! Câu 1: Theo ông (bà) đâu nhân tố ảnh hưởng tới công tác đãi ngộ nhân lực công ty? Câu 2: Theo biết 02 năm trở lại số lao động công nhân công ty xin nghỉ việc tăng lên đáng kể Xin ông (bà) cho biết nguyên nhân? Câu 3: Ơng (bà) nêu số thành cơng hạn chế nguyên nhân thành công, hạn chế công tác đãi ngộ nhân lực công ty? Câu 4: Thưa ông (bà) định hướng mục tiêu công tác đãi ngộ nhân lực cơng ty gì? Câu 5: Ơng bà có đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty thơi gian tới? PHỤ LỤC Kết điều tra Câu 1: Anh chị có tham gia đóng góp ý kiến việc xây dựng công tác đãi ngộ nhân lực không? A Có 13,46 B Khơng 59,62 D Khơng phép trả lời 26,92 Câu 2: Anh (chị) đánh cơng tác đãi ngộ cơng ty? Hồn Đồng Khơng Khơng Hồn Tổng Điểm tồn tồn ý ý kiến đồng ý điểm trung đồng khơng bình ý đồng ý 22 34 37 376 3,62 19 30 42 360 3,46 18 32 36 11 351 3,38 Công tác đãi ngộ công ty thực công bằng, hợp lý Công tác đãi ngộ thực công khai, rõ ràng tới tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty có sách đãi ngộ kịp thời, động viên khuyến khích động lao Câu 3: Về sách tiền lương Anh chị đánh sách tiền lương cơng ty? Hồn Đồng Khơng Khơng Hồn Tổng Điểm tồn ý kiến điểm trung ý đồng ý tồn đồng khơng ý đồng bình ý Anh chị hài lòng với thu nhập Chính sách lương cơng ty rõ ràng, minh 12 20 40 22 10 314 3,02 21 60 12 323 3,11 15 38 51 0 380 3,65 18 38 48 0 386 3,71 bạch, công khai Hệ thống thang bảng lương công ty hợp lý, với quy định pháp luật Trả lương thời gian quy định, khơng chậm lương, nợ lương Câu 4: Ngồi lương anh (chị) hưởng chế độ: Chế độ đãi ngộ Tiền thưởng Phụ cấp Trợ cấp Phúc lợi Cổ phần 75 57,69 65,38 86 Câu 5: Về chế độ tiền thưởng Hồn Đồng Khơng Khơng Hồn Tổng Điểm tồn tồn điểm trung ý ý kiến đồng ý đồng khơng ý đồng bình ý Chế độ tiền thưởng kịp thời, hợp lý Có thưởng vào dịp lễ, 15 21 38 25 328 3,15 tết Thưởng có thành tích 19 34 17 51 40 26 16 384 281 3,69 2,70 Câu 6: Các khoản phụ cấp anh (chị) hưởng bao gồm? A Phụ cấp chức vụ 6,73 B Phụ cấp điện thoại, xăng xe, cơng tác phí 71,15 C Phụ cấp ăn trưa 78,85 D Các khoản phụ cấp khác 32,69 E Không hưởng phụ cấp 2,00 Câu Công ty thực chế độ phúc lợi nào? Hoàn Hoàn toàn đồng ý ý toàn Điểm khơng Tổng trung ý kiến đồng ý điểm đồng bình ý Đồng Không Không Các chế độ phúc lợi bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết… Các chế độ phúc lợi 21 35 46 387 3,72 18 27 40 10 347 3,34 tự nguyện như: Du lịch, quà tặng vào dịp sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau… Câu 8: Hồn tồn Đồng Khơng Khơng ý ý kiến đồng ý Hồn Tổng Điểm tồn điểm trung đồng khơng ý đồng ý 48 24 20 bình Mơi trường làm việc cơng ty thoải mái, thân thiện, lãnh đạo công ty quan tâm 265 2,55 lắng nghe ý kiến người lao động Câu 9: Hồn Đồng Khơng Khơng Hồn Tổng Điểm tồn ý ý kiến đồng ý tồn đồng khơng ý đồng ý 15 50 27 10 điểm trung bình Cơng việc anh chị thực phù hợp với lực, trình mơn độ chun 284 2,73 ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI LẬP THẠCH 35 2.1 Tổng quan công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty. .. thành viên Thủy lợi Lập Thạch .44 2.2.1 Giới thiệu phận phụ trách công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH thành viên Thủy lợi Lập Thạch 44 2.2.2 Các sách đãi ngộ nhân lực công ty. .. thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch, từ đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân dẫn tới thành cơng hạn chế cơng tác đãi ngộ nhân lực công ty thời
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi lập thạch , luận văn thạc sĩ công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi lập thạch , Kết cấu đề tài, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI LẬP THẠCH, CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI LẬP THẠCH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm