Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung và phương hướng hoàn thiện.doc

56 378 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 16:28

Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung và phương hướng hoàn thiện A. Lời mở đầu Trong những năm gần đây, buổi giao thời của nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường dựa trên cơ sở quản của Nhà nước, đồng thời với xu hướng khu vực hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo một vị trí vững chắc trên thị trường thì vấn đề tăng cường công tác quản nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp cũng như cho cả nền kinh tế quốc doanh. Trong cơ chế hiện nay, sản xuất vật chất phải đi đôi với hạch toán kinh tế, để hạch toán kinh tế có hiệu quả thì hạch toán TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Vì vậy, việc theo dõi phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng, giảm, hao mòn hiệu quả sử dụng của từng loại tài sản riêng biệt là nhiệm vụ quan trọng trong công tác kế toán quản TSCĐ.Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của TSCĐ trong hoạt động kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của thầy cô các anh chị trong công ty nên em chọn đề tài: “ Tình Hình Kế Toán Quản Tài Sản Cố Định Ơ Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung”.Nĩi dung gơm cê 03 phÌn chÝnh:- Phần I : Cơ sở luận cơ bản về tài sản cố định- Phần II : Thực trạng công tác kế toán quản TSCĐ Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung- Phần III : Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản TSCĐ Công tyB. Nội dungPhần I: Cơ sở luận cơ bản về tài sản cố địnhI. Sự cần thiết tổ chức kế toán TSCĐ1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ1.1 Khái niệm: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, muốn tiến hành sản xuất được đòi hỏi doanh nghiệp phải hội đủ 3 điều kiện đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động. TSCĐ là yêú tố thứ nhất ,đó là những tư liệu sản xuất dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… Tuy nhiên không phải tất cả những tư liệu tiêu dùng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều là 1TSCĐ, mà chỉ có những tài sản có đủ những tiêu chuẩn về mặt giá trị thời gian sử dụng theo chế độ quản TSCĐ của Nhà nước mới là TSCĐ.Như vậy,TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu các tài sản khác có giá trị lớn thời gian sử dụng dài theo quy định trong chế độ quản TSCĐ hiện hành.Theo chuẩn mực kế tóan Việt Nam, để được coi là TSCĐ, tài sản phải đồng thời thỏa mãn 4 tiêu chuẩn sau:- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;- Có thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành;Cụ thể, theo chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ ban hành theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính thì TSCĐ phải có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.1.2 Đặc điểm của tài sản cố định:Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ có những đặcđiểm sau:- TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất vẫn giữ được hình thái hiện vật ban đầu cho đến khi bị hỏng phải loại bỏ. Do đặc điểm này TSCĐ cần được theo dõi, quản theo nguyên giá, tức là giá trị ban đầu của TSCĐ. - Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, TSCĐ bị hao mòn dần giá trị của nó chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đặc điểm này trong hạch toán TSCĐ cần theo dõi giá trị hao mòn giá trị còn lại của TSCĐ.2. Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ:- Ghi chép , tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm hiện trạng TSCĐ trong toàn doanh nghiệp. Tính toán phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với mức hao mòn TSCĐ theo đúng chế độ hiện hành.- Tham gia lập kế hoạch sửa chữa TSCĐ, giám sát chi phí kết quả của công việc sửa chữa. Tính toán, phản ánh kịp thời chính xác tình hình xây dựng, trang bị thêm, đổi mới nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng, giảm nguyên giá TSCĐ cũng như tình hình thanh nhượng bán TSCĐ.2- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, các bộ phận phụ thuộc trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết hạch toán TSCĐ đúng chế độ quy định.- Tham gia kiểm kê, đánh giá đánh giá lại TSCĐ theo quy định của Nhà nước yêu cầu bảo toàn vốn cố định.Lập các báo cáo về TSCĐ, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động bảo quản sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp.3. Phân loại đánh giá tài sản cố định:3.1 Phân loại: TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm nhiều thứ, nhiều loại, mỗi loại đều có những đặc điểm khác nhau về tính chất, kỹ thuật, công dụng, thời gian sử dụng…Phân loại TSCĐ là sắp xếp TSCĐ thành từng loại, từng nhóm theo những đặc trưng nhất định. Để thuận tiện trong công tác quản kế toán TSCĐ cần phải phân loại TSCĐ theo nhiều tiêu thức khác nhau:a) Phân loại theo hình thái biểu hiện:- TSCĐ hữu hình: TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất-kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.+ Nhà cửa, vật kiến trúc + Máy móc thiết bị + Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn+ Thiết bị, dụng cụ quản lý+Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm+ TSCĐ hữu hình khác- TSCĐ vô hình: TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tương khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.+ Quyền sử dụng đất có thời hạn;+ Nhãn hiệu hàng hóa;+Quyền phát hành;3+ Phần mềm máy vi tính;+ Giấy phép giấy phép chuyển nhượng;+ Bản quyền, bằng sáng chế;+ Công thức cách thức pha chế, kiểu mẫu, thiết kế vật mẫu;+ TSCĐ vô hình khácb) Phân loại theo quyền sở hữu: TSCĐ của đơn vị được chia làm 2 loại:- TSCĐ tự có là các TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình do mua sắm xây dựng hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp, cấp trên cấp, nguồn vốn vay, nguồn vốn lưu động, các TSCĐ này thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền sử dụng lâu dài được phản ánh trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.- TSCĐ đi thuê là TSCĐ của doanh nghiệp khác được đơn vị thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký kết có thể chia làm 02 loại TSCĐ thuê ngoài như sau:+ TSCĐ thuê tài chính: là các TSCĐ đi thuê nhưng doanh nghiệp có quyền kiểm soát sử dụng lâu dài theo các điều khoản cuả hợp đồng thuê. TSCĐ thuê tài chính cũng được coi là TSCĐ của doanh nghiệp được phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng trích khấu hao như các TSCĐ tự có của doanh nghiệp.+ TSCĐ thuê hoạt động: là TSCĐ thuê không thỏa mãn bất cứ điều khoản nào của hợp đồng thuê tài chính. Bên cho thuê chỉ được quản lý, sử dụng trong thời hạn hợp đồng phải hoàn trả cho bên cho thuê khi kết thúc hợp đồng.c) Phân loại theo nguồn hình thành:- TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng vốn được cấp hoặc vốn góp của các cổ đông, các chủ doanh nghiệp.- TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung của doanh nghiệp.- TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn vay- TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn khấu hao- TSCĐ nhận vốn góp liên doanh.d) Phân loại theo công dụng:4- TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh: TSCĐ thuộc loại này được phân loại chi tiết theo hình thái biểu hiện thành TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình…- TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng.- TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước.3.2 Đánh giá tài sản cố định:Đánh giá TSCĐ là biểu hiện giá trị TSCĐ bằng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Xuất phát từ đặc điểm yêu cầu quản trong hoạt động sản xuất kinh doanh, TSCĐ được đánh giá theo nguyên giá giá trị còn lại của chúng.a) Xác định nguyên giá TSCĐ:Nguyên giá TSCĐ hữu hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.- TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá Giá mua Các khoản thuếTSCĐ hữu hình = (không bao gồm + không được hoàn lại + Chi phí khácmua sắm CK thương mại giảm giá)Các khoản thuế không hoàn lại bao gồm: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.Chi phí khác bao gồm chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển bốc xếp ban đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử.+ Đối với TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương pháp giao thầu:Nguyên giá TSCĐ = Giá quyết toán Chi phí liên quan Lệ phí công trình đầu tư + khác + trước bạ5+ Đối với TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh tóan theo phương thức trả chậm:Nguyên giá TSCĐ = Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua - TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế: Giá thành thực tế của TSCĐ Chi phíNguyên giá TSCĐ = tự xây dựng, tự chế + lắp đặt, chạy thử- TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi: Giá trị hợp Các khoản thuếNguyên giá TSCĐ = của TSCĐ + không được hoàn lại + Chi phí khác- TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến:Giá trị còn lại TSCĐ đơn vị cấpNguyên giá TSCĐ = hoặc giá trị đánh giá thực tế + Chi phí bên của Hội đồng giao nhận nhận TSCĐ chi ra- TSCĐ hữu hình được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa: Giá trị TSCĐ theo đánh giá Chi phí bên Nguyên giá TSCĐ = thực tế của Hội đồng giao nhận + nhận TSCĐ chi raNguyên giá TSCĐ vô hình: là tổng số chi phí thực tế về thành lập doanh nghiệp, về nghiên cứu phát triển, số chi trả( chưa có thuế GTGT) để mua bằng phát minh, sáng chế…trong trường hợp TSCĐ vô hình sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp TSCĐ vô hình sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế theo phương pháp trực tiếp thì nguyên giá còn bao gồm cả thuế GTGT phải trả khi mua TSCĐ vô hình.6- TSCĐ vô hình loại mua sắm : Nguyên giá Giá mua Các khoản thuếTSCĐ vô hình = thực tế + không được hoàn lại + Chi phí khácmua sắm + Đối với TSCĐ vô hình mua sắm được thanh tóan theo phương thức trả chậm:Nguyên giá TSCĐ = Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua - TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp : Chi phí liên quan trực tiếpNguyên giá TSCĐ = đến khâu thiết kế, thử nghiệm, xây dựng,sản xuất thử nghiệm - TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi: Giá trị hợp Các khoản thuếNguyên giá TSCĐ = của TSCĐ + không được hoàn lại + Chi phí khác- TSCĐ hữu hình được cấp, được biếu, được tặng : Giá trị TSCĐ theo đánh giá Chi phí bên Nguyên giá TSCĐ = thực tế của Hội đồng giao nhận + nhận TSCĐ chi ra- Quyền sử dụng đất: Tiền chi ra để có Chi phí đền bù, giải Nguyên giá TSCĐ = quyền sử dụng đất hợp pháp + phóng mặt bằng, san lấp7* Kế toán TSCĐ phải triệt để tôn trọng nguyên tắc ghi theo nguyên giá. Nguyên giá của từng đối tượng ghi trên sổ báo cáo kế toán chỉ được xác định một lần khi tăng tài sản không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của TSCĐ doanh nghiệp ngoại trừ các trường hợp sau:- Đánh giá lại TSCĐ theo quy định của pháp luật- Nâng cấp TSCĐ- Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐVà khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao lũy kế của TSCĐ tiến hành hạch toán theo quy định hiện hành.b) Xác định giá trị còn lại của TSCĐ:Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ - Giá trị hao mòn TSCĐII. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ trong doanh nghiệp:Trong qúa trình họat động sản xuất kinh doanh, TSCĐ của doanh nghiệp thường xuyên biến động. Để quản tốt TSCĐ, kế toán cần phải theo dõi chặt chẽ, phản ánh mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ.TSCĐ trong doanh nghiệp tăng có thể do các nguyên nhân sau: mua sắm, xây dựng mới, nhận vốn góp liên doanh, được cấp, được tặng, biếu hoặc thừa phát hiện khi kiểm kê.1. Hạch tóan tăng TSCĐ:1.1 Chứng từ , thủ tục hạch toán tăng TSCĐ:TSCĐ tăng do bất cứ nguyên nhân nào đều phải do ban kiểm nghiệm TSCĐ làm thủ tục nghiệm thu, đồng thời cùng với bên giao lập ” Biên bản giao nhận TSCĐ cho từng đối tượng ghi TSCĐ”Đối với TSCĐ cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản. Sau đó, bộ phận kế toán có nhiệm vụ sao cho mỗi đối tượng một bản để lưu vào hồ sơ riêng.Bộ hồ sơ gồm có biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ các chứng từ khác liên quan. Hồ sơ TSCĐ được lập thành 02 bộ: một lưu phòng kỹ thuật, một phòng kế toán.1.2 Hạch tóan chi tiết tăng TSCĐ:8* Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ, phòng kế tóan mở thẻ TSCĐ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất. Thẻ TSCĐ được lập thành 2 bản. Bản chính để tại phòng kế tóan theo dõi, ghi chép diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng TSCĐ. Bản sao được giao cho bộ phận sử dụng TSCĐ giữ. Sau khi lập xong, thẻ TSCĐ được đăng ký vào sổ TSCĐ. Sổ TSCĐ lập chung cho toàn doanh nghiệp một quyển. Thẻ TSCĐ sau khi lập xong phải được sắp xếp, bảo quản trong hòm thẻ TSCĐ giao cho cán bộ kế toán TSCĐ giữ ghi chép theo dõi.1.3 Hạch tóan tổng hợp tăng TSCĐ:a) Tài khoản sử dụng:Hạch tóan tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình vô hình sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:TK 211- TSCĐ hữu hình: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.* Nội dung kết cấu TK 211:Bên nợ: - Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng do tăng TSCĐ- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp.- Điều chỉnh tăng nguyên giá do đánh giá lạiBên có: - Nguyên giá TSCĐ giảm do TSCĐ giảm- Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ- Điều chỉnh giảm do đánh giá lại TSCĐSố dư nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có đơn vị* Tài khoản 211 chi tiết thành 6 tiểu khoản:+ TK 2112: Nhà cửa, vật kiến trúc+ TK 2113: Máy móc, thiết bị+ TK 2114: Phương tiện vận tải, truyền dẫn+ TK 2115: Thiết bị, dụng cụ quản lý+ TK 2116: Cây lâu năm, súc vật+ TK 2118: TSCĐ khácTK 213- TSCĐ vô hình: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động TSCĐ vô hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.* Nội dung kết cấu TK 213:Bên nợ: - Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng 9Bên có: - Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm Số dư nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện còn đơn vị* Tài khoản 213 có bảy tài khoản cấp hai:+ TK 2131: Quyền sử dụng đất+ TK 2132: Quyền phát hành+ TK 2133: Bản quyền,bằng sáng chế+ TK 2134: Nhãn hiệu hàng hóa+ TK 2135: Phần mềm máy vi tính+ TK 2136: Giấy phép giấy phép nhượng quyền+ TK 2138: TSCĐ vô hình khácb) Hạch tóan tổng hợp tăng TSCĐb.1 TSCĐ dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:- Tăng TSCĐ do mua sắm mới:+ Nợ TK 211, TK 213 : Ghi tăng theo nguyên giá Nợ TK 133(2) - Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐCó TK 111,112,331: Tổng giá thanh toán+ Kết chuyển nguồn:Nợ TK : 414, TK 441- Quỹ đầu tư phát triển, Nguồn vốn đầu tư XDCB Có TK: 411- Nguồn vốn kinh doanh* Nếu đầu tư bằng nguồn vốn vay, nguồn vốn kinh doanh, vốn khấu hao thì không kết chuyển nguồn.* Mua dùng cho hoạt động phúc lợi:Nợ TK 4312: Quỹ phúc lợi Có TK 4313: Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ* Mua dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án:Nợ TK 461- Chi sự nghiệp Có TK 466- Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ- Tăng TSCĐ do nhập khẩu thiết bị( TSCĐ) đưa vào sử dụng:+ Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình10[...]... sản xuất- kinh doanh- tài chính của các đơn vị này, công ty còn trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 2 Các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Miền trung sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: - Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu do Trung tâm thương mại hợp tác quốc tế đảm nhận Hiện tại trung tâm này đã được tách ra thành hai: Ban Xuất Ban Nhập. .. cũng không bù lỗ cho xuất khẩu thủy sản Đó là cơ sở pháp ban đầu để Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung xây dựng mô hình làm ăn mới Đầu năm 1983( ngày 26-12-1983) đáp ứng nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế thủy sản khu vực Miền trung, chi nhánh XNK thủy sản Đà Nẵng( nay là Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung) đã được thành lập thay thế cho Trạm tiếp nhận Thủy sản Đà Nẵng Công ty XNK Thủy Sản. .. chức quản các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị thành viên trực thuộc công ty theo sự phân cấp quản của nhà nước theo quy định của pháp luật Chức năng cụ thể: Tổ chức sản xuất chế biến các sản phẩm thủy sản, các loại thức ăn cho nuôi trồng thủy sản Thực hiện thương mại xuất nhập khẩu các sản phẩm thủy sản, xuất nhập khẩu các vật tư, thiết bị phục vụ ngành thủy sản b... XNKThủy Sản Miền Trung để sát nhập với công ty Kỹ nghệ lạnh 3/2 Thành Phố Hồ Chí Minh thành công ty Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO - Xây lắp dịch vụ xây lắp được đảm nhận với công ty xây lắp dịch vụ xây lắp Thủy Sản Miền Trung Nay là công ty cổ phần xây lắp dịch vụ xây lắp Thủy Sản Miền Trung - Nuôi trồng dịch vụ nuôi trồng thủy sản, lĩnh vực này do Công ty phát triển nguồn Lợi Thủy Sản chịu trách... xuất khẩu 3 Chức năng nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: a Chức năng: Chức năng tổng quát: Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung thực hiện chức năng kinh doanh đa dạng: sản xuất kinh doanh hàng thủy sản xuất khẩu và nội địa, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị hàng tiêu dùng, sản xuất thức ăn nuôi tôm, hotạ động xây lắp, sản xuất bao bì các hoạt động sản xuất kinh doanh- dịch... CPSCL Hoàn nhập số trích thừa TK 1421,242 Phân bổ kỳ 1,2… TK 1331 Kết chuyển CPSCL h/t (*) trường hợp không trích Trước CPSCL Trích bổ sung phần trích thiếu (**) ; theo phương pháp trực tiếp (*) : theo phương pháp khấu trừ CPSCL: chi phí sửa chữa lớn CPSXKD: chi phí sản xuất kinh doanh 22 Phần II: Thực trạng công tác kế toán quản TSCĐ Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung I Đặc điểm tổ chức sản xuất. .. sách kế toán Hệ thống kế toán của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng Công ty áp dụng mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán nhằm quản chặt chẽ luân chuyển chứng từ kịp thời để cung cấp số liệu cho lãnh đạo công ty chính xác đầy đủ Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản số 10, Công ty chế biến thủy sản Thọ Quang Công ty Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản được phép tổ chức kế toán. .. Khi có hàng nhập về, tập hợp các phiếu nhập chuyền về văn phòng công ty - Thủ quỹ: Phụ trách quỹ tiền mặt, lưu giữ các chứng khoán có giá, thực hiện các thủ tục thu-chi quỹ tiền mặt tại công ty, thường xuyên đối chiếu lượng tiền mặt tồn quỹ với kế toán tiền mặt tại công ty Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Kế toán trưởng Phó kế toán trưởng Thủ qũy Kế toán công nợ, Tiền lương, BHXH Kế toán ngân... toán độc lập Riêng Chi nhánh tại Hà nội chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hạch toán báo sổ Vào cuối tháng toàn bộ chứng từ phát sinh các chi nhánh, sổ sách các đơn vị gửi về văn phòng công ty Trên cơ sở đó kế toán công ty tổng hợp lại lập báo cáo quyết toán cho toàn công ty theo theo theo từng phần hành kế toán cụ thể, từng kế toán viên đảm nhiệm từng công việc cụ thể - Kế toán trưởng:... - Sản xuất chế biến thủy sản xuất thủy sản nội địa do hai xí nghiệp Chế Biến Thủy Sản số 10 xí nghiệp Chế Biến Thủy Sản số 86 (hiên tại đã đổi tên thành Công ty Chế Biến Thủy Sản Thọ Quang) đảm nhận - Sản xuẩt gia công, lắp đặt, sửa chữa cơ điện lạnh, phần này do xí nghiệp Cơ Điện Lạnh (tên giao dịch là SEAREE) đảm nhận Hiện 25 tại, Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh đã tách ra khỏi Công ty XNKThủy Sản Miền . kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung- Phần III : Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công. Ơ Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung .Nĩi dung gơm cê 03 phÌn chÝnh:- Phần I : Cơ sở lý luận cơ bản về tài sản cố định- Phần II : Thực trạng công tác kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung và phương hướng hoàn thiện.doc, Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung và phương hướng hoàn thiện.doc, Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung và phương hướng hoàn thiện.doc, Khái niệm, đặc điểm TSCĐ 1 Khái niệm: Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ:, Đánh giá tài sản cố định:, Hạch tóan chi tiết tăng TSCĐ: Hạch tóan tổng hợp tăng TSCĐ:, 1 TSCĐ dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:, Chứng từ, thủ tục và hạch tóan chi tiết giảm TSCĐ: Hạch tóan tổng hợp giảm TSCĐ :, Tài khoản sử dụng: TK 214 Phương pháp khấu hao và cách tính khấu hao: có 03 phương pháp sau, Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ: Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ:, Sơ lược q trình hình thành và phát triển của Cơng ty:, Các lĩnh vực hoạt động của Công ty:, Chức năng và nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:, Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức nhân sự tại công ty hiện nay:, Hình thức kế tốn áp dụng tại cơng ty: Hiện nay cơng ty đã sử dụng, Bên mua bên A: Công ty XNK Thủy sản miền trung Bên bán bên B: Công ty TNHH Carrier Việt nam, Phương pháp khấu hao: Hạch tốn khấu hao TSCĐ: 1. Tài khoản sử dụng: TK 214- Hao mòn TSCĐ, Hồn thiện cơng tác hạch tốn chi tiết và mở sổ sách theo dõi TSCĐ:, Hồn thiện cơng tác khấu hao TSCĐ:

Từ khóa liên quan