8 kiem toan doanh thu va thu nhap khac

4 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC Kiểm toán doanh thu 1.1 Đặc điểm Ở chương trên, xem xét nghiệp vụ bán hàng khía cạnh có liên quan tiền, nợ phải thu , nên phần giới thiệu vấn đề chưa trình bày Doanh thu trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu bán hàng, khoản khấu trừ khỏi doanh thu, doanh thu Doanh thu khoản mục trọng yếu báo cáo tài sở để người đọc báo cáo tài đánh giá tình hình hoạt động quy mô kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, khoản mục đối tượng nhiều rủi ro dẫn đến sai lệch trọng yếu lý sau : - Doanh thu có quan hệ mật thiết với lợi nhuận Những sai lệch doanh thu thường dẫn đến lợi nhuận không trung thực không hợp lý - Doanh thu nhiều đơn vị sở đánh giá kết thành tích nên có khả bị thổi phồng cao thực tế - Tại Việt Nam, doanh thu có quan hệ chặt chẽ với thuế giá trị gia tăng đầu nên có khả bị khai thấp thực tế để tránh né thuế 1.2- Kiểm toán doanh thu a - Tìm hiểu kiểm sốt nội bộ, thiết kế thực thử nghiệm kiểm soát nghiệp vụ bán hàng doanh thu.14 b - Thử nghiệm b.1 - Áp dụng thủ tục phân tích : Để kiểm tra tính hợp lý chung doanh thu, kiểm tốn viên sử dụng số thủ tục phân tích sau : ? Lập bảng phân tích doanh thu theo tháng, đơn vị trực thuộc , xem xét trường hợp có doanh thu tăng, hay giảm bất thường ? So sánh doanh thu kỳ với kỳ trước theo tháng Các biến động bất thường cần giải thích nguyên nhân ? Tính tỷ lệ lãi gộp mặt hàng chủ yếu so sánh với năm trước Phát giải thích thay đổi quan trọng b.2 - Kiểm tra có thực nghiệp vụ bán hàng ghi chép : Mục tiêu thử nghiệm để phát nghiệp vụ bán hàng không xảy lại ghi sổ nhật ký bán hàng Kiểm tốn viên đạt điều thủ tục sau : ? Đối chiếu với nghiệp vụ bán hàng ghi chép nhật ký bán hàng với chứng từ gốc liên quan, đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, lệnh bán hàng phiếu xuất kho, vận đơn, hóa đơn ? Lấy mẫu nghiệp vụ bán hàng xem xét trình thu tiền Nếu chúng tốn, bị trả lại chứng cho thấy nghiệp vụ bán hàng thực xảy b.3 - Kiểm tra ghi chép đầy đủ nghiệp vụ bán hàng : Kiểm toán viên phải xuất phát từ chứng từ gốc để kiểm tra việc ghi chép nghiệp vụ nhật ký bán hàng b.4 - Kiểm tra xác hóa đơn : Thơng thường kiểm tốn viên cần kiểm tra nội dung sau hóa đơn : ? So sánh với vận đơn, đơn đặt hàng, lệnh bán hàng để xác định chủng loại số lượng hàng hóa tiêu thụ ? Đối chiếu với bảng giá , bảng xét duyệt giá, hợp đồng để xác định đơn giá hàng hóa tiêu thụ ? Kiểm tra việc tính tốn hóa đơn Đối với trường hợp bán hàng ngoại tệ, kiểm toán viên cần kiểm tra việc quy đổi tiền Việt nam b.5 - Kiểm tra việc phân loại doanh thu : Thử nghiệm nhằm tránh trường hợp không phân loại nên dẫn đến việc ghi chép, hay trình bày sai doanh thu Cụ thể, kiểm toán viên xem xét phân biệt : ? Doanh thu bán chịu doanh thu thu tiền ? Doanh thu bán hàng khoản thu nhập khác (được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính), cho thuê tài sản, bán tài sản, khoản lãi phát sinh bán trả góp Các loại doanh thu đối tượng loại thuế khác (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt …), có thuế suất khác nhau, khác sở xác định doanh thu chịu thuế b.6 - Kiểm tra việc khóa sổ nghiệp vụ bán hàng : Kiểm toán viên lựa chọn số nghiệp vụ xảy trước sau thời điểm khóa sổ để kiểm tra chứng từ gốc, so sánh ngày ghi vận đơn với hóa đơn, nhật ký bán hàng sổ chi tiết Kiểm toán thu nhập khác 2.1 Đặc điểm Thu nhập khác trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bao gồm thu nhập hoạt động tài thu nhập bất thường Đặc điểm chung khoản thu nhập khác tính đa dạng nó, riêng thu nhập bất thường xảy khơng thường xun khơng dự đốn Vì nhiều đơn vị khơng phản ảnh thu nhập nghiệp vụ phát sinh mà ghi nhận thực thu tiền Sai sót không gây ảnh hưởng trọng yếu số tiền nhỏ nghiệp vụ xảy Tuy nhiên số tiền lớn vấn đề trở nên nghiêm trọng, kiểm tốn viên cần ý khoản mục 2.2 Kiểm toán thu nhập khác a - Phân chia thu nhập hoạt động tài thu nhập bất thường theo nghiệp vụ để kiểm tra chi tiết Thường vấn đề sau cần lưu ý : ? Đối với thu nhập hoạt động tài : ? Chỉ có phần chênh lệch giá bán với giá gốc loại chứng khoán, khoản đầu tư bất động sản chuyển nhượng hạch toán vào thu nhập ? Chỉ có khoản lợi nhuận chia từ hoạt động liên doanh hạch toán vào thu nhập Khơng tính vào thu nhập hoạt động tài khoản thu hồi vốn góp, tốn vãng lai với đối tác, chênh lệch đánh giá tài sản góp v ốn liên doanh ? Các trường hợp cho thuê tài sản mà người thuê trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ, số tiền thu phải phản ánh vào doanh thu nhận trước, ghi nhận thu nhập hoạt động tài theo kỳ kế tốn ma thu nhập thực xảy Riêng đơn vị chuyên doanh cho thuê tài sản dạng thuê hoạt động, phần thu nhập từ hoạt động cho thuê phải ghi nhận vào doanh thu bán hàng không ghi nhận vào thu nhập hoạt động tài ? Đối với thu nhập bất thường : ? Trường hợp nhượng bán, lý tài sản cố định : thu nhập bao gồm toàn số tiền thu lý, nhượng bán giá trị phế liệu thu hồi ? Cần ý khoản thu nhập bất thường phải có biên Hội đồng xử lý giám đốc, kế toán trưởng ký duyệt b - Tìm kiếm khoản thu nhập khác khơng ghi chép : Kiểm tốn viên sử dụng thủ tục sau : ? Xem xét nghiệp vụ ghi giảm chi phí kỳ : Nhiều đơn vị hạch toán nghiệp vụ vào khoản thu nhập khác để giảm phí kỳ Sai sót không làm ảnh hưởng đến tổng thu nhập đơn vị, lại gây biến động loại thu nhập ? Xem xét nghiệp vụ thu tiền bất thường có nội dung khơng rõ ràng : Những khoản thu thu nhập khác mà đơn vị lại vơ tình hay cố ý ghi chép vào nội dung khác ? Xem xét khoản phải trả khác kỳ : Để chiếm đoạt số tiền này, nhân viên đơn vị ghi chép khoản thu nhập bất thường sang khoản phải trả khác ? Đối với khoản thu có tính chất định kỳ (tiền cho th tài sản, lãi cho vay ) : kiểm toán viên cần lập bảng kê thu nhập tháng để phát tháng chưa ghi chép ... doanh thu : Thử nghiệm nhằm tránh trường hợp không phân loại nên dẫn đến việc ghi chép, hay trình bày sai doanh thu Cụ thể, kiểm toán viên xem xét phân biệt : ? Doanh thu bán chịu doanh thu thu... doanh ? Các trường hợp cho thu tài sản mà người thu trả trước tiền thu cho nhiều kỳ, số tiền thu phải phản ánh vào doanh thu nhận trước, ghi nhận thu nhập hoạt động tài theo kỳ kế tốn ma thu. .. đơn vị chuyên doanh cho thu tài sản dạng thu hoạt động, phần thu nhập từ hoạt động cho thu phải ghi nhận vào doanh thu bán hàng không ghi nhận vào thu nhập hoạt động tài ? Đối với thu nhập bất
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 kiem toan doanh thu va thu nhap khac , 8 kiem toan doanh thu va thu nhap khac