22 giay de nghi tang luong

1 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : NS – 15– BM01 : 1.0 : : Page of GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG Kính gửi: Ban Giám đốc cơng ty Phòng nhân Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV sau: Stt Họ tên MSNV Bộ phận Mức hưởng Mức đề xuất Lý Ý kiến phòng nhân …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ý kiến giám đốc …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 200 Người đề nghị Phòng nhân Giám đốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 giay de nghi tang luong , 22 giay de nghi tang luong