Quan tri tri thuc 1

60 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:05

QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐỂ HỘI NHẬP THÀNH CÔNG TRONG THẾ GIỚI PHẲNG Ts Phan Quốc Việt Ths Nguyễn Huy Hoàng Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Nội dung Tại quản trị tri thức Các mơ hình quản trị tri thức Phát triển nghiệp Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Sự dịch chuyển kinh tế Quản trị tri thức 1990 Quản trị người 1850s Kinh tế nông nghiệp 2008  Kinh tế tri thức 1990 Kinh tế hàng hóa Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kinh tế tri thức Từ triết lý hướng người đến thực hành quản trị tri thức tự định hướng Từ thói quen tư hạng Đến thói quen tư đại Ra lệnh, làm theo, điều khiển nhân viên Tự định hướng, động, hợp tác tốt, đột phá Từng tổ chức cụ thể hỗ trợ sách lộ trình thực POKM Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Nhu cầu TỐC ĐỘ Disney phút công bố sản phẩm Sony xuất xưởng sản phẩm Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao iới 1990: năm đ ể phát triển ôtô mớ Nay: i thán g ch 15 ỉ cần để chế tạo g ế h t n ê r t n i t g n ô i h ô T g đ n p ấ h g t g tă n ả n g o h k g n o tr Lưu lượng thông tin di chuyển Internet tăng 30%/tháng: Tăng gấp đôi sau 100 ngày Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Những Những ýý tưởng tưởng truyền truyền thống thống về những yếu yếu tố tố cấu cấu thành thành gia gia đình đình nay đã sụp sụp đổ đổ Thập niên 60, ông bố ngày giành 45 phút cho Ngày nay, số là: phút Đa số trẻ em ngày lớn lên mà không hưởng biết mối quan hệ gia đình ổn định, vĩnh cửu Ngày nay, tất gia đình khơng thể chức Vấn đề chức đến mức mà Làm Tâm người – học Nâng Tầm người Việt cao (TheoViệt Báosáng cáo Đại Havard) NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine(8.8.2007) Carlos Slim Helu Bill Gates Warren Buffet 59 Tỷ USD 58 Tỷ USD 52,4 Tỷ USD 169,4 tỷ USD Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine (07.3.2008) Warren Buffet Carlos Slim Helu Bill Gates 62 Tỷ USD 60 Tỷ USD 58 Tỷ USD 180 tỷ USD Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 180 tỷ USD So với: Tổng GDP 67 nước nghèo (khoảng tỷ người) 172 tỷ USD Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 10 HÀNH Học – Hành Hành – Hành Học – Học Hành - Học HỌC Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Nội dung Tại quản trị tri thức Các mơ hình quản trị tri thức Phát triển nghiệp Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 47 SỰ - TU LUYỆN ĐI TU +Thái độ - MỆNH VẬN + Sứ mệnh - HOÀI BÃO +Mục tiêu + Thời vận SỰ +Kỹ +Viễn cảnh - KHÍ TÀI + Phẩm chất + Năng khiếu NGHIỆ NGHIỆP Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao ĐI TÙ KHẲNG ĐỊNH KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Năng khiếu Phẩm chất KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Thời vận KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Sứ mệnh Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kỹ Thái độ KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao KHÍ TÀI MỆNH VẬN KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Viễn cảnh Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Mục tiêu KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN Kỹ KHÍ TÀI Thái độ Năng khiếu Mục tiêu Phẩm chất Viễn cảnh HOÀI BÃO Thời vận Sứ mệnh MỆNH VẬN KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN Kỹ KHÍ TÀI Thái độ Năng khiếu Mục tiêu Phẩm chất Viễn cảnh HOÀI BÃO Thời vận Sứ mệnh MỆNH VẬN KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Mục đích khơng rõ Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 57 Xa lộ đời Tôi ai??? Tại tơi??? Các mục tiêu Sứ mệnh Tầm nhìn Giá trị cốt lõi Giá trị sống Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 58 Nhu cầu cá nhân Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao ... Anil Ambani Rinat Akhmetov Ingvar Kamprad Kushal Pal Singh 10 Oleg Deripaska Tổng Ấn độ Mỹ Tỷ $ 62 60 58 45 43 42 31. 1 31 30 28 430 .1 160 12 0 Quốc tịch Mỹ Mêhico Mỹ Ấn độ Ấn độ Ấn độ Ukraina Thủy... Tại quản trị tri thức Các mô hình quản trị tri thức Phát tri n nghiệp Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Sự dịch chuyển kinh tế Quản trị tri thức 19 90 Quản trị người 18 50s Kinh... nông nghiệp 2008  Kinh tế tri thức 19 90 Kinh tế hàng hóa Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kinh tế tri thức Từ tri t lý hướng người đến thực hành quản trị tri thức tự định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan tri tri thuc 1 , Quan tri tri thuc 1