18 bang tong hop diem tru noi quy

1 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS – 14 – BM05 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY Tháng……/200 Stt Họ tên Ngày tháng năm 2008 Người lập Chức danh: Mã số Tiêu chí………… Tổng Điểm điểm trừ đánh giá Quản lý nhân Bộ phận Tiêu chí………… Tổng Điểm điểm trừ đánh giá Tiêu chí………… Tổng Điểm điểm trừ đánh giá Quản lý trực tiếp Tiêu chí………… Tổng Điểm điểm trừ đánh giá Tiêu chí………… Tổng Điểm điểm trừ đánh giá Quản lý cấp phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 bang tong hop diem tru noi quy , 18 bang tong hop diem tru noi quy