Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước pác nặm, bắc kạn

99 18 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ DANH DỰ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC PÁC NẶM, BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ~Thái Nguyên - 2019~ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ DANH DỰ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC PÁC NẶM, BẮC KẠN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH CÔNG ~Thái Nguyên - 2019~ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn nghiên cứu cơng trình riêng tơi, dựa sở lý thuyết học tập qua tìm hiểu tình hình thực tiễn Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, dự hướng dẫn TS Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực, giải pháp đưa xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, kinh nghiệm phù hợp với địa phương chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Các thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Một lần xin khẳng định trung thực lời cam kết Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đỗ Danh Dự Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài: "Kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn”, cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều cá nhân, quan, đơn vị có liên quan Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình TS Nguyễn Thành Công - người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu Nhà trường, thầy cô khoa Sau đại học Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên Tôi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo phòng ban, lãnh đạo xã, phường thuộc tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp thông tin số liệu cần thiết cho để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ biết ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đây cơng trình nghiên cứu, kết làm việc nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn bè bạn đọc quan tâm tới đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đỗ Danh Dự Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước 1.1.1 Chi đầu tư xây dựng qua kho bạc Nhà nước 1.1.2 Kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn từ số địa phương kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN 18 1.2.1 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 18 1.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Quế Võ tỉnh Bắc Ninh 19 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 1.2.3 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương 20 1.2.4 Bài học kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn 21 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 24 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 26 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 26 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 27 2.3.1 Chỉ tiêu phân tích tình hình thực nhiệm vụ KBNN 27 2.3.2 Chỉ tiêu phân tích nội dung kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc nhà nước 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC PÁC NẶM 30 3.1 Khái quát kho bạc nhà nước huyện Pác Nặm 30 3.1.1 Lịch sử phát triển KBNN Pác Nặm 30 3.1.2 Chức nhiệm vụ 30 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Pác Nặm 33 3.1.4 Kết thực nhiệm vụ chi XDCB KBNN Pác Nặm 36 3.2 Thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng kho bạc nhà nước Pác Nặm 37 3.2.1 Tình hình chi đầu tư xây dựng qua KBNN Pác Nặm 37 3.2.2 Quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc nhà nước Pác Nặm 39 3.2.3 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước Pác Nặm 41 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Pác Nặm 59 3.3 Đánh giá hoạt động kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Pác nặm 66 3.3.1 Ưu điểm 66 3.3.2 Nhược điểm nguyên nhân 67 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN PÁC NẶM 68 4.1 Quan điểm định hướng hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Kho bạc nhà nước 68 4.1.1 Quan điểm kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 68 4.1.2 Định hướng mục tiêu hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi qua KBNN 69 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Pác Nặm, Bắc Kạn 70 4.2.1 Nhóm giải pháp chế, sách luật pháp 70 4.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến nội dung kiểm sốt, quy trình, nghiệp vụ kiểm sốt chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước 74 4.2.3 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực kiểm sốt chi 76 4.2.4 Nhóm giải pháp đại hóa cơng nghệ Kho bạc Nhà nước 77 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 79 4.3.1 Đối với phủ, Bộ tài ngành có liên quan 79 4.3.2 Đối với kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn 80 4.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 80 4.3.4 Đối với chủ đầu tư xây dựng 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 85 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CĐT : Chủ đầu tư KBNN : Kho bạc nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước QT : Quyết toán XDCB : Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Kế hoạch vốn số vốn đầu tư XDCB qua KBNN Pác Nặm kiểm soát toán giai đoạn 2016-2018 35 Bảng 3.2: Một số kết thực nhiệm vụ chi XDCB KBNN Pác Nặm 36 Bảng 3.3: Tình hình chi đầu tư XDCB qua KBNN Pác Nặm 37 Bảng 3.4: Tình hình thực kế hoạch kiểm sốt chi đầu tư 38 Bảng 3.5: Nhưng sai sót q trình chuẩn bị đầu tư 41 Bảng 3.6: Một số sai sót trình đấu thầu 43 Bảng 3.7: Một số sai phạm trình kiểm tra hồ sơ 44 Bảng 3.8: Đánh giá chủ đầu tư kiểm tra sở 45 Bảng 3.9: Đánh giá chủ đầu tư tạm ứng thu hồi tạm ứng 49 Bảng 3.10: Tình hình tốn XDCB qua kho bạc 50 Bảng 3.11: Một số sai phạm phát qua toán 51 Bảng 3.12: Một số sai sót phát hồ sơ toán 52 Bảng 3.13: Một số sai sót với trường hợp khơng qua hợp đồng 53 Bảng 3.14: Đánh giá chủ đầu tư tốn khối lượng hồn thành 54 Bảng 3.15 Số từ chối chi thơng qua kiểm sốt toán vốn đầu tư 55 Bảng 3.16: Một số nguyên nhân từ chối toán 57 Bảng 3.17: Đánh giá toán 59 Bảng 3.18: Đánh giá quy trình thủ tục kiểm soát chi 60 Bảng 3.19: Đánh giá phối hợp quan chức 62 Bảng 3.20 Đánh giá đơn vị sử dụng ngân sách nguồn nhân lực KBNN Pác Nặm 63 Bảng 3.21: Đánh giá công khai minh bạch 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư nước 40 Biểu đồ 3.1: Tình hình tạm ứng KBNN huyện Pác nặm 46 Biểu đồ 3.2: Vi phạm đối tượng số lượng tạm ứng 47 Biểu đồ 3.3: Tình hình kiểm tra thu hồi vốn tạm ứng hồ sơ tạm ứng 48 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 75 hợp với đơn vị chức tài chính, thuế kiểm tra giám sát việc thực nhiệm vụ giao Trong trường hợp phát sai phạm kho bạc có quyền dừng cấp kinh phí cho đơn vị tiến hành thu hồi khoản kinh phí cấp Trong trường hợp tiến hộ thực chậm điều chỉnh thời gian tạm ứng để tránh trường hợp tồn đọng vốn dẫn đến sử dụng vốn sai mục đích Trong q trình nghiệm thu xem xét kết đầu ra, phải đảm bảo kết với cam kết bắt đầu thực hiện, với trường hợp sai phạm cương xử lý gây thiệt hại cho NSNN dăn đe trường hợp có ý định vi phạm lần sau 4.2.2.2 Cải cách thủ tục hành chi NS qua KBNN Hiện xu hướng cải cách thủ tục hành mở rộng, ngành cấp thực tốt: tiết kiệm thời gian chi phí cho quan đơn vị Đối với bên kho bạc nhà nước thực cải cách thủ tục hành nhiều vấn đề cần phải thực thêm là: + Kho bạc cần cơng khai thủ tục hành rộng rãi nữa, việc toán vốn đầu tư cần đảm bảo với quy trình hợp đồng tránh tình trạng thiếu vốn đối ứng dẫn đến việc thực khó khăn Bên Kạnh cần kiểm sốt kỹ số lượng định mức q trình tạm ứng tốn + Áp dụng hệ thống kế toán chuẩn mực quốc tế: q trình kiểm sốt chi chủ yếu dựa vào báo cáo đơn vị thực đầu tư để thực tạm ứng Trong nhiều trường hợp tạm ứng theo thời gian quy định dẫn đến nhiều trường hợp tạm ứng vốn không với tình hình thực tế Bởi cần áp dụng chuẩn mực kế toán hệ thống kiểm soát chi tiêu KBNN kiểm sốt khoản chi tiêu, tiến độ thực cơng việc từ nắm tình hình đưa định có tạm ứng hay không số lượng bao nhiều + Thay đổi tư nhận thức Hiện xu hướng cải cách thủ tục hành Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 76 dựa khoa học cơng nghệ Với cán kho bạc lớn tuổi, việc áp dụng phương thức tương đối khó khăn đối tượng cập nhật tình hình Bởi vậy, muốn cải cách trước hết thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức thân cán bộ: tự học hỏi, tự nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu + Lắng nghe ý kiến bên Trong trình thực quan đơn vị tạm ứng tốn ngân sách nhà nước thơng qua kho bạc Đây đối tượng nhanh chóng phát thủ tục rườm không quan trọng Bởi vậy, KBNN cần lắng nghe từ có điều chỉnh phù hợp với quy định hành đảm bảo chất lượng công việc tốt Ban đạo cải cách cần tâm thực hiện, lấy tiêu cải cách thủ tục hành tiêu phấn đấu thi đua khen thưởng đơn vị KBNN + Đối với văn cấp cấp KBNN cần có ý kiến, kiến nghị với cấp để có sửa đổi kịp thời tránh tình trạng phải chờ lâu ý kiến đạo cấp Cấp cần tham mưu chặt chẽ để văn chặt chẽ pháp lý hạn chế tối đa khe hở để giảm tiêu cực, giảm thất lãng phí 4.2.3 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực kiểm soát chi Để giảm thất việc sử dụng ngân sách nhà nước làm tốt hoạt động kiểm soát chi Để làm tốt điều trước hết có chế, quy trình kiểm sốt chặt chẽ với quy định hành phát huy tác dụng Ngồi có nhiều đối tượng lợi dụng chức vụ để chi NSNN sai mục đích, chi sai số lượng Bởi để ngăn chặn hành vi trước hết nâng cao phẩm chất đạo đức cán kho bạc, tránh Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 77 kết nối cán quan sử dụng ngân sách nhà nước Để làm điều cần thực việc sau: + Cán quản lý cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát nhân viên Cán nhiệt tình với cơng việc sẵn sàng giải đáp khắc mắc nhân viên trình thực nghiệp vụ, tránh việc sai sót khơng đáng có dẫn đến thất NSNN Trong trình giám sát phát trường hợp nhân viên làm sai quy định tìm hiểu nguyên nhân, nguyên nhân khách quan sớm đưa biện pháp khắc phục Trong trường hợp phát vi phạm lớn cần nghiêm khắc xử lý không bao che, không báo cáo thiếu trung thực sợ ảnh hưởng đến thành tích quan, đơn vị Những trường hợp nghiêm trọng điều chuyển cơng việc, cảnh cáo với mức độ nghiêm trọng cần đưa quan xử lý, cảnh cáo cho đối tượng khăn, ngăn chặn hành vi tái diễn xảy + Nâng cao trình độ chuyên mơn: để kiểm sốt tốt nâng cao hiệu mặt kinh tế thời gia cán KBNN cần phải nắm trình độ chun mơn để làm điều trước hết phải nâng cao trình độ thơng qua: Cơ quan cử học cấp lớp nghiệp vụ chuyên môn kho bạc tỉnh kho bạc trung ương tổ chức, hội giao lực học hỏi cán KBNN chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, giúp giải vấn đề tồn Thêm vào đó, buổi học cán KBNN trao đổi với chuyên gia để có lời khun bổ ích, tránh sai phạm khơng cần thiết q trình thực Bên Kạnh để cán nhân viên yên tâm học quan phải tạo điều kiện tốt như: bố trí thời gian hợp lý, xếp nhân cử người khoa học, lo kinh phí ăn học 4.2.4 Nhóm giải pháp đại hóa cơng nghệ Kho bạc Nhà nước 4.2.4.1 Đầu tư trang thiết bị, công nghệ theo hướng đại đồng Công nghệ thông tin phát triển điều giúp sống người có nhiều thay đổi, mà nhiều đối tượng lợi dụng để có Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 78 hành vi làm tổn hại đến người khác cho xã hội Vì nhiều quan doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin để tăng suất lao động, thực tốt nhiệm vụ giao Đối với ngành kho bạc nhà nước cần có nhiều thay đổi là: xây dựng hệ thống thơng tin đại, đảm bảo tính bảo mật cao chất lượng phải nâng cao là: nhanh ổn định, truyền tải lượng lớn thông tin đến trung tâm sở Những quan chức năng, nhà lãnh đạo người cần cập nhật thơng tin để đưa sách nhanh chóng, để đơn vị khơng phải tình trạng chờ đợi cấp giải Thêm vào việc đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo phần mềm, đồng hóa phần mền sử dụng để thống cách thức thực đặc biệt hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước Để quản lý hiệu cần có chia sẻ thơng tin kho bạc nhà nươc cần phối hợp chặt chẽ với quan chuyên môn khác tài chính, thuế để triển khai đồng hệ thống thông tin quản lý chi ngân sách nhà nước Thơng qua việc nâng cao chất lượng quản lý chi từ NSNN thông qua Kho bạc nhà nước: đối chiếu sổ sách, đối chiếu khoản thu chi điều giảm bớt gian lận làm thất lãng phí ngân sách nhà nước 4.2.4.2 Xây dựng quy trình cơng nghệ theo hướng đại chuẩn mực quốc tế Trong giai đoạn nay, công nghệ thông tin ngày phát triển, để quản lý tốt