bien ban giao nhan tai san

2 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN Hôm nay, ngày / / , Chúng gồm: I Bên giao: Ông/Bà: ………………………………………………………………………… Chức danh:……………………………… Bộ phận: ……………………… II Bên nhận: Ông/Bà: ………………………………………………………………………… Chức danh:……………………………… Bộ phận: ……………………… III Nội dung bàn giao Vì lý hỗ trợ cơng việc nên Phòng Nhân Sự tiến hành bàn giao tài sản cho Anh/Chị: ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau: STT Tên tài sản Điện thoại Đơn vị Cái Số Tình lượng trạng Samsung Mới Thành tiền Chữ ký nhận 3,090,000 100% Galaxy A10 Sim điện Cái thoại Bên giao cam đoan toàn tài sản bàn giao đầy đủ, số lượng, chất lượng Kể từ ngày ………………… số tài sản bên ……………………… chịu trách nhiệm quản lý Bên nhận: [Type here] + Cam kết sử dụng tài sản theo mục đích cơng việc BGĐ u cầu + Trong thời gian nghỉ phép, nhận thấy không đáp ứng u cầu cơng việc, vui lòng bàn giao lại cho Phòng Nhân Sự để xếp phân cơng người hỗ trợ + Trường hợp ngừng công tác: Bàn giao tài sản cho Phòng Nhân Sự Biên lập thành 02 bản, bên giữ bản./ Bên giao Bên nhận (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) [Type here] ... việc, vui lòng bàn giao lại cho Phòng Nhân Sự để xếp phân cơng người hỗ trợ + Trường hợp ngừng công tác: Bàn giao tài sản cho Phòng Nhân Sự Biên lập thành 02 bản, bên giữ bản./ Bên giao Bên nhận (Ký,
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban giao nhan tai san , bien ban giao nhan tai san