luận văn thạc sĩ quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP hà nội

118 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI _*** NGUYỄN PHƯƠNG THANH QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HIỀN HÀ NỘI, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế thân thực hiện, thơng tin, số liệu có trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm tính nguyên xác thực luận văn Tác giả Nguyễn Phương Thanh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sỹ kinh tế tơi gặp nhiều khó khăn định hướng, thu thập thông tin liệu Tuy nhiên, nỗ lực thân hướng dẫn tận tình giảng viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thu Hiền quan tâm, động viên, chia sẻ gia đình, người thân, bạn bè khoảng thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền tận tình hướng dẫn suốt trình thực đề tài luận văn - Các thầy cô giáo khoa Sau Đại học, trường Đại học Thương Mại, Hà Nội - Gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ mặt tinh thần - Các cô, chú, anh, chị, em BHXH TP Hà Nội giúp đỡ tổng hợp thơng tin, tài liệu số liệu để hồn thành luận văn MỤC LỤC iii LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ SỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài 10 CHƯƠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI MỘT CƠ QUAN QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH .11 1.1 Một số vấn đề thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp 11 1.1.1 Thất nghiệp 11 1.1.2 Bảo hiểm thất nghiệp 14 1.2 Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp tỉnh 18 1.2.1 Khái niệm vai trò quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp 18 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp .22 1.2.3 Nội dung quản lý Nhà nước cấp tỉnh chi bảo hiểm thất nghiệp 25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp tỉnh 33 1.2.5 Tiêu chí đánh giá kết quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp tỉnh 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 .41 2.1 Giới thiệu Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp Thành phố 41 iv 2.1.1 Khái quát Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội 41 2.1.2 Đặc điểm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp Thành phố Hà Nội 46 2.2 Phân tích thực trạng quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 57 2.2.1 Quản lý đối tượng nhận bảo hiểm thất nghiệp 57 2.2.2 Quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 62 2.2.3 Quản lý thực chi bảo hiểm thất nghiệp 65 2.2.4 Kiểm tra, kiểm soát chi bảo hiểm thất nghiệp 74 2.3 Đánh giá kết thực công tác quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn TP Hà Nội 77 2.3.1 Những kết đạt .77 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 84 3.1 Bối cảnh phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 84 3.1.1 Những yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến quản lý nhà nước bảo hiểm thất nghiệp 84 3.1.2 Mục tiêu phát triển bảo hiểm thất nghiệp thành phố Hà Nội 86 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện quản lý Nhà nước chi bảo hiểm thất nghiệp thành phố Hà Nội 88 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 89 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp .89 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 91 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý thực chi trả bảo hiểm thất nghiệp .92 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát quản lý chi BHTN 95 v 3.2.5 Các giải pháp khác .97 3.3 Một số kiến nghị 101 3.3.1 Kiến nghị với UBND TP Hà Nội 101 3.3.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASXH BHTN BHXH BHYT : An sinh xã hội : Bảo hiểm thất nghiệp : Bảo hiểm xã hội : Bảo hiểm y tế CNH-HĐH CNTT LĐTB&XH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa : Cơng nghệ thơng tin : Lao động thương binh xã hội NSNN : Ngân sách Nhà nước QLNN TP TTGTVL UBND : Quản lý Nhà nước : Thành phố : Trung tâm giới thiệu việc làm : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số doanh nghiệp hoạt động địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 46 Bảng 2.2 Lao động từ 15 tuổi trở lên hoạt động khu vực kinh tế địa bàn TP Hà Nội 51 Bảng 2.3 Tỷ lệ thất nghiệp lao động từ 15 tuổi trở lên chia theo nhóm tuổi Hà Nội năm 2016 52 Bảng 2.4 Số lượng người hưởng BHTN Hà Nội 57 Bảng 2.5 Đối tượng hưởng chế độ BHTN theo nội dung chi trả địa bàn TP Hà Nội 59 Bảng 2.6 Đối tượng hưởng chuyển đi, chuyển đến, tạm dừng, chấm dứt hưởng BHTN địa bàn TP Hà Nội 61 Bảng 2.7 Kết thu chi BHTN địa bàn TP Hà Nội 64 Bảng 2.8 Kết chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng BHXH TP Hà Nội 67 Bảng 2.9 Chi BHYT cho đối tượng hưởng BHTN địa bàn TP Hà Nội 69 Bảng 2.10 Chi hỗ trợ tìm việc làm BHXH TP Hà Nội 70 Bảng 2.11 Chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động BHXH TP Hà Nội 73 Bảng 2.12 Tình hình nợ đọng BHTN khu doanh nghiệp quốc doanh địa bàn TP Hà Nội 76 Bảng 2.13 Kết kiểm tra phát sai phạm thuộc quỹ BHTN địa bàn TP Hà Nội .77 viii DANH MỤC SƠ SỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy BHXH TP Hà Nội 43 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy quản lý BHTN địa bàn TP Hà Nội 55 93 tính ưu việt BHTN nhằm ổn định xã hội, phát triển kinh tế khu vực kinh tế nước giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Mặc dù quan tâm lớn từ BHXH Việt Nam, Bộ ngành liên quan công tác quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội tồn số vấn đề thực chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động Để nâng cao chất lượng công tác quản lý nói chung đảm bảo quyền lợi cho người lao động BHXH TP Hà Nội cần thực số biện pháp sau: - Tăng cường phối hợp đồng với ban ngành có liên quan việc chi trả chế độ cho người thụ hưởng BHTN địa bàn TP để xây dựng quy trình chuẩn, đơn giản, giảm thời gian xử lý thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động việc đăng ký việc nhận chi trả từ quan BHXH Trong thực tế quản lý chi BHTN nói chung quản lý chi BHTN TP Hà Nội nói riêng quy trình, nhiệm vụ thực bị chồng chéo Sở LĐTB&XH, TTTGTVL, sở đào tạo nghề quan BHXH Do đó, cần phải phân rõ trách nhiệm, yêu cầu chi tiết, cụ thể công việc phối hợp chặt chẽ với để đảm bảo giảm thiểu thời gian đăng ký thụ hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động - Quản lý chặt chẽ mức chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho người lao động Sau nhận đươc định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Sở LĐTB&XH phận chi trả tiến hành lập danh sách phải kiểm tra, rà sốt lại thơng tin người hưởng thụ BHTN Kết hợp với phận thu BHTN để xác định đối tượng, mức chi tương ứng với mức đóng góp Nếu có sai sót cần phải yêu cầu cấp xác minh lại thông tin để đảm bảo chi đúng, chi đủ cho đối tượng thụ hưởng BHTN - Lựa chọn hình thức chi trả tối ưu, nhanh chóng cho người lao động Hiện nay, BHXH TP Hà Nội áp dụng hai thức chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng chi trả trực tiếp quan BHXH chuyển khoản qua tài khoản cá nhân người thụ hưởng Để đảm bảo tính an tồn nên khuyến khích quan BHXH chi trả theo hình thức chuyển khoản tài khoản cá nhân người thụ hưởng Đây hình thức nhiều nước phát triển giới sử dụng để tiết kiệm thời gian 94 lại, đại hóa cơng tác chi trả, giảm thiểu đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí quản lý cho quan BHXH Tuy nhiên, số huyện ngoại thành có hệ thống ngân hàng chưa phát triển rộng rãi nhiều lao động chưa có tài khoản cá nhân mở hệ thống ngân hàng Do đó, quan BHXH phối hợp với ngân hàng hướng dẫn, khuyến khích người lao động mở tài khoản cá nhân để thực giao dịch chi trả cách an toàn, tiết kiệm, giảm lưu thông tiền mặt xã hội - Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm hình thức hỗ trợ mang tính nhân văn cao chế độ BHTN Để đảm bảo tính ưu việt mục đích tốt đẹp nó, BHXH TP Hà Nội phải phối hợp chặt chẽ với TTGTVL để thực hiệu hoạt động hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Hiện nay, nhiều lao động chưa thực quan tâm nhiều đến hình thức hỗ trợ chưa nhận thức hiệu hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm trả trợ cấp thất nghiệp TTGTVL cần phải cung cấp thông tin đến người lao động cách rộng rãi, kết nối với thị trường lao động để thu thập thông tin nhu cầu việc làm từ tiến hành giới thiệu cho người lao động có nhu cầu tìm việc Dựa kế hoạch chi trả hàng năm, cán BHXH kết hợp với cán TTGTVL để hoàn thành nhanh danh sách lao động có nhu cầu tìm việc thơng qua kệnh giới thiệu quan BHXH để dự trù mức kinh phí chi trả cho chế độ này, đảm bảo thực hiệu ngày nhiều lao động tìm việc thơng qua việc hỗ trợ tìm việc làm BHXH TTGTVL - Bên cạnh công tác chi trả cho việc tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động hưởng BHTN chi trả cho hoạt động hỗ trợ học nghề sách quan trọng chế độ BHTN Theo đánh giá thực tế đối tượng đăng ký thất nghiệp quan tâm đến số tiền trợ cấp hàng tháng quan tâm đến hình thức hỗ trợ BHTN có hình thức hỗ trợ học nghề Mặc dù cuối năm 2014, Chính phủ có ban hành định tăng mức hỗ trợ học nghề lên triệu đồng/tháng/người tỷ lệ người đăng ký tham gia thấp Mặc dù vậy, phận chi trả cần phải rà soát, kiểm tra lại danh sách chi trả hỗ 95 trợ học nghề để tiến hành chi trả cho sở học nghề địa bàn Thường xuyên kiểm tra sở học nghề chương trình dạy, kết học nghề, tỷ lệ tìm kiếm việc làm sau hồn thành khóa học nghề để đánh giá chất lượng hoạt động nhằm nắm bắt tình hình để báo cáo cụ thể có kiến nghị với cấp công tác chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động thụ hưởng BHTN 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát quản lý chi BHTN Quản lý chi BHTN nhiệm vụ vô quan trọng quản lý BHTN Để đảm bảo cân đối quỹ thực quy định, mục tiêu chi đúng, chi đủ, kịp thời ngồi thực tốt quản lý đối tượng nhận trợ cấp thất nghiệp, quản lý quỹ, quản lý thực chi BHTN, BHXH TP Hà Nội cần phải thực tốt công tác kiểm tra, giám sát quản lý chi BHTN địa bàn quản lý Để nâng cao hiệu hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát, BHXH TP Hà Nội cần thực số biện pháp đây: - Phòng Kiểm tra tiếp tục thực công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi để đảm bảo cân đối quỹ BHTN Tăng cường công tác kiểm tra để giải khiếu nại, tố cáo cá nhân tổ chức việc thực chế độ BHTN từ có hướng xử lý theo quy định pháp luật - Thực kiểm tra, giám sát tập trung vào nội dung: Công tác thu nộp, cấp quản lý sổ BHTN; công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ BHTN; Công tác thực chi trả quản lý quỹ BHTN; Tiếp nhận xử lý hành vi trái pháp luật BHTN Đối tượng kiểm tra doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động quan thực thi sách BHTN nhằm có cách đánh giá khác quan hiệu quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội - BHXH TP Hà Nội cần phải chủ động lập kế hoạch kiểm tra định kỳ quan BHXH cấp quận huyện quản lý thu chi BHTN đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt khối kinh tế quốc doanh nhằm phát ngăn chặn kịp thời hành vi trốn đóng, nợ đọng BHTN địa bàn quản lý Theo phân cấp chức nhiệm vụ, BHXH TP Hà Nội quyền kiểm tra hợp đồng lao động, số lượng lao động, bảng lương số chứng từ khác Từ so sánh với danh sách 96 lao động tham gia BHTN, sở liệu thu thập từ ban ngành có liên quan để xác định sai phạm đơn vị sử dụng lao động - Trên thực tế nay, Phòng Kiểm tra BHXH TP Hà Nội tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra, giám sát tình hình thu BHTN, kiểm tra tình trạng trốn đóng, nợ đọng đơn vị địa bàn quản lý Còn việc kiểm tra quy trình chi trả chế độ BHTN Phòng Chế độ Phòng Kế hoạch tài Phòng kế hoạch tài đồng thời quản lý giám sát nguồn quỹ thông qua hoạt động thu chi sử dụng nguồn quỹ vào mục đích chi trả hỗ trợ cho người thụ hưởng BHTN Hay nói cách khác, Phòng kiểm tra thực nhiệm vụ quản lý trình thu BHTN chưa thực kiểm tra giám sát quy trình chi cho chế độ BHTN chưa kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý quỹ Do đó, cơng tác kiểm tra, giám sát thụ động, thiếu tính khách quan không phản ảnh hết thực trạng quản lý BHTN địa bàn TP Hà Nội Do đó, BHXH TP Hà Nội cần phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cho phòng Kiểm tra, yêu cầu Phòng Kiểm tra thực nhiệm vụ toàn diện, nắm bắt tất hoạt động quản lý BHTN, hàng năm phải báo cáo lên BHXH TP kế hoạch kiểm tra thu chi BHTN - Công tác kiểm tra, giám sát quy trình chi trả chế độ BHTN quan BHXH cấp quận, huyện chưa chủ động, thơng thường lồng ghép với kiểm tra BHXH TP BHXH TP Hà Nội yêu cầu quan BHXH cấp quận huyện thường xuyên lập kế hoạch thực thi kiểm tra định kỳ báo cáo lên BHXH TP Hà Nội để rút hạn chế để hồn thiện cơng tác quản lý chi BHTN - Trong kiểm tra, giám sát, cán kiểm tra phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía người sử dụng lao động để xem xét việc thực thi pháp luật khó khăn để đệ trình lên cấp cho ý kiến xử lý Đồng thời tiếp thu khiếu nại người thụ hưởng BHTN quy trình chi trả BHXH TP để kiếm tra lại hoạt động vướng mắc để xử lý kịp thời - BHXH TP Hà Nội cần chủ động phối với UBND TP Hà Nội để nhanh chóng có hướng đạo, xử lý liệt biện pháp đơn đốc, đề nghị doanh nghiệp đóng 97 đủ số tiền trốn đóng nợ đọng Phối hợp với đơn vị thông tin đại chúng địa bàn TP để công khai thông tin đơn vị vi phạm pháp luật BHTN 3.2.5 Các giải pháp khác Để thực công tác quản lý chi BHTN cần phải có điều kiện cần như: nguồn nhân lực, tổ chức máy quản lý, khoa học công nghệ hoạt động bổ trợ Do đó, để hồn thiện cơng tác quản lý chi BHTN BHXH TP Hà Nội cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện tổ chức máy quản lý, phát triển khoa học công nghệ thực hiệu hoạt động bổ trợ Cụ thể sau: Thứ nâng cao chất lượng cán thực quản lý BHTN nói chung quản lý chi BHTN BHXH TP Hà Nội Bất kỳ tổ chức muốn thực mục tiêu đề cần phải có lực lượng lao động đầy đủ lực để hoàn thành nhiệm vụ giao phó BHTN sách thực tính chất phức tạp, thường xuyên phải biến động theo tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội Sau năm hoạt động, nguồn nhân lực thực công tác quản lý BHTN nói chung quản lý chi BHTN nói riêng tăng cường chưa đáp ứng nhu cầu công việc ngày nhiều Để nâng cao chất lượng cán công chức thực quản lý chi BHTN BHXH TP Hà Nội cần phải ưu tiên việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quy trình thu, chi BHTN, tư vấn giới thiệu việc làm Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm tiếp thu sách, quy định BHTN Thanh tra, kiểm tra định kỳ chuyên ngành BHTN để nâng cao ý thức việc trau dồi kiến thức, kinh nghiệm hoạt động tổ chức quản lý chi BHTN Bên cạnh nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn, cán cơng chức phải trau dồi đạo đức, ln ln có ý thức học hỏi, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến cao để thực công tác quản lý chi BHTN cách có hiệu Thứ hai xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo cho công tác quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Hiện nay, với phát triển kinh tế bùng nổ khoa học công nghệ, hệ thống thông tin ngày ứng dụng rộng rãi tất lĩnh vực 98 sống có cơng tác quản lý nói chung QLNN nói riêng Để bắt kịp với kinh tế đại, ngày người ta xem ứng dụng công nghệ thông tin giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Quản lý chi BHTN không ngoại lệ, để đáp ứng nhu cầu ngày cao chất lượng dịch vụ công giai đoạn nay, BHXH TP Hà Nội cần phải xây dựng sở liệu ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin để thực quản lý BHTN địa bàn quản lý Để làm điều này, BHXH TP Hà Nội cần tập trung giải vấn đề sau: - Hoàn thiện sở liệu tình hình việc làm thị trường lao động Hiện nay, sở liệu phân tích tình hình thực tế dựa việc làm thị trường lao động địa bàn TP Hà Nội chưa thực trọng không cập nhật thường xuyên Hàng năm cập nhật lần để báo cáo mang tính chất hình thức Do đó, BHXH TP Hà Nội cần triển khai thường xuyên cập nhật tình hình việc làm từ thị trường lao động để nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động, khả đáp ứng nhu cầu để làm xây dựng kế hoạch chi trả thu thập thơng tin để hồn thiện hoạt động hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động hưởng chế độ BHTN - Tăng cường việc phối hợp với phòng ban, quan có liên quan nhiệm vụ quản lý chi BHTN sử dụng chung sở liệu đối tượng hưởng chế độ BHTN để tạo thống nhất, đảm bảo việc giải chi trả cho người lao động nhanh chóng, kịp thời, tránh nhầm lẫn - Đầu tư sở vật chất công nghệ thông tin cho đơn vị thực nhiệm vụ quản lý chi trả chế độ BHTN Hiện nay, sở vật chất quan BHXH TTGTVL chưa nâng cấp tồn diện máy móc, phần mềm quản lý phần mềm nghiệp vụ Do đó, BHXH TTGTVL cần nâng cấp hệ thống máy tính mới, đại hơn, đầu tư đường dây cáp quang để tránh chậm trễ tồn quy trình xử lý nghiệp vụ để đẩy nhanh cơng cải cách hành việc chi trả BHTN Bên cạnh đó, quan cần quản lý sở liệu, phòng ngừa thơng tin 99 bị rò rỉ bị tin tắc công làm liệu, ảnh hưởng lớn đến tồn quy trình chi trả chế độ cho người lao động Thứ ba đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người sử dụng lao động người lao động việc tham gia BHTN bảo vệ nguồn quỹ BHTN BHTN sách đại có tính ưu việt Nó khơng sách ASXH Nhà nước mà mang tính nhân văn cao Từ BHTN đời đóng góp phần lớn ổn định phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, nhận thức vai trò mục đích tốt đẹp sách mà ngược lại nhiều trường hợp lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi cá nhân từ nguồn quỹ BHTN Do đó, để nâng cao ý thức cho người lao động người sử dụng lao động, BHTXH TP Hà Nội cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phổ biến giáo dục pháp luật BHTN Biện pháp tập trung chủ yếu vào hoạt động sau: - Tăng cường hoạt động tuyên truyền cách kết hợp với đơn vị thông tin đại chúng để đăng tải, đưa tin văn pháp luật BHTN Nhà nước để tất người dân, tầng lớp xã hội nhận biết thông tin, phổ biến giáo dục ý thức, kỷ cương việc chấp hành nghĩa vụ đóng BHTN Chính sách BHTN sâu vào đời sống toàn dân, để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế đất nước Nhà nước ban ngành có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi để hồn chỉnh quy định đóng, hưởng, thủ tục giải chế độ BHTN cho người lao động Do đó, tuyên truyền biện pháp hữu hiệu để phổ biến kiến thức pháp luật đến người lao động, người sử dụng lao động nhằm thực theo quy định, từ nâng cao chất lương cơng tác quản lý chi BHTN - Ngoài việc tuyên truyền qua kênh thông tin đại chúng, BHXH TP Hà Nội nên đẩy mạnh thực truyên truyền qua ấn phẩm quy định BHTN Các ấn phẩm đặt trụ sở quan BHXH cấp, TTGTVL gửi tới doanh nghiệp hoạt động địa bàn để tăng thêm đối tượng nhận thông tin quy đinh BHTN 100 - Thường xuyên tổ chức buổi hội nghị, buổi đối thoại trực tiếp với người lao động người sử dụng lao động để giải vướng mắc trình thực chi trả chế độ BHTN, từ rút kinh nghiệm quản lý chi BHTN - Khai thác tuyên truyền qua Internet Đây hình thức hiệu giai đoạn Nếu quan khai thác tốt mạng Internet khả truyền thơng tin đến đối tượng nhận tin nhanh chóng hiệu Tăng cường việc tuyên truyền thông qua trang Website thức BHXH TP Hà Nội: http://bhxhhn.com.vn/để đăng tải thơng tin sách, văn quy định BHTN, hướng dẫn thủ tục liên quan đến thực chế độ chi trả BHTN Hiện nay, BHXH TP Hà Nội thực cổng giao dịch điện tử website thức quan để tiếp nhận kê khai tham gia điều chỉnh thông tin BHTN, BHYT Đây không kênh tuyên truyền mà kênh để BHXH Hà Nội thực cải cách thủ tục hành chính, tạo sở liệu người tham gia BHTN nhằm phục vụ tốt cho hoạt động quản lý chi BHTN Do đó, BHXH TP Hà Nội tiếp tục triển khai hình thức phải bảo trì, nâng cấp Website để phục vụ nhu cầu ngày tăng công tác quản lý BHTN Thứ tư hoàn thiện tổ chức máy quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội Hiện nay, BHTN chịu quản lý hai ngành ngành LĐTB&XH ngành BHXH quy trình chi trả chế độ cho người lao động có tham gia Sở LĐTB&XH, TTGTVL, BHXH sở dạy nghề Việc chịu quản lý hai ngành vơ hình chung dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ Nếu không quy định rõ ràng trách nhiệm ngành gây nên lúng túng cho cán cơng chức thực gây khó khăn cho người lao động việc đăng ký hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp Do đó, để thống quan chuyên trách quản lý giải thủ tục chi trả BHTN nên giao cho quan BHXH thực BHXH quan cho chun mơn có nhân lực phù hợp với chuyên ngành quản lý BHTN Hiện tại, Phòng chế độ BHXH đảm nhiệm thực giải thủ tục chi trả BHTN cho người lao động Do BHTN sách đặc thù nên cần 101 phải thiết lập riêng phòng chuyên trách, đào tạo nhân lực để phục vụ cho thực quy trình giải chế độ BHTN cách có hiệu TP Hà Nội địa bàn quản lý rộng lớn, việc chi trả BHTN BHXH TP Hà Nội thực Với khối lượng cơng việc lớn nên chuyển nhiệm vụ quản lý lao động thất nghiệp, chi trả trợ cấp thất nghiệp cho quan BHXH cấp quận huyện vừa giảm bớt tải nhiệm vụ cho BHXH TP vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đăng ký hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với UBND TP Hà Nội - Tăng cường đạo, giám sát việc thực chế độ BHTN địa bàn TP Hà Nội UBND TP đạo BHXH TP Hà Nội hàng tháng phải tổng hợp, phân tích, phân loại đơn vị nợ BHTN đia bàn để chuyển Sở LĐTB&XH, Thanh tra TP Hà Nội nhằm đôn đốc, tra, kiểm tra thu hồi nợ đọng BHTN địa bàn quản lý - Hàng năm, UBND TP Hà Nội giao tiêu phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHTN cho quan BHXH cấp - Xây dựng banh hành quy định nhiệm vụ ban ngành, quan nhiệm vụ quản lý thu chi BHTN địa bàn TP Hà Nội để xác định rõ trách nhiệm công tác cho đơn vị, tránh chồng chéo, ỷ lại ảnh hưởng đến hiệu quản lý BHTN - Yêu cầu BHXH TP Hà Nội thường xyên báo cáo, tổng hợp, đề xuất trình thực quản lý BHTN địa bàn để có kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động báo cáo Quốc hội nhằm cóhướng xử lý kịp thời khó khăn thực quản lý BHTN 3.3.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam - Kiến nghị với Chính phủ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật BHTN Hiện nay, quy định đối tượng hưởng chế độ BHTN chưa cụ thể rõ ràng dẫn đến nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng trực lợi cá nhân Bên cạnh đó, việc quy định thời gian đóng điều kiện hưởng nhiều bất cập nên 102 người lao động khó khăn việc thủ tục đăng ký thất nghiệp TTGTVL Do đó, BHXH Việt Nam cần phải kiến nghị Chính phủ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đồng thời có biện pháp để bảo vệ nguồn quỹ BHTN - Kịp thời ban hành văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết quy định quy phạm pháp luật BHTN để làm sở xây dựng quy trình nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho cán công chức ngành bảo hiểm để quán triệt triển khai thực theo quy định pháp luật - Tiếp tục đạo quan BHXH cấp tỉnh, thành phố, cấp quận, huyện thực cơng cải cách hành chính, rút bớt thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho người lao động tiết kiệm chi phí quản lý quy trình quản lý BHTN nói chung quản lý chi BHTN nói riêng Hỗ trợ quan BHXH áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý để đạt hiệu suất công tác cao - Quyết liệt đạo thực công tác kiểm tra, giám sát quy trình chi BHTN để sớm phát hành vi vi phạm BHTN nhằm thực hình thức xử phạt răn đe cho đối tượng khác 103 KẾT LUẬN Lao động việc làm vấn đề đáng quan tâm phát triển kinh tế xã hội quốc gia Nền kinh tế phát triển, tăng trưởng tốt tạo nhiều công ăn việc làm, ngược lại kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đòi hỏi Nhà nước phải có sách ASXH để ổn định sống cho người lao động giảm tệ nạn xã hội thất nghiệp gây Hiện nay, kinh tế đà hồi phục doanh nghiệp nước gặp nhiều khó khăn quy mơ nhỏ, lực tài yếu, sức cạnh tranh nên tỷ lệ thất nghiệp gia tăng Mặt khác, kinh tế nước ta hội nhập sâu vào kinh tế khu vực kinh tế quốc tế nên đòi hỏi nguồn nhân lực phải có chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường Tuy nhiên, nay, lao động nước ta có chất lượng chưa cao, phận lớn niên thất nghiệp không đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động Đây gánh nặng xã hội BHTN đời có ý nghĩa to lớn, khơng hỗ trợ phần tài cho người lao động sau bị thất nghiệp mà hỗ trợ cho họ BHYT, tư vấn giới thiệu việc làm hỗ trợ học nghề để sớm đưa họ quay lại với thị trường lao động Với tính nhân văn sâu sắc, ngày BHTN xem sách đại, góp phần to lớn vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội quốc gia Nhận thức vai trò quan trọng, BHXH TP Hà Nội ln nỗ lực không ngừng để thực nhiệm vụ quản lý BHTN nói chung quản lý chi BHTN nói riêng cách hiệu Sau năm thực sách BHTN, BHXH TP Hà Nội gặt hái nhiều thành cơng khơng hạn chế cần khắc phục Với nghiên cứu: “Quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội” thu kết sau: - Nghiên cứu tập trung hệ thống hóa sở lý ln BHTN, vai trò BHTN, nội dung quản lý chi BHTN, yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi BHTN Đây sở lý luận quan trọng để tác giả nghiên cứu thực trạng tình hình thực BHTN quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội 104 - Phân tích đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội Đi sâu nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động quản lý chi BHTN cụ thể quản lý đối tượng hưởng BHTN, Quản lý quỹ BHTN; Quản lý thực chi trả chế độ BHTN; Kiểm tra, giám sát chi BHTN Từ rút thành cơng hạn chế công tác quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội - Trên sở phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý chi BHTN, nghiên cứu phân tích yếu tố thay đổi làm đến quản lý Nhà nước BHTN, xác định mục tiêu, phương hướng phát triển quản lý chi BHTN thời gian tới Cũng sở hạn chế từ thực trạng quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội, nghiên cứu đưa số giải pháp BHXH TP Hà Nội kiến nghị với UBND TP Hà Nội BHXH Việt Nam để nâng cao chất lượng công tác quản lý chi BHTN địa bàn TP Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BHXH TP Hà Nội (2012), Báo cáo tình hình thực BHTN BHXH TP Hà Nội (2013), Báo cáo tình hình thực BHTN BHXH TP Hà Nội (2014), Báo cáo tình hình thực BHTN BHXH TP Hà Nội (2015), Báo cáo tình hình thực BHTN BHXH TP Hà Nội (2016), Báo cáo tình hình thực BHTN BHXH Việt Nam (2016), Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/05/2016 việc ban hành quy định quản lý chi trả chế độ BHXH, BHTN BHXH Việt Nam (2009), Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 việc hướng dẫn thực thu, chi BHTN BHXH Việt Nam (2010), Công văn số 116/BHXH-CSXH ngày 15/01/2010 việc sửa đổi, bổ sung số điểm Công văn 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 hướng dẫn thực thu, chi BHTN Bộ LĐTB&XH (2010), Thông tư số 32/2010/TT-BLDDTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP 10 Bộ LĐTB&XH (2013), Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHXH BHTN 11 Bộ LĐTB&XH (2015), Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn Luật việc làm BHTN số điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật việc làm BHTN 12 Chính phủ (2008), Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHXH BHTN 13 Chính phủ (2008), Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 quy định chức quyền hạn cấu tổ chức BHXH Việt Nam 14 Chính phủ (2012), Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi bổ sung số điều cùa Nghị định 127/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 15/01/2013 với quy định đối tượng tham gia BHTN, hỗ trợ học nghề trình tự thủ tục thực BHTN 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật việc làm BHTN 16.Chính phủ (2013), Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 việc quy định mức hỗ trợ học nghề người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp 17.Chính phủ (2014), Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 việc quy định mức hỗ trợ học nghề người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 18.Cục thống kê TP Hà Nội (2016), Niên giám thống kê 19.Cục thống kê TP Hà Nội (2016), Báo cáo điều tra thống kê Lao động Việc làm 2016 20.Giáo trình Luật ASXH (2012), Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB: CAND 21.Trương Thị Thu Hiền (2016), “ Tổ chức máy thực BHTN Việt Nam”, Trang 44, mục Nghiên cứu Trao đổi, Tạp chí quản lý Nhà nước Số 251 tháng 12/2016 22.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2014), “Quản lyschi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương”, Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam 23.Nguyễn Mai Phương (2014), “Chế độ bảo hiểm thất nghiệp Trung Quốc (1986-2010)”, Luận án tiến sỹ Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 24.Ngô Thu Phương (2014), “Bảo hiểm thất nghiệp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam – Thực trạng giải pháp”, Luận văn thạc sỹ luật học Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Quốc hội (1994), Bộ luật lao động 26 Quốc hội (2006), Luật BHXH 27 Quốc hội (2014), Luật Việc làm 28.Lê Thị Hoài Thu (2005), “Vấn đề quản lý bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam”, Trang 57, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 4/2005 29.Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (1952), Điều 20 Công ước 102, Quy phạm tối thiểu an toàn xã hội 30.Trung tâm giới thiệu việc làm TP Hà Nội (2012), Báo cáo tình hình đối tượng nhận BHTN 31.Trung tâm giới thiệu việc làm TP Hà Nội (2013), Báo cáo tình hình đối tượng nhận BHTN 32.Trung tâm giới thiệu việc làm TP Hà Nội (2014), Báo cáo tình hình đối tượng nhận BHTN 33.Trung tâm giới thiệu việc làm TP Hà Nội (2015), Báo cáo tình hình đối tượng nhận BHTN 34.Trung tâm giới thiệu việc làm TP Hà Nội (2016), Báo cáo tình hình đối tượng nhận BHTN 35.Nguyễn Quang Trường (2016), “Quản lý Nhà nước bảo hiểm thất nghiệp nước ta nay”, Luận án tiến sỹ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 36.Từ điển bách khoa toàn thư (1998), NXB Từ điển bách khoa ... 1.1.2 Bảo hiểm thất nghiệp 14 1.2 Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp tỉnh 18 1.2.1 Khái niệm vai trò quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp 18 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp. .. trạng quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 57 2.2.1 Quản lý đối tượng nhận bảo hiểm thất nghiệp 57 2.2.2 Quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 62 2.2.3 Quản. .. HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 84 3.1 Bối cảnh phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP hà nội , luận văn thạc sĩ quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP hà nội , Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, Kết cấu của đề tài, CHƯƠNG 1. QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI MỘT CƠ QUAN QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 – 2016, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm