Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5103 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK cross vụ xuân hè tại xã sa pả, huyện sa pa, tỉnh lào ca

69 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐÀO THỊ TRANG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN NPK 5:10:3 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RAU CẢI BẮP KK - CROSS VỤ XUÂN HÈ TẠI XÃ SA PẢ, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn Thái Nguyên - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày năm 2019 tháng Tác giả luận văn Đào Thị Trang Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực tiễn nghiên cứu đề tài, nhận quân tâm quan, nhà trường, giúp đỡ tận tình thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Trần Ngọc Ngoạn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến UBND xã Sa Pả, Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Sa Pa tạo điều kiện giúp đỡ cho tham gia khóa đào tạo Nhân dịp này, tơi xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày năm 2019 tháng Tác giả luận văn Đào Thị Trang Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài .2 2.2.Yêu cầu đề tài: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh sinh trưởng phát triển cải bắp 1.2.1 Nhiệt độ .4 1.2.2 Ánh sáng 1.2.3 Độ ẩm 1.2.4 Đất dinh dưỡng .7 1.2.5 Tình hình sâu bệnh hại biện pháp phòng trừ 1.2.6 Thu hoạch sơ chế 12 1.3 Tình hình sản xuất cải bắp Thế giới Việt Nam 12 1.3.1 Tình hình sản xuất cải bắp Thế giới .12 1.3.2 Tình hình sản xuất cải bắp số loại cải khác Việt Nam 14 1.4 Tình hình sản xuất rau xã Sa Pả huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai 16 1.4.1 Đặc điểm tự nhiên (Dự án ACIAR AGB/2012/059 (2015)) 16 1.4.2 Tình hình sản xuất rau địa phương 18 1.5 Giống cải bắp KK- cross .21 1.5.1 Kết khảo nghiệm 21 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 5.1.2 Tình hình sản xuất Giống cải bắp KK- cross địa phương 21 1.6 Một số nghiên cứu phân bón mật độ cải bắp .22 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu: 24 2.1.1 Vật liệu đối tượng nghiên cứu .24 2.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 24 2.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu .24 2.2.1 Nội dung nghiên cứu .24 2.2.2 Công thức phương pháp bố trí thí nghiệm 24 2.2.3 Kỹ thuật áp dụng thực thí nghiệm 26 2.3.4 Các tiêu theo dõi 27 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu .28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới sinh trưởng cải bắp KK- Cross .29 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới thời gian sinh trưởng cải bắp KK- Cross 29 3.1.2 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới động thái cải bắp KK- Cross .33 3.1.3 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới động thái tăng trưởng đường kính tán cải bắp KK- Cross .35 3.1.4 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới chiều cao bắp cải bắp KK- Cross .38 3.1.5 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới đường kính bắp cải bắp KK- Cross .41 3.1.6 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái thân cải bắp .44 3.1.7 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp 46 3.1.8 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp 47 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)đến mật độ sâu bệnh hại tỷ lệ bị bệnh cải bắp KK- Cross 49 3.3 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)đến yếu tố cấu thành suất, suất chất lượng cải bắp KK- Cross 51 3.3.1 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)đến yếu tố cấu thành suất, suất cải bắp KK- Cross 51 3.3.2 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng N:P:K (5:10:3) đến chất lượng bắp cải bắp KK- Cross .54 3.3.3 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng N:P:K (5:10:3) đến hiệu kinh tế cải bắp KK- Cross 55 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .57 Kết luận 57 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất rau giới qua năm .12 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất rau số khu vực năm 2018 .13 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất rau Châu Á qua năm 13 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất rau số nước châu Á Việt Nam năm 2018 .14 Bảng 1.5: Diện tích, suất, sản lượng cải bắp số loại cải khác Việt Nam từ năm 2011-2016 16 Bảng 1.6 Diện tích suất sản lượng rau toàn tỉnh Lào Cai .18 giai đoạn 2013-2017 18 Bảng 1.7 Kết khảo nghiệm giống KK-Cross số địa phương 21 Bảng 3.1 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới thời gian sinh trưởng cải bắp KK- Cross 30 Bảng 3.2 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới động thái cải bắp KK- Cross 33 Bảng 3.3 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới động thái tăng trưởng đường kính tán cải bắp KK- Cross 36 Bảng 3.4 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới chiều cao bắp cải bắp KK- Cross .39 Bảng 3.5 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới đường kính bắp cải bắp KK- Cross 42 Bảng 3.6 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái thân cải bắp 45 Bảng 3.7 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp .46 Bảng 3.8 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới 48 hình thái cải bắp bắp 48 Bảng 3.9 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)đến mật độ sâu bệnh hại tỷ lệ bị bệnh cải bắp KK- Cross 50 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii Bảng 3.10 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)đến yếu tố cấu thành suất suất cải bắp KK- Cross 52 Bảng 3.11 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3) đến chất lượng bắp cải bắp KK- Cross .54 Bảng 3.12 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3) đến hiệu kinh tế cải bắp KK- Cross 55 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CC Chiều cao CD Chiều dài CT Công thức ĐC Đối chứng ĐK Đường kính DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính FAO Food and Agricultural Organization of the Unitet National Kg Kilogam KL Khối lượng KTNN Kinh tế nông nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NSLT Năng suất lý thuyết NSTB Năng suất trung bình NSTT Năng suất thực thu TCQĐ Tiêu chuẩn quy định TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam WHO Tổ chức Y tế Thế Giới (World Health Organization) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rau loại thực phẩm thiếu bữa ăn hàng ngày người khắp hành tinh Đặc biệt lương thực loại thức ăn giàu đạm đảm bảo nhu cầu rau xanh lại gia tăng nhân tố tích cực cân dinh dưỡng kéo dài tuổi thọ Rau cung cấp cho thể người chất dinh dưỡng quan trọng loại vitamin, muối khoáng, axit hữu cơ, hợp chất thơm, protein, lipit, chất xơ, vv Bên cạnh rau có giá trị kinh tế cao góp phần chuyển đổi cấu trồng, phát huy mạnh tăng thu nhập cho người dân nhiều địa phương nước Ngành sản xuất rau góp phần sử dụng lao động hợp lý, mở rộng ngành nghề, giải công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi,…thúc đẩy ngành khác nông nghiệp phát triển cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến Cải bắp (Brassica oleracea var.) loại rau ăn có giá trị dinh dưỡng cao dễ chế biến nên ưa chuộng trồng phổ biến giới Đa số giống cải bắp ưa thời tiết ôn đới lạnh, có thời gian gieo trồng khơng dài, cho suất sản lượng cao Chính thế, cải bắp dần trở thành trồng chủ lực cấu trồng vụ đông nước Huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai có điều kiện đất đai, khí hậu ơn đới mát mẻ thích hợp trồng loại rau củ trái vụ mang lại giá trị kinh tế cao vượt trội Trong năm gần đây, người dân địa phương trồng nhiều chủng loại rau cải bắp đặc biệt giống cải bắp KK - cross vụ Xuân Hè Trong trình canh tác, người dân tiếp cận phương thức canh tác giống nên chưa có biện pháp kĩ thuật tối ưu để nâng cao suất loại cải bắp Phần lớn người dân gieo trồng mật độ khơng thích hợp, sử dụng liều lượng phân N:P:K (5:10:3) chưa hợp lí dẫn tới lãng phí đất đai, thiệt hại kinh tế khả sinh trưởng kém, sâu bệnh nhiều, suất sản lượng không đạt mong muốn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 46 M4P4 (40,3 gam); M3P4 (42,4 gam), M3P2 (46,2 gam), M1P2 (47,9 gam) cơng thức lại có khối lượng thân mức trung bình (51,8-68,5 gam) 3.1.7 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp Màu sắc phấn sáp tiêu chất lượng phụ thuộc vào đặc điểm giống Phấn sáp tiêu giúp phân nhóm giống cải bắp (nhiều, ít, trung bình) Đặc biệt phấn sáp thể khả chịu hạn giống Giống có phấn sáp cần ý tưới nước giúp sinh trưởng tốt Qua theo dõi đánh giá nhận thấy cơng thức cải bắp có màu xanh nhạt, phấn sáp trung bình Bảng 3.7 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp Màu sắc Số (lá) P1 Xanh nhạt 13,5 Elip ngang Trung bình P2 Xanh nhạt 11,6 Elip ngang Trung bình P3 Xanh nhạt 10,3 Elip ngang Trung bình P4 Xanh nhạt 13,3 Elip ngang Trung bình P1 Xanh nhạt 8,1 Elip ngang Trung bình P2 Xanh nhạt 10,5 Elip ngang Trung bình P3 Xanh nhạt 7,5 Elip ngang Trung bình P4 Xanh nhạt 7,7 Elip ngang Trung bình P1 Xanh nhạt 9,2 Elip ngang Trung bình P2 Xanh nhạt 5,1 Elip ngang Trung bình P3 Xanh nhạt 7,7 Elip ngang Trung bình P4 Xanh nhạt 10,4 Elip ngang Trung bình P1 Xanh nhạt 10,5 Elip ngang Trung bình P2 Xanh nhạt 10,8 Elip ngang Trung bình P3 Xanh nhạt 11,5 Elip ngang Trung bình P4 Xanh nhạt 12,1 Elip ngang Trung bình CT M1 Hình dạng Phấn sáp M2 M3 M4 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 47 Số lượng giống trước thu hoạch thể số quang hợp cung cấp dinh dưỡng nuôi bắp thể đặc trưng giống Số ngồi cơng thức trước thu hoạch dao động từ 5,1-13,5 Trong đó, cơng thức M1P1 có số ngồi cao 13,5 lá, sau cơng thức M1P4 có số ngồi 13,3 Cơng thức đối chứng (M3P1) có số ngồi đạt 9,2 Cơng thức M3P3, M2P3, M2P4 có số ngồi 7,5-7,7 Các có hình Elip ngang đặc trưng giống 3.1.8 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp bắp Bắp phận sử dụng cải bắp Mỗi giống cải bắp có đặc trưng hình thái bắp riêng Hình thái bắp đánh giá qua khối lượng bắp, số hình dạng, độ chặt bắp Khối lượng bắp chịu ảnh hưởng lớn thời vụ gieo trồng Các giống gieo trồng vụ Xn Hè nhìn chung có khối lượng bắp nhỏ so với gieo trồng vụ Đông Xuân Khi nghiên cứu đặc điểm hình thái bắp số giống cải bắp trồng SaPa hai vụ Đông Xuân Xuân Hè, tác giả Nguyễn Thu Phương (2014) kết luận sau: Ở vụ Đông Xuân, khối lượng bắp biến động từ 1,21-1,76 kg Trong giống Kinh phong có khối lượng bắp thấp (1,21 kg) thấp đối chứng Cải bắp Sapa (1,34 kg) 0,13 kg Giống New Star cross giống có khối lượng bắp cao (1,76 kg) cao đối chứng 0,42 kg Các giống lại có khối lượng bắp biến động từ 1,40-1,45 kg Ở vụ Xuân Hè, khối lượng bắp giống cải bắp thí nghiệm có khác giống biến động từ 0,75-1,85 kg Trong giống Kinh phong có khối lượng bắp thấp (0,75 kg) thấp đối chứng Cải bắp Sapa (1,22 kg) 0,47 kg Giống Grand KK - cross giống có khối lượng bắp cao (1,85 kg) cao đối chứng 0,63 kg Các giống lại biến động 1,18-1,31 kg Chỉ số hình dạng bắp giống cải bắp thí nghiệm khác Ở vụ Đơng Xn, số hình dạng bắp giống dao động 0,66-1,03 Ở vụ Xuân Hè số hình dạng giống dao động từ 0,72-1,03 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 48 Đánh giá ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3) tới hình thái cải bắp thu bảng số liệu sau: Bảng 3.8 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)tới hình thái cải bắp bắp Khối lượng CT Khối lượng bắp/ Khối bắp (kg) lượng Chỉ số hình H (cm) D (cm) H/D) (%) M1 dạng (I = P1 1,34 67,80 14,60 19,00 0,77 P2 1,30 66,70 15,60 15,20 1,03 P3 1,40 72,20 11,60 19,30 0,60 P4 1,45 71,80 13,80 17,20 0,80 P1 1,21 61,16 14,60 14,50 1,01 P2 1,45 70,50 12,80 17,90 0,72 P3 1,81 79,37 12,50 15,70 0,80 P4 1,78 64,80 12,50 17,30 0,72 P1 1,25 68,30 14,10 18,30 0,77 P2 1,35 70,70 13,00 12,60 1,03 P3 1,85 84,30 14,60 18,40 0,79 P4 1,76 83,32 14,30 17,40 0,82 P1 1,18 62,20 13,50 15,10 0,89 P2 1,31 76,80 15,30 16,70 0,92 P3 1,50 72,50 13,90 15,90 0,87 P4 1,55 75,50 12,40 20,40 0,61 M2 M3 M4 Khối lượng bắp rau cải bắp trồng với mật độ lượng phân bón lót khác dao động từ 1,18-1,85 kg/bắp Cùng mật độ trồng, lượng phân bón lót sử dụng khác có ảnh hưởng tới khối lượng cải bắp thu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 49 hoạch Ở mật độ M1 (40 x 40 cm), không sử dụng phân N:P:K (5:10:3)bón lót (M1P1) khối lượng bắp 1,34 kg/bắp (đạt 67,8% ), sử dụng 400 kg N:P:K (5:10:3)bón lót (M1P2) có khối lượng bắp trung bình đạt 1,30 kg/bắp (66,7%), lượng N:P:K (5:10:3)bón lót tăng dần, khối lượng bắp cải bắp tăng dần Cơng thức M1P3 (bón lót 600 kg NPK) khối lượng bắp 1,40 kg/bắp (72,20%), M1P4 (bón lót 800 kg NPK) khối lượng bắp 1,45 kg/bắp (71,80%) Khi giữ nguyên lượng phân N:P:K (5:10:3)bón lót tăng dần mật độ trồng rau cải bắp có ảnh hưởng tới khả sinh trưởng phát triển cải bắp khối lượng bắp cuối thu Cụ thể: Cơng thức khơng bón phân trồng với mật độ 40 x 40 cm (M1P1) khối lượng bắp 1,34 kg/bắp (chiếm 67,8% sinh khối cây), mật độ M2 (50 x 40 cm) không bón lót (M2P1), khối lượng bắp đạt 1,21 kg/bắp (thấp M1P1 0,13 kg/bắp) Tóm lại, mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)bón lót có ảnh hưởng tới khối lượng bắp cải bắp thu hoạch Khi lượng phân bón tăng, mật độ trồng thưa, cải bắp có khối lượng thương phẩm cao so với mật độ trồng cao lượng phân bón lót Tuy nhiên, mật độ thưa làm lãng phí lượng phân bobs đất canh tác Điều cần cân đối mật độ trồng lượng phân bón cho đạt hiệu suất quần thể cao Chỉ số hình dạng: Theo dõi, đánh giá kích thước đường kính chiều cao cải bắp cho thấy số hình dạng bắp dao động khoảng 0,60-1,03 thuộc loại cải bắp dẹt đặc trưng giống 3.2 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)đến mật độ sâu bệnh hại tỷ lệ bị bệnh cải bắp KK- Cross Trong trình sinh trưởng, cải bắp thường bị nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả sinh trưởng làm giảm suất bắp Theo dõi thành phần mức độ xuất loại sâu bệnh hại giống cải bắp thí nghiệm, theo dõi tỷ lệ sâu bệnh hại theo phương pháp đánh giá Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề (1998) đánh giá cho điểm theo quy phạm khảo Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 50 nghiệm giống cải bắp 10TCN 469-2001 Chúng thấy thành phần mức độ xuất đối tượng sâu bệnh hại sau: Bảng 3.9 Ảnh hưởng mật độ lượng phân N:P:K (5:10:3)đến mật độ sâu M1 M2 M3 M4 bệnh hại tỷ lệ bị bệnh cải bắp KK- Cross Sâu hại (con/cây) Bệnh hại (%) Công thức Sâu xám Rệp Bọ nhảy Thối nhũn Đốm 1,5 3,5 9,4 3,5 5,3 P1 2,1 3,2 8,4 3,8 P2 0,5 4,3 7,3 2,5 3,6 P3 0,3 1,4 6,8 4,3 5,2 P4 1,8 2,1 7,8 2,7 5,8 P1 1,5 1,7 5,7 2,4 5,5 P2 1,6 2,1 5,1 3,6 6,2 P3 2,5 1,5 4,0 3,2 6,4 P4 2,1 0,9 6,5 2,7 5,3 P1 0,6 1,9 6,7 5,3 5,7 P2 1,7 1,2 4,8 4,6 6,2 P3 2,4 2,1 6,2 3,6 4,8 P4 0,4 1,9 8,6 4,2 5,1 P1 2,1 2,1 5,8 1,7 4,8 P2 0,7 3,2 7,3 2,6 4,5 P3 1,2 4,2 3,8 6,3 P4 - Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linne): đối tượng phát sinh sớm gây hại từ giai đoạn bắt đầu trải Sâu tơ (Plutella xylostella): phát sinh muộn so với sâu xanh sâu khoang, gây hại từ sau bắp tập trung Qua theo dõi thấy công thức thí nghiệm bị sâu ăn gây hại mức trung bình (0,3-2,4 con/cây) - Rệp rau (Brevicoryne brassicae Linnacus): xuất xuất giai đoạn trải kéo dài rải rác đến tận thu hoạch Qua theo dõi thấy công thức bị nhiễm nhẹ rệp từ 1,2-4,3 con/cây (điểm 2) - Bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) :Thường ẩn vào nơi râm mát, mặt gần mặt đất trời nắng, có khả nhảy xa bay nhanh, thường bò lên mặt ăn phá vào lúc sáng sớm chiều tối, cắn lủng cải thành lổ đặn khắp mặt dễ nhận diện, làm bị vàng rụng Mật độ bỏ nhảy xuất dao động từ 4,0- 9,4 con/cây Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 51 - Bệnh thối nhũn cải bắp (Erwinia carotovora Holland) xuất giai đoạn thu hoạch Qua theo dõi thấy công thức trồng mật độ thưa có sử dụng phân N:P:K (5:10:3)bón lót so với cơng thức trồng mau khơng sử dụng phân bón lót NPK Nhìn chung bệnh thối nhũn bệnh gây ảnh hưởng lớn đến suất cải bắp, nhiên thí nghiệm bệnh xuất muộn giai đoạn thu hoạch nên không ảnh hưởng nhiều đến suất - Bệnh đốm (đốm vòng – Cercospora sp): Nấm gây bệnh loại bán ký sinh, xâm nhập vào qua vết thương trầy xước qua vết hại côn trùng Nấm tồn tàn dư bệnh hạt giống dạng sợi nấm bào tử phân sinh Bào tử phân sinh lan truyền nhờ gió, nước mưa, nước tưới, côn trùng, dụng cụ người qua q trình chăm sóc Tỷ lệ bị bệnh dao động từ 3,6-6,4% Trong đó, cơng thức M1P3 có tỷ lệ bị hại thấp 3,6% cơng thức M2P4 có tỷ lệ hại cao (6,4%) 3.3 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)đến yếu tố cấu thành suất, suất chất lượng cải bắp KK- Cross 3.3.1 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)đến yếu tố cấu thành suất, suất cải bắp KK- Cross Năng suất trồng kết cuối mà người sản xuất nông nghiệp hướng tới, suất thước đo sinh trưởng giống trồng điều kiện cụ thể Năng suất trồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giống, thời vụ, điều kiện ngoại cảnh, chế độ chăm sóc Trong yếu tố giống yếu tố quan trọng định đến suất trồng người trồng trọt cần phải biết chọn giống tốt phù hợp trồng thời vụ cho suất đạt cao Năng suất cải bắp cấu thành yếu tố: khối lượng trung bình bắp, tỷ lệ bắp mật độ đơn vị diện tích Đánh giá ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân N:P:K (5:10:3)bón lót đến suất lý thuyết suất thực thu cải bắp trồng SaPa sau: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 52 Bảng 3.10 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng N:P:K (5:10:3)đến yếu tố cấu thành suất suất cải bắp KK- Cross Năng suất cá thể NSLT NSTT Công thức (kg/bắp) (tấn/ha) (Tấn/ha) abcd 1,34 62,50 31,52a P1 1,30abc 65,50 45,47m P2 M1 1,40bcde 63,35 45,40km P3 1,45cde 64,75 47,80l P4 1,21ab 59,00 32,70b P1 1,45cde 60,50 48,35l P2 M2 1,81g 81,25 53,52p P3 1,78g 83,75 53,88p P4 1,25ab 55,35 43,56j P1 1,35abcd 60,75 44,66k P2 M3 1,85g 71,50 40,86h P3 1,76g 72,98 42,77j P4 1,18a 42,70 34,51c P1 1,31abcd 61,60 35,57d P2 M4 1,50de 67,50 37,16e P3 1,55e 70,63 38,49g P4
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5103 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK cross vụ xuân hè tại xã sa pả, huyện sa pa, tỉnh lào ca , Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5103 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK cross vụ xuân hè tại xã sa pả, huyện sa pa, tỉnh lào ca

Từ khóa liên quan