Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở một số loài ếch nhái (Amphibia) tại khu vực vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

4 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:01

Bài viết trình bày tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở ếch nhái; danh sách các loài giun sán ký sinh; tình hình nhiễm các lớp giun sán ký sinh ở ếch nhái. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 31(2): 16-19 Tạp chí Sinh học 6-2009 TìNH HìNH NHIễM GIUN SáN Ký SINH MộT Số LOàI ếCH NHáI (AMPHIBIA) TạI KHU VựC VƯờN QUốC GIA Pù MáT, TỉNH NGHệ AN Hà DUY NGọ, Đỗ ĐứC NGáI NGUYễN VĂN Hà, NGUYễN VĂN ĐứC Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật ếch nhái nhóm động vật có ý nghĩa quan trọng mặt khoa học kinh tế Các nghiên cứu động vật ký sinh nói chung giun sán ký sinh nói riêng ếch nhái Việt Nam đợc nghiên cứu năm gần Tuy vậy, nghiên cứu tập trung ®iỊu tra giun s¸n ký sinh ë Õch nh¸i khu vực đồng sông Hồng số địa điểm ë miỊn nói phÝa b¾c n−íc ta [7] ë khu vực miền trung hầu nh cha có nghiên cứu điều tra khu hệ giun sán ký sinh ếch nhái Vờn quốc gia (VQG) Pù Mát số khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nớc ta, đợc thành lập vào năm 2002, có diện tích tự nhiên 194.000 ha, vùng bảo tồn 94.000 vùng đệm 100.000 ha, trải dài ba huyện Con Cuông, Anh Sơn Tơng Dơng tỉnh Nghệ An Hệ động vật vờn phong phú đa dạng Bớc đầu thống kê đợc 241 loài thú, thuộc 86 họ, 28 bộ, có 24 loài thú, 25 loài bò sát, 137 loài chim, 15 loài lỡng thê [9] Chính đ chọn VQG Pù Mát điểm nghiên cứu điều tra khu vực miền trung nớc ta I PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU loài ếch nhái phổ biến là: ếch đồng (Rana ragulosa), chÉu (Rana guentheri), cãc (Bufo melanostictus), ngoÐ (Rana limnocharis) ếch (Polypedates mutus) thu đợc từ VQG Pù Mát, đợc định loại theo Nguyễn Văn Sáng Hồ Thu Cúc [4] Mẫu giun sán ký sinh đợc thu thập theo phơng pháp mổ khám toàn diện Skrjabin Các mẫu sán dây, sán giun đầu gai đợc định hình bảo quản dung dịch cồn 70O 16 Các mẫu giun tròn đợc định hình bảo quản dung dịch phormon 4% Các mẫu vật đo vẽ nghiên cứu kính hiển vi Olympus CH40 Định loại giun sán ký sinh phơng pháp so sánh hình thái giải phẫu, theo Ymaguti 1958; Skrjabin 1960 Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê 1977 [1] Mẫu vật chủ, vật ký sinh đợc lu giữ bảo quản phòng Ký sinh trùng học, viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật II KếT QUả Và THảO LUậN Tình hình nhiễm chung Đ mổ khám toàn diện 168 cá thể loài ếch nhái thờng gặp [ếch đồng (Rana ragulosa), chÉu (Rana guentheri), cãc (Bufo melanostictus), ngoÐ (Rana limnocharis) vµ ếch (Polypedates mutus)], đợc thu từ VQG Pù Mát Số lợng cá thể vật chủ mổ khám đợc trải cho loài (từ 36 đến 45 cá thể), riêng ếch khó thu bắt, nên số lợng cá thể mổ khám đợc (9 cá thể) (bảng 1) Có 135 cá thể ếch nhái nhiễm giun sán ký sinh, chiếm 80,36%, cóc nhiễm cao (37 cá thể tơng ứng 100%), sau đến ếch đồng (31 cá thể tơng ứng 86,11%), chẫu ếch có tỷ lệ nhiễm tơng đối gần 7576,32% (tuy nhiên số lợng ếch mổ đợc Ýt cho nªn sè liƯu vỊ tû lƯ nhiƠm giun sán ếch cha phản ¸nh ®óng thùc tÕ) Ng cã tû lƯ nhiƠm thÊp (28 cá thể, tơng ứng 62,22%) (bảng 1) Cờng độ nhiễm chung 1- 300 giun sán/cá thể vật chủ, chẫu cóc có cờng độ nhiễm cao (1-300); ếch có cờng độ nhiễm thấp (1-2); ếch đồng ngoé có cờng độ nhiễm mức trung bình (1-75) Bảng STT Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ếch nhái khu vực nghiên cứu Loài vật chđ SLMK SLN TLN (%) C§N (min-max) 36 31 86,11 1-74 Õch ®ång (Rana ragulosa) ChÉu (Rana guentheri) 38 29 76,32 1-300 Cãc (Bufo melanostictus) 37 37 100 1-300 NgoÐ (Rana limnocharis) 45 28 62,22 1-45 12 75,00 1-2 Õch c©y (Polypedates mutus) Tỉng 168 135 80,36 1-300 Ghi chú: SLMK Số lợng mổ khám; SLN Số lợng nhiễm; TLN Tỷ lệ nhiễm; CĐN Cờng độ nhiễm Tại VQG Pù Mát, đ phát đủ nhóm ký sinh ếch nhái, nh: giun đầu gai (Acanthocephala); tiết túc (Arthropoda); sán dây (Cestoda); sán đơn chủ (Monogenea); giun tròn (Nematoda); đơn bào (Protozoa) sán (Trematoda), nhng viết chúng dề cập đến nhóm giun sán ký sinh Xét riêng tình hình nhiễm lớp giun sán (bảng 2), cho thấy: Õch nh¸i ë khu vùc VQG Pï M¸t cã tû lệ nhiễm giun tròn cao (116 cá thể, tơng ứng 69,05%), đặc biệt cóc có 100% nhiễm giun tròn Tỷ lệ nhiễm sán dây sán không cao (tơng ứng 17,86 15,48%), đặc biệt không phát đợc sán dây trởng thành mà gặp ấu trùng sán dây dới da Tỷ lệ nhiễm giun đầu gai thấp (8,93%) Xét cờng độ nhiễm lớp giun tròn sán có cờng độ nhiễm cao (1-300), lớp sán dây có cờng độ nhiễm 1-14, lớp giun đầu gai có cờng độ nhiễm 1-9 Kết mổ khám cho thấy cóc ếch không thấy nhiễm sán Danh sách loài giun sán ký sinh Đ xác định đợc 11 loài (thuộc 11 gièng, 10 hä cđa ba líp giun s¸n ký sinh) (bảng 3) Trong đó, lớp giun đầu gai có loài, lớp giun tròn có loài, lớp sán có loài Loài giun tròn Oswaldocruzia hoeppli loài sán Ninemandijia kashmirensis loài gặp phổ biến (3/5 loài vật chủ), có loài gặp loài vật chủ nh: Mesocoelium peasei Ganeo glotoides gặp chẫu; Pleurogenoides sphaericus Glythelmins rugocaudata gặp ếch đồng Tuy nhiên số mẫu sán dây mẫu vật nhóm khác số lợng thu đợc cha đủ tài liệu, nên để lại nghiên cứu sau Bảng Tình hình nhiễm lớp giun sán ký sinh ếch nhái khu vực nghiên cứu Chẫu Cóc Ngoé ếch đồng ếch SLM 36 38 37 45 12 SLN 12 12 Cestoda TLN 33,33 10,53 5,41 26,67 C§N 1- 14 1-2 3-8 1-3 SLN 17 Trematoda TLN 47,22 10,53 4,44 C§N 1-74 1- 300 1-3 SLN 15 29 37 26 Nematoda TLN 41,67 76,32 100 57,78 75,00 C§N 1-35 1- 200 1-30 1- 1- SLN 13 Acanthocephala TLN 34,21 4,44 C§N 1-9 Tæng 168 30 17,86 1-14 26 15,48 1- 300 116 69,05 1-200 15 8,93 1-9 Ghi chú: nh bảng 17 Bảng Danh sách loài giun sán ký sinh ếch nhái khu vực nghiên cứu STT Tên loài Vật chủ Nơi ký sinh Lớp Giun đầu gai (Acanthocephala) chẫu, ngoé Rt Pseudoacanthocephalus caucasius Líp Giun trßn (Nematoda) Bé Rhabditida Hä Rhabditidae chÉu, ngoÐ Phæi Rhabdias bufonis Bé Strongylida Hä Oswaldocruzidae Õch ®ång, chÉu Ruét Oswaldocruzia hoeppli Bé Oxyurida Hä Cosmocercidae chÉu, Õch c©y Rt Cosmocerca omata Líp S¸n l¸ (Trematoda) Hä Mesocoeliidae chÉu Ruét Mesocoelium peasei Hä Brachycoelidae Õch ®ång, chÉu Ruét Brachycoelium salamandrae Hä Ochetosomatidae chÉu Ruét Ganeo glotoides Hä Pleurogenidae Õch ®ång, chÉu, ngoÐ Ruét Ninemandijia kashmirensis Õch ®ång Ruét Pleurogenoides sphaericus Hä Plagiorchidae 10 Õch ®ång Ruét Glythelmins rugocaudata Hä Diplodiscidae 11 chÉu, ngoÐ Ruét Diplodiscus amphichrus III KÕT LUậN Đ mổ khám toàn diện 168 cá thể thuộc loài ếch nhái thờng gặp VQG Pù M¸t Tû lƯ nhiƠm giun s¸n kh¸ cao (80,36%), ®ã cãc nhiÔm cao nhÊt (100%), sau ®Õn Õch ®ång (86,11%), chẫu ếch có tỷ lệ nhiễm thấp h¬n (75-76,32%), ng cã tû lƯ nhiƠm thÊp nhÊt (62,22%) Cờng độ nhiễm chung 1-300 giun sán/cá thể