Mau phieu luong tron

1 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

PHIẾU LƯƠNG THÁNG ./20… Mã nhân viên: TC001 - Hệ số lương CB - Ngày công làm việc chế độ - Hệ số lương CD - Hệ số hoàn thành nhiệm vụ - Ngày nghỉ phép - Ngày nghỉ lễ - Tổng số làm thêm quy đổi - Ngày nghỉ việc riêng có lương - Ngày nghỉ TNLĐ - Ngày nghỉ không lương @ Các khoản khấu trừ + Bảo hiểm + Thuế thu nhập Họ tên: Nông Tiến Anh 2,5 25,5 - Lương - Lương hiệu - Lương phép - Lương ngày nghỉ lễ - Lương làm thêm - Lương ngày nghỉ có lương - Lương ngày nghỉ TNLĐ @ Các khoản phụ cấp + Điện thoại + Xăng xe @ Truy lĩnh + Tạm ứng @Tổng thu nhập thực tế + Phạt vi phạm, bồi thường THỰC LÃNH Duyệt Lập phiếu Ký nhận Nghiêm cấm việc hỏi tiết lộ Mức Lương PHIẾU LƯƠNG THÁNG ./2008 Mã nhân viên: TC001 - Hệ số lương CB - Ngày công làm việc chế độ - Hệ số lương CD - Hệ số hoàn thành nhiệm vụ - Ngày nghỉ phép - Ngày nghỉ lễ - Tổng số làm thêm quy đổi - Ngày nghỉ việc riêng có lương - Ngày nghỉ TNLĐ - Ngày nghỉ không lương @ Các khoản khấu trừ + Bảo hiểm + Thuế thu nhập + Tạm ứng Họ tên: Nông Tiến Anh 2,5 25,5 - Lương - Lương hiệu - Lương phép - Lương ngày nghỉ lễ - Lương làm thêm - Lương ngày nghỉ có lương - Lương ngày nghỉ TNLĐ @ Các khoản phụ cấp + Điện thoại + Xăng xe @ Truy lĩnh @Tổng thu nhập thực tế + Phạt vi phạm, bồi thường Duyệt THỰC LÃNH Lập phiếu Nghiêm cấm việc hỏi tiết lộ Mức Lương Ký nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau phieu luong tron , Mau phieu luong tron

Từ khóa liên quan