Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La

15 27 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 14:01

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung được kết cấu theo 03 chýõng, gồm: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La. Chương 3 - Giải pháp Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La. Mời các bạn tham khảo! MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ Tóm tắt luận văn LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not defined 1.1 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 1.1.4 Các hình thức cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2 Nội dung phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Sự cần thiết việc phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 1.2.3 Các tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 1.2.5 Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại:Error! Bookmark not defin 1.3 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số ngân hàng nước Error! Bookmark not defined 1.3.1 Cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại Việt Nam.Error! Bookmark not defined 1.3.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La phát triển cho vay tiêu dùng: Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LAError! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan Ngân hàng Công thương Sơn La.Error! Bookmark not defined 2.1.1 Lịch sử đời Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 2.1.3 Thị trường sản phẩm Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008- tháng - 2013Error! Bookmark not defined 2.1.5 Khái quát tình hình hoạt động tín dụng Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La Error! Bookmark not defined 2.2.1 Khái quát cho vay tiêu dùng Vietinbank Sơn La:Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn LaError! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá khái quát thực trạng cho vay tiêu dùng Chi nhánhError! Bookmark not defined 2.3.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LAError! Bookmark not defined 3.1 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Sơn La giai đoạn 2010 -2020 Error! Bookmark not defined 3.1.1 Sản phẩm tại, thị trường Error! Bookmark not defined 3.1.2 Sản phẩm tại, thị trường Error! Bookmark not defined 3.1.3 Hoàn thiện phát triển tuyến sản phẩm Error! Bookmark not defined 3.1.4 Tăng cường đào tạo Error! Bookmark not defined 3.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined 3.2.1 Định hướng phát triển chung Error! Bookmark not defined 3.2.2 Định hướng chi nhánh phát triển cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 3.3 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hồn thiện cơng tác Marketing Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 3.3.3 Phát triển cho vay có tài sản đảm bảo đồng thời trọng chất lượng bảo đảm tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3.4 Tổ chức phân giao kế hoạch cho vay tiêu dùng đến phận, cán bộError! Bookmark not defined 3.3.5 Nâng cao sở vật chất kỹ thuật trang thiết bịError! Bookmark not defined 3.3.6 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 3.4 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError! Bookmark not defined 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Error! Bookmark not defined 3.4.3 Kiến nghị với Chính phủ Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La nói riêng ngân hàng thương mại lớn, có hệ thống khách hàng rộng khắp, song khơng đứng ngồi vòng cạnh tranh xu hướng phát triển chung hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Phát triển cho vay thị trường khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Sơn La năm vừa qua đạt kết định như: Số lượng khách hàng gia tăng, dư nợ tăng lên, sản phẩm cải thiện, sách cho vay khách hàng cá nhân ngày hoàn thiện … Tuy nhiên, phát triển cho vay thị trường khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Cơng Thương VN chi nhánh Sơn La bộc lộ nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm ngân hàng TMCP lớn Từ thực tiễn, với mong muốn góp phần tìm giải pháp để giải bất cập trên, tác giả tâm huyết lựa chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đýợc kết cấu theo 03 chýõng, gồm: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La Chương 3: Giải pháp Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cho vay cá nhân hộ gia đình Đây nguồn tài trợ quan trọng giúp người trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình, xe cộ, y tế dịch vụ khác 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Mục đích vay nhằm thực nhu cầu cá nhân, hộ gia đình đầu tư phương tiện lại, chỗ ở, du học, giáo dục, y tế, du lịch… - Quy mô hợp đồng vay thường nhỏ số lượng khoản vay lớn - Cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao, theo nghiên cứu loại hình có độ rủi ro cao nguồn trả nợ người vay biến động lớn - Nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế - Nhu cầu tiêu dùng khách hàng co dãn với lãi suất, Thơng thường người vay quan tâm đến số tiền phải toán lãi suất mà họ phải chịu - Lợi nhuận cao - Chất lượng thơng tin tài khách hàng vay thường không cao khách hàng vay thường cá nhân, việc chứng minh khả tài thường khó - Tư cách phẩm chất người vay thường khó xác định, chủ yếu dựa vào đánh giá, cảm nhận, kinh nghiệm cán tín dụng Đây điều quan trọng định hồn trả khoản vay 1.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng - Đối với người tiêu dùng - Đối với nhà sản xuất - Đối với Ngân hàng thương mại - Đối với kinh tế xã hội 1.1.4 Các hình thức cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Căn vào phương thức hoàn trả - Căn vào mục đích cho vay - Căn theo thời gian cho vay - Căn vào biện pháp đảm bảo 1.2 Nội dung phát triển cho vay tiêu dùng 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay tiêu dùng Phát triển nghĩa tạo gia tăng mặt quy mô (khối lượng, số lượng) chất lượng Phát triển cho vay tiêu dùng tạo gia tăng mặt quy mô chất lượng cho vay tiêu dùng, đảm bảo phát triển sản phẩm đôi với hiệu an toàn kinh doanh 1.2.2 Sự cần thiết việc phát triển cho vay tiêu dùng - Xem xét phương diện người tiêu dùng - Xem xét phương diện ngân hàng thương mại - Xem xét phương diện kinh tế - xã hội 1.2.3 Các tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùng - Chỉ tiêu định lượng - Chỉ tiêu định tính 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng - Các nhân tố bên ngân hàng - Các nhân tố thuộc nội ngân hàng 1.2.5 Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại: - Chính sách cấp tín dụng ngân hàng - Quy trình cấp tín dụng - Kiểm sốt nội - Tăng cường hoạt động Marketting 1.3 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số ngân hàng nước 1.3.1 Cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại Việt Nam 1.3.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La phát triển cho vay tiêu dùng CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LA 2.1 Tổng quan Ngân hàng Công thương Sơn La 2.1.1 Lịch sử đời Chi nhánh VietinBank Sơn La thành lập từ tháng 06/2008 vào hoạt động ngày 05/09/2008 giai đoạn kinh tế có nhiều khó khăn khủng khoảng kinh tế giới suy thoái kinh tế nước, thị trường tài tiền tệ nhiều bất ổn, có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân hàng Có trụ sở đóng Số 93 đường Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Sơn La - trung tâm trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật tỉnh, môi trường thuận lợi để phát triển dịch vụ có hoạt động dịch vụ tài – ngân hàng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức PHỊNG KHÁCH HÀNG DN PHỊNG KẾ TỐN TỔ TIỀN TỆ KHO QUỸ BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN PHÒNG GIAO DỊCH SỐ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG GIAO DỊCH CHIỀNG LỀ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Vietinbank Sơn La (Nguồn: VietinBank Sơn La) 2.1.3 Thị trường sản phẩm Vietinbank Sơn La Hiện nay, VietinBank Sơn La thực kinh doanh dịch vụ tài ngân hàng cho vay, huy động vốn, phát hành thẻ, bảo lãnh, toán, tiền tệ kho quỹ,… 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008- tháng - 2013 Sau 05 năm hoạt động (2008-2013), VietinBank Sơn La đạt số kết kinh doanh định: Dư nợ cho vay, nguồn vốn lợi nhuận ln có tăng trưởng qua năm Mức lương bình quân đến thời điểm đạt 13 triệu đồng/người/tháng Bảng 2.1: Dư nợ cho vay nguồn vốn Vietinbank Sơn La (Đơn vị: Tỷ đồng) 2008 Năm 2009 Tuyệt Tuyệt đối đối 2010 2011 So So So Tuyệt Tuyệt với với với đối đối 2008 2009 2010 2012 Tuyệt So với Tuyệt đối 2011 đối 265.2 531.4 231.4 798.2 266.8 800.16 1.96 Dư Nợ 34.8 300 Nguồn 29.7 Vốn 124.5 94.8 6.2013 So với 2012 721.21 (-78.95) 237.6 113.1 526.5 288.9 816.73 290.23 607 (-209.73) (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động VietinBank Sơn La) Với nỗ lực đẩy mạnh huy động vốn nhằm đảm bảo khả toán, cân đối tốc độ tăng trưởng tín dụng, đồng thời tạo sở tảng cho phát triển dịch vụ khác ngân hàng, Vietinbank Sơn La cần nâng cao công tác tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng đặc biệt chương trình khuyến mại kèm sản phẩm huy động vốn như: quay số dự thưởng, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn 2.1.5 Khái qt tình hình hoạt động tín dụng Vietinbank Sơn La -Về dư nợ cho vay thấy dư nợ cho vay Vietinbank Sơn La có tăng trưởng qua năm thị phần nhỏ so với ngân hàng khác địa bàn, cao đạt 7,7% năm 2011 với tổng dư nợ 798 tỷ đồng Agribank Sơn La BIDV Sơn La hai ngân hàng chiếm thị phần lớn dư nợ toàn tỉnh với 60% tổng dư nợ địa bàn Về cấu tín dụng theo thời gian: Hoạt động tín dụng Vietinbank Sơn La có tăng trưởng qua năm, tín dụng ngắn hạn tín dụng trung, dài han Cơ cấu tín dụng theo thời gian ngân hàng có thay đổi theo xu hướng giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn tỷ lệ cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng lên Về cấu tín dụng theo thành phần kinh tế: cấu tín dụng theo thành phần kinh tế Vietinbank Sơn La chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng cho vay công ty nhà nước Tỷ lệ nợ xấu: Vietinbank Sơn La có nợ xấu thấp giai đoạn 2009-2012, đến tháng 6.2013 tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên 0.15% tổng dư nợ Tuy nhiên nợ xấu 1% mục tiêu cần trì kế hoạch hàng năm mà chi nhánh Sơn La đặt 2.2 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La: 2.2.1 Khái quát cho vay tiêu dùng Vietinbank Sơn La: 2.2.1.1 Cơ sở pháp lý cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La Tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La có đầy đủ quy trình riêng cho vay bán lẻ nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng với sản phẩm đa dạng, linh hoạt giá trị thời hạn cho vay Đây cơng cụ quan trọng để hệ thống ngân hàng Cơng thương nói chung chi nhánh Sơn La nói riêng triển khai mở rộng phát triển mảng thị trường cho vay tiêu dùng, đưa sản phẩm đến với khách hàng cách chuyên nghiệp 2.2.1.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng Vietinbank Sơn La: - Cho vay tiêu dùng cán bộ, công nhân viên - Cho vay mua ô tô - Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà - Cho vay du học - Cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn 2.2.1.3 Quy trình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Sơn La: Bước 1: Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ khách hàng Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay tiêu dùng Bước 3: Tập hợp hồ sơ trình duyệt Bước 4: Hoàn thiện thủ tục đảm bảo tiền vay giải ngân Bước 5: Lưu hồ sơ, giám sát, theo dõi khoản vay, thu nợ xử lý vấn đề phát sinh Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng 2.2.1.4 Các giải pháp Ngân hàng Cơng thương Việt Nam chi nhánh Sơn La thực để phát triển cho vay tiêu dùng - Đẩy mạnh phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng mà ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam áp dụng - Thực nghiêm quy trình cấp tín dụng tiêu dùng mà ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành áp dụng - Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam khách hàng - Quản lý rủi ro phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Sơn La - Các giải pháp khác 2.2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La Hoạt động cho vay tiêu dùng NH TMCP Công thương CN Sơn La phát triển vài năm gần có tiến đáng kể, phát triển vững chắc, góp phần khơng nhỏ vào phát triển chung chi nhánh Bảng 2.11.Doanh số tốc độ tăng doanh số cho vay tiêu dùng Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2009 Chỉ tiêu Giá trị Năm 2010 So với năm 2009 Năm 2011 So với năm 2010 Năm 2012 So với năm 2011 Giá Giá Giá Giá trị Tuyệt Tỷ Tuyệt Tỷ Tuyệt Tỷ trị Trị Trị đối lệ % đối lệ % đối lệ % 136.5 175.6 39.1 28.6 233.4 57.8 32.9 264.2 30.8 T6 2013 So với năm 2012 Tuyệt đối Tỷ lệ % 13.2 167.3 (-96.9) (-36.68) (Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân) Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ: Những năm gần đây, có đạo định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tỷ trọng hoạt động chiếm tỷ lệ khiêm tốn tổng dư nợ Chỉ tiêu nợ hạn: Từ triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng, chi nhánh luôn trọng đến chất lượng khoản cho vay, đảm bảo từ khâu thẩm định, cho vay sau cho vay Do vậy, nợ hạn khoản cho vay tiêu dùng ln kiểm sốt 2.3 Đánh giá khái quát thực trạng cho vay tiêu dùng Chi nhánh 2.3.1 Những kết đạt 2.3.1.1 Dư nợ tỷ trọng dư nợ tiêu dùng: Dư nợ cho vay tiêu dùng qua năm gần tăng trưởng mạnh Năm 2012, tình hình thị trường bất động sản chững lại nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng ngân hàng 2.3.1.2 Chỉ tiêu nợ hạn Mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng Chi nhánh nhanh chi nhánh trì tỷ lệ nợ hạn thấp tổng dư nợ 2.3.1.3 Tỷ trọng lợi nhuận từ tín dụng tiêu dùng tổng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Lợi nhuận từ lãi hoạt động cho vay tiêu dùng không ngừng tăng lên số tuyệt đối 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế - Thứ nhất, quy mơ cho vay tiêu dùng nhỏ bé - Thứ hai, sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương đa dạng nhiên Ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn la chưa triển khai nhiều sản phẩm có sản phẩm triển khai phát sinh dư nợ vay không đáng kể - Thứ ba, phạm vi hoạt động chi nhánh hẹp Sơn La tỉnh vùng núi rộng; mạng lưới chi nhánh có PGD trung tâm thành phố chưa có PGD huyện Phát triển Mai Sơn, Mộc Châu… Thứ tư, nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ MASTER, thẻ VISA DEBI 2.3.2.2 Nguyên nhân * Nguyên nhân từ phía Ngân hàng - Công tác quản trị, điều hành từ Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nhiều bất cập - Đối tượng vay tiêu dùng hạn chế - Trình độ nghiệp vụ đội ngũ nhân viên hạn chế * Nguyên nhân từ phía khách hàng - Do yếu tố tâm lý khách hàng, khách hàng lại người dân tộc thiểu số… - Thủ tục vay mượn ngân hàng không đơn giản * Nguyên nhân môi trường pháp lý - Do xu hướng tất Ngân hàng mở rộng dịch vụ cho vay tiêu dùng nên cạnh tranh khốc liệt - Các Ngân hàng phải tuân thủ quy định Ngân hàng nhà nước nhằm hạn chế rủi ro, ngân hàng bị hạn chế số lượng cho vay khách hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LA 3.1 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Sơn La giai đoạn 2010 -2020 Chi nhánh xây dựng mục tiêu chiến lược cụ thể cần đạt vào năm 2020, là: Mức huy động vốn bình qn người đạt 18 tỷ đồng/người Mức dư nợ cho vay bình quân người đạt 35 tỷ đồng/người Mức lợi nhuận bình quân người đạt 800tr đồng/người Nợ xấu < 1% Tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ tổng thu nhập chiếm 25% 3.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank Sơn La Mục tiêu năm 2013: - Đến 31/12/2013 tổng dư nợ phải đạt 900 tỷ - Các phòng khách hàng thực giao khốn kế hoạch tăng trưởng dư nợ cụ thể cho cán phòng xác định mức độ hồn thành để chấm điểm xếp loại cán - Các phòng khách hàng tham mưu đề xuất việc phát động phong trào thi đua ngắn ngày phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2013 đề xuất mức thưởng cho tập thể cá nhân kết thúc năm - Quản lý chặt chẽ khoản nợ, khơng để phát sinh nợ nhóm II, nợ xấu 3.3 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Cơng thương CN Sơn La 3.3.1 Hồn thiện công tác Marketing Để nâng cao hiệu kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trình hội nhập vào thị trường tài – Ngân hàng khu vực quốc tế, hoạt động cần thiết cần phải đổi nâng cao chất lượng hoạt động Marketing Ngân hàng 3.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để có đội ngũ cán tín dụng tốt, Chi nhánh cần có giải pháp tích cực từ khâu lựa chọn cán bộ, đào tạo đào tạo lại nghiệp vụ hoàn thiện sách thù lao đãi ngộ cán tín dụng 3.3.3 Phát triển cho vay có tài sản đảm bảo đồng thời trọng chất lượng bảo đảm tín dụng Đối với việc nhận TSBĐ, ngân hàng cần thường xuyên xem xét tính hợp lệ, hợp pháp tính thị trường tài sản 3.3.4 Tổ chức phân giao kế hoạch cho vay tiêu dùng đến phận, cán Đây giải pháp quan trọng để thực mục tiêu phát triển cho vay tiêu dùng Chi nhánh thời gian tới Việc phân giao kế hoạch tới cán tín dụng cụ thể hóa trách nhiệm tới người, xét hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cán tín dụng nên họ có trách nhiệm với cơng việc Hiện tại, Chi nhánh thực phân giao kế hoạch tín dụng đến phòng phân giao kế hoạch cụ thể đến cán tín dụng 3.3.5 Nâng cao sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị 3.3.6 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay tiêu dùng Trong thời gian tới, cần thiết phải tăng cường lượng chất cho phận kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh để đảm bảo phận hoàn thành tốt vai trò 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 3.4.3 Kiến nghị với Chính phủ KẾT LUẬN Trong năm năm gần đây, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Sơn La đạt thành tựu to lớn tất mặt hoạt động: huy động vốn, tín dụng, tốn Trong đó, tín dụng hoạt động đóng góp lớn vào kết hoạt động chi nhánh, đặc biệt cho vay tiêu dùng Thị trường cho vay tiêu dùng mang lại nhiều hội chứa đựng nhiều thách thức với ngân hàng thương mại Thơng qua q trình nghiên cứu, luận văn đạt kết định Luận văn hệ thống hóa, phân tích vấn đề cho vay tiêu dùng cần thiết phải phát triển cho vay tiêu dùng NHTM Luận văn thu thập tư liệu hoạt động thực tiễn trình phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La từ năm 2009 đến tháng năm 2013, đưa nhận xét tổng quan kết quả, mặt tích cực mặt hạn chế, nguyên nhân tác động làm sở cho đề xuất giải pháp thời gian tới Luận văn đề xuất định hướng, giải pháp mang tính tồn diện, thực tế kiến nghị phát triển cho vay tiêu dùng Chi nhánh Tác giả tin với kết nghiên cứu đề tài có đóng góp phần vào việc giúp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La phát triển cho vay tiêu dùng hiệu Trong thời gian tới, với phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ, giúp cho Vietinbank Sơn La bước trở thành ngân hàng lớn mạnh địa bàn, địa đáng tin cậy cá nhân, hộ gia đình, góp phần quan trọng công phát triển kinh tế - xã hội địa phương./ Do hạn chế kiến thức lý luận, tài liệu thời gian nghiên cứu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận đóng góp thầy, cô, bạn quan tâm đến đề tài để luận văn hoàn thiện ... PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LA 3.1 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Sơn La giai đoạn 2010 -2020 Chi nhánh xây dựng mục tiêu chi n... mại Việt Nam 1.3.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La phát triển cho vay tiêu dùng CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG... lý luận phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La Chương 3: Giải pháp Phát triển cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La, Bảng 2.1: Dư nợ cho vay và nguồn vốn của Vietinbank Sơn La, - Cho vay du học, NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LA

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn