tiêu chuân 5S trong doanh nghiệp

16 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:14

Tài liệu đào tạo 5s theo nhật Công ty t vấn quản lý quốc tế Tầng 4, Số 45 Khâm Thiên, Hà Nội Tel: 84 - 188 917 / 188 920 Fax: 84 - - 188 922 Email: imc@fpt.vn 5S theo NhËt B¶n s theo nhật Seiri - Sàng lọc Separate the necessary from the unnecessary items Loại bỏ không cần thiết khỏi cần thiết Seiton - xếp Arrange orderly and label Sắp xếp ngăn nắp, trật tự có đánh số ký hiệu để dễ tìm, dễ thấy, dễ tra cứu Seiso - sÏ Clean the work place and keep it clean VÖ sinh nơi làm việc giữ cho Seiketsu - săn sóc Constant practice of SEIRI, SEITON & SEISO Luôn thực hành sàng lọc, xếp Shitsuke - sẵn sàng ( sốt sắng ) Make it a habit Hãy tạo cho công việc thành thói quen, không cần phải nhắc nhở lệnh LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 2/16 5S theo Nhật Bản Các bớc áp dụng 5s I SEIRI - sµng läc SEIRI (sµng läc) cã nghÜa loại bỏ không cần thiết Bớc 1: Bạn quan sát kỹ nơi làm việc với vài đồng nghiệp Hãy phát xác định không cần thiết cho công việc bạn Sau vứt bỏ, huỷ thứ không cần thiết Đừng giữ lại thứ không cần thiết cho công việc bạn Bớc 2: Nếu bạn đồng nghiệp bạn định đợc thứ cần hay không cần cho công việc đánh dấu huỷ kèm theo ngày tháng huỷ để riêng mét n¬i B−íc 3: Sau mét thêi gian, vÝ dụ tháng, bạn kiểm tra lại xem có cần đến không, sau tháng mà không thấy cần đến, tức không cần cho công việc bạn Nếu bạn tự định đề thời hạn để xử lý Chú ý: Khi sàng lọc bạn không đợc quên để ngăn, tủ phòng Việc huỷ không cần thiết cách đây: sau a) Bán cho đồng nát b) Giao cho đơn vị khác họ cần c) Vứt bỏ d) Khi huỷ thứ thuộc tài sản quan ( công ty ) bạn nên báo cho ngời có thẩm quyền đợc biết e) Bạn nên thông báo cho nơi cung cấp nguyên vật liệu, tài liệu thừa f) Khi quan sát xung quanh để tìm thứ không cần thiết nơi làm việc bạn, tìm nơi, ngóc ngách giống nh bạn tìm diệt gián Và phần thởng trình bạn lại tìm vài vật có ích mà lâu bạn để đâu LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 3/16 5S theo Nhật Bản II seiton - xếp SEITON (SắP XếP) có nghĩa đặt thứ chỗ cho tiện lợi sử dụng Bớc 1: Bạn phải tin thứ không cần thiết đợc loại bỏ khỏi nơi làm việc bạn Việc lại bạn suy nghĩ xem để đâu thuận tiện theo quy trình làm việc hay vị trí đồng thời phải đảm bảo thẩm mỹ an toàn Bớc 2: Sau bạn trao đổi với đồng nghiệp cách xếp bố trí quan điểm thuận tiện cho thao tác Một nguyên tắc cần ý thờng xuyên hay phải sử dụng đến phải đặt gần ngời sử dụng để đỡ phải lại Cái dùng để xa Bạn phác thảo cách bố trí trao đổi với đồng nghiệp, sau thực Bớc 3: Bạn phải cho đồng nghiệp biết đợc gì, để chỗ để tự họ sử dụng mà hỏi Tốt bạn nên có danh mục vật dụng nơi lu giữ Hãy ghi ngăn kéo, ngăn tủ, cặp tài liệu để ngời biết đợc lu giữ Bớc 4: Hãy áp dụng nguyên tắc để rõ nơi đặt bình cứu hoả dẫn cần thiết khác Chú ý: Mục đích SEITON - Sắp xếp làm cho nơi làm việc bạn đợc an toàn, hiệu làm việc Vì vật nh rèm, mà che để dấu vật dụng phía sau không cần thiết Nếu bạn có đợc tiêu chuẩn quy định mức tối thiểu tối đa lu giữ vật liệu, tài liệu tốt LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 4/16 5S theo Nhật Bản III seisi - Seiso (sạch sẽ) có nghĩa bạn vệ sinh nơi làm việc Có mối quan hệ mật thiết chất lợng sản phẩm nơi làm việc chế tạo sản phẩm Nh vật Seiso ( ) phải đợc thực hàng ngày, suốt ngày Sau vài gợi ý cho Seiso bạn: Đừng để đến lúc dơ bÈn míi vƯ sinh H·y qt dän, vƯ sinh n¬i làm việc, kể máy móc thiết bị, dụng cụ, đồ đạc cách thờng xuyên làm cho thứ không hội để dơ bẩn Giành phút ngày để làm SEISO Bạn đồng nghiệp bạn có trách nhiệm với môi trờng xung quanh nơi làm việc Những ngời làm vệ sinh chuyên nghiệp chịu trách nhiệm nơi công cộng Nếu bạn muốn làm việc môi trờng an toàn tốt bạn tạo môi trờng Đừng vứt bỏ, khạc nhổ bừa bãi tạo thói quen Vệ sinh dọn dẹp hành động kiểm tra Điều quan trọng nhà máy công xởng Nếu bạn thấy điều bắt đầu từ hôm Chú ý: Ngoài phút hàng ngày cho SEISO, bạn nên có thời gian làm SEISO tuần, tháng Cái lợi SEISO mang lại lớn nhiều lần thời gian bỏ LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 5/16 5S theo Nhật Bản IV seiketsu - săn sóc SEIKETSU (SĂN SóC) nghĩa giữ gìn vệ sinh nơi làm việc mức độ cao Để không lãng phí nỗ lực bỏ ra, bạn không nên dừng lại sau thực xong 3S Sau gợi ý cho SEIKETSU cđa b¹n: ƒ T¹o mét hƯ thống nhằm trì ngăn nắp nơi làm việc, cần có lịch làm vệ sinh Phong trào thi đua phòng ban, phân xởng quan trọng có hiệu việc l«i kÐo, cn hót mäi ng−êi tham gia 3S Chó ý: Cần rõ tên ngời chịu trách nhiệm nơi làm việc hay máy móc Kiểm tra đánh giá thờng xuyên thành viên tổ (nhóm, đội) 5S đơn vị thực Đừng tìm điểm xấu, để phê bình mà phải ý tìm hay, tốt để khen thởng, động viên LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 6/16 5S theo Nhật Bản V SHITSUKE - SẵN SàNG SHITSUKE (SẵN SàNG) có nghĩa làm việc cách tự giác mà không cần phải có nhắc nhở hay lệnh Cần phải làm cho ng−êi thùc hiƯn 4S mét c¸ch tù gi¸c nh− mét thói quen hay lẽ sống Không có cách thúc ép thực 5S thờng xuyên thực hành mà ngời yêu 5S Cần tạo bầu không khí lành mạnh để ngời thấy thiếu 5S, muốn cần phải ý: Có nơi làm việc nh nhà thứ hai bạn Nhận thức đợc quan, công ty nơi bạn tạo thu nhập cho bạn gia đình bạn Nếu bạn mong muốn thờng xuyên làm cho nhà bạn sẽ, vệ sinh, ngăn nắp bạn lại không cố gắng làm cho nơi làm việc bạn sẽ, thoải mái, dễ chịu nh nhà Chú ý: Để nâng cao SHITSUKE ( sẵn sàng ) CBCNV công ty vai trò ngời phụ trách quan trọng Ngời phụ trách phải gơng 5S để ngời noi theo LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 7/16 5S theo Nhật Bản nơi làm việc khác Loại 3: ệ Mọi ngời làm, vứt rác bừa bãi ệ Không có làm vệ sinh Loại 2: ệ Mọi ngời làm, vứt rác bừa bãi ệ Có ngời chuyên làm vệ sinh Loại 1: ệ Mọi ngời làm việc, vứt rác ệ Mọi ngời tự làm vệ sinh Nơi làm việc sẽ, ngăn nắp Các hoạt động dễ dàng, an toàn (S) Năng suất cao (P) Chất lợng sản phẩm cao (Q) Chi phí giảm (C) Giao hàng hẹn (D) Tinh thần lao động sảng khoái (M) LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 8/16 5S theo Nhật Bản NƠI làm việc sẽ, ngăn nắp 5S Nơi làm việc bẩn, lộn xộn LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 9/16 5S theo Nhật Bản Mục tiêu 5s Xây dựng tinh thần cải tiến liên tục (KAIZEN) cho ngời nơi làm việc Xây dựng tinh thần đồng đội ngời Phát triển vai trò lãnh đạo cho cán quản lý Là sở để thực chơng trình cải tiến suất, nâng cao chất lợng Để thực thành công 5s cần Ban lãnh đạo cam kết ủng hộ, hỗ trợ Bắt đầu thực đào tạo, huấn luyện Mọi ngời phải tham gia thực mà không cần giám sát Lặp lại vòng 5S với tiêu chuẩn cao LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 10/16 5S theo Nhật Bản Kế hoạch thực 5s Bớc 1: Chuẩn bị Bớc 2: Thông báo thức Giám ®èc B−íc 3: Mäi ng−êi tiÕn hµnh tỉng vƯ sinh Bớc 4: Bắt đầu SEIRI (Sàng lọc) Bớc 5: Thực SEIRI, SEITON, SEISO hàng ngày (sàng lọc, xếp, sẽ) Bớc 6: Đánh giá định kỳ Bớc 1: Chuẩn bị Cán lãnh đạo hiểu rõ nguyên lý lợi ích 5S Lãnh đạo cam kÕt thùc hiƯn 5S ♦ §Ị Tỉ chøc để thực 5S Chỉ định ngời phụ trách 5S Đào tạo ngời phụ trách ngời thực Bớc 2: Thông báo giám đốc Giám đốc thông báo thức việc thực chơng trình 5S Lãnh đạo trình bày mục tiêu 5S cho cán công nhân viên Công bố sơ đồ tổ chức thực 5S Phân chia phạm vi, khu vực cho nhóm thực Lên kế hoạch, thực phơng tiện tuyên truyền bao gồm biểu ngữ, áp phích, tờ rơi Đào tạo cho tất cán công nhân viên 5S LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 11/16 5S theo NhËt B¶n B−íc 3: Thùc hiƯn tỉng vƯ sinh toàn quan Tổ chức ngày tổng vệ sinh toàn quan Chia nhà máy thành khu vùc nhá, giao cho tõng nhãm thùc hiƯn Chó ý phòng ban, phân xởng, kho, vờn, chỗ để xe, căng tin, khu vệ sinh Cung cấp đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm vệ sinh Tất ngời từ Giám đốc đến công nhân tham gia tổng vệ sinh Bớc 4: Bắt đầu sàng lọc Lập tiêu chuẩn để huỷ không cần thiết (tài liệu, hồ sơ, vật t, máy móc) ♦ Thùc hiƯn sµng läc ♦ KiĨm tra cÈn thËn trớc huỷ bỏ Những nghi ngờ xếp vào nơi Việc sàng lọc đợc thực định kỳ Bớc 5: Thực Seiton (Sắp xếp) Seiso (Sạch sẽ) Các nhóm xác định khu vực cần làm theo thứ tự u tiên, tổ chức thực Ưu tiên làm trớc nơi bẩn, thiếu an toàn Sắp xếp thời gian để thực lần SEIRI, SEITON, SEISO khoảng - tháng Tổ chức hội nghị báo cáo kinh nghiệm: ệ Cho khối văn phòng ệ Cho khối sản xuất LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 12/16 5S theo Nhật Bản Một số nguyên tắc thực seiton Hàng hoá kho lu theo nguyên tắc nhập trớc, xuất trớc, nhập sau xuất sau Các vật t phải có vị trí riêng, nhãn riêng Mã số vật t theo phơng thức thống Phân biệt riêng loại vật t thông dụng, loại đặc biệt Đặt thứ thờng xuyên sử dụng cạnh ngời sử dụng Sắp xếp thứ để dễ nhìn thấy, giảm thời gian tìm kiếm Thực Seiso (Sạch sẽ) Mỗi ngày làm vệ sinh từ - 10 phút Phân công trách nhiệm cho khu vực, máy Kết hợp công tác vệ sinh với kiểm tra Thực chơng trình: quét dọn, lau chïi, kiĨm tra, chØnh ®èn Tỉ chøc tỉng vệ sinh ngày / tháng Bớc 6: Đánh giá 5S định kỳ Lập kế hoạch để đánh giá khuyến khích hoạt động 5S Định kỳ đánh giá viên triển khai đánh giá kết 5S Tổ chức phong trào thi đua 5S phòng ban để trì hoạt động Trao giải thởng định kỳ cho nhóm, cá nhân làm tốt 5S Tổ chức tham quan, học tập đơn vị khác áp dụng 5S LT-01/5S Lần ban hành: 01 thực Trang: 13/16 5S theo Nhật Bản Những điểm trọng tâm chơng trình 5s cần kiểm tra Cán lãnh đạo, quản lý có hỗ trợ cho chơng trình 5S ? Mọi ngời có tự hào chỗ làm việc họ ? Chỗ làm việc có sẽ, ngăn nắp không ? Chỗ làm việc có an toàn cho ngời không ? Máy móc, thiết bị có đợc vệ sinh sẽ, có trì ? Mọi thứ có xếp để dễ tìm không? Các dụng cụ có đặt ngăn nắp, tiện cho ngời sử dụng ? Các báo cáo, kiểm kê có đợc lu trữ để dễ truy tìm không ? Các sản phẩm có đảm bảo vệ sinh ? Mọi ngời có vệ sinh hàng ngày cách tự giác không ? Mọi ngời có mặc đồng phục sÏ, gän gµng ? ♦ Mäi ng−êi cã ý thøc làm gơng tốt cho doanh nghiệp ? LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 14/16 5S theo Nhật Bản Để thực thành công 5S cần ý Phải huy động tham gia tất cán công nhân viên Tìm điểm không thuận tiện để cải tiến Tìm nơi làm việc không ngăn nắp để cải tiến Tìm chỗ làm việc không an toàn để cải tiến Tìm chỗ làm việc không để cải tiến Tìm điểm lãng phí để loại bỏ Mở rộng phạm vi vệ sinh máy móc, nhà xởng, xung quanh Chú ý nhiều đến khu vực chung: căng tin, nhà vệ sinh, vờn, hành lang, xung quanh nơi làm việc Mục tiêu 5S cho bớc Mức 1: Không có mẩu thuốc, giấy vụn, vật thải vứt xung quanh phân xởng Mức 2: Sàn nhà vệ sinh sạch, phân loại vứt bỏ thứ không cần thiết Tuy nhiên lộn xộn, bừa bãi lối lại cha sạch, tờng nhà bẩn Mức 3: Đã hoàn thành vệ sinh máy móc, thiết bị Nhà máy nhng dụng cụ phụ tùng, linh kiện cha đợc xếp vào giá, tủ, ngăn kho Mức 4: Sàn nhà, máy móc, thiết bị đợc giữ gìn Dây chuyền sản xuất, dụng cụ linh kiện, máy móc đợc xếp gọn gàng, trật tự Các kho tàng đợc quy định rõ ràng, cã m· sè Kho cã ph©n chia gianh giíi Møc 5: Thờng xuyên liên tục vệ sinh tờng Khu vực lại Dụng cụ, thiết bị đợc xếp gọn gàng, ngăn nắp Các nguyên nhân sinh rác đợc loại bỏ Mọi nhân viên có kỷ luật giữ vệ sinh ngăn nắp nơi làm việc LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 15/16 5S theo Nhật Bản Các mức thực 5S Nơi làm việc sẽ, thuận tiện, gọn gàng Phòng làm việc, phân xởng, phòng nghỉ, căng tin, xung quanh Phơng pháp thu lợm, quản lý rác thải (các loại) ắ Giấy ắ Thuỷ tinh ắ Phế thải Máy móc, dụng cụ An toàn lao động, thiết bị (điện, nớc, khí, phòng chống cháy nổ) Xử lý chất thải an toàn, không gây ô nhiễm môi trờng Ngăn ngừa ô nhiễm môi trờng Các tiêu chuẩn với môi trờng làm việc Nâng cao kiểm soát dần dần: ắ ánh sáng, không khí ắ Độ ẩm, nhiệt độ ắ Mùi, độ ồn, độ rung ắ Các chất lẫn không khí ắ Ngăn ngừa ô nhiễm không khí, nớc, đất LT-01/5S Lần ban hành: 01 Trang: 16/16 ... khoái (M) LT-01 /5S Lần ban hành: 01 Trang: 8/16 5S theo Nhật Bản NƠI làm việc sẽ, ngăn nắp 5S Nơi làm việc bẩn, lộn xộn LT-01 /5S Lần ban hành: 01 Trang: 9/16 5S theo Nhật Bản Mục tiêu 5s Xây dựng... ích 5S Lãnh đạo cam kết thực 5S Đề Tổ chức để thực 5S Chỉ định ngời phụ trách 5S Đào tạo ngời phụ trách ngời thực Bớc 2: Thông báo giám đốc Giám đốc thông báo thức việc thực chơng trình 5S. .. nhóm, cá nhân làm tốt 5S Tổ chức tham quan, học tập đơn vị khác áp dụng 5S LT-01 /5S Lần ban hành: 01 thực Trang: 13/16 5S theo Nhật Bản Những điểm trọng tâm chơng trình 5s cần kiểm tra Cán lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêu chuân 5S trong doanh nghiệp, tiêu chuân 5S trong doanh nghiệp