vật chủ, chẫu cóc có cờng độ nhiễm cao (1-300); ếch có cờng độ nhiễm thấp (1-2) Tỷ lệ nhiễm lớp giun tròn cao (69,05%), tỷ lệ nhiễm lớp sán dây sán không cao tơng ứng 17,86% 15,48%, tỷ lệ nhiễm giun đầu gai thấp (8,93%) Lớp giun tròn sán có cờng độ nhiễm cao (1-300), lớp sán dây có cờng độ nhiễm 1-14, lớp giun đầu gai có cờng độ nhiễm 1-9 18 Đ xác định đợc 11 loài (thc 11 gièng, 10 hä cđa ba líp giun s¸n ký sinh), lớp giun đầu gai có loài, lớp giun tròn có loài, lớp sán có loài Loài giun tròn (Oswaldocruzia hoeppli) loài sán (Ninemandijia kashmirensis) loài gặp phổ biến (3/5 loài vật chủ), có loài gặp loài vật chủ nh: Mesocoelium peasei Ganeo glotoides gặp chẫu; Pleurogenoides sphaericus Glythelmins rugocaudata gặp ếch đồng TàI LIệU THAM KHảO Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê, 1977: Giun sán ký sinh động vật Việt Nam, Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi 2 R−zikov K M., Shapilo V P., Shepchenko N N., 1980: Khu hệ giun sán ký sinh ếch nhái Liên Xô Nxb Khoa học, Matxcơva (tiếng Nga) Hà Duy Ngọ, Nguyễn Thị Lê, 1995: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, II(4): 78-80 Nguyễn Văn Sáng Hồ Thu Cúc, 1996: Danh lục ếch nhái bò sát Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Lê, Hà Duy Ngọ, Đỗ Đức Ngái, 1997: Tạp chí Sinh học, 19(2): 32-38 Đỗ Đức Ngái, Hà Duy Ngọ, 1999: Tạp chí Sinh học, 21(2b): 171-175 Nguyễn Văn Đức, Hà Duy Ngọ, Đỗ Đức Ngái, Trần Thị Bính, 2002: Tạp chí Sinh học, 24(2b): 142-146 Hà Duy Ngọ, 2005: Tạp chí Sinh học, 27(3A): 91-94 Vi.Wikipedia.org/wiki/Vờn_quốc_gia_Pù _Mát HELMINTHeS IN AMPHIBIANS FROM PUMAT NATIONAL PARK, NGHE AN PROVINCE HA DUY NGO, DO DUC NGAI NGUYEN VAN HA, NGUYEN VAN DUC SUMMARY 168 Amphibians of species (Rana ragulosa, Rana guentheri, Bufo melanostictus, Rana limnocharis and Polypedates mutus) from Pu Mat national park, Nghe An province were examined for Helminthes study The result indicated that the average infection rat of Helminthes was at 80.36%, among them Cetoda 17.86%, Trematoda 15.48%, Nematoda 69.05%) and Acanthocephalan 8.93% 11 Helminthes species collected from these studied Amphibians were identified, species (Pseudoacanthocephalus caucasius) of Acanthocephalan, species (Cosmocerca omata, Oswaldocruzia hoeppli and Rhabdias bufonis) of Nematoda and species (Brachycoelium salamandrae, Diplodiscus amphichrus, Ganeo glotoides, Glythelmins rugocaudata, Ninemandijia kashmirensis, Mesocoelium peasei and Pleurogenoides sphaericus) of Trematoda Ngµy nhËn bµi: 2-3-2009 19 ... (Protozoa) sán (Trematoda), nhng viết chúng dề cập đến nhóm giun sán ký sinh Xét riêng tình hình nhiễm lớp giun sán (bảng 2), cho thấy: ếch nhái khu vực VQG Pù Mát có tỷ lệ nhiễm giun tròn cao... lớp giun sán ký sinh) , lớp giun đầu gai có loài, lớp giun tròn có loài, lớp sán có loài Loài giun tròn (Oswaldocruzia hoeppli) loài sán (Ninemandijia kashmirensis) loài gặp phổ biến (3/5 loài. .. loài giun sán ký sinh Đ xác định đợc 11 loài (thuộc 11 giống, 10 họ ba lớp giun sán ký sinh) (bảng 3) Trong đó, lớp giun đầu gai có loài, lớp giun tròn có loài, lớp sán có loài Loài giun tròn Oswaldocruzia
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở một số loài ếch nhái (Amphibia) tại khu vực vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở một số loài ếch nhái (Amphibia) tại khu vực vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An