2 mo hinh to chuc kiem toan noi bo

1 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:04

MƠ HÌNH TỔ CHỨC CỦA KIỂM TỐN NỘI BỘ Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Phòng kiểm tốn nội Tổng giám đốc Phòng, Ban, Chi nhánh Theo mơ hình, Phòng kiểm tốn nội chịu đạo trực tiếp Ban kiểm sốt / Hội Đồng Quản Trị, thực cơng tác kiểm tra, đánh giá: tính đắn, hợp lý tài liệu kế toán báo cáo tốn, chấp hành luật pháp, sách, chế độ Nhà nước nghị quyết, định Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc hoạt động đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 mo hinh to chuc kiem toan noi bo , 2 mo hinh to chuc kiem toan noi bo

Từ khóa liên quan