1 MEMBERSHIP CARD ONLINE (KQ) 25 07 17 (PDF)

4 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc - o0o - CORP Kề vai sát cánh HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ THÀNH VIÊN VINASUN TAXI CONTRACT FOR SUPPLY AND USE OF THE MEMBERSHIP CARD SERVICE OF VINASUN TAXI Mã số / (Code) : / VMC Căn Luật Doanh nghiệp Quốc Hội thơng qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015; /Based on the Enterprises Law approved by Congress on 26/11/2014 and took its effect since 01/7/2015; Căn quy định pháp luật ký kết hợp đồng dịch vụ; /Based on the provisions of the law on signing the service contract; Hôm nay, ngày……….tháng…………năm…………,tại………………………………………………., gồm: Today, date……………… , at………………………………………… …………………………………… , we include: Bên cung cấp dịch vụ (gọi tắt Bên A)/ Party provides service (hereinafter referred to as Party A): Bên A/Party A: CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN CORP.) Đại diện/Representative: Chức vụ/Title: Địa chỉ/Address: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP.Hồ Chí Minh 648 Nguyen Trai Street, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City Điện thoại/Tel: (028) 38.277.178  Fax: (028) 39.526.410 – (028) 39.526.408 Tên Chủ tài khoản/Name of account owner: Công Ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Tài khoản số:  114000029250 – Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN 10 TP.HCM - Địa : 111 – 121 Ngô Gia Tự, Quận 10, TP.HCM Account No: 114000029250 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch 10 in HCM City – Address: 111-121 Ngo Gia Tu, District 10, HCM City CORP Mã số thuế GTGT/VAT code: 03 02 03 55 20 Bên sử dụng dịch vụ (gọi tắt Bên B)/ Party uses the service (hereinafter referred to as Party B): Bên B/Party B: Đại diện/ Representative: Chức vụ/Title: ĐTDĐ/Mobile: Số ĐKKD/CMND/ Business registration certificate No / ID card: Được cấp bởi/ Issued by: .Ngày/Date: Địa ĐKKD/Registration address: Địa liên hệ/Contact address: Điện thoại công ty/Company phone: Fax: Tài khoản số/Account number: Tại/At: Mã số thuế GTGT/VAT code: Cùng đồng ý ký Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ thẻ thành viên Vinasun Taxi theo mẫu hợp đồng Bên A phát hành với điều khoản sau/ In agreement to sign contract to supply and use the membership card services according to contract form issued by Party A with the following terms: 1/4 ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG / ARTICLE 1: GENERAL PROVISIONS 1.1 Bên A ký hợp đồng với Bên B (theo yêu cầu Bên B) để cung cấp dịch vụ thẻ thành viên Vinasun Taxi/ Party A signs contract with Party B (as requested by Party B) to provide membership services Vinasun Taxi 1.2 Bên A phát hành thẻ thành viên Vinasun Taxi theo phiếu yêu cầu cấp thẻ Bên B theo đề nghị cấp hạn mức sử dụng thẻ taxi cho Bên B (đính kèm phụ lục CT.01/KD/VNS)/ Party A releases the membership card Vinasun Taxi as requirements for issuance of Party B and pursuant to suggestion for limit to use taxi card for Party B (attached appendix CT.01/KD/VNS) 1.3 Bên A chiết khấu cho Bên B tổng số tiền mà Bên B sử dụng dịch vụ taxi tháng Bảng tỉ lệ chiết khấu Bên A thông báo cho Bên B vào thời điểm khác (theo phụ lục CK.02/KD/VNS đính kèm)/ Party A discounts to Party B with the total amount that Party B has to use a taxi service in month Table of discount rate will be notified by Party A to Party B at different time (under attached appendix CK.02/KD/VNS) 1.4 Bên A mua bảo hiểm trách nhiệm dân người ngồi xe theo quy định Pháp luật Việt Nam/ Party A buys civilian liability insurance for passengers in accordance with the Vietnam laws 1.5 Khi sử dụng dịch vụ taxi, Bên B đưa thẻ cho lái xe Bên A quẹt/(cà thẻ) Bên B nhập mã PIN thẻ (Bên B không đọc mã PIN thẻ cho lái xe Bên A) Sau Bên B kiểm tra ký xác nhận số tiền sử dụng Bên B lưu giữ 01 (một) liên biên lai để đối chiếu với bảng kê thể tài khoản website: http://card.vietinbank.vn/corp Bên A cung cấp cho Bên B/ When using taxi services, Party B gives driving card to Party A swipe/(claw card) and Party B enters the PIN code of card (Party B not read the PIN code for driver of Party A) Then Party B tests and certifies to confirm the amount used Party B holds 01 (one) section of receipts to compare with the list shown on the account at the website: http://card.vietinbank.vn/corp provided by Party A to Party B 1.6 Nếu lý mà Bên B khơng giữ lại phần liên sử dụng để kiểm tra đối chiếu Bên B phải toán phần liên Bên A lưu giữ Bên A hỗ trợ cung cấp biên lai cho Bên B biên lai có thắc mắc việc sử dụng dịch vụ Bên B (khi có yêu cầu) qua fax email thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh biên lai đó/ If for any reason which Party B does not retain sections were used to examine and compare Party B will pay the section which Party A keeps Party A supports and provides receipts for Party B when this receipts have any questions about the use of service of Party B (upon request) via fax or email within 30 (thirty) days from the date of the receipt arising 1.7 Thẻ khách hàng Bên A phát hành thuộc trách nhiệm Bên B không chuyển nhượng chuyển giao cho bên thứ Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trường hợp chuyển cho đối tượng khác sử dụng thẻ/ Customer card issued by Party A will take sole responsibility of Party B and shall not be transferred or transferred to the third party Party B is fully responsible before the law in case of transfer to other objects used cardholders 1.8 Nếu Bên B làm mất, thất lạc thẻ (trong hành chánh: từ thứ hai đến thứ sáu: từ 08 đến 17h) thứ bảy (từ 08h00 đến 12h00) phải thông báo cho Bên A qua số điện thoại Phòng Kinh Doanh Vinasun: (028 38 277 178 – ext (232-267-117)) gởi kèm văn thời điểm báo thẻ để Bên A tiến hành khóa thẻ, trường hợp làm mất, thất lạc thẻ hành chánh, ngày nghỉ (chiều thứ 7, chủ nhật) ngày lễ (theo quy định Nhà Nước Việt Nam) Bên B phải điện thoại lên Tổng Đài Trung Tâm Vinasun để báo mất: (028 38 27 27 27) đồng thời phải gởi văn cho Bên A vào ngày làm việc Bất kỳ thiệt hại phát sinh cước phí sau khơng Bên A xem xét, Bên A chưa nhận thơng báo khóa thẻ Bên B/ If Party B lost, misplaced cards (in office hours: Monday to Friday: from 08 am to 17 pm) and Saturday (from 08h00 to 12h00) must immediately notify Party A through telephone of Vinasun Business room: (028 38 277 178 - ext (232-267-117)) and attach documents at the time of report the loss so that Party A is closing the card, in the case of card loss, misplace outside office hours, days off (7 pm, Sunday) and holidays (as prescribed by the Vietnam State), Party B must call to Call Center of Vinasun to report the loss: (028 38 27 27 27) and right to send a text to the next working day Any losses incurred on the following charges will not be reviewed by Party A, if Party A has not received notice of the card lock of Party B 1.9 Nếu có thay đổi (người đại diện ủy quyền hợp đồng, giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, địa kinh doanh,…) phải thông báo cho Bên A văn thời hạn 05 (năm) ngày kể từ có thay đổi/ If there are any changes (or authorized representative on the contract, business license, tax identification number, bank account, business address, ) must be notified in writing to Party A within 05 (five) days of change 1.10 Bên B yêu cầu chấm dứt Hợp đồng khơng nhu cầu sử dụng thẻ thành viên Vinasun Taxi Bên B có trách nhiệm tốn đầy đủ số dư nợ lại phí phát sinh liên quan thẻ chấm dứt ngưng sử dụng Ngoài ra, Bên B phải thu hồi thẻ sử dụng để hoàn trả lại cho Bên A chấm dứt Hợp đồng/ Party B requests to terminate the contract as no longer need to use membership card Vinasun Taxi, Party B still responsible for full payment of the remaining balance of the debt and expenses incurred in connection with the card has terminated or discontinued use In addition, Party B withdraws cards are used to reimburse to Party A when the termination of a contract 1.11 Giữ bí mật thơng tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hai bên cung cấp/ Keep information secretly relating to the use of services provided by both parties CORP 2/4 ĐIỀU 2: GIÁ CẢ/ ARTICLE 2: PRICE 2.1 Bên B tốn cước phí sử dụng dịch vụ taxi tháng cho Bên A theo giá cước quy định Bên A thời điểm ký kết (theo phụ lục CP.03/KD/VNS đính kèm) Trường hợp có thay đổi giá cước (giá cước kiểm soát Hiệp Hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh) Bên A thơng báo cho Bên B biết thời điểm điều chỉnh giá cước mới/ Party B shall pay the fee to use the taxi service in month for Party A under regulated cost of Party A at the time of signing (as attached appendix CP.03/KD/VNS) When there is the change rate (rate is controlled by the Taxi Association of Ho Chi Minh City), it shall notify Party B at the time the new tariff adjustment 2.2 Bên B phải toán tiền lệ phí phát sinh qua cầu đường, phà, lộ trình (nếu có)/ Party B shall pay the fees incurred when crossing bridges, ferries, on the route (if any) 2.3 Bên B thực trả cho Bên A khoản phí (nếu có) (theo phụ lục BP.04/KD/VNS đính kèm)/ Party B pays for Party A with fee (if any) (as attached appendix BP.04/KD/VNS) ĐIỀU 3: KÝ QUỸ/ ARTICLE 3: DEPOSIT Bên B ký quỹ số tiền 5.000.000 VNĐ (Năm triệu Việt Nam đồng) cho Bên A Số tiền hoàn trả lại cho Bên B vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng sau trừ khoản nợ cước phí sử dụng dịch vụ taxi Bên B/ Party B escrow amount is 5,000,000 VND (Five million Vietnam dong) for Party A This amount will be refunded to Party B at the time of termination of the contract after deducting the cost of debt used Taxi service of Party B ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/ ARTICLE 4: PAYMENT 4.1 Bên A chốt cước phí phát sinh tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối tháng) Bên B truy cập vào website: http://card.vietinbank.vn/corp (do Bên A cung cấp) để kiểm tra cước phí taxi hàng tháng Các giao dịch cập nhật hàng ngày web online bảng kê cập nhật vào đầu tháng Bên B kiểm tra đối chiếu bảng kê chi tiết số tiền sử dụng taxi tháng phản hồi cho Bên A chậm trước ngày tháng Nếu thời hạn Bên A chưa nhận phản hồi bảng kê Bên B văn xem số liệu Bên B chấp nhận Bên A cung cấp hố đơn tài cho Bên B dựa cước phí phát sinh Bên A chiết khấu cho Bên B tổng số tiền mà Bên B sử dụng dịch vụ taxi tháng/ Party A summarizes arising fee of the whole month ( from the 1st to the last day of the month) Party B will visit the website: http://card.vietinbank.vn/corp (provided by Party A) to check the taxi monthly fee The transaction will be updated daily on the web online and the list will be updated at the first day of the next month Party B can be checked against a list detailing the amount used taxi in month and feedback to Party A at latest of 5th of the next month If the time is limited Party A does not receive feedback on lists of Party B in writing as the data that has been accepted and Party B receives and Party A will provide financial funding for Party B based arising charges were discounted by Party A to Party B on the total amount that Party B has to use taxi service in month 4.2 Bên B có nghĩa vụ toán số tiền sử dụng taxi tháng trước ngày cuối tháng Nếu sau 13 30 phút ngày cuối tháng mà Bên B chưa tốn tiền cước phí taxi tháng trước Bên A tạm ngưng cung cấp dịch vụ/ Party B has the obligation to pay the taxi charges in the last day of the next month After 13:30pm of the last day of every month, if Party B has not paid the taxi charges the previous month, Party A will suspense supplying service 4.3 Nếu thời hạn quy định mục 4.2 mà Bên B không tốn cho Bên A ngồi số tiền phải trả hóa đơn, Bên B phải chịu thêm mức phạt trễ hạn theo mức lãi suất nợ hạn ngân hàng Nhà nước quy định thời điểm tốn tổng số tiền hóa đơn trả chậm/ If the time limit specified in section 4.2 that Party B fails to pay to Party A, in addition to the amount due on the invoice, Party B incurs late payment penalties under the delinquency rate by the State Bank at the time of payment of the total amount of deferred bills 4.4 Nếu 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên A ngưng cung cấp dịch vụ mà Bên B chưa tốn tiền hóa đơn cho Bên A Bên A nhờ quan có thẩm quyền để thu hồi số tiền nợ Chi phí phát sinh việc thu hồi nợ hoàn toàn cho Bên B chịu/ If more than 15 (fifteen) days after Party A cease to supply service that Party B has not yet paid the invoice to Party A, Party A will ask the competent authorities to recover the amount owed on Arising costs in the recovery of debts is entirely paid by Party B 4.5 Hình thức tốn: Chuyển khoản Bên B phải chịu hồn tồn chi phí liên quan (nếu có)/ Forms of Payment: Transfer and Party B shall pay all relevant costs (if any) CORP ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG/ ARTICLE 5: TERMINATION OF CONTRACT Hợp đồng chấm dứt trường hợp sau/ The contract is terminated in the following cases: 5.1 Bên vi phạm nghĩa vụ toán tiền cước vi phạm điều khoản khác ghi Hợp đồng/ Breaching obligations to pay the freight or violate other terms in the contract 5.2 Hợp đồng không tiếp tục thực Bên B thay đổi người đại diện người ủy quyền mà không thông báo cho Bên A để tiến hành thủ tục ký lại Hợp đồng Bên B có trách nhiệm tốn tất khoản cước phí chi phí (nếu có) phát sinh trước chấm dứt Hợp đồng/ Contracts not continued to implement when Party B changes representative or authorized person, without notice to Party A to proceed procedures to sign the contract, then Party B shall pay all charges costs or expenses (if any) incurred prior to termination of the contract 3/4 ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ ARTICLE 6: IMPLEMENTING PROVISIONS 6.1 Hợp đồng tạo thành thỏa thuận toàn hai bên thay tất thảo luận, luận minh, thỏa thuận, thương lượng, hiểu biết tất văn khác hai bên liên quan gắn với Hợp đồng Bất kỳ thỏa thuận Hợp đồng khơng có giá trị pháp lý Nếu điều khoản Hợp đồng khơng có hiệu lực hay trở thành khơng có hiệu lực, điều khoản lại khơng bị ảnh hưởng/ The contract constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all discussions, intelligent discussion, agreement, negotiation, understanding and all other documents between the stakeholders associated with this contract Any agreement that is not embodied in this Agreement are no legal value If one or more provisions of this Agreement invalid or become invalid, the remaining provisions are not affected 6.2 Mọi tranh chấp phát sinh việc thực Hợp đồng này, hai bên giải tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn Trường hợp khơng đạt thỏa thuận tranh chấp đưa Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết, định Tòa án định cuối cùng, đồng thời nội dung Hợp đồng ngôn ngữ Tiếng Việt buộc hai bên phải thực hiện/ All disputes arising in the performance of this contract, both parties will resolve in a spirit of cooperation and mutual assistance Where no agreement is reached, the dispute launched People's Court in Ho Chi Minh City to settle, the decision of the Court's final decision, and content contracts will be based in Vietnamese and force the two parties to implement 6.3 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian thực Hợp đồng, hai bên có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, thay đổi bổ sung nội dung ký Hợp đồng phải báo văn cho bên trước 15 (mười lăm) ngày để giải quyết/ The contract takes effect from the date of signing of the contract performance period, if either party may request termination of the contract, change or supplement the content of the contract signed, it must notify in writing the other party 15 (fifteen) days prior to the settlement 6.4 Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị nhau, bên giữ 01 (một) để thực hiện/ The contract is made in 02 (two) originals having the same value, each party keeps 01 (one) to perform originals ĐẠI DIỆN BÊN A REPRESENTATIVE OF PARTY A ĐẠI DIỆN BÊN B  REPRESENTATIVE OF PARTY B  CORP Hồ sơ đính kèm/ Attachment: Giấy phép ĐKKD (bản sao)/ Business license (copy) CMND / Hộ chiếu (bản sao)/ ID / Passport (copy) Quyết định bổ nhiệm (nếu có)/ Appointment (if any) Giấy ủy quyền (nếu có)/ Power of attorney (if any) Hộ (photo) (nếu có)/ Household booklet (photo) (if any) Khác/ Other……………………………………………………… … PHẦN DÀNH CHO VINASUN/ PART FOR VINASUN Xác nhận cán ký Hợp đồng Xác nhận cán tiếp nhận quản lý 4/4 ... misplaced cards (in office hours: Monday to Friday: from 08 am to 17 pm) and Saturday (from 08h00 to 12 h00) must immediately notify Party A through telephone of Vinasun Business room: (028 38 277 17 8... transfer to other objects used cardholders 1. 8 Nếu Bên B làm mất, thất lạc thẻ (trong hành chánh: từ thứ hai đến thứ sáu: từ 08 đến 17 h) thứ bảy (từ 08h00 đến 12 h00) phải thông báo cho Bên A... 12 h00) phải thông báo cho Bên A qua số điện thoại Phòng Kinh Doanh Vinasun: (028 38 277 17 8 – ext (232-267 -11 7)) gởi kèm văn thời điểm báo thẻ để Bên A tiến hành khóa thẻ, trường hợp làm mất, thất
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 MEMBERSHIP CARD ONLINE (KQ) 25 07 17 (PDF) , 1 MEMBERSHIP CARD ONLINE (KQ) 25 07 17 (PDF)

Mục lục