Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý

109 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:19

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đề tài Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý trình bày về cơ sở lí luận và thực tiễn của thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, thực trạng phát triển thương hiệu gạo tám xoan hải hậu sau khi cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan hải hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL            Lời cảm ơn          Để hồn thành đề tài nghiên cứu này, tơi đã nhận được sự giúp đỡ  q   báu từ Nhà trường, các thầy cơ giáo, cùng các anh chị và các bạn của tơi. Nhân   đây, tơi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:            ­ Học viện Tài Chính, Khoa Quản trị Kinh Doanh: là nơi tơi đang theo  học và là nơi đã tạo điều kiện cho tơi được thực hiện và hồn thành đề  tài   này.          ­ Tới Các Thầy Cơ trong Khoa Quản trị Kinh Doanh – những người đã  động viên, khích lệ  và ln tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ  tơi thực hiện và  hồn thành đề tài.            ­ Tới Ths. Nguyễn Văn Ga – Viện Thổ nhưỡng Nơng hóa, Viện Khoa   học nơng nghiệp, Bộ  Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn Việt Nam, người  đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ  tơi trong q trình tiếp cận với “Chỉ  dẫn địa lý” và thu thập tài liệu           ­ Tơi đặc biệt trân trọng cảm ơn cơ giáo Đỗ Thị Nâng ­ giảng viên Bộ  mơn Quản lí kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính­ người đã  trực tiếp hướng dẫn và ln động viên tơi, cho dù đây là lần đầu tiên tơi tiếp  cận với Nghiên cứu khoa học với rất nhiều bỡ ngỡ và lúng túng           ­ Tới tập thể lớp CQ50/32.01  ln ủng hộ tơi thực hiện và hồn thành  đề tài.        Mặc dù tơi đã cố gắng hồn thiện Đề tài Nghiên cứu khoa học này bằng  tất cả sự  nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên khơng tránh khỏi những  thiếu sót, tơi rất mong nhận được sự đóng góp q báu của q thầy cơ        Tơi xin chân thành cảm ơn, và kính chúc q thầy cơ thật nhiều sức khỏe  và thành cơng trong sự nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn!        Vũ Thị Thúy Phương Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL     MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VII KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 1.1 NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ .4 1.1.1. Khái niệm Thương hiệu và giá trị Thương hiệu .4 1.1.2. Sự khác biệt giữa thương hiệu và các thuật ngữ khác .6 1.1.3. Các yếu tố cấu thành thương hiệu  1.1.3.1 Tên nhãn hiệu 1.1.3.2 Logo 10 1.1.3.3 Cá tính nhãn hiệu 12 1.1.3.4 Slogan (Khẩu hiệu) 15 1.1.3.5 Đoạn nhạc 17 1.1.3.6 Bao bì 18 1.1.4. Vai  trò của thương hiệu 20 1.1.4.1 Đối với doanh nghiệp 20 1.1.4.2 Đối với người tiêu dùng (khách hàng) 23 1.2 NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 26 1.2.1.1 Sự đời khái niệm CDĐL 26 1.2.1.2 Khái niệm CDĐL Hiệp định TRIPS 27 1.2.1.3 Khái niệm CDĐL TGXX văn pháp luật Việt Nam .30 1.2.2. Vai trò của bảo hộ CDĐL đối với nơng sản 31 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN THÔNG QUA BẢO HỘ CDĐL TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 33 1.3.1.  Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở một số nước trên thế giới với việc nâng cao giá trị thương hiệu của  nơng sản hàng hóa .33 1.3.1.1 Tại nước Châu Âu 33 1.3.1.2 Một số nước Châu Á 35 1.3.2.1 Bảo hộ CDĐL với việc xây dựng nâng cao giá trị cho thương hiệu .40 nông sản Việt Nam 40 1.3.2.2 Một số nông sản bảo hộ CDĐL Việt Nam 41 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GẠO TÁM XOAN .48  2.1.1. Tính đặc thù của lúa Tám xoan Hải Hậu 49 2.2.4. Đăng ký bảo hộ CDĐL cho gạo tám xoan Hải Hậu  .55 2.2.HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ, KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU SAU KHI ĐƯỢC CẤP BẢO HỘ CDĐL 57 2.2.1.Cơ quan quản lí, khai thác và phát triển thương hiệu CDĐL 57 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL 2.2.1.1 Mơ hình quản lí CDĐL gạo Tám xoan Hải Hậu 57 2.2.1.2 Tổng quan Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu 59 2.2.2.1.Quản lí khâu sản xuất gạo tám xoan đạt tiêu chuẩn 60 CHƯƠNG III 79 GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU SAU CẤP BẢO HỘ CDĐL 79 3.1 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CDĐL GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU 79 3.1.1. Về thuận lợi 79 3.1.1.1 Thuận lợi điều kiện sản xuất 79 3.1.1.2 Thuận lợi chất lượng sản phẩm .80 3.1.1.3 Thuận lợi mặt pháp lí 80 3.1.2. Về những khó khăn gặp phải 81 3.1.2.1 Khó khăn trình sản xuất 81 (NGUỒN: ĐIỀU TRA CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NAM ĐỊNH, 2012) 86 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU .86 3.3.1. Giải pháp từ phía người sản xuất 87 3.3.2. Giải pháp trong vấn đề quản lí, khai thác thương hiệu CDĐL của Hiệp hội gạo Tám xoan Hải  Hậu 88 3.3.2.1 Về phía ban lãnh đạo 89 3.2.2.2 Vấn đề huy động vốn, thu hút đầu tư 89 3.2.2.3 Giải pháp Ban, Tổ khác thuộc Hiệp hội 90 3.2.2.4 Giải pháp lâu dài Hiệp hội gạo Tám xoan 91 3.3.3. Giải pháp Marketing nhằm phát triển thương hiệu CDĐL gạo tám xoan Hải Hậu .92 3.3.3.1 Về công tác marketing, nghiên cứu thị trường 92 3.3.3.2 Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm .93 3.3.3.3 Về công tác xúc tiến thương mại công tác thị trường .93 3.3.3.4 Xây dựng Nhà máy chế biến gạo Tám xoan mang CDĐL cho 94 toàn địa bàn huyện Hải Hậu .94 KẾT LUẬN 96 3. Trang web của Tổng cục Thống kê 101 http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 .101 4. Website của Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. http://www.haihau.vn/default.aspx?tabid=45 101 102 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL                                   Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL                  Danh mục chữ viết tắt                       CDĐL:      Chỉ dẫn địa lý           TGXX:      Tên gọi xuất xứ KH&CN:   Khoa học và cơng nghệ            Danh mục bảng số liệu, sơ đồ, hình vẽ    Hình 1: Một số logo của các thương hiệu nổi tiếng             Hình 2: Hình ảnh logo gạo tám xoan             Hình 3: Hình ảnh bao bì gạo Tám xoan mang CDĐL Hải Hậu               Bảng 1: Bảng xếp hạng 10 thương hiệu trị giá nhất thế  giới năm  2013              Bảng 2: Kết quả sản xuất lúa Tám xoan so với các loại lúa khác của  180 hộ nơng dân xã Hải Tồn              Bảng 3: Hiệu quả  sản xuất lúa Tám xoan của các hộ  nơng dân khi  tham gia và khơng tham gia Hiệp hội gạo Tám xoan Hải Hậu            Bảng 4: Chỉ tiêu đánh giá về sức tiêu thụ và tính cạnh tranh của gạo  tám xoan so với các loại gạo khác             Biểu đồ 1: Cơ cấu thị trường tiêu thụ gạo tám xoan Hải Hậu             Sơ đồ 1: Mơ hình quản lí CDĐL gạo Tám xoan Hải Hậu              Sơ đồ 2: Kênh tiêu thụ gạo tám xoan Hải Hậu    Vũ Thị Thúy Phương – CQ50/32.01 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL   Vũ Thị Thúy Phương – CQ50/32.01 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL                                      Mở đầu I.Tính cấp thiết của đề tài     Sản xuất lúa gạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế  nơng nghiệp và nơng thơn Việt Nam. Cùng với cơ chế mở cửa thị trường, cải   tiến mọi mặt trong lĩnh vực nơng nghiệp, nước ta đã đáp ứng về  cơ bản nhu   cầu lương thực trong nước và trở  thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu   thế giới. Đây thực sự là một kết quả đáng khích lệ đối với nền sản xuất nơng   nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, sự  xuất hiện những nhu cầu mới về  gạo cao  cấp   thị  trường trong nước và yêu cầu với gạo chất lượng cao đã đặt ra   những thức mới cho sản xuất lúa gạo Việt Nam, tăng khả  năng cạnh tranh   quốc tế      Hải Hậu là một huyện ven biển của Nam Định, với những điều kiện về  địa lí, thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc canh tác cây lúa nước, đặc biệt là lúa  Tám xoan đặc sản. Việc sản xuất lúa Tám xoan đã trở  thành nét đặc trưng   mang tính truyền thống về văn hóa, tinh thần của người dân huyện Hải Hậu.  Trên cơ  sở  thực tiễn  đòi hỏi, ngay từ  những năm 2003 – 2004, Sở  Nơng  nghiệp và phát triển nơng thơn tỉnh Nam Định kết hợp với Viện Khoa học kĩ   thuật nơng nghiệp xúc tiến xây dựng thương hiệu cho gạo Tám xoan Hải   Hậu. Đến tháng 5 năm 2007, gạo Tám xoan Hải Hậu chính thức được Cục Sở  hữu trí tuệ ­ Bộ Khoa học cơng nghệ cấp giấy chứng nhận: Thương hiệu Chỉ  dẫn địa lý (CDĐL) “gạo Tám xoan Hải Hậu”. Đây là thương hiệu cao nhất   về hàng nơng sản, niềm vui như vỡ òa đã đến với người dân Hải Hậu        Thực tiễn cho thấy, từ sau khi được cấp giấy chứng nhận thương hiệu   CDĐL, do tình trạng cạnh tranh khốc liệt trên một thị  trường lúa gạo đầy   biến động, gạo tám xoan Hải Hậu đã khơng phát huy được hết những thế  mạnh của một thương hiệu mang CDĐL và đang gặp rất nhiều khó khăn   Việc xây dựng thương hiệu chưa đủ mạnh, chưa đủ uy tín, khơng ổn định về  chất lượng và sản lượng, chưa thu hút được người tiêu dùng. Thêm vào đó,  trên thị  trường, để  chạy theo lợi nhuận, nhiều chủ  doanh nghiệp, chủ cơ sở  kinh doanh bn bán lúa gạo đã trộn lẫn với tỉ  lệ  lớn gạo khác, chất lượng  kém làm cho chất lượng gạo Tám xoan khơng còn ngun vẹn. Phải kể  đến  nữa là tâm lí “sính ngoại” của các bà nội trợ  với xu hướng chọn mua những    1 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL loại gạo cao cấp có gắn mác nước ngồi như  gạo thơm Thái, thơm Mĩ, gạo  Nhật,  mà bỏ  qn đi những thương hiệu gạo truyền thống của Việt Nam   Điều đó khiến cho giá trị  thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu dường như  khơng được gia tăng mà đang ngày một phai mờ  trong tâm lí mua hàng của  một số lượng lớn người tiêu dùng Việt Nam. Nhận định được vấn đề đó, câu  hỏi đặt ra là sau khi đã có CDĐL cho gạo Tám xoan Hải Hậu thì thương hiệu  của gạo có được nâng cao hay khơng? Và làm thế  nào để  nâng cao giá trị  thương hiệu của gạo Tám xoan sau khi đã xác lập thành cơng CDĐL?      Xuất phát từ những u cầu của thực tiễn, vì tầm quan trọng của vấn đề  này mà tơi lựa chọn nghiên cứu đề  tài: “Giải pháp nâng cao giá trị thương  hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu sau khi được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý”, nhằm  nghiên cứu một số  vấn đề  lí luận và thực tiễn q trình xây dựng và phát  triển thương hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu để  trên cơ  sở  đó, tìm ra một số  giải pháp hợp lí, nhằm nâng cao giá trị  của thương hiệu trên thị  trường lúa   gạo cạnh tranh đầy khốc liệt trong nước hiện nay, góp phần tích cực vào q  trình xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam xuất khẩu trên thị trường thế giới.  II. Mục đích nghiên cứu       ­ Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về Thương hiệu, về CDĐL   và vai trò của CDĐL trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa       ­ Nghiên cứu q trình xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Tám xoan  Hải Hậu từ  sau khi đã có CDĐL, tập trung làm rõ những khó khăn mà sản   phẩm đang gặp phải trên mọi phương diện        ­ Đề  xuất những giải pháp cần thiết nhằm nâng cao giá trị  của thương   hiệu CDĐL gạo Tám xoan, từ đó tạo nên một thương hiệu gạo mạnh trên thị  trường III. Đối tượng nghiên cứu      ­ Lí luận về Thương hiệu, chỉ dẫn địa lí, xây dựng và quản trị thương  hiệu  2 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL          ­ Thực trạng sản xuất gạo tám xoan Hải Hậu, q trình xây dựng nên  thương hiệu chỉ  dẫn địa lí gạo tám xoan Hải Hậu. Những ngun nhân dẫn  đến khó khăn mà thương hiệu gặp phải.  IV. Phạm vi nghiên cứu      ­ Về khơng gian: Địa bàn huyện Hải Hậu với truyền thống sản xuất gạo   đặc sản Tám xoan      ­ Về thời gian: Đề tài chọn thời gian trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi   bắt đầu xây dựng thương hiệu rồi phát triển nó VI. Phương pháp nghiên cứu     Để thực hiện nghiên cứu đề tài, chúng tơi sử dụng các phương pháp  nghiên cứu sau:       ­ Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử      ­ Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp kết hợp với phương pháp  nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu từ các nguồn khác nhau      ­ Phương pháp so sánh, so sánh gạo Tám xoan với các loại gạo khác      ­ Phương pháp phân tích tổng hợp, suy luận logic, diễn giải, quy nạp      ­ Phương pháp thống kê, kết hợp nghiên cứu lí thuyết với thực tiễn  những thành quả đã đạt được trong việc xây dựng và pháp triển thương  hiệu CDĐL gạo Tám xoan Hải Hậu     Ngồi ra, trong đề tài này, chúng tơi còn tham khảo ý kiến các chun gia  và kế thừa các kết quả đã nghiên cứu qua các bài báo, tạp chí, các văn bản  pháp luật, các bài nghiên cứu  nhằm làm rõ hơn vấn đề cần nghiên cứu.  VII. Kết cấu đề tài      ­ Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn về Thương hiệu và Chỉ dẫn địa lý  3 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL          Các hội viên phải tăng cường số  lượng lao động trong q trình cấy,  chăm sóc và thu hoạch sao cho đúng thời kì chăm sóc, đúng thời vụ cấy và thu  hoạch        Trong q trình thu hoạch, các hội viên khơng được vì lợi ích cá nhân, mà   pha trộn các loại lúa tám khác có hình dạng giống với lúa Tám xoan để  cung  cấp cho Hiệp hội gắn mác CDĐL gạo Tám xoan Hải Hậu.          Các Hội viên cần đảm bảo số  lượng thóc cung  ứng cho Hiệp hội gạo   Tám xoan Hải Hậu, tránh tình trạng dự  trữ  để  bán cho các tác nhân khác vì   mục đích lợi nhuận.   3.3.2. Giải pháp trong vấn đề quản lí, khai thác thương hiệu CDĐL của  Hiệp hội gạo Tám xoan Hải Hậu           Tất cả những mặt làm được và những mặt hạn chế  của ban lãnh đạo   Hiệp hội trong chỉ  đạo, quản lý sản xuất, chế  biến thương mại đã khẳng  định năng lực lãnh đạo còn chưa tốt trong q trình điều hành, quản lý và phát  triển Hiệp hội. Để  Hiệp hội ngày càng phát triển, lấy lại được lòng tin của  các thành viên ban chấp hành và tồn thể  các hội viên đòi hỏi phải có những  điều chỉnh trong cơ  chế  quản lý, điều hành của ban lãnh đạo. Để  làm được  điều này, bên cạnh phát huy nội lực của các thành viên là vấn đề tiên quyết,  Hiệp hội cũng rất cần sự  giúp đỡ  của các tổ  chức, ban ngành có liên quan.  Nhất là từ phía chính quyền địa phương, trong vai trò hỗ trợ và giám sát Hiệp  hội          Chính vì vậy, giải pháp trước mắt, để  phát huy vai trò là một tổ  chức   của những người sản xuất, chế biến và thương mại; một tổ chức tập thể đại   diện cho quyền lợi của người nơng dân, Hiệp hội cần có chính sách điều    88 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL chỉnh trong tổ  chức, giám sát các hoạt động sản xuất, chế  biến và thương   mại bằng những kế hoạch hành động cụ thể cho tất cả các bộ phận. Cụ thể: 3.3.2.1. Về phía ban lãnh đạo             Trước mắt, cần điều chỉnh cơ  chế  quản lý, điều hành của ban lãnh  đạo. Các thành viên trong Ban lãnh đạo cần nhiệt tình hơn nữa trong việc tư  vấn, chỉ  đạo, động viên, giám sát các hội viên thực hiện các giai đoạn sản   xuất, thu hoạch, thu mua sản phẩm. Thêm vào đó, thường xun đơn đốc,  kiểm tra cơng việc của các tổ, các phòng ban trong Hiệp hội. Đặc biệt là cần  giám sát và phát huy vai trò chỉ  đạo của các chi hội trưởng, tạo nên những   mối quan hệ  ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm của họ  với ban lãnh đạo  thơng qua việc trả lương hay để họ tham gia góp vốn vào hoạt động sản xuất  kinh doanh của Hiệp hội. Điều này sẽ  góp phần nâng cao chất lượng sản   phẩm và gắn chặt mối quan hệ  quyền lợi và nghĩa vụ  của các hội viên với  Hiệp hội.             Để  làm được các điều trên, bên cạnh phát huy nội lực của các thành  viên trong Ban lãnh đạo là vấn đề  tiên quyết, Hiệp hội cũng rất cần sự  giúp  đỡ  của các tổ  chức, ban ngành có liên quan. Nhất là từ  phía chính quyền địa  phương, trong vai trò hỗ trợ và giám sát Hiệp hội 3.2.2.2. Vấn đề huy động vốn, thu hút đầu tư           Vốn ln là một trở ngại lớn của Hiệp hội. Phải có vốn, có nguồn đầu  tư   ổn định thì Hiệp hội mới có thể  mở  rộng quy mơ sản xuất và xúc tiến  thương mại. Hiệp hội cần thu hút vốn đóng góp của các tổ  chức, cá nhân   trong và ngồi Hiệp hội.        ­ Trong Hiệp hội, cần huy động các thành viên Ban giám sát, các chi hội   trưởng, các thành viên tổ  xúc tiến thương mại hay tổ  chế biến tham gia góp    89 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Như thế vừa ràng buộc được họ  có  trách nhiệm hơn trong các cơng việc chung của Hiệp hội, vừa tạo ra một mơi  trường sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cho mọi thành viên       ­ Bên ngồi Hiệp hội, Hiệp hội cần củng cố hơn nữa mối quan hệ thương   mại với Cơng ty lương thực miền Bắc (đầu ra chủ  yếu của sản phẩm gạo   Tám xoan mang CDĐL). Đồng thời huy động các nguồn vốn đầu tư  từ  các  cơng ty, tổ  chức trong địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là xây dựng những khung   pháp lí minh bạch rõ ràng hơn trong vấn đề  vay vốn là sử  dụng nguồn vốn   một cách hiệu quả 3.2.2.3. Giải pháp đối với các Ban, các Tổ khác thuộc Hiệp hội              ­  Để  đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu kỹ  thuật, đảm bảo chất   lượng sản phẩm Hiệp hội phải có đội ngũ giám sát đến tận cơ  sở, theo dõi  tất cả  các hộ  thực hiện việc tn thủ  các quy trình kỹ  thuật. Mà cụ  thể  là   thơng qua các thành viên Ban kiểm sốt, các Chi hội trưởng. Các thành viên  này cần tham gia góp vốn vào việc kinh doanh của Hiệp hội, qua đó, tạo nên  động lực để họ thực hiện tốt hơn những cơng việc của mình       ­ Tăng thêm quyền lợi và nghĩa vụ cho Ban kiểm sốt: giám sát hoạt động  thực hiện định mức của các đội sản xuất, kiểm sốt vấn đề  tài chính, tham  gia vào việc ra quyết định chế biến, thương mại cũng như giám sát hoạt động  của Ban lãnh đạo. Từ đó, đánh giá tồn bộ các hoạt động sản xuất, chế biến  và thương mại của Hiệp hội       ­ Tổ giống:  cần thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật trong q trình sản   xuất giống từ  việc chăm sóc, phòng trừ  sâu bệnh đến chế  độ  thuỷ  lợi, tưới  tiêu cho lúa giống tám xoan. Sau khi thu hoạch cần sấy, bảo quản tốt để chất  lượng giống được đảm bảo, nhất là khi gặp thời tiết xấu. Từ  đó, cung cấp   90 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL giống chất lượng cao cho tồn Hiệp hội, điều này  ảnh hưởng đến kết quả  sản xuất kinh doanh của tồn Hiệp hội. Sau đó, có thể cung cấp giống cho các   hộ  ngồi Hiệp hội, mang lại nguồn thu cho Hiệp hội và chính bản thân các   thành viên của tổ giống       ­ Tổ  chế biến và thương mại: cần chủ động được đầu vào phục vụ  cho  q trình chế  biến. Trước mắt là tạo niềm tin cho nơng dân,  ổn định giá cả,  đề  ra mức giá thu mua vượt trội cho sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn mang  CDĐL của người dân, tránh những biến động trên thị  trường về  giá cả   ảnh  hưởng tới lượng cung  ứng thóc. Từ  đó tạo nên những cơ  chế  ràng buộc về  lợi ích và tránh nhiệm của các bên trong chuỗi giá trị đối với ngành hàng gạo  tám xoan thương hiệu CDĐL. Bên cạnh đó, trước mỗi thời vụ, tổ  chế  biến   phải lập kế hoạch thương mại trình lên ban thường vụ và thơng qua ban lãnh  đạo Hiệp hội, truyền đạt đến các hội viên, làm căn cứ  xây dựng kế  hoạch   sản xuất sao cho đạt hiệu quả  cao nhất. Thực hiện thành cơng khâu tổ  chức   thương mại để  hoạch tốn có lãi. Qua đó củng cố  lòng tin đối với các hội   viên, khích lệ họ tham gia sản xuất và góp vốn để mở rộng quy mơ sản xuất,   mở  rộng các cơ  sở  chế  biến thành viên và thực hiện chiến lược xúc tiến  thương mại lớn trong mùa vụ tiếp theo.  3.2.2.4. Giải pháp về lâu dài của Hiệp hội gạo Tám xoan       Về lâu dài, Hiệp hội cần chuyển từ đơn vị kinh doanh thương hiệu CDĐL  gạo Tám xoan Hải Hậu sang vai trò quản lý là chính. Hiệp hội với hệ thống   các cụm chế biến cần được hình thành, các cụm này sẽ  chịu sự  quản lý của   Hiệp hội hoặc hoạt động độc lập tuỳ  vào quy mơ và mong muốn của các   thanh viên trong các nhóm. Sự  hình thành của các tổ  nhóm tạo ra sự  cạnh   tranh về chất lượng, thị trường và người sản xuất sẽ là động lực cho sự phát  triển chung đối với ngành hàng này. Đối với các tổ chế biến trực thuộc, Hiệp   91 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL hội sẽ  chịu trách nhiệm giám sát, cấp quyền sử dụng bao cấp tem, nhãn, bao   bì  của Hiệp hội đã được Cơ quan quản lý Nhà Nước về CDĐL trao quyền.  Chỉ như vậy, Hiệp hội mới có thể phát triển một cách bền vững được 3.3.3. Giải pháp Marketing nhằm phát triển thương hiệu CDĐL gạo tám   xoan Hải Hậu 3.3.3.1. Về công tác marketing, nghiên cứu thị trường                    ­  Thiết lập kênh thơng tin, thường xun thu thập và tổng hợp các   nguồn thơng tin về  giá cả, sản phẩm, nhu cầu khách hàng, lượng cung cầu  tồn thị  trường trong địa bàn tỉnh Nam Định cũng như  trên tồn quốc  ảnh  hưởng đến các yếu tố  tiêu thụ  gạo Tám xoan. Từ đó đề  ra các biện pháp để  xây dựng kế  hoạch phát triển, điều chỉnh sản xuất cho phù hợp nhu cầu thị  trường, dành thế chủ động trước thị trường tiêu thụ ln biến động, khơng bị  phụ thuộc, chủ động các kế hoạch sản xuất và phát triển.            ­ Xây dựng chiến lược phát triển gạo Tám xoan mang CDĐL Hải Hậu   bền vững dựa trên các thơng tin nghiên cứu thị trường và các biện pháp triển  khai đồng bộ  kết hợp giữa nhiều lĩnh vực hoat động, nhiều cơ  quan ban   ngành           ­ Nghiên cứu chính sách giá cả hợp lý, tìm hiểu các loại chi phí thu mua,   bảo quản sản xuất, loại bỏ các chi phí khơng hợp lý làm đội giá thành, khơng   ngừng nghiên cứu giảm chi phí giá thành khơng hợp lý để  tạo giá có lợi thế  cạnh tranh tốt nhất trên thương trường.             ­ Xây dựng thể chế về ngành hàng trong q trình phân phối giá trị gia   tăng, trách nhiệm về  chất lượng sản phẩm từ sản xuất, chế biến và thương  mại sản phẩm  92 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL  3.3.3.2. Về cơng tác nghiên cứu phát triển sản phẩm            ­ Thành lập bộ  máy chun nghiên cứu, cải tiến giống lúa Tám xoan   mang chất lượng tốt hơn, dẻo hơn.            ­ Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cụ thể để có thể  quản lí lượng thóc  thu mua, đảm bảo khơng bị  lẫn các loại thóc khác, đảm bảo trong q trình  tiêu thụ  khơng có hiện tượng pha trộn, làm giảm chất lượng của gạo Tám  xoan.            ­ Cấp quyền CDĐL cho một số cơ sở sản xuất, chế biến gạo đủ  tiêu  chuẩn   ­ Sử dụng đồng nhất bao gói, thơng tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng  sản phẩm           ­ Xây dựng những mơ hình canh tác cánh đồng mẫu lớn, thuyết phục  nơng dân cộng tác cộng đồng theo quy mơ sản xuất cơng nghiệp hiện đại,  đồng nhất về  chất lượng và tập trung sản lượng rộng lớn tồn vùng, tránh   tình trạng manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay tạo nên tình trạng khơng đồng bộ,  khó quản lí 3.3.3.3. Về cơng tác xúc tiến thương mại và cơng tác thị trường         ­ Tích cực quảng bá sản phẩm ra thị trường, tạo niềm tin của người tiêu   dùng         ­ Mở rộng hơn nữa mạng lưới tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội và  một vài đại lý   một số  thành phố  khác giúp cho thương hiệu của hiệp hội  được nhiều người biết đến. Đặc biệt cần quan tâm, cải thiện nhiều hơn đến  chất lượng hạt  gạo giã, sản phẩm mang  đậm nét truyền thống mà nhiều  người tiêu dùng hiện nay đều rất mong muốn tìm lại được một chút hương vị   93 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL của gạo tám xoan những năm trước kia như  sự  cuốn hút của mùi thơm, độ  ngọt và dẻo cơm. Đây là loại gạo có sức tiêu thụ rất tốt vào các dịp trước tết  ngun đán do đó để  đáp  ứng được nhu cầu tiêu dùng, nên tăng khối lượng   cung ứng cho những năm tiếp theo.    ­ Xây dựng hệ  thống đại lý phân bố  đều trong các khu vực trung tâm,  về quy mơ cũng như sức tiêu thụ. Chất lượng và mẫu mã sản phẩm phải thực   đồng đều hơn nữa (độ  đồng đều về  độ  thơm, hình dáng, mùi vị, màu sắc  của sản phẩm….). Phân bổ, cung cấp lượng hàng hóa thường xun, ổn định,  điều tiết giá cả  hài hòa giữa hệ  thống các đại lý, cơng ty lương thực và các   siêu thị nhằm tránh sự  xáo trộn trong tiêu thụ. Nâng cao khả  năng canh tranh  đối với các sản phẩm gạo tám cùng loại trong tiêu thụ  hơn nữa bằng cách   giảm các chi phí trung gian khơng cần thiết, hạ thấp được giá bán sản phẩm          ­ Mở rộng thị trường trên cơ sở củng cố những kênh hàng truyền thống  và phát triển những kênh hàng mới như  mở  rộng thị  trường xuất khẩu, thị  trường ở các thành phố lớn           ­ Xây dựng website  về gạo Tám xoan Hải Hậu để  người tiêu dùng dễ  tiếp cận và tìm kiếm thơng tin sản phẩm nhanh. Đẩy mạnh bán hàng trên  mạng, mở rộng thị trường, khách hàng          ­ Đẩy mạnh cơng tác truyền thơng media, quảng cáo, hội chợ là cơng cụ  quảng bá sản phẩm sâu rộng 3.3.3.4. Xây dựng một Nhà máy chế biến gạo Tám xoan mang CDĐL cho tồn địa bàn huyện Hải Hậu           Để giải quyết vấn đề tiêu thụ gạo Tám xoan mang CDĐL đạt hiệu quả  kinh tế cao và phát triển bền vững, em xin đề xuất nên thành lập một nhà máy   94 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL chế biến gạo Tám xoan trong thời gian sớm nhất với những giải pháp cụ thể  như sau:            ­ Nhà máy chun sản xuất chế biến với thiết bị hiện đại và cơng nghệ  kỹ thuật sản xuất cao, quy mơ tầm cỡ đủ khả năng thu mua, bao tiêu tồn bộ  sản lượng lúa Tám xoan ngun liệu của Hải Hậu.  Quản lý khâu thu hoạch,  vận chuyển, phơi  sản phẩm theo qui trình thống nhất để đảm bảo sự đồng  nhất về chất lượng, tổ chức chế biến sản phẩm theo các qui trình khác nhau  giúp người nơng dân có được đầu ra  ổn định, bền vững, nâng cao giá trị  gia  tăng của gạo qua chế biến           ­ Nhà máy cũng thực hiên cơng tác nghiên cứu thị trường, phát triển sản  phẩm đa dạng, phù hợp mẫu mã chất lượng thị trường khách hàng, cung ứng   tới tất cả  các thị  trường tiềm năng, quyết định phương án sản xuất kinh   doanh và tiêu thụ tồn bộ sản phẩm lúa Tám xoan ngun liệu của Hải Hậu           ­ Nhà máy phát huy thành quả CDĐL Hải Hậu của gạo Tám xoan, xây   dựng thương hiệu tồn quốc, đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, mở rộng thị trường   bán hàng và làm nòng cốt để mở rộng vùng sản xuất lúa Tám xoan được cơng  nhận CDĐL            ­ Tuyển dụng, đào tạo một đội ngũ cán bộ  chun mơn hiểu sâu về  cơng nghệ  chế  biến kỹ  thuật cao, giỏi quản lý và sử  dụng thành thạo các   thiết bị chế biến hiện đại, tự động hóa, điều khiển bằng các thiết bị hiện đại   trong tất cả các q trình thu mua, phơi, sấy, bảo quản, xay xát  95 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL                                      KẾT LUẬN         Lúa tám xoan là một giống lúa cổ  truyền đã có từ  lâu đời, với hạt gạo  trắng, trong, hương thơm đặc trưng, cơm nấu lên dẻo, thơm, đậm đà chất  dinh dưỡng. Gạo tám xoan đã làm nên tên tuổi cho mảnh đất Hải Hậu giàu  truyền thống và những người nơng dân cần cù, chăm chỉ nơi đây        Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế đất nước cũng như tiến trình cơng   nghiệp hóa, hiện đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, gạo Tám xoan đang bị cạnh   tranh mạnh mẽ về diện tích canh tác cũng như chất lượng sản phẩm trên thị  trường. Gạo Tám xoan gặp rất nhiều khó khăn: khó khăn trong việc phát triển  sản phẩm do năng suất thấp, hiệu quả  kinh tế  khơng cao, người dân chưa   mặn mà với sản phẩm, nhiều sản phẩm cùng loại cạnh tranh cho hiệu quả  kinh tế  cao hơn;  Khó khăn trong phát triển các kênh hàng ; Khó khăn trong  việc phát triển thị trường         Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa, bên cạnh việc nâng cao   năng suất thì việc áp dụng các biện pháp tổng hợp như  kĩ thuật, tổ  chức để  giảm chi phí sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm có ý nghĩa quan   trọng. Xuất phát từ vấn đề  đó, Hiệp hội gạo Tám xoan Hải Hậu ra đời, tiến   hành đăng kí bảo hộ  CDĐL cho gạo Tám xoan Hải Hậu.  CDĐL “Hải Hậu”  cho gạo tám xoan của huyện Hải Hậu được cấp văn bằng bảo hộ  ngày 31   tháng 5 năm 2007, một dấu mốc quan trọng đối với người nơng dân trồng lúa  tám xoan huyện Hải Hậu.           Hiệp hội gạo Tám xoan Hải Hậu là chủ thể duy nhất được cấp quyền   sử dụng CDĐL gạo Tám xoan Hải Hậu. Từ đó, Hiệp hội đã đi vào hoạt động  có nề  nếp cả  về  nội dung và hình thức hoạt động  để  quản lí, khai thác và  phát triển thương hiệu CDĐL. Những khó khăn ban đầu trong q trình hoạt   96 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL động đã cơ bản vượt qua. Thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu đã bước đầu  khẳng định được vị trí của mình trên thị trường về uy tín và chất lượng. Nâng   cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm gạo tám xoan trên thị trường, tạo nền   tảng và cơ  sở  để  tiến hành những bước tiếp theo nhằm bảo hộ  và đưa gạo   tám ra thị  trường quốc tế. Người nông dân sản xuất được tham gia vào một  hệ  thống tiêu thụ  sản phẩm  ổn định, khắc phục những khó khăn về  quy mơ  sản xuất nhỏ, lẻ và manh mún. Đặc biệt là sản phẩm có thể bán được với giá  cao hơn nếu khai thác tốt lợi ích từ  việc sử  dụng CDĐL. Gạo tám xoan Hải   Hậu sẽ  đến được với người tiêu dùng  ưa  thích sản phẩm gạo tám tại các  thành phố lớn với nguồn gốc rõ ràng.                Vấn đề khó khăn hiện nay đối với tám xoan Hải Hậu là làm thế nào để  kiểm sốt việc sử dụng CDĐL “Hải Hậu” trên nhãn mác thương mại. Bởi vì  từ trước đến nay, thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu được dùng cho hầu hết   sản   phẩm  gạo  tám  trên  địa  bàn  huyện  Hải  Hậu,  Xuân  Trường,   Giao   Thủy, Trực Ninh  Mặt khác, giống lúa tám xoan bị  thất lạc, pha trộn, thối  hóa. Trên thực tế  người sản xuất khơng xác định được đâu là giống lúa tám  xoan cho chất lượng gạo thơm ngon,  các giống lúa trên địa bàn huyện Hải  Hậu đều có chất lượng ngang hàng với tám xoan, chinh phục được khách  hàng từ  rất lâu. Vì vậy làm thế  nào để  nâng cao chất lượng gạo tám xoan   cũng là một vấn đề khó khăn cần đặt ra đối với các nhà sản xuất        Bên cạnh đó, q trình tổ chức chỉ đạo, quản lý, giám sát và thực hiện các  hoạt động sản xuất, chế  biến và thương mại của Hiệp hội   gạo Tám xoan  Hải Hậu còn nhiều hạn chế. Cụ thể:   ­ Cơ cấu tổ chức còn chồng chéo, nhiều bộ phận chưa hồn thành đúng  chức năng và nhiệm vụ  của mình. Nhiều thành viên trong ban chấp hành có   những biếu hiện thiếu nhiệt tình và trách nhiệm với hoạt động của Hiệp hội    97 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL Ngun nhân của hiện tượng này là do khâu tổ chức kém trong hoạt động sản  xuất, chế biến và thương mại.    ­ Thiếu chiến lược trong kinh doanh, quản lý tài chính kém, thiếu minh   bạch, khơng thu hút được các thành viên tham gia góp vốn.    ­ Thiếu chính sách đãi ngộ  đối với các thành viên. Điều này khiến sự  gắn kết về lợi ích và trách nhiệm của các thành viên khơng cao.    Chính vì vậy, giải pháp trước mắt, để  phát huy vai trò là một tổ  chức  của những người sản xuất, chế biến và thương mại; một tổ chức tập thể đại   diện cho quyền lợi của người nơng dân, Hiệp hội cần có chính sách điều   chỉnh trong tổ  chức, giám sát các hoạt động sản xuất, chế  biến và thương   mại bằng những kế  hoạch hành động cụ  thể  cho tất cả  các bộ  phận. Trước  mắt, Hiệp hội cần tổ chức quản lý và giám sát chặt chẽ về chất lượng trong  khâu sản xuất và chế  biến. Thực hiện thành cơng khâu tổ  chức thương mại  để  hoạch tốn có lãi. Qua đó củng cố  lòng tin đối với các hội viên, khích lệ  họ tham gia sản xuất và góp vốn để  mở rộng quy mơ sản xuất, mở rộng các    sở  chế  biến thành viên và thực hiện chiến lược xúc tiến thương mại lớn   trong mùa vụ tiếp theo.          Q trình vận hành hệ thống quản lý CDĐL để nâng cao giá trị thương   hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu là một q trình đầy khó khăn khơng chỉ đối với   Sở  KH&CN   tỉnh  Nam   Định,  Hiệp  hội  gạo  Tám  xoan  Hải  Hậu  và  những  người nơng dân trồng lúa Tám xoan đặc sản mà còn là trách nhiệm của các cơ  quan quản lý nhà nước chun ngành liên quan của địa phương và tổ chức tập  thể các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm. Để vận hành được hệ  thống quản lý một cách thuần thục, cần phải có sự  nỗ  lực đầu tư  về  thời   gian, chi phí, sự tham gia của các tổ  chức tư vấn, đặc biệt sự  hỗ trợ  về kinh   98 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL phí từ ngân sách trong suốt giai đoạn triển khai. Một kiến nghị được đưa ra là  UBND Tỉnh Nam Định, Lãnh đạo Sở  KH&CN tỉnh Nam Định cần có chủ  trương đầu tư  kinh phí từ  sự  nghiệp KH&CN của tỉnh cho việc quản lý và  nâng cao giá trị  thương hiệu CDĐL Hải Hậu cho sản phẩm gạo tám xoan   trong giai đoạn tiếp theo nhằm củng cố  những kết quả  đã đạt được và đưa   các hoạt động này vào nề nếp có hiệu quả                   Danh mục tài liệu tham khảo I. Giáo trình 1. Quản trị  thương hiệu  P.F.Nicolino; Nguyễn Minh Khơi dịch; Phương Hà  hiệu đính. H : Lao động ­ xã hội, 2009.  2. Xây dựng và phát triển thương hiệu / Lê Xn Tùng. H. : Lao động ­ xã hội,  2005 3. Thương hiệu với nhà quản lý / Nguyễn Quốc Thịnh chủ  biên; Nguyễn  Thành Trung. H. : Chính trị quốc gia, 2004 4. Thương hiệu và quảng cáo : Phép thuật phát triển kinh doanh của doanh   nghiệp / Nguyễn Dương. H. : Lao động ­ xã hội, 2006 5. Doanh nghiệp Việt nam với vấn đề  thương hiệu trong q trình hội nhập   kinh tế quốc tế. H. : Thống kê, 2004 II. Tài liệu tham khảo 1. Tài liệu hội nghị  “Tổng kết chương trình hỗ  trợ  phát triển tài sản trí tuệ  của Doanh nghiệp giai đoạn 2005­2010” – Bộ  Khoa học và cơng nghệ. Hà   Nội, tháng 4/2011  99 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL 2. Tài liệu Hội nghị  “Sơ  kết 2 năm triển khai chương trình hỗ  trợ  phát triển  tài sản trí tuệ  giai đoạn 2011­2015” – Bộ  Khoa học và cơng nghệ. Hà Tĩnh,  tháng 10/2013   Tài   liệu   Hội   nghị   toàn   quốc     Quản   lý   Sở   hữu   trí   tuệ   Hà   Nội,   24­ 26/7/2012 4. Hội thảo “Sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ  và tiêu chuẩn, đo lường,  chất lượng” – Cục Sở hữu trí tuệ, Cục thơng tin Khoa học và cơng nghệ quốc   gia, Tổng cục tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. Hà Nội, 22/9/2012 5. Tiến sĩ Lê Đức Ngân­ Giám đốc Sở Khoa học và cơng nghệ tỉnh Nam Định.  – “Quản lí và phát triển CDĐL hàng hóa cho sản phẩm gạo tám của huyện  Hải Hậu, tỉnh Nam Định”, 30/6/2011 6. Nguyễn Tiến Dũng, Bộ mơn QTKD-Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH  Bách khoa Hà Nội­ “Quản trị thương hiệu” 7. Thạc sĩ Vũ Thị  Hải Yến­ Giảng viên khoa Luật dân sự, Trường Đại học  Luật Hà Nội. “Mối quan hệ giữa bảo hộ CDĐL và bảo hộ nhãn hiệu theo quy  định của Luậtsở hữu trí tuệ Việt Nam” 10/2007, “Các quy định của Hiệp định  TRIPS về bảo hộ CDĐL” 8. Tiến sĩ Lê Quốc Doanh, Tiến sĩ Vũ Trọng Bình, Kĩ sư  Đào Đức Huấn,  Thạc sĩ Lê Đức Thịnh, Thạc sĩ Bùi Thị Khái – Bộ mơn Hệ thống nơng nghiệp,  Đại học Nơng nghiệp Hà Nội. “Nghiên cứu và phát triển sản phẩm có tên gọi   xuất xứ cho sản phẩm gạo tám xoan Hải Hậu” 9. Nguyễn Trường Sơn, Vũ Hồng Quang­ “Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm   năng sản xuất lúa tám tại huyện Hải Hậu­Nam Định III. Các trang web  100 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL 1.Trang thông tin điện tử, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam  Định. http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Home/default.aspx 2. Trang web của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định.  http://khcnnamdinh.vn/ 3. Trang web của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 4. Website của Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.  http://www.haihau.vn/default.aspx?tabid=45 5.Các đường link khác.  www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_chuyenlaman/item/1367 0902.html http://www.baomoi.com/Khang­dinh­thuong­hieu­gan­voi­chi­dan­dia­ ly/45/7285355.epi http://vietbao.vn/Kinh­te/Xay­dung­thuong­hieu­gao­Tam­Xoan­Hai­ Hau/40015121/87/ http://vietbao.vn/Kinh­te/Thuong­hieu­gao­tam­Xoan­van­cho­co­ che/10904160/87/ http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi­VN/80/2/1/326/Default.aspx http://danviet.vn/nong­thon­moi/tam­xoan­doi­van­nho­thuong­ hieu/73984p1c34.htm http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5085/201205/Ho­tro­xay­dung­ thuong­hieu­nong­san­hang­hoa­2169371/ http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin­tuc/vi­mo/xay­dung­thuong­hieu­gao­tam­ xoan­hai­hau­2675873.html http://baodatviet.vn/khoa­hoc/khang­dinh­thuong­hieu­gan­voi­chi­dan­dia­ly­ 2247448?p/p28  101 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ  CDĐL http://tuoitre.vn/Kinh­te/15121/xay­dung­thuong­hieu­gao­tam­xoan­hai­ hau.html             102 .. .Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ ... Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL   Vũ Thị Thúy Phương – CQ50/32.01 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ ...      ­ Lí luận về Thương hiệu, chỉ dẫn địa lí, xây dựng và quản trị thương hiệu  2 Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL          ­ Thực trạng sản xuất gạo tám xoan Hải Hậu,  q trình xây dựng nên 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Từ khóa liên quan