Giá trị của quảng cáo trên mạng xã hội trong ý định mua sắm trực tuyến ở việt nam (khóa luận tốt nghiệp)

80 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIÁ TRỊ CỦA QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRONG Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM SVTH : VÕ THỊ MINH NGUYỆT LỚP : ĐH31TM01 MÃ SV : 030631151714 GVHD : ThS NGUYỄN DUY THANH TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp đại học với tên đề tài “Giá trị quảng cáo mạng xã hội ý định mua sắm trực tuyến Việt Nam” cơng trình nghiên cứu hướng dẫn thầy Nguyễn Duy Thanh Các số liệu thống kê trích dẫn khóa luận trung thực, trích dẫn từ nguồn gốc rõ ràng kết nghiên cứu khóa luận chưa công bố cơng trình thời điểm Tác giả Võ Thị Minh Nguyệt i LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khố luận mà hành trang q báu để tơi bước vào đời cách vững tự tin Tôi chân thành cảm ơn anh/chị, bạn giúp đỡ thực đánh giá khảo sát Để hồn thành khố luận, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.S Nguyễn Duy Thanh, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình viết báo cáo khố luận Cuối tơi kính chúc quý thầy, cô dồi sức khoẻ thành cơng nghiệp cao q Đồng kính chúc anh, chị, bạn sức khỏe ngày phát triển nghiệp Xin chân thành cám ơn Tác giả Võ Thị Minh Nguyệt ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Phát biểu vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan sở lý thuyết 2.1.1 Quảng cáo trực tuyến 2.1.2 Mạng xã hội 2.1.3 Quảng cáo trực tuyến mạng xã hội 2.2 Cơ sở lý thuyết 2.2.1 Lý thuyết giá trị quảng cáo 2.2.2 Lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ 2.3 Các nghiên cứu liên quan 2.4 Mơ hình nghiên cứu 2.4.1 Giá trị quảng cáo 2.4.2 Tính giải trí 2.4.3 Thông tin 2.4.4 Sự khó chịu 2.4.5 Sự tin tưởng 10 2.4.6 Thái độ hướng đến quảng cáo 10 iii 2.4.7 Ý định mua sắm trực tuyến 11 Tóm tắt chương 12 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Quy trình nghiên cứu 13 3.1.1 Nghiên cứu sơ 13 3.1.2 Nghiên cứu thức 13 3.1.3 Xây dựng thang đo câu hỏi 17 3.1.4 Kích thước mẫu 17 3.1.5 Đối tượng lấy mẫu 19 3.1.6 Phương pháp lấy mẫu 19 Tóm tắt chương 19 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 4.1 Thống kê mô tả 20 4.2 Xử lý thang đo mơ hình 22 4.2.1 Nghiên cứu sơ 22 4.2.2 Nghiên cứu thức 25 4.2.2.1 Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) 25 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 28 4.2.2.3 Phân tích tương quan (Pearson) 30 4.2.2.4 Phân tích hồi quy (Regression) 31 4.2.2.5 Phân tích đường dẫn (Path Analysis) 35 4.2.2.6 Phân tích phương sai (ANOVA) 36 4.3 Thảo luận kết phân tích liệu 39 Tóm tắt chương 40 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận đóng góp đề tài nghiên cứu 41 5.1.1 Kết luận 41 5.1.2 Đóng góp đề tài nghiên cứu 41 5.2 Kiến nghị 42 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 43 iv Tóm tắt chương 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC viii Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT viii Phụ lục PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Ở THANG ĐO SƠ BỘ x Phụ lục KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ xiii Phụ lục PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Ở THANG ĐO CHÍNH THỨC xvi Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ xix Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN xxiii Phụ lục KẾT QUẢ HỒI QUY ĐA BIẾN xxv Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA xxvii v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt ADV Advertising Value Giá trị quảng cáo ATA Attitude Towards Advertisement Thái độ hướng đến quảng cáo ENT Entertainment Tính giải trí INF Informativeness Thơng tin IRR Irritation Sự khó chịu MXH OPI Mạng xã hội Ý định mua sắm trực tuyến Online Purchase Intention QCTT Quảng cáo trực tuyến TRU Trust Sự tin tưởng VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phương sai vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các nghiên cứu liên quan Bảng 3.1 Các khái niệm tham chiếu mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 Bảng 3.2 Biến đo lường mã biến 18 Bảng 4.1 Bảng mô tả thông tin mẫu khảo sát 21 Bảng 4.2 Kết phân tích độ tin cậy nghiên cứu sơ 24 Bảng 4.3 Kết phân tích độ tin cậy nghiên cứu thức 27 Bảng 4.4 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 28 Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố khám phá biến trung gian ADV 29 Bảng 4.6 Kết phân tích nhân tố khám phá biến trung gian ATA 29 Bảng 4.7 Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc OPI 30 Bảng 4.8 Kết phân tích tương quan biến độc lập biến ADV 31 Bảng 4.9 Kết hồi quy biến độc lập biến trung gian ADV 33 Bảng 4.10 Kết hồi quy biến trung gian ADV ATA 34 Bảng 4.11 Kết hồi quy biến trung gian ATA biến độc lập OPI 35 Bảng 4.12 Kết phân tích ANOVA theo yếu tố nhân học 39 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình giá trị quảng cáo Hình 2.2 Mơ hình chấp nhận công nghệ (TAM) Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 11 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 14 Hình 4.1 Kết kiểm định mơ hình 39 vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Chương trình bày tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, mục tiêu mà tác giả đặt ra, ý nghĩa, phạm vi câu hỏi để thực nghiên cứu Qua giúp tiếp cận nghiên cứu dễ dàng 1.1 Phát biểu vấn đề nghiên cứu Mạng xã hội (MXH) phát triển mạnh mẽ ngày trở thành phần thiếu sống thường ngày người dân toàn giới, nên quảng cáo trực tuyến (QCTT) MXH thị trường đầy tiềm xu để doanh nghiệp hướng tới Đặc biệt, số Facebook MXH phát triển nhanh (Akar v Topỗu, 2011; Kim v Ko, 2012) Theo thng kờ Hootsuite We Are Social, tính đến cuối tháng 3/2018, số lượng người dùng Facebook Việt Nam đạt 58 triệu người, xếp thứ giới Số lượng người dùng Facebook Việt Nam tăng đến 16% so với thời điểm năm ngoái Đây MXH có số lượng người dùng lớn Việt Nam, xếp sau Youtube Cùng lúc nhu cầu mua sắm trực tuyến người dân Việt Nam ngày tăng cao tính tiện lợi nhanh chóng Từ ta thấy MXH, đặc biệt Facebook, có tiềm trở thành môi trường lý tưởng để tiếp cận khách hàng Quảng cáo trực tuyến qua MXH Facebook cho phép tương tác hai chiều liên tục từ đâu lúc MXH mở đường cho khách hàng tiềm có ý kiến khác sản phẩm đấy, thứ đóng vai trò nguồn thơng tin ảnh hưởng đến thái độ sản phẩm, chí định có mua sản phẩm hay khơng (Kim Ko, 2012; Logan cộng 2012) Chính vậy, việc quảng cáo MXH cho hiệu đóng vai trò to lớn đến ý định mua sắm trực tuyến người dân Việt Nam Về mặt nghiên cứu, có nhiều nghiên cứu trước nghiên cứu theo hướng giá trị quảng cáo tác động đến thái độ người xem hay ý định mua sắm Điển hình nghiên cứu giá trị quảng cáo quảng cáo trang web Ducoffe (1996) hay nghiên cứu ảnh hưởng quảng cáo video trực tuyến đến ý định mua sắm Jain cộng (2018); nghiên cứu tiếp thị mạng xã hội Shareef cộng (2019) Tuy nhiên Việt Nam có nghiên cứu vấn đề Vì vậy, nghiên cứu áp dụng mơ hình Ducoffe (1996) nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng đến thái độ khách hàng Việt Nam quảng cáo trực tuyến Đồng thời, nghiên cứu kế thừa hai yếu tố cốt lõi mơ hình TRA, TPB, TAM thái độ  ý định tiến hành kiểm định mối quan hệ thái độ quảng cáo trực tuyến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam Việc nghiên cứu khơng có đóng góp mặt học thuật mà có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, phát huy hiệu công cụ quảng cáo trực tuyến, từ góp phần tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp 1.2 - Mục tiêu nghiên cứu Xem xét nhân tố có ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam - Kiểm định mối liên hệ nhân tố có ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam - Đề xuất giải pháp để nâng cao giá trị quảng cáo mạng xã hội, từ cải thiện thái độ thúc đẩy ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam 1.3 - Câu hỏi nghiên cứu Các nhân tố có ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam? - Mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam thể nào? 4.7 Thang đo ý định mua sắm trực tuyến (OPI) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 859 Item–Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item–Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted OPI1 14.03 6.442 622 843 OPI2 14.44 6.897 523 865 OPI3 14.01 5.837 818 794 OPI4 13.87 5.944 741 813 OPI5 14.08 5.600 698 827 xviii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 5.1 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy .810 Approx Chi–Square Bartlett's Test of Sphericity 1357.358 df 120 Sig .000 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings –ent Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% 4.733 29.580 29.580 4.733 29.580 29.580 3.459 21.620 21.620 2.497 15.605 45.184 2.497 15.605 45.184 2.749 17.179 38.799 1.817 11.356 56.541 1.817 11.356 56.541 2.303 14.397 53.196 1.492 9.325 65.865 1.492 9.325 65.865 2.027 12.669 65.865 872 5.453 71.318 632 3.948 75.265 574 3.590 78.856 549 3.432 82.288 489 3.058 85.346 10 452 2.822 88.168 11 412 2.574 90.742 12 385 2.407 93.150 13 336 2.100 95.249 14 314 1.960 97.209 15 248 1.552 98.762 16 198 1.238 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xix Rotated Component Matrix a Component ENT2 842 ENT4 797 ENT1 762 ENT3 761 ENT5 750 IRR3 857 IRR2 822 IRR1 775 IRR4 727 TRU3 788 TRU1 775 TRU2 718 INF1 508 INF4 769 INF3 747 INF2 648 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 5.2 Kết phân tích nhân tố khám phá biến trung gian ADV KMO and Bartlett's Test Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy .661 Approx Chi–Square Bartlett's Test of Sphericity 212.748 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.138 71.252 71.252 584 19.482 90.733 278 9.267 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xx Total 2.138 % of Variance 71.252 Cumulative % 71.252 Component Matrix a Component ADV2 893 ADV1 875 ADV3 758 5.3 Kết phân tích nhân tố khám phá biến trung gian ATA KMO and Bartlett's Test Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy .761 Approx Chi–Square Bartlett's Test of Sphericity 259.396 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.489 62.219 62.219 700 17.511 79.730 487 12.180 91.910 324 8.090 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component ATA1 874 ATA3 815 ATA2 789 ATA4 661 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted xxi Total 2.489 % of Variance 62.219 Cumulative % 62.219 5.4 Kết phân tích nhân tố khám phá biến trung gian OPI KMO and Bartlett's Test Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy .819 Approx Chi–Square Bartlett's Test of Sphericity 498.975 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.229 64.574 64.574 724 14.478 79.052 525 10.491 89.544 286 5.725 95.269 237 4.731 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component OPI3 899 OPI4 850 OPI5 823 OPI1 758 OPI2 668 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted xxii Total 3.229 % of Variance 64.574 Cumulative % 64.574 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 6.1 Phân tích tương quan biến độc lập biến trung gian ADV Correlations Tính giải trí Pearson Correlation Tính giải trí Giá trị quảng cáo 326** 439** 445** 009 000 000 000 204 204 204 204 –.179* –.165* –.240** 011 018 001 204 204 204 316** 556** 000 000 –.183** 009 N 204 204 326** –.179* Sig (2–tailed) 000 011 N 204 204 204 204 204 439** –.165* 316** 612** Sig (2–tailed) 000 018 000 N 204 204 204 204 204 445** –.240** 556** 612** Sig (2–tailed) 000 001 000 000 N 204 204 204 204 Pearson Correlation Pearson Correlation Giá trị quảng cáo Thông tin Sig (2–tailed) Pearson Correlation Thông tin Sự tin tưởng –.183** 204 Pearson Correlation Sự tin tưởng Sig (2–tailed) N Sự khó chịu Sự khó chịu 000 204 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2–tailed) 6.2 Phân tích tương quan biến trung gian ADV ATA Correlations Thái độ hướng đến quảng cáo Giá trị quảng cáo Pearson Correlation Giá trị quảng cáo Sig (2–tailed) 632** 000 N Pearson Correlation Thái độ hướng đến quảng cáo 204 204 632** Sig (2–tailed) 000 N 204 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed) xxiii 204 6.3 Phân tích tương quan biến ATA biến phụ thuộc OPI Correlations Thái độ hướng đến quảng cáo Pearson Correlation Thái độ hướng đến quảng cáo Sig (2–tailed) 695** 000 N Pearson Correlation Ý định mua sắm trực tuyến Ý định mua sắm trực tuyến 204 204 695** Sig (2–tailed) 000 N 204 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed) xxiv 204 Phụ lục KẾT QUẢ HỒI QUY ĐA BIẾN 7.1 Phân tích hồi quy biến độc lập biến trung gian ADV Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin–Watson Estimate 735a 541 531 46091 1.850 a Predictors: (Constant), Thơng tin, Sự khó chịu, Sự tin tưởng, Tính giải trí b Dependent Variable: Giá trị quảng cáo ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 49.744 12.436 Residual 42.275 199 212 Total 92.019 203 F Sig 58.540 000b a Dependent Variable: Giá trị quảng cáo b Predictors: (Constant), Thơng tin, Sự khó chịu, Sự tin tưởng, Tính giải trí Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) –.057 320 Tính giải trí 125 057 Sự khó chịu –.081 Sự tin tưởng Thông tin Beta Tolerance VIF –.178 859 122 2.211 028 761 1.314 049 –.082 –1.655 100 946 1.057 450 064 366 7.008 000 846 1.182 515 066 430 7.849 000 770 1.298 a Dependent Variable: Giá trị quảng cáo 7.2 Phân tích hồi quy biến trung gian ADV biến trung gian ATA Model Summaryb Model R R Square 632a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 400 397 a Predictors: (Constant), Giá trị quảng cáo b Dependent Variable: Thái độ hướng đến quảng cáo xxv 52917 Durbin–Watson 1.858 ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 37.641 37.641 Residual 56.565 202 280 Total 94.206 203 Sig 134.419 000b a Dependent Variable: Thái độ hướng đến quảng cáo b Predictors: (Constant), Giá trị quảng cáo Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta 1.084 192 640 055 Tolerance 5.652 000 11.594 000 VIF Giá trị quảng cáo 632 1.000 1.000 a Dependent Variable: Thái độ hướng đến quảng cáo 7.3 Phân tích hồi quy biến trung gian ATA biến phụ thuộc OPI Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin–Watson Estimate 695a 483 480 43902 2.140 a Predictors: (Constant), Thái độ hướng đến quảng cáo b Dependent Variable: Ý định mua sắm trực tuyến ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 36.371 36.371 Residual 38.934 202 193 Total 75.305 203 Sig 188.704 000b a Dependent Variable: Ý định mua sắm trực tuyến b Predictors: (Constant), Thái độ hướng đến quảng cáo Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Toleranc VIF e (Constant) Thái độ hướng đến quảng cáo 1.493 151 621 045 a Dependent Variable: Ý định mua sắm trực tuyến xxvi 695 9.898 000 13.737 000 1.000 1.000 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA 8.1 Kiểm định ý định mua trực tuyến với giới tính Descriptives Ý định mua sắm trực tuyến N Mean Nam Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 82 3.5585 57498 06350 3.4322 3.6849 1.60 4.80 121 3.4975 63462 05769 3.3833 3.6117 2.00 4.80 Khác 3.4000 3.40 3.40 Total 204 3.5216 60907 04264 3.4375 3.6056 1.60 4.80 Nữ Test of Homogeneity of Variances Ý định mua sắm trực tuyến Levene Statistic df1 2.026a df2 Sig 201 156 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Ý định mua sắm trực tuyến ANOVA Ý định mua sắm trực tuyến Sum of Squares Between Groups df Mean Square 197 098 Within Groups 75.108 201 374 Total 75.305 203 xxvii F Sig .263 769 8.2 Kiểm định ý định mua trực tuyến với độ tuổi Descriptives Ý định mua sắm trực tuyến N Mean Dưới 18 tuổi 10 3.9000 64807 20494 3.4364 Từ 18 – < 25 tuổi 142 3.4465 58232 04887 Từ 25 – < 40 tuổi 36 3.6611 58127 Từ 40 – 55 tuổi 14 3.5571 204 Trên 55 tuổi Total Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimu m Maximu m 4.3636 3.00 4.80 3.3499 3.5431 2.00 4.60 09688 3.4644 3.8578 2.60 4.80 78124 20879 3.1061 4.0082 1.60 4.40 4.2000 28284 20000 1.6588 6.7412 4.00 4.40 3.5216 60907 04264 3.4375 3.6056 1.60 4.80 Test of Homogeneity of Variances Ý định mua sắm trực tuyến Levene Statistic 671 df1 df2 Sig 199 613 ANOVA Ý định mua sắm trực tuyến Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.872 968 Within Groups 71.433 199 359 Total 75.305 203 xxviii F Sig 2.697 032 8.3 Kiểm định ý định mua trực tuyến với trình độ học vấn Descriptives Ý định mua sắm trực tuyến N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Minimu Maximu Deviation Error Mean m m Lower Bound Upper Bound Phổ thông/Trung cấp 30 3.6533 54058 09870 3.4515 3.8552 3.00 4.80 154 3.5013 62382 05027 3.4020 3.6006 2.00 4.80 18 3.4778 60250 14201 3.1782 3.7774 1.60 4.40 Khác 3.5000 70711 50000 –2.8531 9.8531 3.00 4.00 Total 204 3.5216 60907 04264 3.4375 3.6056 1.60 4.80 Cao đẳng/Đại học Sau đại học Test of Homogeneity of Variances Ý định mua sắm trực tuyến Levene Statistic 801 df1 df2 Sig 200 495 ANOVA Ý định mua sắm trực tuyến Sum of Squares Between Groups df Mean Square 620 207 Within Groups 74.686 200 373 Total 75.305 203 xxix F Sig .553 647 8.4 Kiểm định ý định mua trực tuyến với vị trí nghề nghiệp Descriptives Ý định mua sắm trực tuyến N Mean 108 3.4352 61800 05947 3.3173 3.5531 2.00 4.80 64 3.6094 59781 07473 3.4600 3.7587 2.20 4.80 Quản lý cấp thấp 3.9143 38048 14381 3.5624 4.2662 3.40 4.40 Quản lý cấp trung 10 3.6400 44020 13920 3.3251 3.9549 3.00 4.40 3.8000 3.80 3.80 Khác 13 3.4154 69504 19277 2.9954 3.8354 1.60 4.20 Total 203 3.5172 60742 04263 3.4332 3.6013 1.60 4.80 Học sinh/sinh viên Nhân viên/Chuyên viên Quản lý cấp cao Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval Minimu for Mean m Lower Bound Upper Bound Maximu m Test of Homogeneity of Variances Ý định mua sắm trực tuyến Levene Statistic 1.174a df1 df2 Sig 197 324 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Ý định mua sắm trực tuyến ANOVA Ý định mua sắm trực tuyến Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.739 548 Within Groups 71.790 197 364 Total 74.530 202 xxx F Sig 1.503 190 8.5 Kiểm định ý định mua trực tuyến với thu nhập Descriptives Ý định mua sắm trực tuyến N Mean Dưới triệu 98 3.4245 64489 06514 3.2952 Từ – 10 triệu 70 3.5686 61539 07355 Từ 10 – 15 triệu Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimu m Maximu m 3.5538 2.00 4.80 3.4218 3.7153 1.60 4.60 27 3.7185 44118 08491 3.5440 3.8930 3.00 4.60 Từ 15 – 20 triệu 3.6667 23094 13333 3.0930 4.2404 3.40 3.80 Trên 20 triệu 3.6000 53666 21909 3.0368 4.1632 3.00 4.40 204 3.5216 60907 04264 3.4375 3.6056 1.60 4.80 Total Test of Homogeneity of Variances Ý định mua sắm trực tuyến Levene Statistic 2.279 df1 df2 Sig 199 062 ANOVA Ý định mua sắm trực tuyến Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.226 556 Within Groups 73.079 199 367 Total 75.305 203 xxxi F Sig 1.515 199 8.6 Kiểm định ý định mua trực tuyến với khu vực sinh sống Descriptives Ý định mua sắm trực tuyến N Mean Std Std Error Deviation Miền Bắc 95% Confidence Interval for Minimu Mean m Lower Bound Upper Bound Maximum 3.8000 3.80 3.80 Miền Trung 32 3.6889 61122 10187 3.4821 3.8957 2.00 4.80 Miền Nam 167 3.4838 60573 04687 3.3913 3.5764 1.60 4.80 Total 204 3.5216 60907 04264 3.4375 3.6056 1.60 4.80 Test of Homogeneity of Variances Ý định mua sắm trực tuyến Levene Statistic df1 241a df2 Sig 201 624 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Ý định mua sắm trực tuyến ANOVA Ý định mua sắm trực tuyến Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.323 662 Within Groups 73.982 201 368 Total 75.305 203 xxxii F Sig 1.797 168 ... tưởng khó chịu giá trị quảng cáo, thái độ quảng cáo ý định mua sắm trực tuyến mạng xã hội Từ nghiên cứu giúp cho người quan tâm đến vấn đề kinh doanh trực tuyến mạng xã hội Việt Nam mở rộng hội. .. hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam thể nào? - Những giải pháp để nâng cao giá trị quảng cáo mạng xã hội, cải thiện thái độ thúc đẩy ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt. .. hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam - Kiểm định mối liên hệ nhân tố có ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Việt Nam - Đề xuất giải pháp để nâng cao giá trị quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị của quảng cáo trên mạng xã hội trong ý định mua sắm trực tuyến ở việt nam (khóa luận tốt nghiệp) , Giá trị của quảng cáo trên mạng xã hội trong ý định mua sắm trực tuyến ở việt nam (khóa luận tốt nghiệp) , CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 2. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Ở THANG ĐO SƠ BỘ, Phụ lục 3. KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ, Phụ lục 4. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Ở THANG ĐO CHÍNH THỨC, Phụ lục 5. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ, Phụ lục 8. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm