Thuyết minh tính toán đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép: Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

34 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 18:15

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kiến trúc xây dựng có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo thuyết minh tính toán đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm dưới đây. Nội dung bài thuyết minh giới thiệu đến các bạn thiết kế sàn sườn toàn khối có bản loại dầm, tính toán sàn, thiết kế dầm phụ,... TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM KHOA XÂY DỰNG BỘ MƠN KẾT CẤU CƠNG TRÌNH THUYẾT MINH TÍNH TỐN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN SƯỜN BTCT TỒN KHỐI CĨ BẢN DẦM                  Sinh viên thực hiện  :   Nguyễn Quốc Tân Lớp                           :   TCDK 13B Mssv :   13D3208386 Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ : Thiết kế sàn sườn tồn khối có bản loại dầm   SỐ LIỆU CHO TRƯỚC: ­ Sơ đồ sàn : Sơ đồ II ­ Kích thước : + l1 = 2,1 (m) + l2 = 4,8 (m) ­ Hoạt tải tiêu chuẩn:  P c  = 600 (kG/m2), np=1,4 ­ Sơ đồ sàn như hình vẽ:  II. TÍNH TỐN SÀN: 1. Phân loại bản sàn:  Xét tỉ số  l2 l1 4.8 2.1 2.3  xem bản làm việc theo một phương. Ta có sườn tồn khối  có bản loại dầm.Các dầm qua trục B,C là dầm chính,vng góc với dầm chính là  dầm phụ. Cắt một dải bản rộng 1m, vng góc với dầm phụ và được xem là các  dầm liên tục Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh 2. Lựa chọn kích thước cấu kiện: a. Bản: Xác định sơ bộ chiều dày của sàn: hb D * l1 m Chọn  hb 1.1 * 2100 30 77(mm) 80(mm) b. Dầm phụ: Xác định kích thước của dầm phụ: l dp l2 4.8m : Nhịp dầm phụ ­ Chiều cao dầm phụ:  hdp Chọn  hdp ( 1 : ) * ldp 20 12 ( 1 : ) * 4800 20 12 240 : 400(mm)   400(mm) ­ Bề rộng dầm phụ:  bdp Chọn  bdp (0.3 : 0.5) * hdp (0.3 : 0.5) * 400 120 : 200(mm)   200(mm) c . Dầm chính: Ta có:  ldc l1 * Chiều cao:  hdc Bề rộng :  bdc 2.1 * ( 6.3(m) 1 : ) * l dc 12 ( 1 : ) * 6300 525 : 787(mm)  Chọn  hdc 12 (0.3 : 0.5) * hdc (0.3 : 0.5) * 600 180 : 300(mm)  Chọn  bdc 600(mm) 300(mm)  3. Sơ đồ tính    : Cắt theo phương cạnh một dải có chiều rộng b=1m xem bản như một dầm liên  tục nhiều nhịp,gối tựa là tường biên và các dầm phụ Bản sàn được tính theo sơ đồ kồ khớp dẻo,nhịp tính tốn lấy theo mép gối tựa ­ Nhịp giữa :  l g l1 bdp 2100 200 1900(mm) ­ Nhịp biên :  lb l1 bdp bt hb 2100 200 200 80 1940(mm)  4. Tải trọng tính tốn phân bố trên bản sàn      :  Tải trọng tính tốn :  q g p ­ Tĩnh tải tính tốn g : Cấu tạo các lớp sàn : Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Lớp cấu tạo Gạch bơng Vữa lót BTcốt thép Vữa trát Tổng cộng  (Kg/m ) 2000 1800 2500 1800 Chiềudày (mm) 0.01 0.02 0.08 0.02 ­ Hoạt tải tính tốn p :  p ptc * n p 600 * 1.4 Hệ số độ tin cậy  củaTải trọng 1,2 1,3 1,1 1,3 Trị tính tốn g (Kg/m ) 24 46.8 220 46.8 337.6   840(kG / m ) ­ Vậy tải trọng tính tốn là :         q g p 337.6 840 1177,6(kG / m ) Tải trọng tính tốn cho bản rộng 1m là :    q=1177,6(kG/m2)=11.77(kN/m2) 5. Xác định nội lực bản sàn ( theo sơ đồ biến dạng dẻo )  : ­ Mơmen ở nhịp biên và gối thứ 2 : M nb M g2 qlb2 11 11.77 *1.94 11 4.02(kNm / m) ­ Mômen ở nhịp giữa và gối giữa : M ng M gg ql g2 16 11.77 *1.9 16 2,65(kNm / m) Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh  6. Tính cốt thép    : Bê tơng cấp độ bền B15 có R b =8,5Mpa Cốt thép bản sàn CI có R s =225MPa Chọn a0 = 1,5 cm  Ta có :    h0 =  8 ­ 1,5 = 6,5 cm M  =  Rb bh0 m ­ Tại nhịp biên gối biên : mb Mb  =  Rb bh0 4.02 *10 8.5 *1000 * 65 Tra bảng ta được :  b 0.12 ,  0.11 b 0.940 Diện tích cốt thép cần thiết:  As M Rs h0 4.02 *10 225.0,940.65 292.4(mm )  ­ Tại nhịp giữa gối giữa : Mg mg  =  Rb bh0 2.65 * 10 8.5 * 1000 * 65 Tra bảng ta được:  g 0.08 ,  0.07 g 0.960 Diện tích cốt thép cần thiết:   As M Rs h0 2,65 * 10 225.0,960.65 188,7(mm ) Khoảng cách giữa các cốt thép : u b * as (mm) khi h 150mm  u không lớn quá 200mm As Tiết diện M As Chọn cốt thép Đồ Án Bê Tông Cốt Thép I (chọn Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh (kNm/m) mm2 4,02 4,02 2,65 2,65 292.4 292.4 188.7 188,7 Nhịp biên Gối biên Nhịp giữa Gối giữa u (mm) 150 150 200 200 (mm) 8 8 Asc (mm2/m) 352 352 251 251 ) % 1.2 1.2 1.3 1.3 7. Bố trí cốt thép: Xét tỉ số :   Ta có: 1< p g p g 840 337.6 10 Bố trí cốt thép cho bản sàn được thể hiện ở hình bên : x  III. THIẾT KẾ DẦM PHỤ :  3.1. Số liệu tính tốn    : Dầm phụ tính theo sơ đồ khớp dẻo. Sơ đồ tính là một dầm liên tục 3 nhịp có các   gối tựa là tường biên và các dầm chính lb = 4,660m Lg = 4.500m Sơ đồ tính tốn dầm phụ Cdp: Đoạn dầm phụ kê lên tường, Cdp ≥ 220 mm, chọn Cdp = 220 mm Nhịp tính tốn của dầm phụ lấy theo mép gối tựa Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh ­ Nhịp giữa:  lg l bdc 4800 300 4500(mm) ­ Nhịp biên: :   lb l2 bdc bt hb 4800 1 300 200 220 4660(mm) 2 3.2. Xác định tải trọng: Dầm phụ chịu tải trọng phân bố đều 3.2.1. Tĩnh tải: gp gl1 g bt Trog đó : ­ Tĩnh tải do bản sàn truyền vào: gl1 =3,376*2.1=7.08 (kN/m) Trọng lượng bản thân dầm phụ:  gbt = 1,1 γ  bdp(hdp – hb)=1.1*25*0.2(0.4­0.08) =1,76(kN/m)   Tổng tĩnh tải: gp= gl1 + gbt = 7.08+1,76= 8,85 (kN/m)   3.2.2. Hoạt tải: pp pb * l1 8.4 * 2.1 17,64(kN / m) 3.2.3. Tổng tải: Tải trọng tổng cộng: qdp = gp + pp = 8.85+17.64 =26,49 (kN /m)   3.3. Xác định nội lực: 3.3.1. Tính tốn và vẽ biểu đồ bao mơmen: Vì tỉ số  lg lb 4500 4660 0.965   Chênh lệch giữa các nhịp tính tốn là  l0 0.965 *100% 0.02% 10% 4660 Nên tung độ  biểu đồ  bao mơmen được tính theo sơ  đồ  khớp dẻo và được xác  định như sau:  * M =β.qdp.l2 * Đối với nhịp biên:      l = lb = 4660 (mm) * Đối với nhịp giữa: l = lg =4500 (mm) * Β và k  tra bảng phụ lục 8 có nội suy phụ thuộc: Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I pp gp  =  1764 885 2.0   Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh * Tung độ hình bao mơmen ( nhánh dương): + Tại nhịp biên :  M+=β1qdplb2= β1 x 26,49 x 4.662= β1 x 575.2 ( kNm) +Tại nhịp giữa:  M+=β1qdplg2= β1 x 26,49 x 4,52= β1 x 536.4 ( kNm) Tung độ hình bao mơmen ( nhánh âm) +Tại nhịp giữa:  M+=β2qdplg2= β2 x 26.49 x 4.52= β2 x 536.4 ( kNm) Tra phụ lục 08, với tỷ số   p dp g dp = 2.0 => hệ số k = 0,20 và β ta có bảng kết  quả tính tốn được tóm tắt trong bảng : Bảng giá trị mơmen của dầm  phụ :  Bảng chỉ thể hiện một nữa dầm một nữa còn lại dối xứng với nó Nhịp, tiết diện Nhịp biên Gối 1 1' 2' 0.425L 3' 4' Gối 2­Td.5 Nhịp giữa 6' 7' 0.5L 8' 9' Gối 3 – Td.10 Giá trị β β1 Tung độ M(kNm) M+ M­ β2 0.065 0.09 0.091 0.075 0.02 37.38 51.76 52.34 43.14 11.5 ­0.0715 0.018 0.058 0.0625 0,058 0,018 ­0.0300 ­0.009 ­0,006 ­0,0240 ­0,0625 ­38.35 9.65 31.11 33.53 31.11 9.65 ­16.09 ­4.82 ­3.21 ­12.87 ­33.52 Mômen âm triệt tiêu tại tiết diện cách mép gối tựa thứ 2  một khoảng: X1 = k . Lob =0,2. 4660= 932 (mm) Mômen dương triệt tiêu cách mép gối tựa một khoảng: + Nhịp biên:   X2 = 0,15.Lob =0,15 . 4,66= 0.699 (m) + Nhịp giữa:  X3 = 0,15.Lo   = 0,15 . 4,50=0,675(m).  Mômen dương lớn nhất cách gối tựa 1 đoạn: X4 = 0,425 Lob = 0,425 . 4.660   = 1.98(m) 3.3.2. Biểu đồ bao lực cắt: Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Tung độ của biểu đồ bao lực cắt được xác định như sau: Gối thứ nhất:  Q1 = 0,4.qdp.lb  = 0,4 * 26.49 * 4.66= 49.37(kN) Gối thứ hai bên trái: Q2t = Q3p =0,6.qdp. lb = 0,6 * 26.49 * 4.66 = 74.06 (kN).    Bên phải gối thứ hai,bên trái và bên phải gối thứ 3:   Q2P = Q3T=  0,5qdp.lg = 0,5 * 26.49* 4.5 = 59.60 (kN).  Biểu đồ bao momen và lực cắt  3.4. Tính cốt thép      :  Bêtơng có cấp độ bền B15 có: Rb = 8,5 MPa  , Rbt = 0,75 MPa .  Cốt thép dọc của dầm phụ sử dụng loại CII: Rs=280  MPa Cốt thép đai của dầm phụ sử dụng loại CI: Rsw =175 MPa 3.4.1. Cốt  dọc: Dầm được đổ tồn khối với sàn nên xem một phần bản cánh cùng tham gia chịu  lực với sàn a) Tại tiết diện ở nhịp biên: Tương  ứng với giá trị  mơmen dương, bản cánh chịu nén, tiết diện tính tốn sư  dụng tiết diện chữ nhật bdp x hdp = 200 x 400 mm Giả thiết anhịp = 30 mm. Suy ra ho = h – anhịp = 400 – 30 = 370 mm Tính diện tích cốt thép: As R b b.h   Rs Trong đó:   M αm =  Rb b.ho2 ξ = 1 ­  52.34.10 8,5.200.370 m 0,22      2.0,22 0,251      Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh As R b b.h Rs 0,251.8,5.200.370 280 563(mm )   b) Tại tiết diện ở gối : Tương  ứng với giá trị  mơmen âm, bản cánh chịu kéo, tiết diện tính tốn là tiết   diện chữ nhật bdp x hdp = 200 x 400 mm Giả thiết agối = 40 mm. Suy ra ho = h – agối = 400 –40 = 360 mm Tính diện tích cốt thép: As R b b.h Rs   Trong đó:   αm =  ξ = 1 ­  As 38.35.10 8,5.200.360 M Rb b.ho2 m R b b.h Rs 0,17      2.0,17 0,187 0,187.8,5.200.360 280 408.7(mm )   c) Tại tiết diện ở nhịp giữa: Tương  ứng với giá trị  mơmen dương, bản cánh chịu nén, tiết diện tính tốn sư  dụng tiết diện chữ nhật bdp x hdp = 200 x 400 mm Giả thiết anhịp = 30 mm. Suy ra ho = h – anhịp = 400 – 30 = 370 mm Tính diện tích cốt thép : As R b b.h   Rs Trong đó:   αm =  ξ = 1 ­  As 33.52.10 8,5.200.370 M Rb b.ho2 m R b b.h Rs 0,144      2.0,144 0,156      0,156.8,5.200.370 350(mm )   280 Tiết diện tính cốt thép dầm phụ Kết quả tính cốt thép được tóm tắt trong bảng 5 Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 10 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh               Sơ đồ mơmen trong dầm Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 20 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh 70.56 (a) MG A 58.71 35.28 b 58.1 (b) MP1 MP2 19.4 27.3 51.6 45.11 A (c) 46.8 116.2 96.72 19.5 38.6 (kNm) c 38.6 (kNm) b c 58.11 38.6 b A (kNm) c 83.72 90.2 130.4 (d) MP3 A 12.6 (e) MP4 b 88.2 25.6 A 14.63 MP6 A c 84.46 34.86 (kNm) c 58.11 (kNm) c 38.6 b 152 (kNm) b 77.21 (g) 113 9.61 9.75 120 19.5 116.2 b 4.87 81.74 38.6 A (f) MP5 134.33 126.3 Đồ Án Bê Tông Cốt Thép I 0.00 49.80 (kNm) c Trang 21 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh 200.9 163 55.93 m 3.32 32.2 17.81 8.2 (kNm) 39.21 A b 210.71 161.5 103.12 c 117.3 * Xác định mômen ở mép gối: ­ Gối B: MmgB.tr =  (2100 150) ( 200.9 3.32) 3.32 186.5  (kNm) 2100 M mgB.ph =  (2100 150) ( 2009 32.2) 32.2 184.25  (kNm) 2100 Chọn:       MmgB.tr  = M mgB.ph  = 186.5 ( kNm) Hình vẽ gối B ­ Gối C: C M mg =  (2100 150) (163 17.81) 17.81 150  (kNm) 2100 Đồ Án Bê Tông Cốt Thép I Trang 22 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Hình vẽ gối C 4.3.2.Biểu đồ bao lực cắt : 4.3.2.1.   Xác định biểu đồ  lực cắt cho từng trường hợp tải.  Tính và vẽ biểu đồ lực cắt.  Ta có quan hệ giữa mmen và lực cắt : “ Đạo hàm của mơmen chính là lực cắt ”   Vậy ta có : M’ = Q = tgα Xét hai tiết diện a và b cách nhau một đoạn x , chênh lệch mơmen của hai tiết  diện là  M = Ma – Mb . Do đó lực cắt giữa hai tiết diện đó là: Q =  M x        Bảng xác định tung độ biểu đồ lực cắt (kN)                   Đoạn   A – 1 1 – 2 2 – B B – 3 3 – 4 4 – C   Sơ đồ     a QG 27.95 ­11.5 ­50.4 42.83 3.76 ­35.2 b QP1 55.3 ­9.2 ­73.72 3.09 3.09 c QP2 ­9.28 ­9.09 ­9.2 67.5 3.09 ­61.34 d QP3 63.96 ­21.96 ­104 101 18.21 ­66.4 e QP4 ­6 ­6.2 ­6.2 73 ­13.5 ­95.5 Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 23 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh f QP5 2.3 2.3 2.3 ­24.24 ­12.02 ­11.07 g QP6 72.3 ­12.2 ­96.9 18.38 18.38 18.38 Qmax 100.25 ­9.2 ­48.0 143.83 22.14 ­16.82 Qmin 21.95 ­33.46 ­154.4 18.59 ­9.74 ­130.7 4.3.2.2. Xác định biểu đồ bao lực cắt: Biểu đồ bao lực cắt (a) QG 42.83 50.4 27.95 3.76 11.15 A (kN) 35.2 b c 55.3 (b) QP1 3.09 3.09 3.09 (kN) 9.2 A c b 73.72 67.5 (c) QP2 9.28 3.09 (kN) 9.3 9.09 b A 61.34 c 101 63.96 (d) QP3 21.96 A 18.21 b (kN) 66.4 c 104 73 (e) QP4 6.2 A (f) QP5 6.2 2.3 2.3 b A 72.3 (g) QP6 96.9 (kN) 95.55 c (kN) 11.07 12.02 24.24 18.3 12.2 A 14.5 b 2.3 c 18.3 b Đồ Án Bê Tông Cốt Thép I 18.3 (kN) c Trang 24 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh 143.83 100.25 21.95 Q A 9.2 33.46 18.59 29.04 9.74 48 b 171.00 (kN) 16.82 c 130.17 4.4. Tính cốt thép:  Bêtơng   có   cấp   độ   bền   chịu   nén   B15:   Rb  =   8,5   MPa;   Rbt  =   0,75   MPa.  Eb = 23.103  MPa Cốt thép dọc của dầm chính sử dụng loại CII: Rs = 280 MPa. Es = 21.104  MPa Cốt đai của dầm chính sử dụng loại CI: Rsw = 175 Mpa. Es = 21.104  MPa 4.4.1. Cốt dọc: a) Tại tiết diện ở nhịp biên: Tương  ứng với giá trị  mơmen dương, bản cánh chịu nén, tiết diện tính tốn sư  dụng tiết diện chữ nhật bdc x hdc = 300 x 600 mm Giả thiết anhịp = 50 mm. Suy ra ho = h – anhịp = 600 – 50 = 550 mm Tính diện tích cốt thép: As R b b.h   Rs Trong đó:   210.71.10 8,5.300.550 M αm =  Rb b.ho2 ξ = 1 ­  As m R b b.h Rs 0,273      2.0,273 0,326      0,326.8,5.300.550 1634(mm )   280 b) Tại tiết diện ở gối B: Tương  ứng với giá trị  mơmen âm, bản cánh chịu kéo, tiết diện tính tốn là tiết   diện chữ nhật bdc x hdc = 300 x 650 mm Giả thiết agối = 70 mm. Suy ra ho = h – agối = 600 – 70 = 530 mm Tính diện tích cốt thép: As R b b.h   Rs Trong đó:   M * αm =  Rb b.ho2 200.9.10 8,5.300.530 0,280      Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 25 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh * ξ = 1 ­   As m R b b.h Rs 1 2.0,280 0,336      0,336.8,5.300.530 1621(mm )   280 c) Tại tiết diện ở nhịp giữa: Tương  ứng với giá trị  mơmen dương, bản cánh chịu nén, tiết diện tính tốn sư  dụng tiết diện chữ nhật bdc x hdc = 300 x 600 mm Giả thiết anhịp = 50 mm. Suy ra ho = h – anhịp = 600 – 50 = 550 mm Tính diện tích cốt thép: As R b b.h   Rs Trong đó:   * αm =  M Rb b.ho2 * ξ = 1 ­   As 117,3.10 8,5.300.550 m R b b.h Rs 0,152     2.0,152 0,165     0,165.8,5.300.550 826.4(mm )   280 Kết quả tính cốt thép được tóm tắt trong bảng 13 d) Tại tiết diện ở gối C: Tương  ứng với giá trị  mơmen âm, bản cánh chịu kéo, tiết diện tính tốn là tiết   diện chữ nhật bdc x hdc = 300 x 600 mm Giả thiết agối = 70 mm. Suy ra ho = h – agối = 600 – 70 = 530 mm Tính diện tích cốt thép : As R b b.h   Rs Trong đó:   M * αm =  Rb b.ho2 * ξ = 1 ­   As 163.10 8,5.300.530 m R b b.h Rs 0,227      2.0,227 0,261      0,261.8,5.300.530 1260(mm )   280                                    Đồ Án Bê Tông Cốt Thép I Trang 26 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh                       Bảng tính cốt thép dọc cho dầm chính Tiết diện Nhịp biên (300 x 600) Gối B (300 x 600) Nhịp giữa (300 x 600) Gối C (300 x 600) Chọn cốt thép Asc Chọn (mm2) chọn % M (kNm) αm ξ As (mm2) 210.171 0,273 0,326 1634 20+3 18 1705 1,04 200.9 0,280 0,336 1621 20+3 18 1705 1,04 117.6 0,152 0,165 826.4 942 1,1 163 0,227 0,261 1260 1451 1,1      3 20 20+2 18 ­ Kiểm tra hàm lượng cốt thép : µmin = 0,05% ≤µchọn =  As bho max R Rb Rs b   0,6225 11,5  = 2,55% 280 4.4.2. Cốt ngang: Lực cắt lớn nhất tại gối :  QA = 100.25 (kN)  ,  QBtr  =171  (kN),  QBph = 143 (kN) và  QCtr QCph  = 171 (kN) Kiểm tra điều kiện tính tốn : (1 b3 ( 0,6 : tra bảng) b3 f n 0,6 (1 0) 0,75 10 0,3 0,55 74.25kN ) Rbt bho Q >  cần phải tính cốt ngang (cốt đai và cốt xiên )chụi lực cắt Chọn cốt đai  8 (asw = 50,3 mm2 ), số nhánh cốt đai n =2 Xác định bước cốt đai theo điều kiện cấu tạo: u ct h 600 200(mm) 3   500(mm) Đồ Án Bê Tông Cốt Thép I Trang 27 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh chọn u = 200 (mm) bố trí trong đoạn L = 2100 (mm) gần gối tựa  Kiểm tra:  w1 E s nasw Eb bs b1 Rb Q 0,3 w1 b1 b 21.10 50 23.103 300 220 1,07 1,4 0,01 8,5 0,915    Rb bho 0,3 1,07 0,915 8,5 10 0,3 0,55 411.93(kN ) + Kết luận: dầm khơng bị phá hoại do ứng suất nén chính ­ Khả năng chịu cắt của cốt đai : q sw Rsw na sw u 175.2.50 220 79,5(kN ) 4.4.3. Cốt treo: ­ Lực tập trung do dầm phụ truyền lên dầm chính: F = P + G ­ Go  =84.67 + 51.49– 9.009= 127.51(kN).               ­ Sử dụng cốt treo dạng đai, chọn  10(asw = 78,5 mm2), n = 2 nhánh ­ Tổng số lượng cốt treo cần thiết   hs ) ho na sw Rsw F (1 m 260 ) 560  = 3.6.  78,5 175 127.51 103 (1 chọn m = 6 bố  trí mỗi bên dầm phụ  3 đai, trong đoạn hs = 150(mm) = khoảng  cách giữa các cốt treo 50 ( mm ) 4.5. Biểu đồ vật liệu: 4.5.1. Tính khả năng chịu lực của tiết diện ­ Trình tự tính như sau: + Tại tiết diện đang xét, cốt thép bố trí có diện tích As + Chọn chiều dày lớp bêtơng bảo vệ cốt thép dọc ao,nhịp = 25 mm và ao,gối =40mm  ­ Khoảng cách thơng thủy giữa hai thanh thép theo phương chiều cao dầm  t =30 (mm) + Xác định ath   hoth = hdc – ath  + Tính khả năng chụi lực theo cơng thức sau: Rs As b Rb bhoth m (1 0,5 ) M m b Rb bhoth Kết quả tính tốn được tóm tắt trong bảng dưới Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 28 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Bảng tính khả năng chịu lực của dầm chính Tiết diện Nhịp biên (300 x 650) Gối B bên trái (300 x 650) Gối B bên phải (300 x 650) Nhịp 2 (300 x 650) Gối C (300 x 650) As (mm2) Cốt thép  20 + 3   18 Cắt2 18,còn 3 Cắt 1 18,còn 3  20 + 3   18 Cắt 2 18,còn  20+1 18, Cắt 1 18,còn 3  20 + 3   18 Cắt 2 18,còn  20+1 18, Cắt 1 18,còn 3 20+1 18, 20 20 20 20  20 + 2   18 Cắt 2 18,còn 3 20 M M ath hoth (mm) (mm) (kNm αm ) 214 164 135.3   214 164 135.3 1705   1196 942 57 45 35  543  555 565 0.344 0,236 0.183 0.384 0.208 0.166 1705   1196 942 57 45 35  543 555 565 0.344 0,236 0.183 0.384 0.208 0.166 1705   1196 942 57 45 35  543 555 565 0.344 0,236 0.183 0.384 0.208 0.166 942 35 565 0,183 0,166 135.3 1451      942 52 35 548 565 0,290 0,183 0,248 0,166 190 135.3 1.5 6.1 214 164 135.3                                    Biểu Đồ bao vật liệu 4.5.2. Xác định tiết diện cắt lí thuyết: ­ Vị trí tiết diện cắt lí thuyết x, được xác định theo tam giác đồng dạng Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I % Trang 29 13 14.2 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Bảng xác định vị trí  và lực cắt tại tiết diện cắt lý thuyết 4.5.2.1 Bên trái gối B: *   Bên   trái   gối   B     cắt     18   khả     chịu   lực     20 18     là  M td 164kNm  Theo hình bao Mơmen thì tiết diện có M = 164 kNm nằm trong đoạn   gần gối B, ở đó có độ dốc của hình bao mơmen là: i X 200.9 3.22 2100 0.094 200.9 164 0.094 392mm + Đoạn kéo dài W: W 20d W 20 20 400mm   + Chiều dài từ trục gối B đến điểm cắt thực tế: L X W 392 400 792mm *   Bên   trái   gối   B     cắt     18   khả     chịu   lực     20     là  M td 135.3kNm  Theo hình bao Mơmen thì tiết diện có M = 135.3kNm nằm trong   đoạn gần gối B, ở đó có độ dốc của hình bao mơmen là: X 200.9 135.3 0.094 697mm + Đoạn kéo dài W: W 20d W 20 20 400mm   + Chiều dài từ trục gối B đến điểm cắt thực tế: L X W 697 400 1097 mm * Các nhịp và các gối khác cũng làm tương tự Tiết  Thanh  diện thép Vị trí cắt lý thuyết 20 2100 W Ltt (mm (mm) ) 400 792 200.9 165 x 3.32 Gối  B  bên  trái X (mm ) 392 b Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 30 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh 3.32 135.3 20 200.9 x 697 400 1097 467 400 867 521 400 921 1633 400 2033 b 2100 32.2 165 20 200.9 x b Gối  B  bên  phải 2100 32.2 20 135.3 200.9 x b 2100 a x 210.7 20 164 Nhị p  biên  bên  trái 2100 Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 31 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh x a 20 210.7 135.3 1346 400 1746 524 400 924 554 400 954 2100 55.93 x b 135.3 20 161.5 Nhị p  biên  bên  phải 2100 17.81 163 Gối  C  20 bên  trái 135.3 x c 2100 4.5.3. Xác định đoạn kéo dài W Đoạn kéo dài W được xác định theo công thức sau: W= 0,8Q Qs ,inc 2q sw 5d 20d Trong đó:  Q: lực cắt tại tiết diện cắt lý thuyết ,lấy bằng độ dốc của biểu đồ bao mơmen Qs,inc: khả năng chịu cắt của cốt xiên nằm trong vùng cắt bớt cốt dọc  Qs.inc  = Rs,incAs,incsinα ; Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 32 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh qsw: khả năng chụi cắt của cốt đai tại tiết diện cắt lý thuyết : qsw =  Rsw na sw           s Tuy nhiên để tính tốn tiện lợi và theo kinh nghiệm nên ta chọn đoạn kéo dài:  W = 25d Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 33 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang ... Tiết diện tính cốt thép dầm phụ Kết quả tính cốt thép được tóm tắt trong bảng 5 Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 10 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Bảng Tính cốt thép dọc cho dầm phụ Tiết diện... m) Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh  6. Tính cốt thép    : Bê tơng cấp độ bền B15 có R b =8,5Mpa Cốt thép bản sàn CI có R s =225MPa Chọn a0 = 1,5 cm  Ta có :  ...                       Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 19 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh               Sơ đồ mơmen trong dầm Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép I Trang 20 TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép: Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm, Thuyết minh tính toán đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép: Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Từ khóa liên quan

Mục lục