Thành phần hóa học của tinh dầu thủy xương bồ lá lớn – Acorus Macrospadiceus (Yam.) F.N.WEI & Y.K.LI ở Việt Nam

3 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:10

Bài viết trình bày một số đặc điểm về hình thái và phân bố; thành phần hóa học của tinh dầu; tinh dầu thủy xương bồ lá lớn – Acorus Macrospadiceus (Yam.) F.N.WEI & Y.K.LI ở Việt Nam. 33(1): 54-56 -2011 Tạp chí Sinh học THàNH PHầN HóA HọC CủA TINH DầU THủy XƯƠNG Bồ Lá LớN ACORUS MACROSPADICEUS (Yam.) F N Wei & Y K Li ë VIệT NAM TRầN HUY THáI Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Chi Xơng bồ (Acorus L.) thuộc họ Xơng bồ (Acoraceae), có loài Việt Nam, thạch xơng bồ (Acorus gramineus Soland.), thủy xơng bồ (Acorus calamus L.), bồ núi (Acorus tataronowii Schott.) xơng bå l¸ lín (Acorus macrospadiceus (Yam.) F N Wei & Y K Li ) Các loài chi cỏ sống nhiều năm, có tinh dầu đợc sử dụng làm thuốc chữa số bệnh nh cảm cúm, ăn uống dễ tiêu, tê thấp hay làm cảnh [1, 2] Loài thủy xơng bồ lớn (Acorus macrospadiceus (Yam.) F N.Wei & Y K Li syn Acorus gramineus var macrospadiceus Yam) lµ ngn gen q hiÕm cđa Việt Nam, phân bố rải rác số tỉnh phía Bắc Việt Nam đ đợc đa vào Sách Đỏ Việt Nam (2007) [1] Những nghiên cứu nớc loài hầu nh cha có gì, mô tả hình thái, sinh học sinh thái loài Trong này, bổ sung thêm số kết nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái dẫn liệu thành phần hóa học tinh dầu loài thủy xơng bồ lớn Acorus macrospadiceus (Yam.) F N Wei & Y K Li I PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu phần thân rễ loài thủy xơng bồ lớn (Acorus macrospadiceus) thu Vờn quốc gia (VQG) Xuân Sơn, Phú Thọ vào tháng năm 2011 Mẫu vật đợc lu giữ Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Hàm lợng tinh dầu đợc xác định phơng pháp chng cất lôi theo nớc có hồi lu thiết bị Clevenger Định tính định lợng theo phơng pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) Tinh dầu đợc làm khan Na2SO4 để tủ lạnh nhiệt độ < 5oC Thiết bị GC-MSD: Sắc ký khí HP 6390 54 ghép nèi víi Mass Selective Detector Agilent 5973, cét HP-CMS cã kích thớc (0,25 àm ì 30 m ì 0,25 mm) HP-1 có kích thớc (0,25 àm ì 30 m ì 0,32 mm) Chơng trình nhiệt độ với điều kiện 60oC (2 phút) tăng nhiệt độ 4o/phút 220oC, sau lại tăng nhiệt độ 20o/phút 260oC KhÝ mang He Tra th− viƯn khèi phỉ NIST 98 II KếT QUả Và THảO LUậN Một số đặc điểm hình thái phân bố Thủy xơng bồ lớn cỏ sống nhiều năm Thân rễ to, gồm nhiều đốt phân nhánh, đờng kính 0,8-1,5 cm Lá mọc so le, hình dải, có gân giữa, dài 0,7-1,5 m, rộng 1,5-2,0 cm, đầu nhọn, gốc dạng bẹ Bông mo hình trụ, thẳng cong, dµi 4-6 cm, mo cđa cơm hoa kÐo dµi nh Hoa lỡng tính, nhỏ, xếp theo hình xoắn èc kÐp cđa cơm hoa Bao hoa gåm m¶nh No n Qu¶ mäng mäc xÝt Khi chÝn màu đỏ cam Cây có mùi thơm nhẹ Sinh học sinh thái: mùa hoa tháng 3-4, mùa tháng 7-8 Cây nhân giống hạt Cây đẻ nhánh khỏe từ thân rễ, nên thờng mọc thành đám Cây a sáng hay chịu bóng, thờng mọc đất lầy, có nhiều bùn ruộng nớc ven rõng hay khe suèi ë ®é cao tõ 300-900 m Cây phân bố Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, thờng mọc đám nhỏ ven suối với số lợng cá thể không nhiều Lá thủy xơng bồ lớn (Acorus macrospadiceus) có kích thớc lớn thạch xơng bồ (Acorus calamus) thủy xơng bồ nhỏ (Acorus gramineus) Đặc điểm khác biệt rõ loài thủy xơng bồ lớn mọc so le, xếp mặt phẳng, có dạng rẻ quạt gân lớn hẳn lên, bên mô xốp Thân rễ có tinh dầu, thờng đợc sử dụng làm thuốc chữa nhức đầu, đau khớp, chống nôn Tình trạng nơi sống: nơi sống dễ bị khai phá để làm ruộng hay ao thả cá nên số điểm phân bố cũ nh VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sơn Động (Bắc Giang) đ không Cây đợc xếp mức độ bị đe dọa cao Phân hạng: En B1+ b,c Sách Đỏ Việt Nam (2007) Biện pháp bảo vệ: cần điều tra phân bố nghiên cứu khả nhân giống phơng pháp sinh dỡng hữu tính số khu vực phân bố chúng Thành phần hóa học tinh dầu Hàm lợng tinh dầu từ phần thân rễ đạt 0,2% theo nguyên liệu khô không khí Tinh dầu chất lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm nhẹ, nhẹ nớc Bằng phơng pháp sắc ký khối phổ (GC/MS) 31 hợp chất tinh dầu đ đợc xác định (bảng 1) Bảng Thành phần hóa học tinh dầu từ thân rễ thủy xơng bồ lớn (Acorus macrospadiceus) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Thành phần hóa học -pinen sabinen -pinen myrcen limonen γ-terpinen linalool terpinen 4-ol α-terpineol α-cubeben α-copaen β-bourbonen β-cubeben β-caryophyllen α-humulen gemacren D methyl isoeugenol carrotol δ-cadinen elemicin neronidol euassaron caryophyllen oxit α-cedrol trans asaron copaen α-cadinol cis asaron hexadecanol phytol Thêi gian l−u 5,54 6,51 6,60 6,94 8,02 8,92 8,02 12,76 13,22 18,36 19,21 19,50 19,67 20,67 21,68 22,50 23,04 23,57 23,77 24,80 25,02 25,29 25,55 26,10 26,77 27,24 27,61 28,55 33,77 38,96 Tû lÖ (%) 0,87 0,43 1,73 0,14 0,56 0,11 1,60 0,45 0,25 0,57 0,18 0,59 0,75 12,08 3,12 0,43 0,26 0,59 0,81 0,30 6,70 0,22 2,05 0,26 15,49 0,29 0,20 45,14 0,42 0,23 55 Thành phần hóa học tinh dầu thủy xơng bồ lớn gồm hợp chất sau: cis asaron (45,14%), trans asaron (15,49%), caryophyllen (12,08%) neronidol (6,70%) Cũng nh dẫn liệu đ có loài thạch xơng bồ (Acorus calamus), thủy xơng bồ (Acorus gramineus) asaron hợp chất chủ yếu tinh dầu loài thạch xơng bồ lớn (Acorus macrospadiceus) nói riêng loài chi Xơng bồ (Acorus L.) Việt Nam nói chung [6, 7] III KếT LUậN Hàm lợng tinh dầu từ thân rễ thủy xơng bồ lớn (đạt 0,2% theo nguyên liệu khô không khí) Tinh dầu chất lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm nhẹ nhẹ nớc Bằng phơng pháp sắc ký khối phổ (GC/MS), 31 thành phần