Họ ốc nước ngọt Pachychilidae Troschel, 1857 (Gastropoda-Prosobranchia-Cerithioidea) ở Việt Nam

8 50 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:49

Bài viết trình bày dạnh sách các loài ốc nước ngọt thuộc học Pachychilidae Troschel đã được xác định ở Việt Nam và các đặc điểm, phân bố và phân loại các loài ốc này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 29(2): 1-8 T¹p chÝ Sinh häc 6-2007 Hä èc n−íc Pachychilidae Troschel, 1857 (gastropoda-prosobranchia-Cerithioidea) Việt Nam Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật ốc nớc thuộc liên họ Cerithioidea đợc biết đa dạng thành phần loài Trớc đây, loài ốc thuộc liên họ Cerithioidea đợc xếp mét hä Melaniidae Leach, 1823 Troschel (1856) dùa trªn đặc điểm lỡi gai (radula) nắp miệng đ phân biệt thành dạng ốc Tarae(tù ?), Pachychili (vỏ dày) Melaniae (màu đen) Về sau, khái niệm đợc nhà nghiên cứu nh Fischer & Crosse, 1892; Thiele, 1928, 1929 phát triển thay đổi Có tên họ ốc nớc thuộc liên họ Cerithioidea đợc thay đổi Đầu tiên, tên họ Melaniidae ®−ỵc sư dơng nhÊt (Brot, 1874; Fischer & Crosse, 1892; Martens, 1897a,b; Thiele, 1921, 1925, 1928, 1929) Sau ®ã, tên họ Melaniidae Thiaridae đợc sử dụng hoán ®ỉi (Pilsbry & Bequaert, 1927, Morison, 1954), vỊ sau nµy, tên họ Thiaridae đ thay tên họ Melaniidae đợc nhiều tác giả a dùng (Venz, 1938; Brandt, 1968, 1974; Houbrick, 1988; Ponder, 1991; Đặng Ngọc Thanh, 1980) Chỉ năm gần đây, tên họ Thiaridae đợc sử dụng hạn chế cho nhóm loài ốc có kiểu sinh sản đẻ non (Glaubrecht, 1996) Trên sở đặc trng lỡi gai nắp miệng, họ Pachychilidae đợc Troschel (1857) tách từ liên giống Pachychilii họ Melaniidae Quan điểm đợc Fischer & Crosse (1892) ủng hộ Pachychilidae đợc xác định nhãm èc n−íc ngät cã cïng mét ngn gèc tỉ tiên (monophyletic) phân bố rộng vùng nhiệt đới giới Cho đến nay, trăm loài phân loài ốc nớc sông, hồ vùng Đông Nam họ Pachychilidae đ đợc mô tả sở đặc trng hình thái vỏ, biểu thị nét riêng biệt nhóm ốc nµy (Glaubrecht, 1996, 1999; Strong & Glaubrecht, 1999; Kohler & Glaubrecht, 2001, 2002) Các đặc trng hình thái họ Pachychilidae vỏ hình côn, rộng, thuôn dài, xoắn hình tháp, lỗ miệng hình bầu dục, rộng, tạo thành góc phần trên, kéo dài thành môi phần dới, nắp miệng hình trứng có nhiều vòng xoắn, tâm gần gi÷a (Troschel, 1857; Sarasin & Sarasin, 1898 ) Thêi gian gần đây, số tác giả đ sử dụng phơng pháp tổng hợp dẫn liệu hình thái với phân tích di truyền phân tử nghiên cứu chủng loại phát sinh để thực công tác phân loại học nhóm động vật thân mềm, có loài ốc nớc thuộc liên họ Cerithioidea Nhiều kết nghiên cứu đ cho thấy có dòng (lineages) tiến hoá khác liên hä Cerithioidea (Houbrick, 1988; Ponder, 1991; Glaubrecht, 1996, 1999 ) Trong số nghiên cứu đó, công trình Kohler & Glaubrecht (2002) đ đa danh sách bậc phân loại họ ốc Pachychilidae vùng Đông Nam Các tác giả đ phân tích bàn ln vỊ danh ph¸p c¸c gièng hä èc Pachychilidae, xắp xếp theo vần chữ bao gồm: Acrostoma Brot, 1874; Adamietta Brandt, 1974; Antimelania Fischer & Crosse, 1892; Brotella Rovereto, 1899; Brotia H Adams, 1866; Paracrostoma Cossmann, 1900; Pseudopotamis Martens, 1894; Senckenbergia Yen, 1939; Sulcospira Troschel, 1857; Tylomelania Sarasin & Sarasin, 1897; Wanga Chen, 1943 Công trình đợc hỗ trợ kinh phí Chơng trình nghiên cứu Trong giống ốc đ đợc định danh trên, Kohhler & Glaubrecht (2002) sở có nhiều dẫn liệu đ phân tích đa nhận định vị trí phân loại học nh danh pháp giống Theo đó, số luận điểm tác giả đợc đa nh sau: - Do trùng lặp với tên giống đ đợc dặt cho nhóm động vật khác trớc nên tên giống nh Acrostoma Brotella đ đợc đổi thành Paracrostoma - Antimelania tên đồng vật Brotia - Senckenbergia đợc xem phân giống Brotia - Wanga đợc coi tên đồng vật Brotia Từ phân tích trên, kết hợp với dẫn liệu đặc trng hình thái đồng thời với phân tích tiến hoá phôi, cấu trúc phân tử chủng loại phát sinh, Kohler & Glaubrecht (2002) đ tu chỉnh đa danh mục (catalogue) 124 taxon èc n−íc ngät thc hä Pachychilidae ® đợc định danh giống, có vùng Đông Nam Tuy nhiên, tác giả xác định tình trạng 66 loài phân loài Số lại đợc xem tên đồng vật (synonym) Gần nhất, Kohler & Glaubrecht (2006) đ tu chỉnh vµ ghi nhËn cã 35 loµi èc n−íc ngät thc giống Brotia (Cerithioidae: Pachychilidae) vùng Đông Nam Từ kết nghiên cứu trình bày trên, thấy vấn đề phân loại học nhóm ốc nớc liên họ Cerithioidae phức tạp, nhiều tranh c i tiếp tục đợc nghiên cứu Họ Pachychilidae Việt Nam Bảng Danh sách loài ốc nớc thuộc họ Pachychilidae đợc xác định Việt Nam STT Tên loài 10 11 12 13 14 15 Adamietta delavayana (Heude, 1888) Adamietta housei (Lea, 1856) Adamietta reevei (Brot, 1874) Adamietta swinhoei (Adams, 1870) Brotia costula (Rafinesque, 1833) Brotia hamonvillei (Brot, 1887) Brotia jullieni (Deshayes, 1874) Brotia siamensis (Brot, 1886) Paracrostoma solemiana (Brandt, 1968) Paracrostoma pseudosulcospira (Brandt, 1968) Semisulcospira aubryana (Heude, 1888) Sulcospira hainanensis (Brot, 1872) Sulcospira proteus (Bavey et Dautzenberg, 1910) Sulcospira touranensis (Souleyet, 1852) Stenomelania dautzenbergiana (Morlet, 1884) Phân bố Miền Bắc Miền Nam (1) (2) + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ghi đặc hữu Ghi chú: giới hạn hai miền bắc nam theo vùng phân bố địa lý động vật đợc giả định nh sau: (1) Miền Bắc Việt Nam: miỊn l nh thỉ tõ cùc b¾c ViƯt Nam tới khu vực đèo Hải Vân; (2) Miền Nam Việt Nam: miền l nh thổ từ đèo Hải Vân tới mòi Cµ Mau ë ViƯt Nam, nhãm èc n−íc ngät thuộc liên họ Cerithioidae đ đợc số tác giả đề cập tới nghiên cứu nhóm động vật thân mềm Trong đó, có công trình quan trọng cña Eydoux & Souleyet (1852), Brot (1887), Bavay et Dautzenberg (1910) Trong công trình đại, Đặng Ngọc Thanh (1980) xác định có loài Semisulcospira aubryana thuộc họ Pachychilidae Các loài Stenomelania reevei, Sulcospira proteus, Antimelania costula, A swinhoei A siamensis đợc đặt họ Thiaridae Tuy nhiên, điều kiện tài liệu nh vật mẫu có đợc hạn chế kết nghiên cứu loài ốc họ Pachychilidae Thiaridae thuộc liên họ Cerithioidea đ có cha thể đợc xem đầy đủ Thời gian gần đây, sở phân tích lại chủ yếu hình thái vỏ vật mẫu thu thập đợc từ trớc tới nay, đồng thời xem xét lại vấn đề phân loại học họ ốc Pachychilidae Thiaridae, kết tu chỉnh đ xác định đợc 15 loài èc n−íc ngät thc gièng cđa hä Pachychilidae hiƯn có Việt Nam; họ Thiariadae lại loµi: Melanoides tuberculatus (O F Muller, 1774); Sermyla tornatella (Lea, 1850); Tarebia granifera (Lamarck, 1822); vµ Thiara scabra (O F Muller, 1774) Ngoài loài nh kể trên, số loài khác đợc số tác giả nớc đ liệt kê nh Melania beaumetzi Brot, 1887, có holotype, thu đợc Than Moi (Lạng Sơn ?, Bắc Bộ), lu giữ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris Loài đợc Kohler & Glaubrecht (2002) chuyển thµnh Brotia (?) beaumetzi (Brot, 1887) Loµi nµy cã kÝch thớc nhỏ, vỏ hình côn, chắc, rộng ngang, màu vàng sáng, có vòng xoắn dẹp Kích thớc: h: 20 mm; l: 10 mm Tuy nhiên, cha có đợc mẫu vật loài cha đa vào danh sách Khoá định loại loài ốc tháp hä Pachychilidae ® biÕt hiƯn ë ViƯt Nam 1(18) ốc có đến 10 vòng xoắn 2(9) Các vòng xoắn dẹp 3(6) ốc cỡ lớn, hình tháp dài 4(5) Lỗ miệng hình bầu dục, rộng ngắn, chiếm khoảng 1/4 chiều cao vỏ Adamietta reevei 5(4) Lỗ miệng hình bầu dục, hẹp, chiếm 1/3 chiều cao vỏ Adamietta swinhoei 6(3) èc cì trung bình, hình tháp ngắn 7(8) Có 10-13 vòng xoắn Có vệt màu nâu xẫm chạy dọc vòng xoắn Adamietta housei 8(7) Có 8-9 vòng xoắn Không có vệt màu nâu dọc vòng xoắn Adamietta delavayana 9(2) Các vòng xoắn phồng 10(11) Mặt vỏ nhẵn có đờng vòng thô Các vòng xoắn phồng tròn Brotia costula 11(10) Mặt vỏ có gờ dọc gồ cao 12(15) Vỏ hình côn Lỗ miệng hình bầu dục hình thoi 13(14) Vỏ mỏng, gờ dọc tha, vòng xoắn dẹp Brotia siamensis 14(13) Vỏ dày, gờ dọc gồ cao thành đờng sống lớn, vòng xoắn phồng Brotia jullieni 15(12) Vỏ hình tháp Lỗ miệng loe hình trái tim hình trám 16(17) Mặt vỏ ráp, có đờng gờ dọc rõ Brotia hamonvillei 17(16) Mặt vỏ nhẵn với vệt màu nâu xẫm dọc vòng xoắn .Stenomelania dautzenbergiana 18(1) ốc có dới vòng xoắn 19(24) ốc cỡ nhỏ trung bình, hình tháp thuôn dài 20(21) Vỏ dày, chắc, hình thoi, đỉnh nhọn Lỗ miệng loe hình tim, chiếm gần nửa chiều cao vỏ, vành miệng dµy Sulcospira proteus 21(20) Vỏ mỏng, hình côn hình tháp, thuôn dài, đỉnh thờng bị gặm mòn 22(23) Vỏ hình côn Có 5-6 vòng xoắn dẹp Sulcospira hainanensis 23(22) Vỏ hình tháp, thuôn dài Có 6-7 vòng xoắn phình Sulcospira touranensis 24(19) ốc cỡ lớn, hình côn 25(28) Mặt vỏ nhẵn 26(27) Vỏ hình côn dài Vòng xoắn cuối 2/3 chiều cao vỏ, lỗ miệng hình thoi hĐp, chiỊu cao d−íi 1/2 chiỊu cao vá Paracrostoma solemiana 27(26) Vá hình côn ngắn Vòng xoắn cuối 3/4 chiều cao vỏ, lỗ miệng rộng ngang, chiều cao 1/2 chiều cao vá Paracrostoma pseudosulcospira 28(25) Mặt vỏ có gờ dọc vòng thô Semisulcospira aubryana Bàn luận loài ốc nớc thuộc họ Pachychilidae Việt Nam Căn vào đặc trng hình thái vỏ, phân biệt gièng thuéc hä Pachychilidae ë ViÖt Nam: - Gièng Adamietta đợc Brandt (1974) xác lập với loài chuẩn Melania housei Lea, 1856 Đặc điểm chẩn loại: vỏ hình tháp, có nhiều vòng xoắn (8-13), vòng xoắn dẹp Lỗ miệng hình trám Nắp miệng vòng xoắn, vỏ hầu nh nhẵn có nét vân chạm - Giống Brotia đợc Adams (1866) thiết lập với loài chuẩn Melania pagodula Gould, 1847 Đặc điểm chẩn loại: vỏ chắc, hình côn đến hình tháp cao, có vân chạm, đỉnh tù cụt bị ăn mòn Có 5-11 vòng xoắn, vòng xoắn phồng, vòng xoắn cuối lớn Lỗ miệng hình thoi Nắp miệng tròn, 4-6 vòng xoắn - Giống Paracrostoma đợc Cossman (1900) thiÕt lËp víi loµi chn Melania huegeli Philipi, 1843 Đặc điểm chẩn loại: ốc kích thớc lớn, vỏ dày, nhẵn, hình côn Vòng xoắn cuối gần tới 1/2 chiều cao vỏ Nắp miệng hình ô van với 3,5 vòng xoắn - Giống Semisulcospira đợc Boettger (1886) xác lập với loài chuẩn Melania libertina Gould, 1859 Đặc điểm chuẩn loại: vỏ hình thoi, có 5-6 vòng xoắn, vòng xoắn cuối phình to, chiếm tới 3/4 chiều cao vỏ, lỗ miệng hình thoi rộng, dài tới 1/2 chiều cao vỏ - Giống Sulcospira đợc mô tả Troschel (1857) với loài chuẩn Melania sulcospira Mouson, 1848 Đặc điểm chẩn loại: vỏ hình thoi, hình côn hình tháp Mặt vỏ nhẵn Có 5-7 vòng xoắn Lỗ miệng loe hình tim hình bầu dục - Giống Stenomelania có đặc điểm chẩn loại: vỏ mỏng, có vòng xoắn, r nh xoắn sâu thắt làm cho vòng xoắn phồng rõ, có vệt màu nâu xẫm dọc vòng xoắn Adamietta delavayana (Heude, 1888) (h×nh 1) Melania delavayana Heude, 1888: 309; Heude, 1890: 162, pl 16, fig 5, 5c Loài hình thái vỏ, giống với Brotia costula: hình tháp thuôn nhọn đỉnh, nhiều vòng xoắn Tuy nhiên, sai khác hai loài thấy rõ kích thớc A delavayana nhỏ hơn, vòng xoắn dẹp, vòng xoắn cuối phình to, cao 1/2 chiỊu cao vá, kÝch th−íc vá cđa B costula lớn hơn, vòng xoắn phồng, chiều cao vòng xoắn ci nhá h¬n 1/2 chiỊu cao vá èc Adamietta housei (Lea, 1856) (h×nh 2) Melania housei Lea, 1856: 144; Melania schomburgki Reeve, 1860: 12, pl 14, fig 93 Loµi hình thái vỏ giống với Stenomelania dautzenbergiana nh vỏ hình tháp, đỉnh vuốt nhọn, có 10 vòng xoắn Vỏ nhẵn, màu nâu vàng với vệt màu nâu đen chạy dọc vòng xoắn Tuy nhiên, khác chỗ A housei có vòng xoắn dẹp, phẳng S dauzenbergiana, r nh xoắn thắt làm cho vòng xoắn phồng ở nớc ta, loµi nµy hiƯn míi thÊy ë An Giang (Nam Bé) Adamietta reevei (Brot, 1874) (h×nh 3) Melania reevei, Brot, 1874: 95, Taf 11, fig 4-4a Taf 13, fig.6 ốc cỡ lớn, hình côn dài, đỉnh vuốt nhọn Mặt vỏ nhẵn có khía dọc, màu nâu đỏ hay nâu đen Có quần thể với mặt vỏ có nhiều gờ dọc lớn vòng xoắn, có 10 vòng xoắn dẹp Lỗ miệng hình bầu dục, rộng ngắn, chiếm khoảng 1/4 chiều cao vỏ Đặng Ngọc Thanh (1980) đ xếp loài giống Stenomelania Fischer thuộc họ Thiaridae Giống Adamietta thuộc họ Pachychilidae đợc Brandt (1974) xác lập với đặc điểm chẩn loại nh phần Căn vào hình thái vỏ nên xếp loài vào giống Adamietta thuộc họ Pachychilidae hợp lý Adamietta swinhoei (Adams, 1870) (h×nh 4) Melanoides swinhoei, Adams, 1870: 8, pl 1, fig 12; Brotia swinhoei Yen, 1939: 59, Taf 5, fig 12 Đặng Ngọc Thanh (1980) đ xÕp loµi nµy vµo gièng Antimelania Fischer & Crosse thuéc họ Thiaridae Căn vào hình thái vỏ: ốc cỡ lớn, vỏ thuôn dài, đỉnh nhọn, thờng bị gặm mòn Có 9-10 vòng xoắn dẹp thắt lại nửa vòng, tạo nên vùng thắt lớn Mặt vỏ có nhiều đờng vòng thô với nhiều gờ dọc lớn vòng xoắn xếp loài vào giống Adamietta thuộc họ Pachychilidae hợp lý Cho tới nay, su tập đợc vỏ ốc chết loài di tích khảo cổ Cúc Phơng, Cát Bà Một số vật mẫu sống thu đợc Ninh Bình đợc định loại Antimelania swinhoei (Đặng Ngọc Thanh cs., 2003) cha đúng, đợc xem lại xác định Adamietta reevei Brotia costula (Rafinesque, 1833) (h×nh 5) Melania costula Rafinesque, 1833: 166 Loài có kích thớc lớn, vỏ hình tháp dài, chắc, dày, đỉnh nhọn, số cá thể có đỉnh bị gặm mòn Mặt vỏ có nhiều đờng vòng thô, mờ phía đỉnh vỏ Gờ dọc vòng xo¾n Ýt thÊy, th−êng chØ thÊy khÝa däc Cã vòng xoắn, vòng xoắn cuộn nhanh, gồ cao, chiều cao vòng xoắn cuối nhỏ 1/2 chiều cao vỏ ốc Lỗ miệng chiếm 1/3 chiều cao vỏ, hình bầu dục rộng Loài đợc Đặng Ngọc Thanh (1980) xếp vào họ Thiaridae với tên giống Antimelania Căn vào đặc điểm hình thái vỏ, xếp lại loài gièng Brotia thuéc hä Pachychilidae Brotia hamonvillei (Brot, 1887) (h×nh 6) Melania hamonvillei Brot, 1887, 35: 32-34; Melania aubryana Heude, 1888 Loài hình thái vỏ giống với B costula Tuy nhiên, khác hai loài B hamonvillei có vỏ cỡ trung bình, mặt vỏ sần sùi, có đờng gờ dọc rõ, mau vòng xoắn đầu, tha dần vòng xoắn sau Có đờng sinh trởng thành gờ theo r nh xoắn Lỗ miệng rộng, hình gần trái tim Brotia jullieni (Deshayes, 1874) (h×nh 7) Melania jullieni Deshayes, 1874, in Deshayes et Jullien, 1874: 115, pl 7, figs 7-9 Về hình thái vỏ, loài giống với loài B siamensis Tuy nhiên, khác hai loài thấy rõ: B jullieni có kích thớc lớn, rộng ngang, dày, chắc, có 5-6 vòng xoắn phình giữa, có gờ dọc gồ cao thành đờng sống lớn Trong B siamensis có kích thớc nhỏ hơn, vỏ không dày, có 7-10 vòng xoắn Brotia siamensis (Brot, 1886) (hình 8) Melania siamensis, Brot, 1886: 90, 91, pl.7, fig.3 (a-b) Đặng Ngọc Thanh (1980) xÕp loµi nµy gièng Antimelania Fischer & Crosse Với đặc trng hình thái vỏ, loài đợc xếp vào giống Brotia hợp lý Paracrostoma solemiana (Brandt, 1968) (h×nh 9) Brotia (Paracrostoma) solemiana Brandt, 1968: 273-274, pl 10, fig 60; Paracrostoma solemiana - Brandt, 1974: 186, pl 13, fig 44 Loài thu đợc mẫu gần số địa phơng Trung Bộ (từ Quảng Bình tới Quảng Nam) Với đặc điểm hình thái đặc trng vỏ cỡ lớn, chắc, hình côn dài, rộng, đỉnh vỏ thờng bị gặm mòn Mặt vỏ nhẵn, có đờng mờ theo vòng xoắn Có 5-6 vòng xoắn phình giữa, vòng xoắn cuối phình to, chiều cao vòng xoắn cuối 1/2 chiều cao vỏ Lỗ miệng hình bầu dục, rộng Chiều dài lỗ miệng gần 1/2 vỏ Loài thấy phân bố Thái Lan (Brandt, 1974) Brandt (1968) đ xác lập loài đặt phân giống Brotia (Paracrostoma) Đến năm 1974, Brandt đ tách phân giống thành giống Paracrostoma riêng biệt Kohler & Glaubrecht (2004, 2006) đ xếp loài giống Brotia Căn vào đặc trng hình thái vỏ xếp loài vào giống Paracrostoma hợp lý 10 Paracrostoma pseudosulcospira (Brandt, 1968) (hình 10) Brotia (Paracrostoma) pseudosulcospira Brandt, 1968: 274, pl 10, fig 61; Paracrostoma pseudosulcospira pseu-dosulcospira (Brandt, 1974: 185, pl 13, fig 42 Loài thu đợc mẫu sông Ba (Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) Loài nài có đặc điểm khác hẳn với loài P solemiana chỗ Vỏ hình côn ngắn, rộng, đỉnh vỏ thờng bị gặm mòn Có vòng xoắn, dẹp Vòng xoắn cuối phình to, 3/4 chiều cao vỏ Lỗ miệng hình thoi, rộng ngang, dài 1/2 chiều cao vỏ Loài thấy phân bố Thái Lan (Brandt, 1974) Cũng giống nh loài trên, Brandt (1968) đ xác lập loài đặt phân giống Brotia (Paracrostoma) Đến năm 1974, tác giả đ tách phân giống thành giống Paracrostoma riêng biệt nhng đặt thành phân loài Paracrostoma pseudosulcospira pseudo5 sulcospira Kohler & Glaubrecht (2004, 2006) ® xÕp loµi nµy gièng Brotia 11 Semisulcospira aubryana (Heude, 1888) (h×nh 11) Melania aubryana Heude, 1888: 308; Melania aubryana-Bavay et Dautzenberg, 1910: 4, Pl 1, fig 8-13 Loµi nµy víi đặc trng hình thái khác hẳn với giống khác họ Pachychilidae: vỏ hình thoi, rộng ngang, vỏ dày, đỉnh tày Có 5-6 vòng xoắn, vòng xoắn dẹp phẳng, r nh xoắn nông, vòng xoắn cuối phình phần dới, chiếm 2/3-3/4 chiều cao vỏ Lỗ miệng hình thoi rộng, dài tới 1/2 chiều cao vỏ Loài đợc Kohler & Glaubrecht (2002) coi synonym Adamietta tonkiniana (Morlet) Tuy nhiên loài Melania tonkiniana Morlet, 1886 cha thật rõ ràng vị trí phân loại danh pháp Hơn nữa, giống Adamietta có đến 10 vòng xoắn Vì vậy, vào đặc điểm hình thái vỏ, loài đợc xếp vào giống Semisulcospira hợp lý 12 Sulcospira hainanensis (Brot, 1872) (h×nh 12) Melania (Sulcospira) hainanesis Brot, 1872 : : 32, pl 3, fig 11; Melania ebenina Brot, 1883: 83; Brot, 1886: 98; Melania biconica Brot, 1886: 100, pl 4, fig 4; Melania soriniana Heude, 1988: 308; Heude, 1890: 162, pl 16, fig 6, 6a; Sulcospira biconica-Yen, 1939: 60, pl 5, fig 16 Đặc trng hình thái loài kích thớc trung bình, nhỏ, vỏ mỏng, hình côn, đỉnh thờng bị gặm mòn Mặt vỏ có đờng gờ dọc mờ đờng sinh trởng mờ theo vòng xoắn Vỏ màu nâu vàng đến nâu đen Có 5-6 vòng xoắn, vòng xoắn dẹp ta, loài thấy phân bố Bắc Bộ Loài đợc Kohler & Glaubrecht (2001) xếp vào giống Brotia Tuy nhiên, với đặc trng hình thái vỏ: ốc cỡ trung bình nhỏ, hình côn, vòng xoắn, mặt vỏ nhẵn, lỗ miệng hình bầu dục, loe, loài đợc xếp vào giống Sulcospira hợp lý 13 Sulcospira proteus (Bavey et Dautzenberg, 1910) (hình 13) Melania proteus Bavey et Dautzenberg, 1910: 1, Pl 1, fig 1-7; Melania reducta, Bavey et Dautzenberg, 1900: 17, Pl 10, fig 11; Melania jacqueti, Bavey et Dautzenberg, 1906: 413, Pl 10, fig 16 Đặc trng hình thái vỏ loài rõ: vỏ dày, chắc, hình thoi dài Mặt vỏ nhẵn, màu nâu đất, có khía dọc mảnh Có vòng xoắn, hẹp ngang, đỉnh nhọn Các vòng xoắn đầu dẹp, r nh xoắn nom rõ, vòng xoắn cuối chiếm nửa chiều cao vỏ ốc, phình khoảng Trên vòng xoắn có dải vòng màu nâu sẫm lớn, vòng xoắn cuối có ba dải Vòng có hai dải, vòng xoắn đầu dải Lỗ miệng loe hình tim, chiếm gần nửa chiều cao vỏ, vành miệng sắc, phần dới tạo thành môi tròn, phần tạo thành góc nhọn, mặt vành miệng có ba vệt nâu lớn Lớp sứ bờ trụ dày, màu vàng nhạt Loài đợc xem đặc hữu Việt Nam, phân bố hẹp vùng Hạ Lạng (Cao Bằng) đợc ghi Sách Đỏ Việt Nam (1996, 2000) 14 Sulcospira touranensis (Souleyet, 1852) (h×nh 14) Melania tourannensis Souleyet, 1852-in Eydoux & Souleyet: 12: 543, 544, Pl.31, figs 4-7 Loµi nµy hình thái giống với S hainanesis, nhiên khác chỗ: vỏ hình tháp, thuôn dài Có 6-7 vòng xoắn phình Loài này, xác định thấy Trung Bộ (Quảng Trị, Quảng Nam) 15 Stenomelania dautzenbergiana (Morlet, 1884) (hình 15) Melania dautzenbergiana Morlet, 1884: 399, 400, Pl 8, fig 1a-c; Melania dugasti Morlet, 1893: 153-154, pl 6, fig Đặc trng hình thái loài này: vỏ hình tháp, thuôn dài, đỉnh nhọn, nhng không dày Mặt vỏ nhẵn vòng xoắn đầu, có vân màu nâu xẫm dọc vòng xoắn Mặt vỏ có màu vàng nâu Có vòng xoắn, r nh xoắn sâu, thắt tạo cho vòng xoắn phình rõ Lỗ miệng hình bầu dục, vành miệng sắc, phần thành góc nhọn, phân dới uốn thành môi nhọn Nắp miệng hình trứng Loài phân bố lu vực Mê Kông Theo dẫn liệu (Brandt, 1974; Kohler & Glaubrecht (2002, 2006) loài có nam Việt Nam Tuy nhiên, tới cha thu đợc mẫu vật H×nh Adamietta delavayana H×nh Adamietta housei H×nh Adamietta reevei H×nh Adamietta swinhoei H×nh Brotia costula H×nh Brotia hamonvillei H×nh Brotia jullieni H×nh Brotia siamensis H×nh Paracrostoma solemiana H×nh 10 Paracrostoma pseudosulcospira H×nh 11 Semisulcospira aubryana H×nh 12 Sulcospira hainanensis H×nh 13 Sulcospira proteus H×nh 14 Sulcospira touranensis H×nh 15 Stenomelania dautzenbergiana 3: 332-450, pl 19-22 Tài liệu tham khảo Brandt R A M., 1974: The non-marine aquatic Mollusca of Thailand Frankfurt am Main, 423 pages Đặng Ngọc Thanh, 1980: Khu hệ động vật không xơng sống nớc Bắc Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đặng Ngọc Thanh (chủ biên) cs., 1980: Định loại động vật không xơng sống nớc Bắc ViƯt Nam Nxb Khoa häc vµ Kü tht, Hµ Néi Đặng Ngọc Thanh (chủ biên) cs., 2002: Thủy sinh học thủy vực nớc nội địa Việt Nam Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi Đặng Ngọc Thanh cs., 2003: Dẫn liệu nhãm trai èc n−íc ngät ViƯt Nam: 731-734 Tun tËp Hội thảo quốc gia lần thứ Khoa học sù sèng Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi Fischer H., Dautzentberg P., 1904: Mission Pavie Indo-Chine - Ðtudes drivers, Habe T., 1964: Freshwater molluscan fauna of Thailand - Nature & Life Southeast Asia, 3: 45-66, 2pls Kobelt W., 1904: Die systematische Stellung der chinensischen fauna, 36: 26-30 Bl Dtsch Malak Ges Kohler F., Glaubrecht, 2002: Miit Mus Nat kd Berl., Zool Reihe, 78(1): 121-156 10 Kohler F., 2004: Brotia in space and timephylogeny and evolution of southest Asian freshwater gastropods of family Pachychilidae (Caenogastropoda, Cerithioidea) Thesis of Ph Dr Rer Nat., Humboldt university, Berlin 11 Kohler F., Glaubrecht, 2006: Malacologia, 48 (1-2): 159-251 12 Lea I., 1856: Description of thirteen new species of exotic peristomata - Proc Acad Nat Sci Philad., 8: 109-111 13 Yen T C., 1939: Abbh Senc Naturf Ges., 444: 1-234 fresh water Snail of Pachychilidae Troschel, 1857 (gastropoda-prosobranchia-Cerithioidea) in Vietnam Dang Ngoc Thanh, Ho Thanh Hai Summary Based on analysing snail samples of Pachychilidae recently collected from many locatlities of Vietnam, at the same time with revision on taxonomy of this family, research results show that Pachychilidae has 15 species belong to gennera in Vietnam: Adamietta delavayana (Heude, 1888); Adamietta housei (Lea, 1856); Adamietta reevei (Brot, 1874); Adamietta swinhoei (Adams, 1870); Brotia costula (Rafinesque, 1833); Brotia hamonvillei (Brot, 1887); Brotia jullieni (Deshayes, 1874); Brotia siamensis (Brot, 1886); Paracrostoma solemiana (Brandt, 1968); Paracrostoma pseudosulcospira (Brandt, 1968); Semisulcospira aubryana (Heude, 1888); Sulcospira hainanensis (Brot, 1872); Sulcospira proteus (Bavey et Dautzenberg, 1910); Sulcospira touranensis (Souleyet, 1852); and Stenomelania dautzenbergiana (Morlet, 1884) The key of identifation for fresh water snails of Pachychilidae in Vietnam and some remarks on taxonomic status of these species as well as genera: Adamietta, Brotia, Paracrostoma, Semisulcospira, Stenomelania and Sulcospira are given also in this paper Ngµy nhËn bµi: 17-3-2007 ... xem xét lại vấn đề phân loại học họ ốc Pachychilidae Thiaridae, kết tu chỉnh đ xác định đợc 15 loài ốc nớc ngät thc gièng cđa hä Pachychilidae hiƯn cã ë Việt Nam; họ Thiariadae lại loài: Melanoides... Semisulcospira aubryana Bàn luận loài ốc nớc thuộc họ Pachychilidae Việt Nam Căn vào đặc trng hình thái vỏ, phân biệt giống thuộc họ Pachychilidae Việt Nam: - Giống Adamietta đợc Brandt (1974)... (Cerithioidae: Pachychilidae) vùng Đông Nam Từ kết nghiên cứu trình bày trên, thấy vấn đề phân loại học nhóm ốc nớc liên họ Cerithioidae phức tạp, nhiều tranh c i tiếp tục đợc nghiên cứu Họ Pachychilidae Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Họ ốc nước ngọt Pachychilidae Troschel, 1857 (Gastropoda-Prosobranchia-Cerithioidea) ở Việt Nam, Họ ốc nước ngọt Pachychilidae Troschel, 1857 (Gastropoda-Prosobranchia-Cerithioidea) ở Việt Nam

Từ khóa liên quan