PL CT 01 KD VNS mới 13 02 2017 (app)

3 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc -PL: CT.01/KD/VNS PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ THÀNH VIÊN VINASUN TAXI APPLICATION FOR ISSUING MEMBERSHIP CARD Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM/ VINASUN CORPORATION Căn theo nội dung hợp đồng sử dụng thẻ Vinasun Taxi số ………………HCM./ Based on the Vinasun Taxi membership card contract No code…………… : Giữa Bên A/ Between Party A: Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam/ Vinasun Corporation Và Bên B (Tên khách hàng)/ And Party B (Customer’s name) : Tên khách hàng in thẻ (chữ in, tối đa 32 ký tự, khơng dấu, gồm khoảng trắng) (nếu có) /Customer’s name embossed on the card (print, up to 32 characters, no spaces, including spaces) (if any) Địa chỉ/ Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Số điện thoại/ Tel: ……………………………………………………… Fax:…………………………………………………………… Bên B đề nghị Vinasun cấp thẻ thành viên cho tôi/chúng tôi/ Party B request the sales department of Vinasun to provide us with the following Vinasun taxi membership card: (*) Loại thẻ/ Kind of card:  Thẻ doanh nghiệp/ Bussiness card  Thẻ cá nhân / Personal card Nội dung xin cấp thẻ/ Contents of application for the card:  Cấp mới/ New  Cấp lại/ Reissue Lý do/reasons: …………………………… Số lượng thẻ yêu cầu/ Quantity:…………………… thẻ/ card Cụ thể/ Include: (*) Đăng ký dịch vụ tiện ích/ Registration using services SMS.POS.VNS:  648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM -  (08) 38 277 178 – : (08) 39 526 410 1/3 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS.POS.VNS-thông báo biến động số dư tài khoản cho thẻ taxi VNS qua tin nhắn điện thoại/ Registration using services SMS.POS.VNS-informed transaction volatility of VNS taxi card by phone message:  Đồng ý / Agree  Không đồng ý / Don’t Agree (*) Thông tin đăng ký phát hành thẻ theo yêu cầu khách hàng/ Card registration information: Tên chủ thẻ in thẻ (chữ in, tối đa 19 ký tự, không dấu, gồm khoảng trắng) (nếu có) Customer’s name embossed on the card (print, up to 19 characters, no spaces, including spaces) (if any): Stt TÊN CÁ NHÂN, PHÒNG BAN (PERSONAL NAME, DEPT…) Khơng hạn Có hạn mức mức (X) (Số tiền) (Unlimited) (Limited) Số điện thoại (Sử dụng thẻ) Email (Sử dụng thẻ) Đăng ký dịch vụ SMS (SMS service) 10  648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM -  (08) 38 277 178 – : (08) 39 526 410 2/3 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc  Hạn mức tín dụng thẻ: mức dư nợ tối đa mà chủ thẻ sử dụng chu kỳ kê (tháng) áp dụng thời gian hiệu lực thẻ Nếu chưa hết chu kỳ (tháng), chủ thẻ muốn gia tăng thêm hạn mức liên hệ với chúng tơi để điều chỉnh phần hạn mức tín dụng thẻ Mục đích nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý chi phí sử dụng thẻ taxi tháng/The limit card: is the maximum debt balance that the cardholder is used in a statement cycle (months) and apply card in effect time If not yet finished a cycles (months), the cardholder would like to increase the limit, please contact us to adjust the credit limit of the card The purpose is support to help customers manage the cost of using the taxi card in months Xác nhận/ Confirmed (*): Tôi / Chúng xác nhận thông tin nêu xác, đầy đủ hồn tồn chịu trách nhiệm thơng tin cung cấp Bên B cam đoan tuân thủ điều kiện theo quy định hợp đồng ký kết hai bên I/ We confirm that the above information is accurate, complete and fully responsible for the information provided Parties B warrant will comply with all the conditions prescribed by the contract signed between the two parties Ngày/ (Date) …… / … /2017 Xác nhận người đại diện công ty (Confirmation of the Company’s representative) (Ký ghi rõ họ tên đóng dấu) (Signature & Seal)  648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM -  (08) 38 277 178 – : (08) 39 526 410 3/3 ... dụng dịch vụ SMS.POS .VNS- thông báo biến động số dư tài khoản cho thẻ taxi VNS qua tin nhắn điện thoại/ Registration using services SMS.POS .VNS- informed transaction volatility of VNS taxi card by... a statement cycle (months) and apply card in effect time If not yet finished a cycles (months), the cardholder would like to increase the limit, please contact us to adjust the credit limit of... complete and fully responsible for the information provided Parties B warrant will comply with all the conditions prescribed by the contract signed between the two parties Ngày/ (Date) …… / … / 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: PL CT 01 KD VNS mới 13 02 2017 (app) , PL CT 01 KD VNS mới 13 02 2017 (app)