quy dinh 5 s danh cho khoi van phong

8 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:15

Cơng ty QUI ĐỊNH 5S PHỊNG NHÂN SỰ I ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 1/ QUI ĐỊNH VỀ SÀNG LỌC - LOẠI BỎ (S1) – TUYỂN DỤNG LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN Kế hoạch tuyển dụng Đề xuất tuyển dụng Phiếu yêu cầu tuyển dụng Hợp đồng tuyển dụng THỜI GIAN LƯU TRỮ NƠI LƯU HÌNH THỨC LOẠI BỎ GHI CHÚ Công ty Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 2/ QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ ST T LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN THỜI GIAN LƯU TRỮ NƠI LƯU HÌNH THỨC LOẠI BỎ GHI CHÚ 20 21 II QUI ĐỊNH SẮP XẾP - S2- ĐÀO TẠO STT Nội dung Sơ đồ vị trí khu vực làm việc nhân viên, sếp, khu vực lối chung Qui định xếp liệu máy tính Cách thức xếp Lập sơ đồ phân bổ vị trí làm việc cho thành viên tổ Đào tạo Phân bổ vị trí số nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu, VPP phục vụ cho công tác đào tạo… Qui định loại liệu lưu trữ ổ cá nhân (ổ H) loại liệu lưu trữ ổ chung Sắp xếp theo dạng thư mục, tên folder thể nội dung bên Ghi Công ty QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ STT Nội dung Qui định xếp hồ sơ tài liệu : giải quyết, chưa giải quyết, giải quyết, lưu trữ Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 3/ Cách thức xếp Bàn làm việc cá nhân phải xếp ngăn nắp, gọn gàng.Vật dụng sử dụng hàng ngày bàn làm việc phải để nơi qui định sau chiều tan ca 1.Đang giải quyết: Sắp xếp thứ tự dựa theo tính chất quan trọng cơng việc thời gian Có dán nhãn hồ sơ "Đang giái quyết" Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm Chưa qiải quyết: Sắp xếp trình tự dựa theo tính chất quan trọng cơng việc thời gian Có dán nhãn hồ sơ "Chưa giái quyết" Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm Đã giải quyết: Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo thứ tự thời gian Phân loại rõ ràng dễ nhận biết: theo khóa học, theo thời gian theo đơn vị hợp tác Qui định xếp hồ sơ tài liệu : lưu trữ dài hạn, băng dĩa, hình ảnh dự liệu tài liệu tham khảo - Sử dụng chung dạng biểu mẫu dán ngồi hồ sơ P.Nhân Sự thíêt kế - Sắp xếp rõ ràng theo tên tài liệu ,hồ sơ, có dán nhãn nhận biết bên ngồi mục lục bên File để dễ tìm - Các loại dự liệu, tài liệu tham khảo cùa Trường, Trung tâm xếp phân loại rõ ràng theo đơn vị Qui định xếp lưu giữ sử dụng VPP Các loại văn phòng phẩm sử dụng bàn làm việc phải: cần thiết cho công việc, để ngăn nắp, thận tiện, dễ lấy Ghi Cơng ty QUI ĐỊNH 5S PHỊNG NHÂN SỰ Nội dung STT Lưu hồ sơ, giấy tờ Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 4/ Cách thức xếp Ghi Qui định thời gian lưu: theo S1 Vị trí lưu: phân bổ số tủ lưu trữ theo nhóm chức Sơ đồ lưu trữ/Dán nhãn nhận biết: Theo dạng biểu mẫu phòng( theo nhóm, theo màu ) III QUY ĐỊNH VỀ SẠCH SẼ, NGĂN NẮP ( S3 ) ST T Địa điểm/ vật dụng Sàn nhà, lối chung Máy vi tính, chuột , bàn phím Bàn làm việc Dưới gầm bàn Tủ cá nhân Điện thoại Tủ lưu hồ sơ chung tổ Tủ lưu hồ sơ cá nhân Phương thức vệ sinh Không xả rác Quét dọn , lau chùi Lau chùi, vệ sinh Lau chùi bụi bẩn Gọn gàng , ngăn nắp Sạch sẽ, ngăn nắp Ngăn nắp, Sạch khơng có vật dụng thừa Lau chùi vệ sinh Sắp xếp ngăn nắp, vị trí Lau chùi vệ sinh Sắp xếp ngăn nắp, vị trí Lau chùi vệ sinh Thời gian thực Mọi lúc Sáng Hàng ngày, cuối làm việc Đầu buổi sáng hàng ngày Cuối buổi chiều Mọi lúc Mọi lúc Cuối tuần Mọi lúc 1lần/tuần Mọi lúc 1lần/tuần Người chịu trách nhiệm vệ sinh Các thành viên phòng Tổ tạp vụ Cá nhân cá nhân cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Các thành viên tổ Các thành viên tổ cá nhân cá nhân Công ty QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 5/ IV QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM ( S4 ) 5S Stt Nội dung chi tiết đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá S1 Tủ hộc bàn có khóa Khơng có tài liệu, vật dụng vơ ích, khơng liên quan đến công việc Trên bàn làm việc Không có tài liệu, vật dụng vơ ích bàn hay ngăn kéo Kiểm sóat mắt Vật dụng, tài liệu khơng liên quan xác định mắt Nhãn tài liệu vật dụng Mọi người dễ dàng nhận biết rõ tài liệu hay vật dụng liên quan Lưu trữ tài liệu bàn làm việc Gầm bàn làm việc thóang mát, sẽ, khơng lưu trữ tài liệu gầm bàn Số điểm 4 4 Chỉ tiêu chấm điểm Có từ 04 tài liệu, vật dụng vơ ích trở lên Có 03 tài liệu, vật dụng vơ ích Có 02 tài liệu, vật dụng vơ ích Có 01 tài liệu, vật dụng vơ ích Khơng có tài liệu, vật dụng vơ ích Có từ 04 tài liệu, vật dụng vơ ích trở lên Có 03 tài liệu, vật dụng vơ ích Có 02 tài liệu, vật dụng vơ ích Có 01 tài liệu, vật dụng vơ ích Khơng có tài liệu, vật dụng vơ ích Có từ 04 vật dụng, tài liệu khơng liên quan trở lên Có 03 vật dụng, tài liệu khơng liên quan Có 02 vật dụng, tài liệu khơng liên quan Có 01 vật dụng, tài liệu khơng liên quan Khơng có tài liệu, vật dụng khơng liên quan Có từ 04 tài liệu, vật dụng liên quan khó nhận biết trở lên Có 03 tài liệu, vật dụng liên quan khó nhận biết Có 02 tài liệu, vật dụng liên quan khó nhận biết Có 01 tài liệu, vật dụng liên quan khó nhận biết Các tài liệu vật dụng liên quan có dán nhãn dể nhận biết Có từ 04 vật dụng, tài liệu gầm bàn làm việc trở lên Có 03 vật dụng, tài liệu gầm bàn làm việc Có 03 vật dụng, tài liệu gầm bàn làm việc Công ty QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ 5S Stt Nội dung chi tiết đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Lối khu vực Bố trí lối đi, khu vực làm việc, lưu trữ hợp lý, sẽ, gọn gàng Sàn nhà Sàn nhà xung quanh khu vực làm việc sẽ, khơng có vật dụng, tài liệu vứt thải bừa bãi Thói quen giữ gìn vệ sinh thiết bị Các trang thiết bị văn phòng cấp phát sử dụng phải thường xuyên vệ sinh, lau chùi Giỏ đựng rác S3 Số điểm Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 6/ Chỉ tiêu chấm điểm 4 4 Có 03 vật dụng, tài liệu gầm bàn làm việc Các vật dụng, tài liệu lưu trữ ngăn nắp, có sơ đồ lưu trữ Có từ 04 vật dụng đặt để lối khu vực làm việc trở lên Có 03 vật dụng đặt để lối khu vực làm việc Có 02 vật dụng đặt để lối khu vực làm việc Có 01 vật dụng đặt để lối khu vực làm việc Khu vực làm việc, lối chung sẽ, khơng có vật dụng Có từ 04 vật dụng thừa cá nhân vứt thải trở lên Có 03 vật dụng thừa cá nhân vứt thải Có 02 vật dụng thừa cá nhân vứt thải Có 01 vật dụng thừa cá nhân vứt thải Khơng có vật dụng thừa vứt thải Có từ 04 lần/ tuần không lau chùi vệ sinh thiết bị trở lên Có 03 lần/ tuần khơng lau chùi vệ sinh thiết bị Có 02 lần/ tuần khơng lau chùi vệ sinh thiết bị Có 01 lần/ tuần khơng lau chùi vệ sinh thiết bị Thường xuyên lau chùi vệ sinh thiết bị hàng ngày Có từ 04 lần/ tuần khơng có giỏ đựng rác trở lên Có 03 lần/ tuần khơng có giỏ đựng rác trở lên Có 02 lần/ tuần khơng có giỏ đựng rác trở lên Có 01 lần/ tuần khơng có giỏ đựng rác trở lên Có đầy đủ giỏ đựng rác, để vị trí hàng ngày tuần Điểm bình quân S Đầy đủ giỏ đựng rác để thu giấy vụn vật thừa bẩn S4 10 Duy trì S1, S2, S3 Cơng ty QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ 5S Stt Nội dung chi tiết đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Số điểm Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 7/ Chỉ tiêu chấm điểm S5 Trang phục qui định VP Việc mang bảng tên Công thực nghiêm chỉnh 12 Giao tiếp, tiếp xúc Khơng khí giao tiếp, trao đổi cơng việc thân thiện, hòa nhã 13 Thời gian làm việc nghỉ ngơi Mọi nhân viên giữ giấc làm việc, nghỉ ngơi 14 Cách gọi điện thọai Nhân viên gọi điện thọai trao đổi công việc ngắn gọn, rõ ràng, lịch 15 Qui định, nguyên tắc 11 Các qui định nguyên tắc giám sát chặt chẽ có đánh giá kịp thời 4 4 Có từ 04 lần/ tuần khơng đeo bảng tên trở lên Có 03 lần/ tuần khơng đeo bảng tên Có 02 lần/ tuần khơng đeo bảng tên Có 01 lần/ tuần không đeo bảng tên Chấp hành qui định Cty, đeo bảng tên hàng ngày Có 04 lần/ tháng lớn tiếng tranh cãi gây trật tự Có từ 03 lần/ tháng lớn tiếng tranh cãi gây trật tự Có từ 02 lần/ tháng lớn tiếng tranh cãi gây trật tự Có từ 01 lần/ tháng lớn tiếng tranh cãi gây trật tự Luôn tôn trọng, lịch giao tiếp Có từ 04 lần/ tháng làm việc khơng trở lên Có từ 03 lần/ tháng làm việc khơng Có từ 02 lần/ tháng làm việc khơng Có từ 01 lần/ tháng làm việc khơng Khơng có lần tháng trể, sớm Có 15 lần/ tháng sử dụng điện thọai cơng ty gọi việc riêng Có 10 lần/ tháng sử dụng điện thọai công ty gọi việc riêng Có 10 lần/ tháng thời lượng gọi 10 phút/ Có 05 lần/ tháng thời lượng gọi 10 phút/ Luôn ngắn gọn, lịch sự, tơn trọng Có 04 lần/ tháng vi phạm qui định cơng ty Có từ 03 lần/ tháng vi phạm qui định công ty Có từ 02 lần/ tháng vi phạm qui định cơng ty Có từ 01 lần/ tháng vi phạm qui định công ty Công ty QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ 5S Stt Nội dung chi tiết đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Số điểm Mã hiệu : QĐ CT.01 Ấn : Ngày : Trang : 8/ Chỉ tiêu chấm điểm Tuân thủ nghiêm túc nội qui qui định Công ty ... Điểm bình quân S Đầy đủ giỏ đựng rác để thu giấy vụn vật thừa bẩn S4 10 Duy trì S1 , S2 , S3 Cơng ty QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN S 5S Stt Nội dung chi tiết đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá S điểm Mã hiệu... ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN S 5S Stt Nội dung chi tiết đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Lối khu vực Bố trí lối đi, khu vực làm việc, lưu trữ hợp lý, s , gọn gàng S n nhà S n nhà xung quanh khu vực làm việc s ,... trữ ổ chung S p xếp theo dạng thư mục, tên folder thể nội dung bên Ghi Cơng ty QUI ĐỊNH 5S PHỊNG NHÂN S STT Nội dung Qui định xếp hồ s tài liệu : giải quy t, chưa giải quy t, giải quy t, lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: quy dinh 5 s danh cho khoi van phong , quy dinh 5 s danh cho khoi van phong