Cac buoc thiet ke luong theo pp 3p

16 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:18

CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P I CÁC BƢỚC CỦA QUY TRÌNH: Bƣớc 1: XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN Bƣớc 2: LẬP BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ PHẬN (B1) Bƣớc 3: XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ HỒN THÀNH (KPI) Bƣớc 4: XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC CỐT LÕI (AKS) (Kiến thức, kỹ năng, thái độ) Bƣớc 5: THIẾT LẬP PHƢƠNG PHÁP TRẢ LƢƠNG II DIỄN GIẢI NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN: Sơ đồ tổ chức – chức nhiệm vụ phận đưa dựa lưu đồ (nếu việc chức gộp lại thành phòng, nhiều việc phức tạp tách riêng Lập mô tả cho vị trí sơ đồ đƣợc xác định B1: a Định nghĩa: Là q trình mơ tả cơng việc (CV) dựa thơng tin đầy đủ xác cơng việc b Mục đích: - Người LĐ hiểu đủ CV - Phân công hiệu - Thống quy trình CV - Cải tiến cấu tổ chức - Trả lương theo giá trị CV CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR c Giải thích thuật ngữ liên quan: - Công việc: Một công đoạn định luồng/quy trình cơng việc - Vị trí: Địa vị/chức danh người đảm nhiệm công việc - Trách nhiệm: Điều phải gánh vác/nhận lấy cơng việc định (phản ánh kết qủa công việc) - Nhiệm vụ: Những việc phải làm để thực trách nhiệm (phản ánh cách thức tiến hành CV) d Công cụ thực hiện: Nội dung mơ tả cơng việc: Vị trí công việc: Báo cáo cho: Người thực hiện: Ngày…tháng…năm…: MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: TRÁCH NHIỆM: QUYỀN HẠN: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CƠNG VIỆC: TIÊU CHÍ NĂNG LỰC ĐỂ ĐẢM NHIỆM CÔNG VIỆC: Kiên thức: Về kỹ năng: Thái độ: CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC: Bên Cơng ty: Bên ngồi Cơng ty: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC: Xác lập tiêu chí hồn thành (KPI) cơng việc đƣa mơ tả: a Mục đích: - Xác định mục tiêu dành cho phải chịu trách nhiệ m: o Khách hàng bên ngoài; o Khách hàng nội (các phận cơng ty) - Có sở khoa học đánh giá kết qủa CV - Trả lương theo thành tích b Giải thích thuật ngữ: - Tiêu chí hồn thành gồm: Tiêu chí định tính tiêu chí định lượng * Tiêu chí định tính: CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR Chất lượng sản phẩn/dịch vụ Thái độ phục vụ Sự linh hoạt * Tiêu chí định lƣợng: Doanh số Lợi nhuận Năng suất Thời hạn/tiến độ Tỉ lệ hài lòng khách hàng (%) c Công cụ thực hiện: BẢNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU 3- tháng ( từ ngày… tháng….năm đến ngày….tháng…năm) NGƢỜI NHẬN MỤC TIÊU NGƢỜI GIAO MỤC TIÊU Họ tên: Vị trí: STT Mục tiêu giao Tiêu chí TỔNG CỘNG Trọng số Mức độ hoàn thành 100% Năng lực cốt lõi để đảm nhiệm công việc mô tả: a Mục đích: - Lập tiêu chí tuyển dụng - Hoạch định/phát triển nguồn nhân lực - Quy hoạch nhân kế thừa - Trả lương theo lực tiềm b Giải thích thuận ngữ: - Kiến thức: o Kiến thức đào tạo o Sự hiểu biết công việc CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR - Kỹ năng: Sự điêu luyện thành thạo để thực công việc - Thái độ: Trách nhiệm, tố chất, tinh thần làm tốt công việc giao c Cơng cụ thực hiện: BẢNG TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC Vị trí: NHIỆM VỤ CHÍNH KIẾN THỨC Tiêu chí Cấp độ KỸ NĂNG Tiêu chí Cấp độ THÁI ĐỘ/TỐ CHẤT Tiêu chí Cấp độ Cấp độ lực đƣợc hiểu nhƣ sau: Năng lực (Cơ bản) Hiểu biết CV Cấp độ mức (Trung cấp) (Nâng cao) Hiểu biết đầy đủ CV Hiểu biết chuyên sâu CV Làm cơng việc khơng cần giám sát Có thể hướng dẫn người khác Có thể sáng tạo cải tiến CV u thích CV Làm việc nhiệt tình Quyết tâm đạt mục tiêu CV Kiến thức Kỹ Thái độ/tố chất Làm công việc giám sát Quan tâm đến công việc (Thành thạo) Hiểu biết sâu CV rộng đến lĩnh vực liên quan CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR Thiết lập phƣơng pháp trả lƣơng: A- QUY TRÌNH: Bƣớc 1: XÁC ĐỊNH CHỨC DANH CẦN CÓ TRONG BỘ PHẬN Bƣớc 2: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA TỪNG CHỨC DANH Bƣớc 3: XÁC ĐỊNH LƢƠNG THEO NĂNG LỰC Bƣớc 4: XÁC ĐỊNH MỨC THƢỞNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Bƣớc 5: QUY CHẾ THU NHẬP CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR B- THỰC HIỆN: B1 Xác định chức danh cần có phận (dựa vào chức nhiệm vụ): B2: Xác định giá trị chức danh xác lập B1 (dựa vào mô tả) theo bảng sau: Cấp độ chuẩn Điểm Anh hưởng đến cơng việc Anh hưởng đến công việc người phận 32 Anh hưởng đến cơng việc người ngòai phận 56 Anh hưởng đến công việc tồn cơng ty 80 Tác động kết cơng việc Tác động đến kết công việc phận 36 Tác động đến kết công việc phận khác 63 Tác động quan trọng đến tồn cơng ty 90 Từ Từ – 24 Từ – 10 42 Từ 11 – 30 60 Khơng có nhân viên Nhân viên lao động phổ thông 20 Nhân viên nghiệp vụ 34 Nhân viên nghiệp vụ có cấp quản lý 47 Hầu hết cấp quản lý 60 Khơng có trách nhiệm quản lý Quản lý nhóm 29 Quản lý phận 49 Quản lý từ phận trở lên 69 Quản lý chi nhánh/công ty 90 Chịu trách nhiệm cơng việc 12 Chịu trách nhiệm công đoạn 39 Chịu trách nhiệm quy trình 66 Chịu trách nhiệm hệ thống (quá trình) kinh doanh 93 Chịu trách nhiệm với công ty 120 Yếu tố đánh giá Tiêu chí đánh giá Phạm vi ảnh hƣởng MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG Mức độ tác động Số lƣợng nhân viên quản lý MỨC ĐỘ QUẢN LÝ Chất lƣợng nhân viên Đối với công việc ngƣời khác PHẠM VI TRÁCH NHIỆM MỨC ĐỘ PHỐI HỢP TRONG Đối với trình kinh doanh Mức độ quan trọng Bình thường (mang tính trao đổi thông tin) CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR CÔNG VIỆC Quan trọng (ảnh hưởng đến nhiều người ) 39 Rất quan trọng (ảnh hưởng đến chiến lược cơng ty) 70 Ít kh i (vài lần /tháng) Thường xuyên (đều đặn không mang tính thường nhật) 39 Liên tục (gần hàng ngày) 70 Lao động phổ thông Sơ cấp (Qua đào tạo từ 3-12 tháng) Trung cấp (Qua đào tạo từ 18-24 tháng) 12 Cao đẳng 16 Đại học/sau đại học 20 Không cần kinh nghiệm Kinh nghiệm với công việc >1 năm 13 Kinh nghiệm với công việc từ -3 năm 22 Kinh nghiệm bao quát phận từ 3-5 năm 31 Kinh nghiệm bao qt tồn cơng ty từ năm trở lên 40 Biết sơ sơ Biết rõ công việc 16 Biết rõ hiểu ch i tiết công việc 28 Biết rõ, h iểu chi t iết có sáng tạo công việc 40 Vấn đề hướng dẫn rõ ràng, khơng cần phân tích 10 Vấn đề có độ khó khăn thấp cần chút phân tích 33 Vấn đề chất khó đòi hỏi phải phân tích điều tra Vấn đề chất phức tạp đòi hỏi phân tích rộng, tỉ mỉ điều tra ch i tiết Vấn đề chất phức tạp đòi hỏi phân tích liên quan đến nhiều phận 56 78 100 Khơng đòi hỏi sáng tạo cải tiến Cần có cải tiến bình thường 29 Cải tiến phát triển dựa t rên phương pháp kỹ thuật sẵn có 49 Sáng tạo nên phương pháp kỹ thuật 69 Có tầm bao quát 90 Rất phải cơng tác xa/ ngồi giao dịch (1-2lần/tuần) Đi cơng tác (1-2 lần/tháng) /ra ngòai giao dịch (2-5lần/tuần) 22 Thường xuyên phải cơng tác/ra ngòai giao dịch (>5lần/tuần) 40 Bình thường Mơi trường làm việc có nhiệt độ mơi trường ngòai trời, bụi 17 Mơi trường làm việc mơ i trường có nhiều tiếng ồn 30 Thuyttp-HR Tính thƣờng xuyên Học vấn Ki nh nghiệm TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN VÀ KINH NGHIỆM Hiểu biết cơng việc làm Tính chất vấn đề KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mức độ sáng tạo Điều kiện làm việc ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ MÔI TRƢỜNG Môi trƣờng CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P a Thang điểm hệ số góc: * Xác định số điểm vị trí cơng việc: - Điểm thấp 100 (điểm chuẩn) - Điểm (giá trị) vị trí cơng việc đươc tính bằng: Điểm yếu tố yêu cầu cộng lại Phụ thuộc vào đặc thù mô tả công việc, chức nhiệm vụ vị trí để xác định giá trị * Xác định hệ số góc: - Hệ số góc tính bằng: Tổng điểm vị trí chia cho điểm chuẩn b Xác định mức lƣơng tối thiểu: * Các tiêu chí xác định : - Chi phí cho nhu cầu tối thiểu người lao động phổ thông; - Qui định Pháp luật lao động; - Khả thu hút lao động thị trường lao động * Dựa vào tiêu chí trên, mức lương tối thiểu áp dụng: 1.400.000 (mức lƣơng tối thiểu tăng hay giảm phụ thuộc vào tình hình thị trƣờng lao động ngành, tình hình lạm phát kinh tế…) CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR Sau xác định giá trị cơng việc vị trí -Đưa dải lương cho chức danh theo bảng sau: STT Bộ phận Vị Trí cơng việc Chức danh Chuẩn Điểm Hệ số góc 100 1.0 Lƣơng (Thử v iệc) (VNĐ) 980,000 Lƣơng chuẩn (VNĐ) 1,400,000 Lƣơng max (VNĐ) 1,820,000 STAFF HCNS Nhân viên tạp vụ Staff HCNS Nhân viên bảo vệ Staff 13 HCNS Nhân viên HR Staff 14 16 VA S BPO Nhân viên Market ing Nhân viên Đố i soát Staff Staff 18 BPO Checker 19 BPO NV Nạp liệu 20 BPO QL kho mã thẻ 21 BPO Quản lý công nợ Staff 22 BPO LEADER Quản lý hệ thống Staff Staff 15 KỸ THUẬT Vận hàng hệ thống (Ops) leader 17 KẾ TOÁN KỸ THUẬT Nhân viên kế tốn tổng hợp leader Trưởng nhóm lập trình leader KỸ THUẬT Trưởng nhóm test Nhập hàng leader Leader Quản lý hoạt động BPO Suppervisor 23 24 BPO SUPPERVIS OR 25 BPO MANAGER 26 KẾ TOÁN Kế tốn trưởng Manager 27 KẾ TỐN TP Hành - Nhân sư Manager CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR Dải lƣơng(VNĐ) 980,000 - 1,820,000 B3: Xác định lƣơng theo lực Xác định lực liên quan đến vị trí cơng việc: Xác định hệ số cho lực theo bảng sau: Hệ số Mô tả Quyết định phần cho thành cơng vị trí cơng việc Quyết định phần lớn cho thành công vị trí Quyết định tòan phần/chủ yếu cho thành cơng vị trí cơng việc Mơ tả lực (được xác định bước 1) xác định cấp độ thành thạo: Cấp độ Yêu cầu tối thiểu/cơ Cấp độ Đạt yêu cầu Cấp độ Thành thạo Cấp độ Xuất sắc a) Mơ tả lực: Ví dụ: Mơ tả lực Trưởng phòng kinh doanh gồm o Thị trường o Định hướng khách hàng o Tư phân tích o Hoạch định o Giải vấn đề định o Phát triển cá nhân o Lãnh đạo nhóm o Sáng tạo o Tầm nhìn định hướng chiến lược b) Xác định mức độ thành thạo nhƣ sau: KIẾN THỨC VỀ THỊ TRƢỜNG: Thu thập phân tích thơng tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ xu hướng phát triển kinh tế có tác động đến sức mua sản phẩm/dịch vụ Cấp độ Mô tả Thu thập thông tin diễn biến thị trường phạm vi phụ trách liên quan đến sản phẩm/dịch vụ Thu thập phân tích thơng tin diễn biến thị trường phạm vi phụ trách liên quan đến sản phẩm/dịch vụ Thu thập phân tích thơng tin diễn biến thị trường phạm vi phụ trách liên quan đến sản phẩm/dịch vụ đưa số giải pháp thích hợp (Ví dụ: giá cả, sách bán hàng, khuyến mãi…) - Thu thập phân tích thơng tin diễn biến thị trường nước tác động đến sức mua sản phẩm/dịch vụ để đưa sách liên quan (Ví dụ: giá cả, sách bán hàng, khuyến mãi…) - Xác định xu hướng phát triển kinh tế tác động lên thị trường để đưa giải pháp củng cố tăng cường sức mua CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR KIẾN THỨC VỀ ĐỊNH HƢỚNG KHÁCH HÀNG: Nhận diện đáp ứng nhu cầu tương lai khách hàng, cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt cho khách hàng tổ chức Cấp độ Tiêu chuẩn - Nhận biết nhu cầu vấn đề khách hàng - Tìm kiếm phản hồi từ khách hàng để hiểu rõ yêu cầu khách hàng - Tiến hành điều chỉnh dịch vụ cung cấp theo phản hồi khách hàng - Liên hệ với khách hàng để đảm bảo dịch vụ, sản phẩm đáp ứng kỳ vọng họ - Nhận biết giải vấn đề thường xảy từ khách hàng - Giữ cho khách hàng cập nhật đầy đủ thơng tin liên quan đến định có ảnh hưởng đến họ - Duy trì giao tiếp liên tục với khách hàng theo định kỳ có tính hệ thống để nhận biết nhu cầu họ - Nhận biết vấn đề phát sinh từ khách hàng đề xuất giải pháp - Đề xuất sáng kiến giúp cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng - Theo sát xu phát triển tác động đến khả tổ c hức đáp ứng yêu cầu tương lai khách hàng - Sử dụng hiểu biết khách hàng để nhận biết vấn đề nảy sinh đưa giải pháp làm thoã mãn khách hàng - Nhận diện lợi ích cho khách hàng, tìm kiếm cách thức mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng TƢ DUY PHÂN TÍCH: Chia nhỏ vấn đề công việc phức tạp nhằm xác định nguyên nhân hậu Mức độ Tiêu chuẩn - Chia nhỏ vấn đề tổng hợp lại cách súc tích - Thu thập phân tích thơng tin từ nguồn thơng tin liên quan khác - Nhìn thấy mối liên hệ từ thơng tin có - Nhận diện ngầm ẩn hệ nguồn thông tin - Phân tích tình phức tạp, chia nhỏ thành phần có mối liên hệ với - Nhận diện đánh giá yếu tố nhân hay diễn đạt ý nghĩa thông tin có - Tích hợp khối lượng lớn thông tin từ nguồn khác - Phát triển đề xuất sách dựa phân tích xu - Suy nghĩ vượt ngòai phạm vi tổ chức hướng tới tương lai, cân quang cảnh khác thiết lập định hướng đạt quang cảnh (ví dụ: xã hội, kinh tế, đối tác, lợi ích bên liên quan, tác động từ ngòai nước) CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR HOẠCH ĐỊNH: Khả tổ chức, xếp công việc cá nhân phận với thời gian nguồn lực cho phép nhằm đạt mục tiêu Mức độ Tiêu chuẩn - Có khả vạch kế hoạch làm việc ngày, tuần - Theo dõi, thực hoàn thành kế hoạch thời hạn - Thiết lập công việc ưu tiên theo tầm quan trọng - Lập kế hoạch cá nhân hàng tháng theo mục tiêu phận giám sát hỗ trợ thường xuyên cấp - Nhận diện đề xuất nguồn lực cần thiết cho việc triển khai kế hoạch - Theo dõi, giám sát tiến trình thực kế hoạch theo lịch trình thời gian mục tiêu định - Triển khai kế hoạch cá nhân theo mục tiêu phận thời hạn năm - Nhận diện đề xuất nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch - Độc lập theo dõi, giám sát việc thực kế hoạch để hoàn thành thời hạn đạt mục tiêu định - Triển khai cách tích cực kế hoạch hàng năm cá nhân/bộ phận - Nhận diện đề xuất nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch - Độc lập theo dõi, giám sát việc thực kế hoạch để hoàn thành thời hạn đạt mục tiêu định GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH: Là khả phân tích thơng tin, liệu để đưa xác định giải pháp phù hợp cho vấn đề Mức độ Tiêu chuẩn Giải vấn đề qui định sẵn phạm vi cơng việc Tìm hiểu, phân tích & giải vấn đề chưa qui định sẵn phạm vi công việc - Tìm hiểu, phân tích & giải vấn đề chưa qui định sẵn phạm vi BP - Đánh giá nhiều giải pháp khác cách đầy đủ tiến trình định logic - Tìm hiểu, phân tích giải vấn đề chưa qui định sẵn phạm vi nhiều phận sau đưa biện pháp phòng ngừa - Thể tính hiệu việc định - Có thể đưa định cứng rắn tình khó khă n - Có thể đón nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro cách có tính tốn CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR PHÁT TRIỂN CÁC CÁ NHÂN KHÁC: Thúc đẩy phát triển người khác cách cung cấp môi trường làm việc tương hỗ giúp nâng cao hiệu phát triển cá nhân Mức độ Tiêu chuẩn - Thường xuyên chia sẻ kiến thức chun mơn với thành viên nhóm để hỗ trợ họ học tập liên tục cải tiến - Tư vấn, hướng dẫn dìu dắt thành viên nhóm qua chia sẻ kinh nghiệm thảo luận cách giải vấn đề hay nảy sinh - Hỗ trợ thành viên nhóm củng cố phát huy điểm mạnh đồng thời tìm hội cải tiến - Khuyến khích thành viên nhóm phát triển vận dụng kỹ - Giúp đỡ thành viên nhóm phát triển kỹ lực thân - Khuyến khích thành viên nhóm học tập, theo sát để dẫn dắt việc phát triển đánh giá tiến - Đảm bảo nguồn lực thời gian sẵn sàng cho hoạt động phát triển nhân viên tồn cơng ty - Đảm bảo nhân viên có hội phát triển cơng - Mang đến định hướng lâu dài nhu cầu phát triển nhân viên cách thức tiến hành - Xây dựng thực sách phát triển nhân viên LÃNH ĐẠO NHÓM: Dẫn dắt hỗ trợ nhóm đạt kết mong muốn Mức độ Tiêu chuẩn - Thiết lập định hướng/mục tiêu cho nhóm - Làm cho nhóm bị ảnh hưởng định nhận nguyên nhân/hệ từ đưa định hợp lý - Đảm bảo mục tiêu nhóm hoàn thành đầy đủ - Chiụ trách nhiệm hoạt động kết nhóm - Phát triển nhóm, động viên khuyến khích thành viên nhóm làm việc - Hướng thành viên nhóm suy nghĩ cạnh tranh kiểm soát thay đổi - Truyền đạt thành cơng nhóm đóng góp vào tổ chức tới thành viên nhóm - Khuyến khích nhóm phát huy khả tồn tổ chức - Tạo mơi trường cho phép thành viên nhóm cải thiện hiệu thành tích cơng việc SUY NGHĨ SÁNG TẠO: Đặt vấn đề không theo cách tiếp cận thông thường, khai thác khả vượt qua thách thức với giải pháp sáng tạo, sử dụng trực giác, trực nghiệm quan điểm Mức độ Tiêu chuẩn - Thừa nhận ý kiến - Đặt vấn đề không theo cách tiếp cận thông thường tìm kiếm khả - Phân tích điểm mạnh hạn chế cách tiếp cận - Nhận diện giải pháp dựa tiền lệ - Sử dụng giải pháp cách sáng tạo để giải vấn đề - Nhận diện giải pháp tối ưu sau phân tích ưu nhược điểm cách tiếp cận khác - Tạo mơ hình phương pháp cho tổ chức - Hợp tổng hợp khái niệm liên quan vào giải pháp mà trước chưa có trải nghiệm - Phát triển mơi trường gíup suy nghĩ sáng tạo, cách đặt vấn đề trực nghiệm CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC: Phát triển cam kết hướng tới thành công, hỗ trợ, thúc đẩy đảm bảo đồng hàng thành cơng với giá trị tầm nhìn tổ chức Mức độ Tiêu chuẩn - Thiết lập mục tiêu công việc cá nhân đồng hàng với mục tiêu kinh doanh phạm vi cơng việc - Liên tục đánh giá tiến độ công việc cá nhân hành động nhằm đảm bảo có đồng hàng với tầm nhìn mục tiêu tổ chức - Băt nhịp với thành viên khác để đảm bảo đồng hàng mục tiêu kinh doanh tầm nhìn tổ chức - Giao tiếp truyền đạt hiệu tầm nhìn chiến lược với nhân viên phạm vi trách nhiệm - Thể rõ thúc đẩy ý nghĩa tác động từ đóng góp nhân viên vào hồn thành mục tiêu tổ chức - Giám sát công việc nhân viên để đảm bảo đồng hàng với định hướng chiến lược, tầm nhìn giá trị tổ chức - Làm việc với nhóm để thiết lập chương trình, mục tiêu kinh doanh kế hoạch nhằm đảm bảo theo định hướng chiến lược - Làm việc với đội ngũ nhân viên để thiết lập mục tiêu chiến lược cho lĩnh vực - Đánh giá khoảng cách tình trạng định hướng mong muốn đưa giải pháp hiệu nhằm thu hẹp khoảng cách - Dự đoán trước thách thức hội cho tổ chức thực thi hành động phù hợp - Đưa định hướng thể với thành viên khác nhằm đảm bảo tính đồng hàng với tổ chức - Liên tục thúc đẩy thành viên khác hướng tới mục tiêu tổ chức c) Xác định tiêu chuẩn lực: Các nhiệm vụ * Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm mới, nghiên cứu phát triển thị trường Năng lực Cấp độ chuẩn Thị trường Định hướng khách hàng Mứ độ thành thạo x x x x * Lập, triển khai, quản lý thực kế hoạch kinh doanh theo chiến lược; mục tiêu xác định Tư phân tích Hoạch định x * Phân tích kết kinh doanh, đưa giải pháp nhằm không ngừng mở rộng quy mô nâng cao hiệu kinh doanh Giải vấn đề định Phát triển cá nhân x Xây dựng thương hiệu Lãnh đạo nhóm Suy nghĩ sáng tạo x x x x Quản lý điều hành cán nhân viên phòng Tầm nhìn định hướng chiến lược x x CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P x x x x x x Thuyttp-HR d) Đánh giá thực tế: Cấp độ 3 2 2 Năng lực Thị trường o Định hướng khách hàng o Tư phân tích o Hoạch định o Giải vấn đề định o Phát triển cá nhân o Lãnh đạo nhóm o Sáng tạo o Tầm nhìn định hướng chiến lược Tổng điểm Tỉ lệ lực thực tế Mức độ thành thạo Chuẩn Thực tế 4 3 3 3 Chuẩn 12 12 6 6 73 Điểm Thực tế 6 6 4 4 42 57% e) Xác định lƣơng theo lực: - Nếu lực thực tế cá nhân nhỏ = 70% so với lực chuẩn (yêu cầu công việc) cá nhân khơng hưởng lương theo lực - Nếu lực cá nhân lớn 70% so với lực chuẩn phần lương theo lực tính sau: Thu nhập theo lực = (Năng lực thực tế - 70%) x Mức lƣơng theo vị trí cơng việc 70% B4 Các định mức thƣởng theo kết công việc: a) Đánh giá kết công việc: o Thiết lập mục tiêu cá nhân: BẢNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU 3- tháng ( từ ngày… tháng….năm đến ngày….tháng…năm) NGƢỜI NHẬN MỤC TIÊU NGƢỜI GIAO MỤC TIÊU Họ tên: Vị trí: STT Mục tiêu giao Tiêu chí Trọng số Mức độ hoàn thành TỔNG CỘNG 100% CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR o Đánh giá kết công việc: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Thời gian thực hiện: 01/07/2008 đến 31/12/2008 Ngƣời thực hiện: Chức danh: Bộ phận: Thời gian đánh giá: Ngày đánh giá: STT Trọng số Tiêu chí đánh giá Mục tiêu Mức độ hoàn thành Điểm TỔNG CỘNG MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH b) Mức thƣởng: Mức thưởng theo kết công việc phụ thuộc vào quỹ thưởng mà công ty đặt cho vị trí phận B5 Cơ chế thu nhập nhân Tổng lƣơng = Vị trí cơng việc B2 Mục CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P + Năng lực + Kết hoàn thành B3 Mục B4 Mục Thuyttp-HR ... CHỨC DANH Bƣớc 3: XÁC ĐỊNH LƢƠNG THEO NĂNG LỰC Bƣớc 4: XÁC ĐỊNH MỨC THƢỞNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Bƣớc 5: QUY CHẾ THU NHẬP CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR B- THỰC HIỆN: B1... lý hoạt động BPO Suppervisor 23 24 BPO SUPPERVIS OR 25 BPO MANAGER 26 KẾ TỐN Kế tốn trưởng Manager 27 KẾ TỐN TP Hành - Nhân sư Manager CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR Dải... - Trả lương theo thành tích b Giải thích thuật ngữ: - Tiêu chí hồn thành gồm: Tiêu chí định tính tiêu chí định lượng * Tiêu chí định tính: CÁC BƢỚC THIẾT KẾ LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP 3P Thuyttp-HR
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac buoc thiet ke luong theo pp 3p , Cac buoc thiet ke luong theo pp 3p

Từ khóa liên quan