hóa học tinh dầu thủy xơng bồ lớn đ đợc xác định Thành phần hóa học tinh dầu gồm hợp chất sau đây: cis asaron (45,14%), trans asaron (15,49%), -caryophyllen (12,08%) neronidol (6,70%) Nhóm hợp chất asaron thành phần chính, đặc trng tinh dầu loài chi Xơng bồ (Acorus L.) Việt Nam TàI LIệU THAM KHảO Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2007: Sách Đỏ Việt nam Phần Thực vật Tập Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ Trang 363-364 Võ Văn Chi, 2002: Từ điển thực vật thông dụng TËp Nxb Khoa häc & Kü thuËt, Hà Néi Trang 174-175 Võ Văn Chi, 1996: Từ điển thc ViƯt Nam Nxb Y häc Trang 1124 -1125 vµ 1200-1201 Phạm Hoàng Hộ, 2000: Cây cỏ Việt Nam Tập Nxb Trẻ Trang 335-336 Nguyễn Tiến Bân (Chủ biên), 2002: Danh lục loài thực vật Việt Nam TËp Nxb N«ng nghiƯp Trang 897-898 L· Đình Mỡi (Chủ biên), Lu Đàm C, Trần Minh Hợi, Trần Huy Thái, Ninh Khắc Bản, 2002: Tài nguyên thực vËt cã tinh dÇu ë ViƯt Nam, TËp Nxb Nông nghiệp Trang 419-432 Phạm Văn Sinh, 1987: Góp phần nghiên cứu thuốc chi Xơng bồ (Acorus L.) ë mét sè tØnh phÝa B¾c ViƯt Nam Tãm tắt Luận án Phó tiến sĩ dợc học CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL OF AcORUS mACROSPADICEUS (Yam.) F N Wei & Y K Li FROM VIETNAM TRAN HUY THAI SUMMARY Acorus macrospadiceus (Yam.) F N Wei & Y K Li (Acoraceae) is a rare plant which distributes in some provinces of Vietnam such as Phu Tho, Thai Nguyen, Vinh Phuc and Bac Giang This species is listed as endangered in the Red Data Book of Vietnam (1996, 2007) Up to now, there has been no research on Acorus macrospadiceus in Vietnam The essential oil yielded were 0.2% from air-dried material GC/MS analysis of the oil resulted in the identification of 31 constituents The major constituents found in the oil were cis asaron (45.14%), trans asaron (15.49%), β-caryophyllen (12.08%) and neronidol (6.70%) Ngµy nhËn bµi: 2-3-2011 56 ... chất asaron thành phần chính, đặc trng tinh dầu loài chi Xơng bồ (Acorus L.) Việt Nam TàI LIệU THAM KHảO Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2007: Sách Đỏ Việt nam Phần Thực... xơng bồ (Acorus calamus), thủy xơng bồ (Acorus gramineus) asaron hợp chất chủ yếu tinh dầu loài thạch xơng bồ lớn (Acorus macrospadiceus) nói riêng loài chi Xơng bồ (Acorus L.) ViƯt Nam nãi chung... nớc Bằng phơng pháp sắc ký khối phổ (GC/MS), 31 thành phần hóa học tinh dầu thủy xơng bồ lớn đ đợc xác định Thành phần hóa học tinh dầu gồm hợp chất sau đây: cis asaron (45,14%), trans asaron (15,49%),
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phần hóa học của tinh dầu thủy xương bồ lá lớn – Acorus Macrospadiceus (Yam.) F.N.WEI & Y.K.LI ở Việt Nam, Thành phần hóa học của tinh dầu thủy xương bồ lá lớn – Acorus Macrospadiceus (Yam.) F.N.WEI & Y.K.LI ở Việt Nam

Từ khóa liên quan