Bổ sung loài Amesiodendron Tienlinense H.S.Lo (Họ bồ hòn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam

3 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:00

Trong bài viết đã giới thiệu kết quả nghiên cứu cho chi Amesiodendron Hu tại Việt Nam, bao gồm một chìa khóacho các loài ở Việt Nam và cung cấp một số thông tin về hình thái, sinh thái, phân bố ... của điều này loài A. tienlinense H. S. Lo trong hệ thực vật Việt Nam. 29(1): 37-39 3-2007 Tạp chí Sinh học Bổ sung loài Amesiodendron tienlinense H S Lo (Hä Bå hßn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam Hà Minh Tâm Trờng đại học S phạm Hà Nội Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phơng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Trên giới, trớc Hu công bố chi Amesiodendron vào năm 1936, Merrill (1935) đ công bố loài Paranephelium chinense, trở thành tên đồng nghĩa loµi Amesiodendron chinense (Merr.) Hu - loµi typ cđa chi Amesiodendron Hu Sau này, H S Lo (1979) công bố thêm loài A integrifoliolatum A tienlinense, nâng tổng số loài chi lên loài Theo Gagnepain (1950), Phạm Hoàng Hộ (2000), Trần Kim Liên & Hà Minh Tâm (2003), Việt Nam, chi có loài A chinense Khi nghiên cứu mẫu vật Phòng tiêu thực vật thuộc Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, đ phát mÉu vËt mang sè hiÖu N A TiÕp 596 (thu huyện Hơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) mẫu Hà T 753 (thu t¹i Ba RỊn, hun Bè Tr¹ch, tØnh Quảng Bình) thuộc loài A tienlinense Đây loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam Dới đây, chóng t«i xin cung cÊp mét sè th«ng tin vỊ chi Amesiodendron Hu vµ loµi A tienlinense H S Lo I phơng pháp nghiên cứu Mẫu vật Các tiêu khô thuộc chi Amesiodendron, gồm: số hiệu (với 40 mẫu vật) đợc lu giữ phòng tiêu thực vật - Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vËt (HN); sè hiƯu (víi mÉu vËt) đợc lu giữ Viện Sinh học nhiệt đới Hå ChÝ Minh (HM), sè hiƯu (víi mẫu vật) đợc lu giữ Viện Điều tra Quy ho¹ch rõng (HNF), sè hiƯu (víi mÉu vËt) đợc lu giữ Trờng đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội (HNU) Ngoài ra, tham khảo số mẫu vật thuộc chi Amesiodendron Trung Quốc (hiện đợc lu giữ Viện Thực vật Kunming - Trung Quốc), Lào (đợc lu giữ Viện Sinh học nhiệt đới Hồ Chí Minh), Thái Lan, In-đô-nê-xi-a (đợc lu giữ Viện Thực vật Kyotoensis - Nhật Bản) Phơng pháp Để nghiên cứu phân loại chi Amesiodendron, sử dụng phơng pháp hình thái so sánh II Kết nghiªn cøu Amesiodendron Hu - Tr−êng Hu, 1936 Bull Fan Mem Inst Biol (Bot.) 7: 207; How & C N Ho, 1955 Acta Phytotax Sin 3(4): 399; C Y Wu, 1977 Fl Yunn 1: 278; H S Lo & T Chen, 1985 Fl Reipubl Pop Sin 47(1): 48; Yap, 1989 Tree Fl Mal 4: 437; C Y Wu, 1991 Icon Arb Yunn 683; Leenh 1994 Fl Males ser I 11(3): 465; Welzen, 1999 Fl Thailand, 7(1): 183; T K Lien & H M Tam, 2003 Checklist Pl Sp Vietn 2: 1016 Typus: Amesiodendron chinense (Merr.) Hu Có loài, phân bố chủ yếu khu vực châu Việt Nam có loài Khóa định loại loài thuộc chi Amesiodendron Hu đ biết Việt Nam 1A Cánh hoa có vảy không chia thùy Vỏ gồ ghề tạo thành u lởm chởm A chinense 1B Cánh hoa có vảy chia thùy Vỏ có gân A tienlinense 37 Amesiodendron tienlinense H S Lo Trờng quảng tây H S Lo, 1979 Acta Phytotax Sin 17: 36; H S Lo & T Chen, 1985 Fl Reipubl Pop Sin 47(1): 50 - Trờng Cây gỗ cao 25-30 m Cành mang hoa có lỗ vỏ dày rõ, thờng lông Cuống dài 4-6 cm, tròn, có lỗ vỏ, lông; trục dài 9-13 cm, tròn có r nh mặt trên, có lỗ vỏ, lông Lá chét 3-6 (-7) đôi, hình bầu dục trứng hẹp, cỡ 5-8 (-12,5) ì 2-3 (-4,3) cm; chóp nhọn; mép có ca từ gần gốc; gốc lệch, nhọn; mặt lông; mặt dới lông gốc gân chính; gân mặt tạo thành gờ có góc; gân bên 9-12 đôi, thờng kết thúc đỉnh ca, kết thúc kẽ tắt dần gần mép; gân phụ nhiều rõ; gân mạng mờ; cuống chét dài 3-4 mm, có lông mịn Cụm hoa thờng đỉnh cành, hình chùy, dài đến 32 cm, có lỗ vỏ rõ, lông tơ Cuống hoa ngắn Lá đài gần hình tam giác, cao 0,5 mm, có lông tơ Cánh hoa thờng 5(-7), gần hình bầu dục, dài 1,5 mm, mặt có vảy; chóp vảy xẻ thùy uốn ngợc, rậm lông Nhị 8; nhị dài 1,5-2 mm, có lông cứng Bầu rậm lông, ô, ô chứa no n; vòi nhụy đỉnh Quả nang, chín màu nâu, gồm thùy Thùy phát triển gần hình cầu, cỡ 2,2 cm; vỏ dày mm; mặt có số gân mờ gân thấp mm chia thùy thành phần nhau, chín mở gờ thành mảnh vỏ, khắp bề mặt có nốt nh mốc, lông; mặt giáp, lông Hạt hình cầu méo, màu nâu, nhẵn bóng, đờng kính đến cm; rốn hạt gốc, gần hình bầu dục, cỡ 1,5 ì 0,8 cm, phần phụ rốn hạt gần hình thang, cỡ ì 0,6 cm, gần màu với rốn hạt (xem hình vẽ) Amesiodendron tienlinense H S Lo cành mang quả; hạt (hình H M Tâm, 2006; vẽ theo mẫu vật Hµ TuÕ 753, HN) 38 Loc class.: China (Guangxi, Tienlin) MÉu chuÈn: Zh T Li 600983 (PE, holo) Sinh häc sinh thái: Ra hoa tháng 5-7, chín tháng 8-10 Mọc rải rác rừng, độ cao 700-1000 m Phân bố: Hà Tĩnh (Hơng Sơn), Quảng Bình (Ba Rền) Còn có Trung Quốc (Guangxi Guizhou), Lào (Savannakhet) Mẫu nghiên cứu: Hà Tĩnh, N A Tiếp 596 (HN) - Quảng Bình, Hà Tuế 753 (HN) Giá trị sử dụng: Gỗ cứng mịn, không bị mối mọt, thờng đợc dùng xây dựng, đóng đồ dùng gia đình Hạt chứa dầu đợc dùng công nghiệp Tài liệu tham khảo Ganepain., 1950: Supplément la Flore Générale de l'Indo-Chine, I(4): 971 Paris Phạm Hoàng Hộ, 2000: Cây cỏ Việt Nam, II: 326, Nxb Trẻ, Hồ ChÝ Minh Leenhouts P W., 1994: Flora Malesiana, I, 11(3): 465-467 Leiden, Netherlands Lo H S., 1979: Acta Phytotax Sin., 17(2): 36 Lo H S & T Chen, 1985: Flora Reipublicae Popularis Sinicae, 47(1): 48-52 Peikin Trần Kim Liên & Hà Minh Tâm, 2003: Danh lục loài thực vật Việt Nam, 2: 1016 Nxb Nông nghiƯp, Hµ Néi Yap S K., 1989: Tree Flora of Malaya, 4: 437-438 Longman Malaysia Welzen P C., 1999: Flora of Thailand, 7(1): 183-184 Bangkok Wu C Y., 1991: Iconographia Arbororum Yunnanicorum, 3: 683-685 Yunnan Scier and Technology Press Amesiodendron tienlinense H S Lo (Sapindaceae Juss.) a new species for the flora of Vietnam Ha Minh Tam, Nguyen Khac Khoi, Vu Xuan Phuong Summary The genus Amesiodendron Hu (Sapindaceae Juss.) has species, distributing in China and some countries of SE Asia (Vietnam, Laos, Thailand and Malayxia) According to Gagnepain (1950), Pham Hoang Ho (2000), Tran Kim Lien & Ha Minh Tam (2003) in Vietnam, the genus Amesiodendron has species (Amesiodendron chinense Hu) However, during the study of the specimen Nguyen Anh Tiep 596 collected in Hatinh province (Huongson) and the specimen Ha Tue 753 collected in Quangbinh province (Baren), we have identified that they are Amesiodendron tienlinense H S Lo, a new species for the flora of Vietnam In this article, we introduced study results for the genus Amesiodendron Hu in Vietnam, including a key to the species in Vietnam and provided some infomations about morphology, ecology, distribution of this species A tienlinense H S Lo in the flora of Vietnam Ngµy nhËn bµi:22-11-2006 39 ... Press Amesiodendron tienlinense H S Lo (Sapindaceae Juss.) a new species for the flora of Vietnam Ha Minh Tam, Nguyen Khac Khoi, Vu Xuan Phuong Summary The genus Amesiodendron Hu (Sapindaceae Juss.). .. Reipublicae Popularis Sinicae, 47(1): 48-52 Peikin TrÇn Kim Liên & Hà Minh Tâm, 2003: Danh lục loài thực vật Việt Nam, 2: 1016 Nxb Nông nghiệp, Hµ Néi Yap S K., 1989: Tree Flora of Malaya, 4: 437-438... identified that they are Amesiodendron tienlinense H S Lo, a new species for the flora of Vietnam In this article, we introduced study results for the genus Amesiodendron Hu in Vietnam, including a key
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ sung loài Amesiodendron Tienlinense H.S.Lo (Họ bồ hòn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam, Bổ sung loài Amesiodendron Tienlinense H.S.Lo (Họ bồ hòn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam

Từ khóa liên quan