13 ho so kiem toan noi bo

3 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

HỒ SƠ KIỂM TOÁN NỘI BỘ Hồ sơ kiểm toán nội tài liệu (giấy tờ làm việc) liên quan đến q trình kiểm tốn phận kiểm toán nội (nhân viên kiểm toán nội bộ) lập, thu thập lưu giữ Những giấy tờ làm việc ghi chép thông tin thu thập phân tích thực cần minh chứng cho phát khuyến nghị nêu báo cáo Giấy tờ làm việc nêu lên vấn đề nhỏ xử lý mà khơng cần phải đưa vào báo cáo kiểm toán Nhân viên kiểm toán nội cần ghi chép thông tin sau vào hồ sơ làm việc: a) Kế hoạch kiểm toán b) Bản chất, thời gian phạm vi thực thủ tục kiểm toán c) Kết kiểm toán d) Kết luận rút từ chứng kiểm toán thu thập Giấy tờ làm việc cần giải thích ý kiến nhân viên kiểm tốn nội tồn vấn đề quan trọng cần có điều chỉnh kèm theo kết luận nhân viên kiểm toán nội Trong phạm vi phát sinh vấn đề khó có tính ngun tắc cần có điều chỉnh, giấy tờ làm việc cần ghi chép tình hình thực tế có liên quan mà nhân viên kiểm tốn nội xác định thời điểm đưa kết luận Các giấy tờ làm việc tài sản cá nhân nhân viên kiểm toán nội nhóm kiểm tốn nội mà coi tài sản doanh nghiệp Hồ sơ kiểm tốn nội thể nhiều hình thức lưu trữ liệu khác giấy, phim, phương tiện điện tử phương tiện khác 6 Việc mở hồ sơ kiểm toán nội nhằm mục đích: a) Cung cấp chứng công việc thực b) Hỗ trợ việc lập kế hoạch thực kiểm toán c) Hỗ trợ việc giám sát soát xét kiểm toán d) Ghi chép chi tiết nội dung công việc thực đ) Cơ sở cho ý kiến phát Hồ sơ kiểm toán nội bao gồm hai loại (Hồ sơ kiểm toán cố định hồ sơ kiểm toán): a) Hồ sơ kiểm toán cố định: Là hồ sơ đơn vị có mối liên hệ với kiểm toán Hồ sơ kiểm toán cố định cho phận cần bao gồm tài liệu liên quan đến đơn vị sau đây: - Kế hoạch kiểm toán - Đánh giá rủi ro hàng năm - Các Báo cáo phát hành - Thư từ trao đổi với phận Hồ sơ kiểm tốn cố định khơng mang khỏi phận kiểm toán nội Một số tài liệu hồ sơ phần tài liệu phục vụ cho giấy tờ làm việc đợt kiểm tốn để sử dụng q trình kiểm tốn Hồ sơ kiểm tốn cố định cần lưu trữ hình thức văn file điện tử b/ Hồ sơ kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán bao gồm tài liệu, giấy tờ làm việc liên quan đến việc thực kiểm toán lập cụ thể cho kiểm toán Cụ thể: - Kế hoạch kiểm tốn - Quyết định kiểm tốn - Chương trình kiểm toán - Các Biên làm việc biểu mẫu kiểm toán - Bằng chứng kiểm toán giấy tờ làm việc ghi chép phát kiểm toán ý kiến giải trình phận kiểm toán - Hồ sơ khái quát đơn vị, phận kiểm tốn như: Mơ hình tổ chức, chức nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ hoạt động - Báo cáo kiểm toán - Kế hoạch chỉnh sửa phận kiểm toán - Các thư từ giao dịch có liên quan đến kiểm tốn Tồn giấy tờ làm việc phải ghi ngày tháng lập, có chữ ký nháy người lập chữ ký người soát xét để chứng tỏ giấy tờ làm việc soát xét ... cơng việc thực b) Hỗ trợ việc lập kế ho ch thực kiểm toán c) Hỗ trợ việc giám sát so t xét kiểm toán d) Ghi chép chi tiết nội dung công việc thực đ) Cơ sở cho ý kiến phát Hồ sơ kiểm toán nội bao... sơ đơn vị có mối liên hệ với kiểm toán Hồ sơ kiểm toán cố định cho phận cần bao gồm tài liệu liên quan đến đơn vị sau đây: - Kế ho ch kiểm toán - Đánh giá rủi ro hàng năm - Các Báo cáo phát hành... toán bao gồm tài liệu, giấy tờ làm việc liên quan đến việc thực kiểm toán lập cụ thể cho kiểm toán Cụ thể: - Kế ho ch kiểm toán - Quyết định kiểm tốn - Chương trình kiểm tốn - Các Biên làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 ho so kiem toan noi bo , 13 ho so kiem toan noi bo