Quyet dinh ban hanh noi quy lao dong hoan thanh

1 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:22

Tên đơn vị: CƠNG TY CP DV-TM-ĐT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỄN THÔNG HỢP THÀNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 14 /HT-VT Tp.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP DV-TM-ĐT-VT HỢP THÀNH V/v: Ban hành nội quy lao động Căn luật lao động ngày 23/06/1994, Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002 Căn Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật Lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 Chính phủ Căn Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật lao động trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 Chính phủ Căn giấy phép kinh doanh số: 4103002474 Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 07 năm 2004; Căn vào tình hình phát triển Công ty ngày lớn mạnh để Công ty vào hoạt động cách có nề nếp; QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo định bảng Nội quy Lao động đơn vị Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động, quy định trước trái với định bãi bỏ Điều Các Ơng (Bà), Trưởng (Phó), Phòng (Ban) người lao động đơn vị chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) - Như điều 3; - Phòng Lao động TBXH-Q10; - Lưu đơn vị Phan Thị Phương Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet dinh ban hanh noi quy lao dong hoan thanh , Quyet dinh ban hanh noi quy lao dong hoan thanh

Từ khóa liên quan