BMVP 03 biên bản họp xem xét kỷ luật

1 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:02

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVP-03 : 5.0 : : Page of Document name: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT Tên Bộ phận:…………………………………………………………………………… Tiến hành họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị: ……………………………………………………………………………………… Thời gian họp: ngày……tháng…….năm…… Chủ trì họp:…… ……………………………………………………………… Thành phần tham dự:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hội nghị trí bầu thư ký ghi biên Anh/Chị:……………………………………………… Nội dung họp bao gồm: – Chủ trì họp đọc biên việc tóm tắt nội dung việc xảy – Người sai phạm tự đọc biên tự kiểm cá nhân – Ý kiến đóng góp thành viên họp: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chủ trì họp tóm tắt ý kiến phát biểu thành viên họp biểu đề nghị hình thức kỷ luật người sai phạm.: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Chủ trì họp Thư ký ghi biên
- Xem thêm -

Xem thêm: BMVP 03 biên bản họp xem xét kỷ luật , BMVP 03 biên bản họp xem xét kỷ luật