Tiểu luận: Phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

19 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:10

Tiểu luận: Phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án bao gồm những nội dung về hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; ví dụ thực tế về mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA CƠNG TRÌNH    ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ  TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN GVHD :  ĐINH TUẤN HẢI Học viên : TRƯƠNG MINH THIỆN Lớp : 21QLXD11­CS2 Chuyên ngành :  Quản lý xây dựng Mã số : 138580302094 Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 1  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải TP HCM – 2014 MỤC LỤC CHƯƠNG I: HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN I TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QLDA Đây là mơ hình quản lý dự án mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự  sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp  luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các  cơng việc dự án theo sự uỷ quyền. Mơ hình này thường được áp dụng cho các  dự án quy mơ nhỏ , đơn giản về kỹ thuật và gần với chun mơn của chủ dự  án , đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chun mơn kỹ năng và kinh nghiệm  quản lý dự án. Để quản lý chủ đầu tư được lập và sử dụng bộ máy có năng  lực chun mơn của mình mà khơng cần lập ban quản lý dự án Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 2  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải  Là hình thức chủ đầu tư có đủ năng lực quản lý dự án theo quy định của pháp  luật tự trực tiếp quản lý các cơng việc của dự án, có 2 dạng sau đây: ­ Khơng lập thành ban quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy hiện  có của mình để trực tiếp tổ chức quản lý thực  hiện dự án . Mơ hình này  được áp dựng đối với dự án quy mơ nhỏ có tổng mực đầu tư dưới 7 tỷ đồng,  khi bộ mayscuar chủ đầu tư kiêm nhiệm được việc quản lý thực hiện dự án ­ Lập ban quản lý dự án: Chủ đầu tư lựa chọn để quyết định thành lập  ban quản lý dự án để thay mặt chủ đầu tư quản lý tồn bộ cơng việc từ khi  bắt đầu đến khi hồn thành bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng II PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN  LÝ DỰ ÁN Trong thực tế  thì có rất nhiều chính quyến thành phố, các bộ  ngành và  tổng cơng ty đã thành lập ra ban quản lý dự  án để  tiến hành cơng việc thiết   kế  và xây dựng. Các ban này có thể  thực hiện tồn bộ  cơng việc thiết kế  và  xây dựng bởi nhân viên của họ hoặc có thể  th, mướn từ bên ngồi qua các   tư vấn được lập hoặc các cá nhân. Có nhiều kiểu hợp đơng xây dựng được áp   dụngmà phổ biến nhất vẫn là phương pháp truyền thống, nhưng nay, đang có  xu hướng chuyển sang phương pháp quản lý xây dựng chun nghiệp . Các  dự  án triển khai bởi ban quản lý dự  án chủ  yếu là để  phục vụ  cho nhu cầu  của chính chủ đầu tư, chứ khơng phải cho các cơng trình đấu thầu bên ngồi.  Nhiều tổ chức đã thiết lập được các phòng thiết kế  và xây dựng lớn có khả  năng thực hiện được nhiều cơng trình lớn như cầu đường, nhà máy lọc dầu,  khu đơ thị và sân vận động. Mơ hình tổ chức của mơ hình này được thể hiện   trong hình 1 + Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cho cả thiết kế và xây dựng + Sử dụng các nhà thầu chính và thầu phụ + Có thể th cơng nhân trực tiếp + Hợp đồng xây dựng theo hình thức giá cố  định, giá đơn vị  hoặc giá  thương lượng Các chủ  đầu tư  khác nhau sẽ  tìm ra các lợi thế  khác nhau khi áp dụng   phương pháp này. Có thể thấy rằng phương pháp này sẽ phù hợp với các dự  án quy mơ lớn khi có sự kết hợp giữa thiết thếvà xây dựng trong thời gian dài.  Khi đó chủ  đầu tư  có thể  th thêm nhân viên có chun mơn tốt trong mọi   lĩnh vực (thiết kế, thi cơng, quản lý xây dựng, giám sát,  ). Do ban quản lý dự  án trực thuộc chủ đầu tư  cho nên có thể  đưa ra các quyết định phù hợp nhất  với u cầu sử dụng của cơng trình. Như một sự phát triển trong kinh doanh,   hiện nay ngày càng có nhiều nhà thầu xây dựng đang phát triển lên thành chủ  Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 3  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải đầu tư cho các dự án lớn, do vậy việc áp dụng mơ hình này được xem là rất  phù hợp Ưu điểm: ­ Chủ đầu tư quản lý cơng việc của dự án do đó có thể cho phép giải  quyết nhanh những vướng mắc trong q trình thực hiện mà khơng cần phải  thơng qua tổ chức khác ­ Chi phí chi trả cho hoạt động quản lý dự án khơng lớn Nhược điểm: ­ Tính chun nghiệp trong quản lý dự án khơng cao ­ Trang thiết bị cho hoạt động uản lý dựu án cũng hạn chế ­ Vai trò giám sát trong quản lý dự án khơng được mở rộng bằng các hình  thức khác. Khi đó, mối quan hệ bên trong q trình thực hiện dự án III ĐỀ   XUẤT   CẢI   TIẾN   NÂNG  CAO   HIỆU   QUẢ   QUẢN   LÝ  MƠ  HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN Hồn thiện hành lang pháp lý Cần tiếp tục nghiên cứu đồng bộ  hóa hệ  thống pháp luật (đặc biệt là   Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Ðấu thầu, Luật Xây dựng,  Luật Ðất đai; Luật Ngân sách nhà nước, ban hành Luật Ðầu tư cơng) về phân  cấp, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói chung, đầu tư  xây dựng cơng trình   đường bộ  nói riêng. Kiên quyết khơng bố  trí vốn cho phần điều chỉnh tăng  tổng mức đầu tư khơng phù hợp; Chuyển đổi hình thức đầu tư, đẩy mạnh xã  hội hóa nguồn vốn; Phân quyền, phân cấp quản lý đi kèm với phân cấp trách  nhiệm  cần phải được đẩy mạnh. Đặc biệt, trong Luật Xây dựng cần quy  định rõ trách nhiệm của người đứng đầu về  quản lý dự  án, ai có sai phạm   phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 2. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý vốn đầu tư ­ Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ  trực tiếp làm cơng tác quản lý   vốn đầu tư cả trong và ngồi ngân sách nhà nước, thơng qua các lớp đào tạo,   bồi dưỡng về  nghiệp vụ  chun mơn, về  các kỹ  thuật và quy trình quản lý  vốn, quản lý dự án, quản lý ngân sách ­ Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư phát triển,  cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình. Xây dựng tiêu chí phân bổ  vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phân cấp quản lý và cơng tác kế hoạch vốn đầu  tư phù hợp; thực hiện tốt cơng tác đánh giá đầu tư (đầu kỳ, giữa kỳ, kết thúc   và tác động) Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 4  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải ­ Nghiên cứu, xây dựng mơ hình quản lý sau đầu tư  một cách hiệu quả,  bền vững, phù hợp với từng loại cơng trình; xây dựng điều chỉnh, bổ sung bộ  đơn giá xây dựng theo từng khu vực, địa phương để  tham khảo áp dụng vào   điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh hợp đồng xây dựng ­ Tăng cường vai trò của các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước  về đầu tư từ ngân sách nhà nước. Sớm hồn thành việc rà sốt, phân loại đối  với những dự  án, cơng trình đang được đầu tư  từ  vốn ngân sách nhà nước,  nhưng thiếu vốn để  tiếp tục triển khai và những dự án đã quyết định đầu tư  chưa được bố  trí vốn; Đề  xuất và quyết định biện pháp giải quyết phù hợp  đối với từng dự  án, như: chuyển đổi sang các hình thức đầu tư  khác, huy  động các nguồn vốn hợp pháp khác để  thực hiện hoặc tạm dừng thực hiện  đến khi có điều kiện cân đối, bố trí vốn, thì phải có biện pháp bảo tồn giá trị  cơng trình dở dang… ­ Giám sát chặt chẽ  đối với các nhà thầu, các doanh nghiệp hoạt động   trong lĩnh vực xây dựng. Ban hành quy định trách nhiệm và chế  tài xử  lý vi  phạm cụ thể cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các nhà thầu về cơng   tác lập, thẩm định, phê duyệt dự  án, dự  tốn, thiết kế  bản vẽ  thi cơng, tổ  chức đấu thầu và thi cơng CHƯƠNG II: VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ MƠ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ  TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN I TỔNG QUAN DỰ ÁN ­ Tên dự án: Điều tra các vùng có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh  Bình Dương ­ Chủ đầu tư ­ Chủ dự án: Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương ­ Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện vào năm 2014 1.1­ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÙNG DỰ ÁN Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đơng Nam Bộ, diện tích tự nhiên  2.694,43km2, với dân số 1.748.001người (1/4/2009), mật độ dân số   649người/km2 (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương tháng 6­2013) Vùng đất Bình Dương tương đối bằng phẳng, thấp dần từ Bắc xuống  Nam. Nhìn tổng qt, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau: Vùng địa  hình núi thấp có lượn sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng  bãi bồi,   Có một số núi thấp, như núi Châu Thới (thị xã Dĩ An), núi Cậu (còn  gọi là núi Lấp Vò) ở huyện Dầu Tiếng,   và một số đồi thấp. Địa phận tỉnh  Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 5  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải Bình Dương có 4 con sơng lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven sơng và nhiều  suối nhỏ khác như sơng Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Tính, sơng Bé Sơng Đồng Nai là con sơng lớn nhất ở miền Đơng Nam Bộ, bắt nguồn từ  cao ngun Lâm Đồng dài 635km nhưng chỉ chảy qua địa phận Bình Dương ở  huyện Bắc Tân Un, thị xã Tân Un và Dĩ An. Sơng Đồng Nai có giá trị lớn  về cung cấp nước tưới cho nền nơng nghiệp, giao thơng vận tải đường thủy  và cung cấp nước sinh hoạt, ni trồng thủy sản cho nhân dân Sơng Sài Gòn dài 256km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh  (tỉnh Bình Phước). Sơng Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối.  Sơng Sài Gòn chảy qua Bình Dương về phía Tây, đoạn từ phường Vĩnh Phú,  thị xã Thuận An lên tới xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng dài 143km, độ dốc  nhỏ nên thuận lợi về giao thơng vận tải, về sản xuất nơng nghiệp, cung cấp  nước sinh hoạt, ni trồng thủy sản. Ở thượng lưu, sơng hẹp (20m) uốn khúc  quanh co, từ sau đập Dầu Tiếng được mở rộng dần đến thị xã Thuận An  (200m).  Sơng Thị Tính là phụ lưu của sơng Sài Gòn bắt nguồn tự đồi Cam Xe  huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) chảy qua huyện Bàu Bàng, Bến Cát và  thành phố Thủ Dầu Một, rồi lại đổ vào sơng Sài Gòn ở đoạn qua cầu Ơng  Cộ. Sơng Sài Gòn, sơng Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở  huyện Dầu Tiếng thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận  An, cùng với những cánh đồng dọc sơng Đồng Nai, tạo nên vùng lúa, hoa màu  và những vườn cây ăn trái xanh tốt.  Sơng Bé dài 360km, bắt nguồn từ các sơng Đắc RơLáp, Đắc Giun, Đắc  Ht thuộc vùng núi tỉnh Đắc Lắc hợp thành từ độ cao 1.000 mét. Ở phần hạ  lưu, đoạn chảy vào đất Bình Dương dài 80km. Sơng Bé khơng thuận tiện cho  việc giao thơng đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sơng nhiều đoạn có đá  ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu thuyền khơng thể đi lại Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền  Đơng Nam Bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt  đới gió mùa ổn định, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khơ và  mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 11  dương lịch. Vào những tháng đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn  mưa rào to, rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7, 8, 9, thường là những tháng  mưa dầm. Có những trận mưa dầm kéo dài 1 ­ 2 ngày đêm liên tục.  Ngồi ra, địa bàn tỉnh Bình Dương chịu tác động ảnh hưởng xả lũ trực  tiếp các hồ Thủy lợi, Thủy điện phía thượng nguồn như hồ Dầu Tiếng ­  Phước Hòa, Thủy điện Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và các hồ  nhỏ trên địa bàn tỉnh như hồ Cần Nơm, Dốc Nhàn, Đá Bàn, Từ Vân 1 và Từ  Vân 2, … Hiện tượng thời tiết có diễn biến bất thường kết hợp với xả lũ và  triều cường gây ngập lụt nặng các vùng dân cư, các khu cơng nghiệp, khu  Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 6  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải kinh tế trọng điểm của tỉnh, làm thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời  sống và sinh hoạt của nhân dân I 1.2­ CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ­ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khố  XI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây  dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội khố XII; ­ Nghi đinh sơ 72/2007/NĐ­CP ngay 7/5/2007 cua Chinh phu vê viêc Quan ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̉   ly an toan hô đâp; ́ ̀ ̀ ̣ ­ Thơng tư số 33/2008/TT­BNN ngày 04/2/2008 của Bộ Nơng Nghiệp và  Phát Triển Nơng Thơn Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số  72/2007/NĐ­CP ngày 07/5/2007 của Chính Phủ về quản lý an tồn đập; ­ Cơng văn số 369/BNN­TCTL ngày 31/01/2013 của Bộ Nơng Nghiệp và  Phát Triển Nơng Thơn về việc kiểm định an tồn đập theo Nghị định số  72/2007/NĐ­CP; ­ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ cơng trình Thủy lợi số: 32/2001/PL­ UBTVQH 10 của UBTV Quốc hội ­ Nghị định 15/2013/NĐ­CP ngày 06/02/2013 của chính phủ về quản lý  chất lượng cơng trình xây dựng; ­ Nghị định số 12/2009/NĐ­CP ngày 12 tháng  02  năm 2009 của Chính  phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;    ­ Nghị định số 205/2004/NĐ­CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về Quy  định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các  cơng ty Nhà nước; ­ Thơng tư 44/TTLT­BTC­BKHCN ngày 7/5/2007 về việc hướng dẫn  Định mức xây dựng và phân bổ dự tốn kinh phí đối với đề tài dự án khoa học  và cơng nghệ sử dụng vốn NSNN; ­ Thơng tư 18/2010/TT­BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ lao động  Thương binh và xã hội về việc quy định tiền lương với chun gia tư vấn  trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo  thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ­ Thơng tư số 04/2010/TT­BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về  hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; ­ Quyết định số 957/QĐ­BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây  dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng  trình; Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 7  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải ­ Đơn giá xây dựng cơng trình ­ phần khảo sát xây dựng của tỉnh Bình  Dương năm 2011 (Cơng bố kèm theo quyết định 3732/QĐ­UBND ngày  02/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương); ­ Căn cứ hướng dẫn số 3053/UBND­KTTH ngày 14/10/2011 của UBND  tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn điều chỉnh dự tóan XDCT trên địa bàn  tỉnh Bình Dương; ­ Cơng văn số: 610/SNN­XDCT ngày 14 tháng 05 năm 2012 của Sở NN  &PTNT  Tỉnh Bình Dương V/v thực hiện các văn bản về quản lý, khai thác  đối với các hồ, đập, cơng trình thủy lợi của các đơn vị quản lý khai thác, chủ  đập trên bàn địa tỉnh; II 1.3. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG + TCVN 8478: 2010 Cơng trình thuỷ lợi  ­ u cầu về thành phần, khối  lượng khảo sát địa hình + TCVN 8223: 2009 Cơng trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa  hình, xác định tim kênh và cơng trình trên kênh + TCVN 8224: 2009 Cơng trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới  khống chế mặt bằng địa hình + TCVN 8225: 2009 CT thủy lợi. Quy định chủ yếu lưới khống chế cao  độ địa hình III II. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN Hiện nay tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp và  khó kiểm sốt, mức độ khốc liệt tăng lên. Bão có xu thế dịch chuyển từ miền  Trung xuống phía Nam, lượng mưa tăng làm tăng lưu lượng dòng lũ, mực  nước triều cường các năm gần đây dâng cao bất thường, cơng tác cảnh báo lũ,  ngập lụt gặp nhiều khó khăn.  Ngập lụt hiện nay chủ yếu do triều cường, xả lũ các hồ chứa, mưa to  gây ra; ngập lụt tuy ít gây tổn thất về người nhưng thiệt hại tài sản và ảnh  hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nơng nghiệp của nhân dân Ngập lụt năm 2013: Năm 2013 đợt ngày 19­21/10/2013 trên địa bàn tỉnh  Bình Dương đã xảy ra mưa vừa đến mưa to trên diện rộng tập trung trong  thời gian ngắn gần 03 giờ. Lượng mưa đo được tại các trạm như  sau: Bến  Cát: 81mm, Dầu Tiếng: 42mm, Sở  Sao: 50,5mm, Tân Un: 24,5m, Phước  Hòa: 79,7mm. Do mưa to trong thời điểm triều cường cao 1,44m (tại trạm  Thủ  Dầu Một cao hơn báo động III 0,14m), kết hợp với mưa rất to trên địa   bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (121,2mm) trên thượng nguồn sơng  Thị  Tính làm cho mực nước trên sơng Thị  Tính và các nhánh suối dâng cao,  gây ngập lụt tại thị trấn Mỹ Phước và các xã lân cận của huyện Bến Cát.  Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 8  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải Ngập lụt đợt tháng 10/2013 tại huyện Bến Cát và Thuận An Thống kê tình hình thiệt hại do mưa, lũ và diễn biến khí hậu phức   tạp trong năm 2013: ­ Thiệt hại về người: 01 người chết (do cây đổ), 06 người bị thương (05   người do sửa chữa nhà bị ngã, 01 người do ngã xe máy) ­ Thiệt hại về nhà cửa: Sập 10 căn; tốc mái 151 căn, 04 phòng học, 138  phòng trọ, 27 kiốt, 06 nhà xưởng và 01 qn lá; ngập 1.551 căn.  ­ Thiệt hại về SXNN: Gãy đổ 72,31 ha cao su đang khai thác, 20 nọc tiêu;  ngập hư 91,6ha hoa màu và cây ăn trái ­ Thiệt hại về thủy lợi: Bể 131m bờ rạch; sạt lở 429m bờ suối, bờ rạch;  tràn 5.310m bờ bao, bờ rạch; sạt lở 02 bên đầu cống khoảng 12m2 ­ Các thiệt hại khác: Mưa to làm sập 191,5m tường rào, 03 cổng chào;  gãy đổ 05 trụ điện, 01 ăng ten viễn thơng; sạt lở 404m2 đất bờ ao và đất  trồng cao su;  hư hỏng 04 cầu giao thơng, 03 cống thốt nước và 756m đường  giao thơng nơng thơn; nước ngập làm trơi mất 34 con heo, 3.604 con gia cầm  các loại, 31.955kg cá ni trong ao và hư hỏng nhiều máy móc, đồ dùng trong  gia đình.  Ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản là 24.991.710.000 đồng Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 9  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải Qua phân tích, tổng hợp báo cáo cho thấy, trong những năm gẩn đây hiện  tượng thời tiết có diễn biến bất thường kết hợp với xả lũ và triều cường gây  ngập lụt nặng các vùng dân cư, các khu cơng nghiệp, khu kinh tế trọng điểm  của tỉnh, làm thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bên  cạnh đó, với tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp và khó  kiểm sốt, mức độ khốc liệt tăng lên. Bão có xu thế dịch chuyển từ miền  Trung xuống phía Nam, lượng mưa tăng làm tăng lưu lượng dòng lũ, mực  nước triều cường các năm gần đây dâng cao bất thường, cơng tác cảnh báo lũ  hạ du gặp nhiều khó khăn bất trắc. Việc chủ động điều tra hiện trạng, xác  định phạm vi ngập lụt, mức độ ngập, thời gian ngập, đánh giá mức độ ảnh  hưởng ngập lụt đến hoạt động sản xuất sinh hoạt của người dân,…nhằm  giúp nhà quản lý đưa ra các giải pháp cơng trình và phi cơng trình phù hợp là  hết sức cần thiết và cấp bách.   IV III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Mục tiêu chính của dự án “Xác định được phạm vi, mức độ ngập lụt  hiện trạng do tác động các yếu tố mưa, xả lũ, triều cường trên tồn địa bàn  tỉnh Bình Dương”  V IV. NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN Căn cứ vào mục tiêu của dự án, nhiệm vụ của dự án bao gồm: 1. Điều tra xây dựng bản đồ ngập max theo hiện trạng 2. Xây dựng bản đồ xác định phạm vi ngập lụt, chiều sâu ngập, thời gian   ngập lụt ứng với các tổ hợp: ­ Ngập lụt do mưa ứng với mưa 1 ngày max, 3 ngày max, mưa 1 đợt max,   mưa tiêu với tần suất P = 10% (4 TH); ­ Ngập lụt do triều cường max, triều cường tiêu với P = 10% (2 TH); ­ Ngập lụt do xả lũ các hồ theo hiện trạng Max, và lũ thiết kế (2 TH); ­ Ngập lụt do xả lũ các hồ theo hiện trạng Max, và lũ thiết kế kết hợp  triều cường max, và triều cường tiêu P = 10% (4 TH); ­ Ngập lụt hiện trạng do mưa 1 đợt max kết hợp triều cường max và  triều cường tiêu P = 10% (2 TH); 3. Xác định ngun nhân gây ngập lụt, đánh giá hiện trạng và kiến nghị  giải pháp tổng thể nhằm chủ động trong cơng tác phòng chống ngập lụt và  hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra với người dân Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 10  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải V NHỮNG NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN VI 5.1­ Thu thập tài liệu cơ bản Nội dung Thu thập các bản đồ: 1.  Bản đồ hiện trạng sử  dụng đất; 2. Hiện trạng  giao thơng, thủy lợi; 3.  Hiện trạng kinh tế xã hội  tỉnh Bình Dương; 4. Bản  đồ địa chính vùng ngập, 5.  Số hóa bản đồ Thu thập tài liệu hiện  trạng dân sinh, kinh tế, xã  hội  Thu thập tài liệu kỹ thuật  có liên quan đến hồ Trị  An, Phước Hòa, Dầu  Tiếng, Cần nơm, Dốc  nhàn, Đá bàn, Từ vân 1,  Từ vân 2 Mục đích Bản đồ hành chính đến  cấp xã­phường, bản đồ vị  Phục vụ xây dựng bản đồ  trí các đường giao thơng  ngập trọng yếu trong khu vực,  Đánh giá mức độ ảnh  bản đồ thủy hệ, bản đồ  hưởng khi xảy ra ngập lụt hiện trạng sử dụng đất,  bản đồ địa chính Phục vụ viết báo cáo  chung về dân sinh, kinh tế  Cập nhật 3 năm gần nhất xã hội Các tài liệu về lưu lượng  Tính tốn ngập lụt trường  xả lũ max, lưu lượng xả  hợp xả lũ, trường hợp xả  lũ thiết kế.  lũ kết hợp triều cường Thu thập các số liệu mực  nước.  Hiệu chỉnh và kiểm định  mơ hình thủy lực Thu thập tài liệu khí  tượng bổ sung các năm  gần nhất Hiệu chính và kiểm định  mơ hình thủy lực Thu thập địa hình lòng  sơng Đồng Nai, Sài Gòn,  Sơng Bé, Thị Tính Thu thập tài liệu quản lý  vận hành các hồ Thác Mơ,  Cần Đơn, Srock Phu  Miêng, Phước Hòa, Dầu  Tiếng Thu thập quy mơ hiện  trạng các cơng trình thủy  lợi, giao thơng vùng ngập  lụt u cầu Số liệu mực nước các  trạm hạ du hồ Trị An,  Dầu tiếng, Phước hòa,  Thủ dầu một Tài liệu mưa, bốc hơi các  trạm hạ du hồ Trị An,  Dầu tiếng, Phước hòa,  Thủ dầu một Xây dựng mơ hình thủy  lực, hồng ngun mơ hình  Mặt cắt ngang lòng sơng dòng chảy Xây dựng biên lỏng, đầu  vào cho bải tốn thủy lực Các tài liệu về lưu lượng  xả, tài liệu về quy trình  vận hành Phục vụ hiệu chỉnh và  cập nhật mơ hình thủy  lực Dọc ven các sơng, trục  tiêu thốt nước chính Sơng  Sài Gòn, Đồng Nai, Thị  tính, Sơng bé Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 11  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải Nội dung Phân tích và tổng hợp số  liệu điều tra Mục đích Xử lý và biên tập các số  liệu phù hợp với yêu cầu  dự án u cầu VII VIII 5.2­ Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng và đo đạc i. Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng Nội dung 1. Mua bản đồ địa hình  1/25.000 tồn tỉnh Bình  dương. 2. Số hóa bản đồ  1/25.000 Mục đích u cầu Xây dựng số hóa mơ hình,  Bản đồ địa hình mới, có  phục vụ làm bản đồ ngập  cao độ, tọa độ theo Quốc  lụt gia 3. Điều tra hiện trạng  ngập lụt Làm việc với các huyện,  Xác định vùng ngập, thời  địa phương các vùng ngập  gian ngập, chiều sâu ngập  lụt để cập nhật, thống kê  lụt hiện trạng hiện trạng ngập lụt, xác  định các vết lũ 4. Phân tích tính tốn số  liệu thủy văn dòng chảy,  đánh giá hiện trạng về  chế độ dòng chảy hạ lưu  các cơng trình Phục vụ tính tốn thủy  văn thủy lực ii. Đo đạc, khảo sát bổ sung mặt cắt ngang trục kênh rạch tiêu thốt  chính  a. Mục đích:  Cơng tác khảo sát địa hình được tiến hành nhằm cung cấp các tài liệu cơ  bản phục vụ cho cơng tác xây dựng mơ hình, tính tốn thủy văn, thủy lực và  xây dựng bản đồ ngập lụt.  b. Đánh giá về tài liệu địa hình hiện có Hồ  sơ tài liệu địa hình khơng đủ, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương mới   chỉ xây dựng được bản đồ  tỷ lệ  1/25.000, do tỷ  lệ  bản đồ  lớn vì vậy tài liệu  này khơng thể  phục vụ cho cơng tác xây dựng mơ hình bản đồ  vùng ngập, vì   vậy cần phải khảo sát đo vẽ  cắt ngang dọc tuyến suối để  phục vụ  cho cơng  tác xây dựng bản đồ vùng ngập và phục vụ cho tính tốn thủy lực mạng. Riêng  các trục sơng chính như Sài Gòn, Đồng Nai, Sơng Bé, Sơng Thị Tính được thu  thập từ các dự án trước Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 12  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải c. Khối lượng thực hiện ­ Dẫn thủy chuẩn kỹ thuật: Dự kiến 20 kênh trục 20 x 3km = 60km; ­ Đo vẽ mặt cắt ngang địa hình trên cạn: Dự kiến đo vẽ 20 kênh trục, mỗi  kênh 5 mặt cắt, chiều rộng mỗi bên 20m, khối lượng đo địa hình trên cạn: 20  x 5 x 20 x 2 = 4.000m; ­ Đo vẽ mặt cắt ngang địa hình dưới nước: Dự kiến đo vẽ 15 kênh trục,  mỗi kênh 5 mặt cắt, chiều rộng kênh 20m, khối lượng đo địa hình trên cạn: 20  x 5 x 20 = 2.000m IX 5.3­ Tính tốn thủy lực  Nội dung Xây dựng mơ hình tính  tốn thủy lực hệ thống  sơng ngồi trong vùng dự  án Xử lý số liệu đầu vào tính  tốn hiệu chỉnh các thơng  số mơ hình thủy lực Tính tốn  kiểm định mơ  hình thủy lực Tính tốn thủy lực X Mục đích Mơ hình thủy lực sẽ làm  cơ sở xác định mức độ  ảnh hưởng của chế độ xả  lũ Việc tính tốn thủy lực sử  dụng các mơ hình MIKE,  HEC­RAS, TELEMAC,  DAMBRK… đang được  sử dụng rộng rãi trong  việc tính tốn thủy lực các  bài tốn vỡ đập tương tự  trong khu vực u cầu Xây dựng mạng lưới thủy  lực gồm sơng trục chính  như Đồng Nai, sơng Sài  Gòn, Sơng Bé, Sơng Thị  tính, các trục suối nhánh  tiêu thốt chính, hệ thống  sơng Vàm Cỏ, sơng Chợ  Đệm – Bến Lức, sơng  Cần Giuộc và các kênh  rạch nhỏ khác trong khu  vực Hiệu chỉnh mơ hình thủy  lực Cập nhật số liệu thủy văn  đo đạc Kiểm định mơ hình thủy  lực Tính tốn thủy lực xác  định mức độ ảnh hưởng  của chế độ xả lũ, mưa,  triều cường theo các tổ  hợp tính tốn, trên cơ sở  đó tiến hành xây dựng bản  đồ ngập lụt Cập nhật số liệu thủy văn  đo đạc Tính tốn theo 14 trường  hợp (TH), cung cấp kết  quả phân tích xây dựng  bản đồ ngập lụt tương  ứng 5.4. Phân tích kết quả và xây dựng bản đồ  ­ Khai thác kết quả, phân tích tổng hợp, lập báo cáo thủy lực; ­ Xây dựng bản đồ ngập lụt ứng với các trường hợp tính tốn và bản đồ  ngập lụt điều tra hiện trạng;  Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 13  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn  Hải VI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XI 6.1­ Nhân sự ­ u cầu cần có các kỹ sư thuộc các chun ngành: Cơng trình thủy  lợi, thủy văn, thủy lực, mơi trường tham gia thực hiện ­ Chủ nhiệm dự án là kỹ sư thủy lợi hoặc thủy văn có trên 10 năm kinh  nghiệm, có kinh nghiệm về cơng tác tư vấn Thủy lợi XII 6.2­ Tiến độ thực hiện Thời gian dự kiến thực hiện 6 tháng, chi tiết được thể hiện trong bảng 6.  Bảng 6 Biểu đồ tiến độ dự kiến Cơng  Thời gian (tháng) việc  STT thực  Lập và duyệt đề cương Thu thập tài liệu và điều tra, khảo sát thực  địa Xây dựng mơ hình và tính tốn thủy văn, thủy  lực  Phân tích kết quả và xây dựng bản đồ Lập hồ sơ báo cáo XIII XIV VII. SẢN PHẨM GIAO NỘP Sản phẩm được giao nộp được thơng qua bởi các cơ quan có thẩm  quyền Về cơ bản, thành phần hồ sơ 15 bộ và đĩa CD lưu trữ dữ liệu, mỗi bộ  gồm: ­ Báo cáo chung; ­ Bản đồ ngập ứng với các trường hợp tính tốn; ­ Hồ sơ liên quan khác:  + Báo cáo thủy văn, thủy lực; + Báo cáo Khảo sát địa hình Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 14  ­ Học viên: Trương Minh Thiện                                                                GVHD: Đinh Tuấn Hải XV VIII. DỰ TỐN CHI PHÍ THỰC HIỆN BẢNG TÍNH TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ­ Dự án: Điều tra các vùng có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Dương ­ Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Dương TT HẠNG MỤC Chi phí khảo sát địa hình Chi phí thu thập tài liệu, tính  tốn, lập báo cáo và chi phí  khác Chi phí th tư vấn đấu  thầu Chi phí phục vụ cơng tác phí  kiểm tra nghiệm thu, phúc  tra Chi phí thẩm tra, quyết tốn Chi phí dự phòng (10%) TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ SAU THUẾ VNĐ                     325.904.000  VNĐ 782.624.000 VNĐ                       10.000.000  VNĐ                       10.000.000  VNĐ VNĐ VNĐ 4.288.406 113.281.641 1.246.098.047 VNĐ 1.246.098.000 TỔNG CỘNG (Làm tròn) Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, khơng trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn Mơn học: Phân tích các mơ hình quản lý                                                                  ­ Trang | 15 ­ MƠ HÌNH THỦY LỰC TRONG VÙNG NGHIÊN CỨU Hình A.1 : Sơ đồ kết nối các tiểu lưu vực tính tốn với  hệ thống sơng vùng nghiên   cứu Hình A.2: Bản đồ độ sâu ngập lụt lớn nhất hạ du hồ Trị An theo kịch bản lũ năm  2000 Hình A.3: Bản đồ độ sâu ngập lụt lớn nhất hạ du hồ Dầu Tiếng theo kịch bản lũ  600m³/s                                                                  TP.HCM, ngày       tháng      năm 2014                                                                                                   Người thực hiện                                                                                                Trương Minh Thiện ... CHƯƠNG I: HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN I TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QLDA Đây là mơ hình quản lý dự án mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự  sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp ...  Là hình thức chủ đầu tư có đủ năng lực quản lý dự án theo quy định của pháp  luật tự trực tiếp quản lý các cơng việc của dự án,  có 2 dạng sau đây: ­ Khơng lập thành ban quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy hiện ... CHƯƠNG II: VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ MƠ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ  TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN I TỔNG QUAN DỰ ÁN ­ Tên dự án:  Điều tra các vùng có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh  Bình Dương ­ Chủ đầu tư ­ Chủ dự án:  Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, Tiểu luận: Phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, CHƯƠNG I: HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN, I. TỔNG QUAN DỰ ÁN, V. NHỮNG NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN, VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, MÔ HÌNH THỦY LỰC TRONG VÙNG NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan