Thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L.), họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây mít (Artocarpus Integrifolia)

5 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

Để cô lập các hợp chất từ cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên thực vật bậc cao, tiến đến thử hoạt tính sinh học (tính kháng khuẩn, khả năng gây độc tính tế bào ung thư), từng bước định hình một hướng nghiên cứu mới về thực vật ký sinh nói chung và cây Mộc ký ngũ hùng nói riêng. Lần lượt khảo sát thành phần hóa học của cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây mít. Các nghiên cứu về cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây mít, chúng tôi sẽ đăng lần lượt trong các báo cáo khác nhau. Trong khuôn khổ bài báo viết trình bày các phương pháp tách, chiết, cô lập và định danh 2 hợp chất: MM1 và MM2. Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Nguyễn Hồng Hạt tác giả THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY MỘC KÝ NGŨ HÙNG DENDROPHTOE PENTANDRA (L.) MIQ., HỌ CHÙM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT (ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA ) Nguyễn Hồng Hạt*, Nguyễn Cơng Hào†, Nguyễn Cửu Khoa‡ , Mai Anh Hùng§, Trương Quốc Phú, Dương Thị Thanh Tâm** Mở đầu Cây chùm gửi (còn gọi tầm gửi, tầm gởi, chùm gởi) loài thực vật bán kí sinh hay vài loại khác vùng ôn đới, nhiệt đới [1] Từ nhiều kỉ trước, chùm gửi dùng để chữa tai biến mạch máu, đau đầu số bệnh khác Ngồi ra, chùm gửi sử dụng rộng rãi Châu Âu để trị ung thư [2] Tại Việt Nam, có số cơng trình nghiên cứu dược tính chùm gửi nói chung chùm gửi ký sinh dâu nói riêng nhận thấy chùm gửi có tác dụng trị bệnh khớp [3], số cơng trình nghiên cứu định tính thành phần hố học Mộc ký ngũ hùng (thuộc họ chùm gửi) [4] Trên giới, việc nghiên cứu thành phần hóa học Mộc ký ngũ hùng chưa nhiều Năm 2006 có báo cáo tác giả người Indonesia tách Quercitrin Quercetin từ cao etanol chùm gửi Mộc ký ngũ hùng ký sinh khế [5] Để cô lập hợp chất từ Mộc ký ngũ hùng ký sinh thực vật bậc cao, tiến đến thử hoạt tính sinh học (tính kháng khuẩn, khả gây độc tính tế bào ung thư), bước định hình hướng nghiên cứu thực vật ký sinh nói chung Mộc ký ngũ hùng nói riêng Chúng tơi khảo sát thành phần hóa học Mộc ký ngũ hùng ký sinh mít * ThS., Trường THTH - ĐH Sư phạm Tp.HCM GS.TSKH, Viện Cơng nghệ Hóa học – Viện KH&CN Việt Nam ‡ TS., Viện Công nghệ Hóa học – Viện KH&CN Việt Nam § CN., Khoa Hóa – ĐH Sư phạm Tp.HCM ** SV Khoa Hóa – ĐH Sư phạm Tp.HCM † 159 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 18 năm 2009 Các nghiên cứu Mộc ký ngũ hùng ký sinh mít, chúng tơi đăng báo cáo khác Trong khuôn khổ báo cáo đầu tiên, chúng tơi trình bày phương pháp tách, chiết, cô lập định danh hợp chất: MM1 MM2 Thực nghiệm 2.1 Hóa chất Cloroform, etyl axetat, silica gel trung tính, lớp mỏng silica gel, axit sunfuric đậm đặc 2.2 Các phương pháp tiến hành - Điều chế cao phương pháp ngâm dầm; - Sắc ký lớp mỏng; - Tách, chiết cô lập hợp chất phương pháp sắc ký cột cổ điển; - Ghi phổ IR, 1H – NMR, 13C – NMR, COSY, HMBC, HSQC 2.3 Thu hái, xử lý mẫu Cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh mít thu hái huyện Xuân Lộc – Đồng Nai vào tháng 12 năm 2007 (cây có hoa) Nhận danh: Mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., (Loranthaceae) Toàn thân cây, sau thu hái, rửa sạch, cắt ngắn, sấy khô 500C – 600C đến khối lượng khơng đổi 2.4 Độ ẩm trung bình ngun liệu Stt Lá Thân 160 3 Bảng Độ ẩm trung bình nguyên liệu Khối Khối lượng Độ ẩm Độ ẩm lượng mẫu mẫu sau trung (%) tươi (g) sấy (g) bình (%) 100 50,20 50,20 51,45 100 52,82 52,82 100 51,32 51,32 100 44,63 44,63 41,32 100 38,57 38,57 100 40,75 40,75 Độ ẩm trung bình chung (%) 46,39 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Nguyễn Hoàng Hạt tác giả 2.5 Hợp chất MM1: Fridelane Phổ 1H-NMR xuất tín hiệu nhóm CH3 [có hai cặp chập nhau] H 0,945 [chập]; 0,968; 0,846; 0,995 [chập]; 1,009 1,173 dạng singlet, hai nhóm CH2 bậc hai H 1,894 (1H, m) 1,738 (dt, J1=12,5, J2=3) hai tín hiệu CH bậc ba H 3,728 brs 0,903 m Phổ DEPT xác nhận tín hiệu nhóm CH, nhóm CH3 C bậc bốn Trên phổ 13C-NMR cho thấy xuất 30 cacbon Phổ 13C-NMR có tín hiệu nhóm metyl [C 11,620 (C-23); 16,439 (C-24); 18,291 (C-25); 20,145 (C-26); 18,645 (C-27); 32,157 (C-28); 35,036 (C-29) 31,845 (C-30)], có tín hiệu cacbon bậc bốn [C 37,964 (C-5); 37,239 (C-9); 39,788 (C13); 38,498 (C-14); 30,115 (C-17) 28,228 (C-20)] Kết hợp kết phổ phổ mô phần mềm ACD (u.11.01), kết luận MM1 Fridenlane 30 29 H3C CH3 27 CH3 25 11 H3C HO 10 CH3 CH3 24 12 19 20 18 17 13 14 15 16 21 22 28 CH3 CH3 26 Fridelane 23 Hình Cấu trúc hợp chất MM1 2.6 Hợp chất MM2: -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside 161 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 18 năm 2009 Phổ 1H-NMR xuất tín hiệu nhóm metyl, có nhóm metyl bậc bốn H 0,65 0,95 dạng singlet, nhóm metyl bậc hai H 0,65 (3H, t, J = 7,5 Hz) tín hiệu doublet ba nhóm metyl bậc ba H 0,92 (3H, J = 6,5 Hz), 0,81 (3H, J = 6,8 Hz) 0,83 (3H, J = 7,3 Hz) Ngồi ra, phổ xuất tín hiệu proton olefin H 5,31 (1H, br d, J = 5,0 Hz), tín hiệu metin mang oxy H 3,46 (1H, dd, J = 5,0, 12,0 Hz), proton anome H 4,38 (1H, d, J = 7,5 Hz) với tín hiệu proton metylen mang oxy [H 4,22 (1H, dd, J=2,5, 12,0 Hz) 4,38 (1H, dd, J=4,5, 12,0 Hz)], điều dự đoán xuất đường monosacarit Trên phổ 13C-NMR cho thấy xuất 35 cacbon có 29 cacbon aglycon cacbon nhánh đường Phổ 13C-NMR xác nhận tín hiệu liên kết olefin C 140,44 (C-5) 121,13 (C-6); tín hiệu nhóm metyl [C 11,63 (C-18); 19,05 (C-19); 18,91 (C-21); 19,65 (C-26); 22,59 (C-28) 11,74 (C-29)] với tín hiệu nhóm metin mang oxy aglycon  76,9 (C-3) Ngoài ra, phổ quan sát thấy tín hiệu cacbon anome  100,7 (C-1’); metylen gắn oxi  61,0 (C-6’) với bốn metin mang oxy thuộc vùng đường [ 73,4 (C-2’); 76,7 (C-3’); 70,0 (C-4’) 76,6 (C5’)], kết hợp với số liệu phổ 1H-NMR xác nhận có mặt đường glucopyranose Kết hợp phân tích cho dự đốn hợp chất MM2 tritecpen khung prostan có gắn thêm nhánh đường -glucopyranoside So sánh số liệu phổ NMR hợp chất MM2 với hợp chất daucosterol [3] thấy kết phù hợp hồn tồn Do hợp chất MM2 xác định daucosterol 26 25 21 18 22 20 12 19 HO 6' 4' O 5' HO HO 3' O 2' OH 1' 10 28 16 14 15 Hình Cấu trúc hóa học hợp chất MN2 162 27 23 17 13 11 24 29 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Nguyễn Hoàng Hạt tác giả TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Văn Chi (2008), Danh mục tra cứu cỏ Việt Nam, Nxb Giáo dục [2] Đỗ Tất Lợi (2003), Những Cây thuốc Vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, tr.721 [3] Phạm Hoàng Hộ (2000), Cây cỏ Việt Nam, Nxb Trẻ [4] Nina Artani, Yelli Ma’arifa and Muhammad Hanafi (2006), Journal of Applied Sciences, (8), pp 1659-1663 [5] http://nccam.nih.gov/health/eurmistletoe/ Tóm Tắt Từ Mộc ký ngũ hùng ký sinh mít, phương pháp lập hợp chất thiên nhiên, tách hợp chất khác cô lập MM1 MM2 Bằng phương pháp phổ đại (IR, 1H-NMR, 13 C-NMR, DEP, ESI-MS…) so sánh với báo cáo trước, xác định cấu trúc MM1 Fridelane MM2 -Sitosterol-3-O--Dglucopyranoside [hay gọi Daucosterol] Abtract Chemical elements of Dendrophtoe pentandra parasitizing on Artocarpus integrifolia From Dendrophtoe pentandra is a parasite on Artocarpus integrifolia, by the isolation of natural substances, we gradually extract different compounds and isolate MM1 and MM2 By means of modern methods of spectra (IR, 1H- NMR, 13 C-NMR, DEP, ESI-MS…) and comparing with previous reports, this article is about identifying that the structure of MM1 is Fridelane and MM2 is Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside 163 ... pháp sắc ký cột cổ điển; - Ghi phổ IR, 1H – NMR, 13C – NMR, COSY, HMBC, HSQC 2.3 Thu hái, xử lý mẫu Cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh mít thu hái huyện Xuân Lộc – Đồng Nai vào tháng 12 năm 2007 (cây có...Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 18 năm 2009 Các nghiên cứu Mộc ký ngũ hùng ký sinh mít, chúng tơi đăng báo cáo khác Trong khuôn khổ báo cáo đầu... Lộc – Đồng Nai vào tháng 12 năm 2007 (cây có hoa) Nhận danh: Mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., (Loranthaceae) Toàn thân cây, sau thu hái, rửa sạch, cắt ngắn, sấy khô 500C – 600C đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L.), họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây mít (Artocarpus Integrifolia), Thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L.), họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây mít (Artocarpus Integrifolia)