28 09 2019 chữ ký thẩm quyền

1 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Lơ C8, C9, C10 Kcn Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, Tp HCM THƠNG TIN NHỮNG CÁ NHÂN CĨ THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN CP KÝ CÁC LOẠI GIẤY TỜ Thông tin nhân viên Chữ ký mẫu Thẩm quyền ký giấy tờ Vương Thùy Trang Ký duyệt danh sách nhà thầu vào làm việc CP Nguyễn Thị Thủy Ký duyệt danh sách nhà thầu vào làm việc CP Quách Cương Lan Ký duyệt phiếu xuất kho giao hàng Ngô Hưng Phước (Nghiệp) Ký duyệt phiếu xuất kho giao hàng Nguyễn Văn Thanh (Út) Ký duyệt phiếu xuất kho giao hàng Thời gian áp dụng: 28/09/2019 có thơng báo mới, văn cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Những trường hợp đặc biệt phải có chữ ký Ban giám đốc Liên hệ trường hợp khẩn cấp: (đại diện CP làm việc trực tiếp với YUKI) Vương Thùy Trang: 0903 335 386 Nguyễn Trọng Hữu: 0909 922 024 Người Lập BAN GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 09 2019 chữ ký thẩm quyền , 28 09 2019 chữ ký thẩm quyền