MB01 MAU LAM THE MCC OL

1 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

Mẫu MB01 YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ (CARD ISSUANCE REQUEST) Tên cơng ty (Company’s name) : CƠNG TY TNHH RENSEI VIỆT NAM Mã Hợp Đồng (Contract code) : Địa (Address) : 49 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM,VN Số điện thoại (Phone No.) : FAX: ……… Thông tin yêu cầu phát hành thẻ (Card issuance request informations): STT (No.) Tên In Trên Thẻ (*) (Name on Taxi Card) Hạn Mức Hàng Tháng (*) (Monthly Limit - Maximum monthly taxi fee requirement) CTY TNHH RENSEI VN 3.000.000đ Tổng số lượng thẻ (Total number of cards): 30 thẻ (card/s) (*)Tên In Trên Thẻ: Không 24 ký tự bao gồm khoảng trắng (*) Hạn mức hàng tháng: số tiền cước phí taxi sử dụng tối đa hàng tháng theo yêu cầu Quý khách hàng Phần mềm taxi thông báo từ chối chấp nhận toán số tiền cước phí sử dụng tích lũy vượt hạn mức (*) Monthly limit: the maximum amount of taxi fee to be charged monthly at the request of customers Taxi software will notify and refuse payment request if the accumulated taxi fee exceeds this limit) TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019 (HoChiMinh city, dd/mm/yyyy) ĐẠI DIỆN CÔNG TY (COMPANY’S REPRENTATIVE) (ký tên đóng dấu/sign & seal)
- Xem thêm -

Xem thêm: MB01 MAU LAM THE MCC OL , MB01 MAU LAM THE MCC OL