cơng việc nói chung cơng việc lĩnh vực kho bạc lại cần thiết điều ảnh hưởng nhiều đến thời gian thực công việc hiệu công việc giao Trong vấn đề quan tâm làm hạn chế sử dụng tiền mặt giao dịch điều ảnh hưởng đến trình kiểm lượng tiền lưu thơng thị trường Hiện nhà nước có nhiều khuyến khích q trình sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 79 tiền mặt chuyển khoản, giảm chi phí giao dịch liên ngân hàng, sách bảo mật thơng tin cá nhân giao dịch với ngân hàng chưa có quy định rõ ràng đối tượng trường hợp bắt buộc không sử dụng tiền mặt Với tâm lý e sợ, chưa thực tiếp cận dịch vụ ngân hàng nên việc kiểm sốt lưu thơng tiền mặt gặp nhiều khó khăn điều gây khó khăn q trình kiểm tra, kiểm sốt KBNN đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Cần xây dựng Luật thành toán , theo có chế tài đủ mạnh để bắt buộc đơn vị, đối tượng sử dụng NSNN có điều kiện bắt buộc việc mở tài khoản nhận lương qua tài khoản mở ngân hàng nhằm hạn chế tình trạng chi tiền mặt từ NSNN, kiểm soát thu nhập để nhằm hạn chế tiêu cực sở để thực toán thực thuế thu nhập cá nhận tốt Bên Kạnh phải xây dựng quy định bắt buộc đơn vị phải thực toán chuyển khoản chi tiêu thường xuyên từ NSNN thông qua ngân hàng nhằm hạn chế khoản sử dụng tiền mặt Ngoài đưa quy định số lượng tiền giao dịch bắt buộc sử dụng tiền mặt, tránh trường hợp giao dịch sử dụng lượng tiền mặt lớn 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 4.3.1 Đối với phủ, Bộ tài ngành có liên quan - Cần phải soát sớm có sửa đổi văn khơng phù hợp Thêm vào cần quy định rõ trách nhiệm chức nhiệm vụ bên liên quan đến hoạt động kiểm soát chi NSNN thông qua kho bạc - Cần xây dựng chế tài xử phạt đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Thêm vào xây dựng quy trình kiểm sốt chi NSNN để nhằm kiểm sốt chặt chẽ hạn chế việc sử dụng vốn sai mục đích giảm thất lãng phí - Hồn thiện văn luật, cần phải thống nguồn xây dựng nguồn vốn nước nguồn vốn nhà nước Ngoài cần quy định cụ thể hạn mức vốn cơng trình dự án trọng điểm Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 80 phân cấp mức độ cấp bách dự án đầu tư xây dựng 4.3.2 Đối với kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn - Áp dụng biện pháp đại đặc biệt cơng nghệ thơng tin vào q trình kiểm sốt - Tăng cường cử cán nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức mới, văn chủ trương sách nhà nước xây dựng để giải linh hoạt trường hợp phát sinh - Công khai hướng dẫn chủ đầu tư thực cơng trình xây dựng Từ chủ đầu tư thắc mắc cán KBNN cán chuyên môn giải đáp thắc mắc 4.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn - Ban hành đạo liên kết sở ban ngành q trình chia sẻ thơng tin, giảm thời gian trình xử lý thủ tục hành nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát - Phân bổ nguồn vốn XDCB phù hợp với mục tiêu định hướng, phát huy hiệu cơng trình q trình phát triển đất nước - Áp dụng mạnh cơng nghệ thơng tin vào q trình kiểm tra kiểm sốt Bên kạnh việc phân cơng hoạt động kiểm tra kiểm sốt rõ ràng, đảm bảo tính nghiêm minh đảm bảo tiến độ thực dự án 4.3.4 Đối với chủ đầu tư xây dựng Các chủ đầu tư trước thực dự án cần phải nắm rõ quy định nhà nước như: quy trình thủ tục thực hành chính, hạn mức sử dụng vốn, thông số kỹ thuật dự án để tránh sai sót khơng đáng có Các chủ đầu tư cần kiểm tra giám sát việc thực cơng trình đầu tư Tn thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định đảm bảo chất lượng cơng trình Thêm vào thực quy định lập báo cáo, phê duyệt, toán nhằm giảm thời gian thực vướng mắc thực dự án Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 81 KẾT LUẬN Pác nặm huyện nghèo tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ trọng cao, sở hạ tầng lạc hậu chưa đầu tư xứng đáng Đây khó khăn huyện việc phát triển kinh tế địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư ngân sách Trong năm qua, huyện tập trung đầu tư nhiều cơng trình sở hạ tầng đường, hệ thống trường học, hệ thống điện lưới nhằm cải thiện phát triển kinh tế Với việc đầu tư nhiều từ nguồn NSNN, hội nhiều người nhằm lợi dụng quyền hạn chức vụ nhằm gây thất lãng phí nguồn NSNN thơng qua việc thực cơng trình hạng mục cơng trình Việc kiểm sốt nguồn vốn NSNN cho XDCB hạn chế nhiều sai phạm việc quản lý nguồn vốn chủ đầu tư Trong nghiên cứu mình, tác giả đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB quan kho bạc nhà nước Pác nặm, tỉnh Bắc Kạn Điều giúp việc thực cơng trình hạng mục cơng trình hiệu hơn: nhiều cơng trình vượt thời hạn đầu tư, nhiều cơng trình tiết kiệm nhà nước nhiều tiền Thêm vào hạn chế sai phạm giúp nâng cao chất lượng cơng trình, hạng mục cơng trình sớm đưa vào sử dụng khai thác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Bộ Tài quy định quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN; Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định quản lý toán sử dụng vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 08/2016/TT-BTC Thơng tư số 52/2018/TT-BTC ngày 25/04/2018 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2013), Thơng tư 08/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực kế tốn nhà nước áp dụng cho Hệ thống thơng tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài (2014), Thơng tư 123/2014/TT-BTC: Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài (2016), Thông tư số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn NSNN Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (2008) Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Bộ Tài chính, Trường bồi dưỡng cán tài (2008) Một số vấn đề kinh tế - tài Việt Nam, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Chính phủ (2016), Nghị định số 161/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 83 Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10 Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình 11 Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; 12 Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP hợp đồng hoạt động xây dựng 13 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 14 Quốc hội (2013), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 15 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 16 Kho bạc Nhà nước (2006), Dự án cải cách quản lý tài cơng (2006) Hệ thống thơng tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) vấn đề có liên quan, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 17 Kho bạc Nhà nước (2007), Quyết định số 1539/QĐ-KBNN ngày 11/12/2007 Tổng giám đốc KBNN việc sửa đổi bổ sung quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nước qua hệ thống KBNN 18 Kho bạc Nhà nước (2008), Quyết định 25/QĐ-KBNN ngày 14/01/2008 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy trình kiểm sốt vốn đầu tư ngồi nước 19 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy trình giao dịch Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 84 cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 20 Từ Quang Phương (2007), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 21 TS.Đặng Văn Du, TS.Nguyễn Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản lý chi Ngân sách Nhà Nước, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Website Bộ Kế hoạch Đầu tư, http://www.mpi.gov.vn 23 Website Bộ Tài chính, http://www.mof.gov.vn 24 Website Bộ xây dựng , http://www.xaydung.gov.vn 25 Website Chính phủ, http:// www.chinhphu.vn 26 Tạp chí Ngân quỹ quốc gia, Kho bạc Nhà nước Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 85 PHỤ LỤC Phiếu điều tra khảo sát đơn vị sử dụng NSNN thực quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Pác Nặm, Bắc Kạn Xin chào Anh/Chị ! Tên là: Đỗ Danh Dự Hiện thực nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN Pác Nặm, thế, tơi thực khảo sát để đánh giá ý kiến Chủ đầu tư hoạt động kiểm soát chi KBNN Pác Nặm Bắc Kạn Hi vọng Ông/ Bà đưa ý kiến khách quan để hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Nội dung vấn Phần 1: Thông tin chung Họ tên:……………………………… Đơn vị công tác:…………………… Đơn vị anh/ chị hưởng ngân sách cấp nào? a Ngân sách TW b Ngân sách tỉnh c Ngân sách huyện d Ngân sách xã Đơn vị anh/chị có thường xuyên đối chiếu với Kho bạc tình hình chi ĐTXDCB theo định kỳ khơng? a Có b Khơng Theo anh/chị thời gian xử lý hồ sơ theo quy trình ngày làm việc có hợp lý khơng, khơng hợp lý thời gian dài mức cần thiết a Có b Khơng Anh/chị cho biết quy trình kiểm sốt chi ĐTXDCB Kho bạc có đáp ứng yêu cầu khơng? a Có b Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 86 Theo anh/ chị hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu Cán kiểm soát chi có u cầu khác, có gây khó khăn khơng? a Có b Khơng Theo anh/chị trình độ cán kiểm sốt chi ĐTXDCB có đáp ứng u cầu cơng việc chưa? a Có b Không Phần 2: Đánh giá đơn vị sử dụng ngân sách cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB quan KBNN Pác Nặm Anh/Chị chọn điểm số cách khoanh tròn vào số từ đến theo quy ước sau: Điêm Ý nghĩa Hồn tồn Khơng khơng đồng ý đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý Câu 1: Đánh giá chủ đầu tư kiểm tra sở Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Quy trình kiểm tra chặt chẽ Nhiều thủ tục giấy tờ phải hồn thiện Các sai sót nhắc nhở để sửa chữa Cán hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để chủ đầu tư sửa chữa Thời gian giải giấy tờ thủ tục nhanh chóng Có phối hợp chặt chẽ quan nên trình xét duyệt nhanh chóng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 87 Câu 2: Đánh giá chủ đầu tư tạm ứng thu hồi tạm ứng TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Quá trình tạm ứng thu hồi thực quy trình Số vốn tạm ứng theo yêu cầu Việc tạm ứng diễn nhanh, thời gian Trước thu hồi, cán KBNN thường thông báo trước Kiểm tra xét duyệt hồ sơ thu hồi nhanh chóng Số tiền thu hồi có đồng thuận cao chủ đầu tư Câu 3: Đánh giá chủ đầu tư tốn khối lượng hồn thành TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Nhiều thủ tục giấy tờ cần phải thực Cán KBNN gửi giải thích điều cần thiết trước hoàn thiện hồ sơ Thời gia chờ toán giảm Cán KBNN sẵn sàng giải đáp hướng dẫn sửa chữa sai sót Cán KNNN khơng nhũng nhiễu gây khó khăn Các thông tin công bố rộng rãi Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 88 Câu 4: Đánh giá toán TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Thời gian tốn diễn nhanh chóng Các thủ tục toán chặt chẽ hướng dẫn cụ thể Thanh toán linh hoạt đảm bảo quy định nhà nước Các sai phạm cương không thanh, tốn Câu 5: Đánh giá quy trình thủ tục kiểm sốt chi TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Quy trình thủ tục chặt chẽ dễ hiểu Các thủ tục đơn giản, dễ thực Có hướng dẫn cụ thể quy trình thủ tục Phân cấp rõ ràng có thay đổi thông cáo công khai Câu 6: Đánh giá phối hợp quan chức TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Các quan chức phối hợp tốt để giúp chủ đầu tư hồn thiện thủ tục hành Cơ chế liên kết linh hoạt, giảm thời gian thực Các thông tin chủ đầu tư dự án quan chức chia sẻ Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 89 TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Cơ chế ngày thơng thống, quan chức giảm nhiều thủ tục, áp dụng nhiều công nghệ giúp phối hợp tốt Câu 7: Đánh giá đơn vị sử dụng ngân sách nguồn nhân lực KBNN Pác Nặm TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Cán KBNN có trình độ chun mơn, nghiệp vụ tốt Cán KBNN có kỹ làm việc nhanh chóng, xác Cán KBNN có thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình Cán KBNN sẵn sàng giải đáp thăc mặc từ chủ đầu tư Câu 8: Đánh giá công khai minh bạch TT Tiêu chí (1) (2) (3) (4) (5) Mọi định hoạt động kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ KBNN thông tin cách cụ thể, chinh xác cho CĐT Mọi định hoạt động kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ KBNN đêu thể tinh chinh xác, cơng bằng, có KBNN sẵn sàng giải thắc mắc từ phía CĐT cách thỏa đáng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước 1.1.1 Chi đầu tư xây dựng qua kho bạc Nhà nước 1.1.2 Kiểm soát chi đầu. .. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước 1.1.1 Chi đầu tư xây dựng qua kho bạc Nhà nước. .. động kiểm soát chi đầu tư xây dựng kho bạc nhà nước Pác Nặm 37 3.2.1 Tình hình chi đầu tư xây dựng qua KBNN Pác Nặm 37 3.2.2 Quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước pác nặm, bắc kạn, Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước pác nặm, bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn