4. BLuong_Max.Min

2 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

CƠNG TY … CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc PHỤ LỤC BẢNG MỨC LƯƠNG CƠ BẢN VÀ PHỤ CẤP CHỨC DANH CÔNG VIỆC (Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-XXXX, ngày … tháng… năm ……) 1.1 MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CHỨC DANH CƠNG VIỆC Đơn vị tính : 1.000 đồng Nhóm (Ngạch) Các chức danh cơng việc Tổng giám đốc Mức lương Mức lương thấp cao 10.600 45.100 7.200 30.700 6.900 20.700 5.700 17.400 4.100 12.200 Phó Tổng giám đốc Giám đốc điều hành dự án, Giám đốc tài (kiêm Kế tốn trưởng) Giám đốc: nhân sự, kinh doanh, kế hoạch-đầu tư, tư vấn thiết kế, dự án; C.Viên: cao cấp, cố vấn Trưởng phòng: tổ chức, hành chính, tài chính-kế tốn, kinh doanh, kế hoạch, giao dịch; Thư ký Tổng GĐ Nghiệp vụ, kỹ thuật nhóm 3.100 11.100 Nghiệp vụ, kỹ thuật nhóm 2.200 5.500 Nghiệp vụ, kỹ thuật nhóm 1.500 3.800 Bảo vệ, tạp vụ 1.000 2.400 1.2 MỨC PHỤ CẤP CHỨC DANH CƠNG VIỆC Đơn vị tính : 1.000 đồng Nhóm (Ngạch) Các chức danh cơng việc Mức lương Mức lương thấp cao Tổng giám đốc 4.500 19.300 Phó Tổng giám đốc Giám đốc điều hành dự án, Giám đốc tài (kiêm Kế tốn trưởng) Giám đốc: nhân sự, kinh doanh, kế hoạch-đầu tư, tư vấn thiết kế, dự án; C.Viên: cao cấp, cố vấn Trưởng phòng: tổ chức, hành chính, tài chính-kế tốn, kinh doanh, kế hoạch, giao dịch; Thư ký Tổng GĐ Nghiệp vụ, kỹ thuật nhóm 3.100 13.200 2.900 8.900 2.500 7.400 1.700 5.300 1.400 4.800 Nghiệp vụ, kỹ thuật nhóm 900 2.400 Nghiệp vụ, kỹ thuật nhóm 700 1.600 Bảo vệ, tạp vụ 500 1.100 Mức lương phụ cấp chức danh công việc theo bậc 1.1.2 MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CHỨC DANH CƠNG VIỆC THEO BẬC Đơn vị tính : 1.000 đồng Nhóm (Ngạch) Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 10.600 13.000 16.000 19.700 24.200 29.800 36.700 45.100 7.200 8.900 10.900 13.400 16.500 20.300 25.000 30.700 6.900 7.900 9.000 10.400 12.000 14.300 17.200 20.700 5.700 6.600 7.600 8.700 10.000 12.000 14.400 17.400 4.100 4.700 5.400 6.200 7.100 8.500 10.200 12.200 3.100 3.600 4.100 5.000 5.900 7.100 8.900 11.100 2.200 2.400 2.700 3.100 3.600 4.200 4.800 5.500 1.500 1.700 1.900 2.200 2.500 2.900 3.300 3.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 1.2.2 MỨC PHỤ CẤP CHỨC DANH CÔNG VIỆC THEO BẬC Đơn vị tính : 1.000 đồng Nhóm (Ngạch) Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 4.500 5.600 6.900 8.400 10.400 12.800 15.700 19.300 3.100 3.800 4.700 5.800 7.100 8.700 10.700 13.200 2.900 3.400 3.900 4.500 5.100 6.200 7.400 8.900 2.500 2.800 3.200 3.800 4.300 5.200 6.200 7.400 1.700 2.000 2.300 2.600 3.100 3.700 4.400 5.300 1.400 1.500 1.800 2.100 2.600 3.100 3.800 4.800 900 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 2.100 2.400 700 700 800 900 1.100 1.200 1.400 1.600 500 500 600 700 800 900 1.000 1.100 ... 19.700 24.2 00 29.800 36.700 45.100 7.200 8.900 10.900 13.400 16.500 20.300 25.000 30.700 6.900 7.900 9.000 10.400 12.000 14.3 00 17.200 20.700 5.700 6.600 7.600 8.700 10.000 12.000 14.4 00 17.400 4.1 00... 10.000 12.000 14.4 00 17.400 4.1 00 4.7 00 5.400 6.200 7.100 8.500 10.200 12.200 3.100 3.600 4.1 00 5.000 5.900 7.100 8.900 11.100 2.200 2.400 2.700 3.100 3.600 4.2 00 4.8 00 5.500 1.500 1.700 1.900 2.200... Bậc Bậc 4.5 00 5.600 6.900 8.400 10.400 12.800 15.700 19.300 3.100 3.800 4.7 00 5.800 7.100 8.700 10.700 13.200 2.900 3.400 3.900 4.5 00 5.100 6.200 7.400 8.900 2.500 2.800 3.200 3.800 4.3 00 5.200
- Xem thêm -

Xem thêm: 4. BLuong_Max.Min, 4. BLuong_Max.Min