Bài tập trác nghiêm THCS và THPT

10 638 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 10:10

Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu1: Hãy chọn định nghĩa chính xác nhất về oxit trong các phương án sau: A: Oxit là hợp chất của các nguyên tố trong đó có một nguyên tố oxi. B: Oxit là hợp chất có chứa nguyên tố oxi C:Oxit là hợp chất của kim loại oxi D: Oxit là hợp chất của phi kim oxi E: Oxit là hợp chất của oxi một nguyên tố khác. Câu2: Oxit bazơ nòa sau đây được làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm: A: CuO B: ZnO C: CaO D: PbO Câu3: Oxit axit nao sau đây được làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm: A: SO 2 B: SO 3 C: N 2 O 5 D: P 2 O 5 Câu 4: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính: A: CaO B: ZnO C: NiO D: BaO Câu5: Oxit nào sau đây là oxit trung tính: A: N 2 O B: N 2 O 5 C: P 2 O 5 D: Cl 2 O 7 Câu6: Cho một lượng CuO Fe 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hỗn hợp hai muối có tỉ lệ số mol là 1: 1. Phần trăm khối lượng của CuO Fe 2 O 3 trong hỗn hợp ban đầu là: A: 20% 80% B: 30% 70% C: 20% 80% D: 50% 50% Câu7: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ số mol là 1:1. Khối lượng của CuO Fe 2 O 3 trong hỗn hợp ban đầu là: A: 1,1 g 2,1 g B:1,4 g 1,8 g C: 1,6 g 1,6 g D:2 g 1,2 g Câu8: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ số mol là 1:1. Số mol HCl tham gia phản ứng là: A: 0,1 mol B: 0,15 mol C:0,2 mol D:0,25 mol Câu9: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ số mol là 1:1. Khối lượng của CuCl 2 FeCl 3 thu được lần lược là: A: 2,7 g 3,25 g B: 3,25 g 2,7 g C: 0,27 g 0,325 g D: 0,325 g 0,27 g Câu10: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 (trong đó mỗi chất chiếm 50%) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ số mol là: A: 1:1 B: 1:2 C: 2:1 D: 1:3 Câu11: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 (có khối lượng khác nhau) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối CuCl 2 FeCl 3 . Tỉ số khối lượng của hai muối thu được là: A: 0,38 B: 0,83 C:0,5 D: Không xác định được. Câu12: Hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cho hỗn hợp tác dụng với hai muối có tỉ lệ số mol là: A: 2:1 B: 1:2 C: 1:1 D: 1:3 Câu13: Cho a gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được hai muối có tỉ lệ số mol là 1:1. Giá trị a là: A: 1,6 g B: 2,4 g C: 3,2 g D: 3,6 g Câu14: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M thu được hai muối có tỉ lệ số mol là 1:1. Gúa trị của V là: A: 50 ml B: 100ml C: 150ml D: 200ml Câu15: Đẻ làm khô khí CO 2 cần dẫn khí này qua: A: H 2 SO 4 B: NaOH rắn C: CaO D: KOH Câu16: Nồng độ CO 2 trong không khí tăng dần làm ảnh hưởng đến môi trường là do: A: Là khí độc B: Làm giảm lượng mưa C: Tạo ra bụi D: Gây hiệu ứng nhà kính Câu17: Cho các chất: N 2 O 5 , NO, NO 2 , N 2 O, N 2 O 3 . Chấy nào có thành phần trăm khối lượng nhỏ nhất: A: N 2 O 5 B: NO C: NO 2 D: N 2 O E: N 2 O 3 Câu18:Oxit nào sau đây giàu oxi nhất: A: Al 2 O 3 B: N 2 O 3 C: P 2 O 5 D: Fe 3 O 4 Câu19: Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là oxit nào sau đây: A:FeO B:Fe 2 O 3 C:Fe 3 O 4 D: Không xác định được. Câu20: Các chất dưới đây, chất nào có phần trăm oxi lớn nhất: A: CuO B: Cu 2 O C: CuSO 4 D: SO 3 Câu21: Hãy chọn chất có phần trăm khối lượng lớn nhất: A: FeO B: Fe 2 O 3 C: Fe 3 O 4 D: Tất cả đều sai Câu22: Cho các chất: Cu 2 S, CuS, CuO, Cu 2 O. Hai chất có khối lượng Cu bằng nhau là: A: Cu 2 S CuO B: CuS CuO C: Cu 2 S CuO D: Không có cặp chất nào Câu23: Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe 3 O 4 bằng H 2 . Sản phẩm hơi cho hấp thụ 18 gam H 2 SO 4 nồng độ 80%. Sau khi hấp thụ nồng độ H 2 SO 4 là: A: 20% B: 30% C: 40% D: 50% Câu24: Khử 16 gam Fe 2 O 3 bằng CO dư, sản phẩm khí thu được cho qua dung dịch dựng bình Ca(OH) 2 dư thu được a gam kết tủa.Gía trị của a là: A: 10 gam B: 20 gam C: 30 gam D: 40 gam Câu25:Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO Fe 2 O 3 bằng H 2 thấy tạo ra 1,8 gam H 2 O.Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là: A: 4,5 gam B: 4,8 gam C: 4,9 gam D: 5,2 gam Câu26:Cho 2,32 gam hỗn hợp FeO,Fe 2 O 3 ,Fe 3 O 4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2 O 3 )tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M .Gía trị của V là: A: 0,04 lít B: 0,08 lít C: 0,12 lít D: 0,16 lít Nguyễn Duy Lâm 1 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu27:Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe 2 O 3 CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ ,tỉ lệ mol CO 2 tạo ra từ hai oxit kim loại tương ứng là: A: 9:4 B: 3:1 C: 2:3 D: Kết quả khác Câu28:Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 dư,tạo ra 20 gam kết tủa .Công thức của oxit sắt là: A: FeO B: Fe 2 O 3 C: Fe 3 O 4 D: Kết quả khác Câu29:X là một oxit sắt.Biết 1,6 gam X tác dụng vừa hết với 30 ml dung dịch HCl 2M, X là oxit nào của sắt: A: FeO B: Fe 2 O 3 C: Fe 3 O 4 D: Không xác định được Câu30: Một oxit sắt trong đó oxi chiếm 30% về khối lượng. Công thức của oxit sắt là: A: FeO B: Fe 2 O 3 C: Fe 3 O 4 D: Kết quả khác Câu31: Khử 4,64gan hỗn hợp A gồm FeO Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 có số mol bằng nhau bằng CO thu được chất rắn B. Khí thoát ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được 1,97 gan kết tủa. 1. Khối lượng của chất rắn B là: A: 4,4 gam B: 4,84 gam C: 4,48 gam D: 4,45 gam 2. hòa tan hoàn toàn B trong dung dịch HNO 3 thu được hai khí NO NO 2 có tỉ lệ số mol là 1:1. Tổng thể tích của hai khí này là: A: 0,1523 lít B: 0,1269 lít C: 0,1692 lít D: 0,1629 lít Câu32: Cần bao nhiêu gam kẽm để tác dụng với lượng H 2 SO 4 được điều chế từ 1,6 gam S: A: 16,1 gam B: 1,3 gam C: 3,25 gam D: 8,05 gam Câu33: Cho 12 gam hỗn hợp MgO Ca tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H 2 ở đktc.Phần trăm khối lượng của MgO Ca trong hỗn hợp lần lược là: A: 33,3% 66,7% B: 23,7% 76,3% C: 66,7% 33,3% D: 53,3% 46,7% Câu34: Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tacs dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch thu được (m+62) gam muối khan. Nung muối khan đén khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là: A: (m+8) gam B: (m+16) gam C: (m+4) gam D: (m+31) gam Câu35: Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng thu được (m+31) gam muối nitrat. Nếu cũng cho m gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với oxi được các oxit CuO, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 thì khối lượng oxit là: A: (m + 32) g B: (m + 16) g C:(m+4)g D: (m + 48) g Câu36: Cho 29 gam hỗn hợp Mg, Zn Fe tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được V lít H 2 ở đktc. Cô cạn dung dịch thu được 86,6 gam muối khan. Giá trị V là: A: 6,72 lít B: 13,44 lít C: 22,4 lít D: 4,48 lít Câu37: Cho 2,81 gam hỗn hợp Fe 2 O 3 , ZnO MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H 2 SO 4 0,1M. Khối lượng muối sunfat tạo thành trong dung dịch là: A: 5,81 gam B: 5,18 gam C: 6,18 gam D: 6,81 gam Câu38: Cho 20 gam hỗn hợp tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được V khí H 2 (đktc) dung dịch A. Cho NaOH vaod dung dịch A, lọc lấy chất rắn nung đến khối lượng không đổi được 28 gam. Giá trị V là: A: 11,2 lít B: 22,4 lít C: 1,12 lít D: 2,24 lít Câu39: Cho các phương trình phản ứng hóa học: Cu + 2H 2 SO 4 (đặc) CuSO 4 + SO 2 + H 2 o SO 2 + O 2 SO 3 Nếu cho 6,4 gam Cu phản ứng thì cần bao nhiêu lít O 2 ở đktc để oxi hóa hoàn toàn lượng SO 2 thành SO 3 : A: 1,12 lít B: 2,24 lít C: 2,8 lít D: 3,36 lít Câu40: Cho 14,5 gam Mg, Fe Zn tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được 6,72 lít khí H 2 ở đktc. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là: A: 34,3 gam B: 43,3 gam C: 33,4 gam D: 33,8 gam Câu41: Hòa tan hoàn toàn 14,7 gam hỗn hợp Mg, Zn Ni bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H 2 ở đktc. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A: 25 gam B: 26 gan C: 30 gam D: 36 gam Câu42: Cho 4,2 gam hỗn hợp Mg Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H 2 ở đktc. Cô cạn dung dịch thu đươch khối lương muối khan là: A:9,75gam B:9,5gam C: 6,75 gam D: 11,3 gam Câu43: Để trung hòa dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,3M H 2 SO 4 0.1M cần dùng V lít dung dịch Ba(OH) 2 0,2M. Giá trị V là: A: 400 ml B: 500 ml C: 300 ml D: 250 ml Câu44: cần điều chế một lượng CuSO 4 . Phương pháp nào sau đây tốn axit nhất: A: H 2 SO 4 tác dụng với Cu B: H 2 SO 4 tác dụng với CuO C:H 2 SO 4 tác dụng với Cu(OH) 2 D: H 2 SO 4 tác dụng với Cu 2 O Nguyễn Duy Lâm 2 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu45:khí O 2 bị lẫn tạp chất là các khí CO 2 , SO 2 H 2 S. Có thể làm chất nào sau đây đẻ loại bỏ các tạp chất: A: Nước B: Dung dịch H 2 SO 4 loãng C: Dung dịch CuSO 4 D: Dung dịch Ca(OH) 2 Câu46: Từ 176 g FeS có thể diều chế được bao nhiêu g H 2 SO 4 . Biết hiệu suất của đạt 100%. A: 64g B: 128g C: 196g D: 192g Câu47: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag 2 O 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng ta có hỗn hợp muối khan B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C. m C là: A: 26,8g B: 13,4g C:37,6g D: 34,4g Câu48: Choa g hỗn hợp gồm CaS FeO tác dụng vừ đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của a là: A: 1,4g B: 1,6g C: 2,6g D: 3,6g Câu49: Để tác dụng hết với 40g Ca cần V lít dung dịch HCl . Nếu cần tác dụng hết với V lít dung dịch HCL đó thì khối lượng MgO cần lấy là: A: 36 g B: 38 g C: 40 g D: 42 g Câu50: Cho a gam kim loại đồng tác dụng hết với axit H 2 SO 4 đặc, nóng thu được V lít khí (đktc).Oxi hóa hoàn toàn lượng khí sinh ra bằng O 2 (giả sử hiệu suất là 100%) rồi cho sản phẩm thu được phản ứng với nước được 200g dung dịch H 2 SO 4 19,6%.Giá trị của a là : A: 19.2 g B: 25.6 g C: 32 g D: 38.4 g Câu51: Cho a gam CuO tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 thu được 200 gam dung dịch CuSO 4 nồng độ 16%. Giá trị của a là: A: 12 gam B: 14 gam C: 15 gam D: 16 gam Câu52: Cho 1,44 gam kim loại M có hóa trị 2 vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư phản ứng xong thu được 1,344 lít H 2 ở đktc dung dịch A. Khối lượng muối trong dung dịch A là: A: 7,2 gam B: 8,4 gam C:9,6gam D: 12 gam Câu53: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 gam bột sắt trong O 2 dư. Chất rắn thu được cho tác dung hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A. Cho NaOH dư vào A, kết tủa thu được đem nung trong không khí thu được khối lượng Fe 2 O 3 là: A: 23 gam B: 32 gam C: 34gam D: 35 gam Câu54: Oxi hóa 16,8 gam Fe thu được 21,6 gam hỗn hợp oxit sắt. Cho hỗn hợp oxit tác dung hết với dung dịch HNO 3 loãng thu được V lít NO ở đktc. Giá trị của V là: A: 1,12 lít B: 3,36 lít C: 2,24 lít D: 4,48 lít Câu55:Cho 10 g hỗn hợp gồm Mg,Zn,Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1.12 lít khí ở đktc.Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là: A: 15.5 g B: 14.65 g C:13,55 D: 12.5 g Câu56: Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl cần 4,125 g CaS. Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl đó thì khối lượng FeO cần lấy là: A:2.125 g B:3.125 g. C:4,125 g D:4,512 g Câu57: Cho 26 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO NO 2 (đktc). Số mol HNO 3 có trong dung dịch là: A:0.4 mol B:0.8 mol C:1.2 mol D:0.6 mol Câu58: Đổ dung dịch chứa chứa 1.8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H 3 PO 4 . Muối thu được có số mol là: A: 1mol NaH 2 PO 4 B: 0.6 mol Na 3 PO 4 C: 0.2 mol NaH 2 PO 4 0.8 mol Na 2 HPO 4 D:0.8 mol Na 2 HPO 4 0.2 mol Na 2 HPO 4 E: Kết quả khác Câu59: Một bình cầu dung tích 2.24 lít chứa đầy khí HCl ở đktc.Thêm đầy nước cất vào bình thu được dung dịch X .Khí HCl tan rất nhiều trong nước nên thể tích nước thêm vào bình được coi là 2.24 lít. Nồng độ phần trăm của HCl là A:0.162% B:1.63% C:0.316% D:Không xác định được Câu67: Cho 6,4 g đồng tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng, đồng tan hết. Khối lượng dung dịch H 2 SO 4 thay đổi như thế nào? A: Tăng thêm 6,4 g B: Giảm đi 6,4 g C: Không thay đổi D: Không xác định được Câu68: Các câu sau đây đúng hay sai ? A:Kẽm là kim loại lưỡng tính B:Zn(OH) 2 là bazơ lưỡng tính C:Zn(OH) 2 là hidroxit lưỡng tính D:Zn(OH) 2 là chất lưỡng tính E:Các chất phản ứng được với dung dịch axit dung dịch bazơ đều là chất lưỡng tính Câu69: Các chất sau đây đúng hay sai ? A:Bazơ được chia làm hai loại là bazơ tan bazơ không tan B:Các bazơ còn được gọi là kiềm C:Chỉ những bazơ không tan mới gọi la kiềm D:Chỉ những bazơ tan mới gọi là kiềm E:Bazơ là hợp chất, phân tử gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit. Câu70: Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH) 2 bởi nhiệt là : A: CuO H 2 B: Cu, H 2 O O 2 C: Cu, O 2 H 2 D: CuO H 2 O Câu71: Một bình hở miệng đựng dung dịch Ca(OH) 2 để lâu ngày trong không khí ( lượng nước bay hơi có thể bỏ qua) thì khôngis lượng bình thay đổi thế nào ? A:Không thay đổi B:Giảm đi C:Tăng lên D:Tăng lên rồi lại giảm đi Câu72: Hòa tan 8g NaOH trong nước thành 800 ml dung dịch 1. dung dịch này có nồng độ mol là : Nguyễn Duy Lâm 3 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới A: 0,25 M B: 10 M C: 2,5 M D: 3,5 M Câu60:Cô cạn 150 ml dung dịch CuSO 4 có khối lượng riêng là 1,2 g/ml được 56,25 gam CuSO 4 .5H 2 O.Nồng độ % của dung dịch CuSO 4 là: A: 37,5% B: 24% C: 31,25% D: 20% Câu61: Độ tan của KNO 3 ở 40 0 C là 70 gam.Số gam KNO 3 có trong 340 gam dung dịch ở nhiệt độ trên là: A: 238 gam B: 140 gam C: 23,8 gam D: 14 gam Câu62: Hòa tan 5 gam NaCl vào 120 gam nước được dung dịch X.Dung dịch X có nồng độ phần trăm là: A: 4% B: 0,4% C: 4,2% D: 5,2% Câu63: Để có dung dịch NaCl 16% cần phải lấy bao nhiêu g nước để hòa tan 20 g NaCl? A: 125 g B: 145 g C: 105 g D: 107 g Câu64: Để có dung dịch NaCl 16% cần phải lấy bao nhiêu g NaCl để hòa tan vào 210 g nước ? A: 40 g B: 38,1 g C: 42,5 g D: 45,5 g Câu65: Trường hợp nào tạo ra chất kết tủa khi trộn 2 dung dịch của các cặp chất sau ? A: dung dịch NaCl dung dịch AgNO 3 B: dung dịch Na 2 CO 3 dung dịch KCl C: dung dịch Na 2 SO 4 dung dịch AlCl 3 D: dung dịch ZnSO 4 dung dịch CuCl 2 Câu66: Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch Na 2 SO 4 dung dịch Na 2 CO 3 ? A: dung dịch BaCl 2 B: dung dịch HCl C: dung dịch Pb(NO 3)2 D: dung dịch AgNO 3 E: dung dịch NaOH Câu73: phương pháp nào sau đây có thể điều chế CuSO 4 A: thêm dung dịch natri sunfat vào dung dịch đồng (II)clorua B: cho axit sunfuric loãng tác dụng với đồng (II) cacbonat C: cho đồng kim loại vào dung dịch natri sunfat D: cho đồng kim loại vào dung dịch axit sunfuric loãng E: cho luồng khí lưu huỳnh đioxit đi qua bột đồng đun nóng Câu74: Chỉ dùng thêm thuổc thử nào cho dưới đây là có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: H 2 SO 4 ,BaCl 2 ,Na 2 SO 4 A:Quỳ tím B:Bột kẽm C:Na 2 CO 3 D:Tất cả đều đúng Câu75: Có thể dùng dung dịch NAOH để phân biệt được hai muối nào có trong các cặp sau: A: dung dịch FeSO 4 dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 B: dung dịch NACl dung dịch BACl 2 C: dung dịch KNO 3 dung dịch Ba(NO 3 ) 2 D: dung dịch Na 2 S BaS Câu76: Một dung dịch có chứa 1 g NaOH trong 100 ml dung dịch. Nồng độ mol nào sau đây là của dung dịch ? A: 1 lít B: 2 lít C: 3 lít D: 4 lít Câu77: Cho hỗn hợp CaO KOH tác dụng với dung dịch HCl thu được hỗn hợp 2 muối clorua có tỉ lệ mol 1:1.Phần trăm khối lượng của CaO KOH trong hỗn hợp lần lượt là: A: 20% 80% B: 30% 70% C: 40% 60% D: 50% 50% Câu78:Đổ hỗn hợp dung dịch axit(gồm 0,1 mol H 2 SO 4 0,2 mol HCl)vào hỗn hợp kiềm lấy vừa đủ gồm 0,3 mol NaOH 0,05 mol Ca(OH) 2 .Khối lượng muối tạo thành là: A: 25,5 gam B: 25,6 gam C: 25,7 gam D: 25,8 gam Câu79:Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCl 0,2 mol H 2 SO 4 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH 0,1 mol Ba(OH) 2 .Hỏi dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu gì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu? A: màu xanh m=46,4 gam B: màu đỏ m=23,3 gam C: quỳ tím không đổi màu m=23,3 gam D: quỳ tím không đổi màu m=46,4 gam Câu80:Có 3 dung dịch :NaOH;HCl;H 2 SO 4 có nồng độ mol.Chỉ dùng thêm một chất nào cho dưới đây để nhận biết? A: quỳ tím B: phenolphtalein C: dung dịch AgNO 3 D: dung dịch BaCl 2 Câu81: Trên đĩa cân A đặt cốc 1 đựng dung dịch Na 2 SO 3, cốc 2 đựng dung dịch HCl.Đặt lên đĩa cân B các quả cân sao cho cân thăng bằng. Đổ cốc 1 sang cốc 2. Hỏi 2 đỉa cân ở trạng thái nào? A: vẫn thang bằng. B:lệch về phía đĩa cân A(đĩa A nặng hơn) C:lệch về phía đĩa cân B(đĩa B nặng hơn) D: lúc đầu lệch về một bên,sau dần trở lại thăng bằng Câu82: Nung hỗn hợp muối cacbonat của các kim loại chỉ có hóa trị II tới khối lượng không đổi. Dẫn khí thu đươc vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tạo ra10g kết tủa. Tổng số mol muối trong hỗn hợp là: A:0,2 B:0,3 C:0,1 D:0,15 Câu83: cho 0,1 mol hỗn hợp NaHCO 3 MgCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 dư ,kết tủa thu được mang nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng CaO thể tích CO 2 ở đktc thu được là: A:5,6 g 2,24 lít B:11,2 g 4,48 lít C:2,8 g 1,12 lít D:Kết quả khác Câu84: Cho 0,21 mol hỗn hợp gồm NaHCO 3 MgCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được a g kết tủa. Giá trị của a là: A:19 g B:20 g C:21 g D:22 g Câu85: Cho 2,84 g hỗn hợp gồm hai muốicacbonat ACO 3 va BCO 3 tác dụng hết vói dung dịch HCl thu Nguyễn Duy Lâm 4 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới đươc 0,672 lít CO 2 (đktc) dung dịch X . Khối lượng muối trong dung dịch X là: A: 3,0 g B: 3,17g C: 3,5 g D: 3,6 g Câu86: Phần trăm khối lượng của Oxi là lớn nhất trong chất nào trong số các chất cho dưới đây: A: MgCO 3 B: CaCO 3 C: BaCO 3 D: FeCO 3 Câu87: Cho 5g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí ở ( đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 7,2 g muối khan. Giá trị của V là: A: 2,24 lít B: 4,48 lit C:3,36lít D: 1.12 lít Câu88: Hòa tan hỗn hợp hai muối cacbonat của hai km loại hóa trị II trong dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí ( đktc) . Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được nhiều hơn khối hai muối cacbonat ban đầu bao nhiêu gam. A: 3,0 g B: 3,1g C:3,2g D: 3,3g Câu89: Đốt cháy hoàn toàn 6g FeS 2 trong O 2 thu được a g SO 2 . Oxi hóa hoàn toàn a g SO 2 được b g SO 3 , cho b g SO 3 tác dụng với NaOH dư thu được c g Na 2 SO 4 . Cho Na 2 SO 4 tác dụng hết với dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được d g kết tủa. Giá trị của d là: A: 23,30 B: 11,56 C:1,165 D: 0,1165 Câu90: Độ tan của NaCl ở 100 0 C là 40g. Ở nhiệt độ này dung dịch NaCl bão hòa có C% là bao nhiêu: A: 28,57% B: 40% C:30% D: 25,5% Câu91: Rót từ từ nước vào cốc đựng sẵn m gam Na 2 CO 3 .10H 2 O cho đủ 250 ml. khuấy cho muối tan hết, được dung dịch Na 2 CO 3 0,1M. giá trị của M là: A: 71,5 g B: 7,15 g C: 26,5 g D: 2,65 g Câu92: Có dung dịch BaCl 2 2M 1) Để có 2,08 g BaCl 2 cần phải lấy một thể tích dung dịch BaCl 2 là: A: 5 ml B: 50ml C:104ml D: 204 ml 2)Để có 0,5 mol BaCl 2 cần phải lấy một thể tích dung dịch BaCl 2 là: A: 25 ml B: 250ml C:400ml D: 300 ml Câu93:Nung 0,1mol hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong nhóm II A tới khối lượng không đổi thu được 4,64 hỗn hợp hai Oxi. Vậy 2 kim loại đó là: A: Mg Ca B: Be Mg C: Ca Sr D: Sr Ba Câu94: cho hỗn hợp muối CaCO 3 NaHCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl .khí sinh ra được dẫn vào Ba ( OH) 2 dư được 19,7g kết tủa. số mol hỗn hợp muối là: A:0,1mol B:0,05mol C:0,15mol D:0,075mol Câu95:Cho 1 mol hỗn hơp gồm hai muối NaCl Na 2 CO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra sau phanr ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thì thu được 50 g kết tủa. Tỉ lệ mol của hai muối trong hỗn hợp ban đầu là: A: 1:1 B: 1:2 C:2:1 D:1:3 Câu96: Cho 0,5 mol hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng hêt vơi dung dịch HCl. Dẫn khí thoát ra vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A: 50 B: 45 C:55 D: 60 Câu97: Cho a g hỗn hợp BaCO 3 CaCO 3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giả phóng 4,48 lít CO 2 (đktc). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. Giá trị của V là: A: 1 lít B: 1,5 lít C:1,6lít D: 1,7 lít Câu98: Cho a g hỗn hợp BaCO 3 CaCO 3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giả phóng 4,48 lít CO 2 (đktc). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. Khối lượng kết tủa là: A: 10g Nguyễn Duy Lâm 5 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới B: 15g C:20g D: 25g Câu99: Cho a g hỗn hợp BaCO 3 CaCO 3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giả phóng 4,48 lít CO 2 (đktc). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. Giá trị của a nằm trong khoảng nào: A: 10<a<20 B: 20< a< 35,4 C: 20<a<39,4 D: 20<a<40 Câu100: Hòa tan hoàn toàn hai muối cacbonat của hai kim loại đúng kế tiếp nhau trong trong nhóm IIA, trong dung dịch HCl dư thu được11,2 lít khí CO 2 dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì thu được lượng muối khan là: A: 39,5 gam B: 41,5 gam C: 40,5gam D: 42,5 gam Câu101: Hai kim loại ở câu 100 là: A: Be Mg B: Mg Ca C: Ca Sr D: Sr Ba Câu102: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp Na 2 CO 3 KHCO 3 vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí ở đktc.Dẫn khí thu được vào lượng nước vôi trong dư thu được lượng kết tủa là: A: 0,1 gam B: 1 gam C: 10 gam D: 100 gam Câu103: Có 4 dung dịch: HCl, AgNO 3 , NaNO 3 , NaCl.Chỉ dùng thêm một thuốc thử để nhận biết ccas chất trên: A: Quỳ tím B: Phenolphtalein C: Dung dịch NaOH D: Dung dịch H 2 SO 4 Câu104: Trộn hai dung dịch nào sau đây sẽ có kết tủa: A: Dung dịch BaCl 2 dung dịch AgNO 3 B: Dung dịch Na 2 SO 4 dung dịch AlCl 3 C: Dung dịch NaCl dung dịch KNO 3 D: Dung dịch ZnSO 4 dung dịch CuCl 2 Câu105: Cặp chất nào sau đây trong số các cặp chất dưới đây có thể tồn tại trong một dung dịch: A: NaOH HBr B: H 2 SO 4 BaCl 2 C: KCl NaNO 3 D: NaCl AgNO 3 Câu106: Có các dung dịch: NaOH, NaCl, H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Ba(OH) 2 . Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết: A: Quỳ tím B: Phenolphtalein C: Dung dịch BaCl 2 D: Dung dịch AgNO 3 Câu107: Khử đất chua bằng vôi bón phân đạm cho cây đúng cách là cách nào sau đây: A: Bọn đạm cùng một lúc với vôi B: Bón đạm trước rồi sau vài ngày mới bón vôi khử chua. C: Bón vôi khử chua trước rồi sau vài ngày mới bón đạm D: Cách nào cũng được Câu108: Phân đạm có phần trăm nitơ cao nhất là: A: NH 4 NO 3 B: CO(NH 2 ) 2 C: (NH 4 ) 2 SO 4 D: KNO 3 Câu109: Có ba mẫu phân bón hóa học: KCl, NH 4 NO 3 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết các chất trên: A: dung dịch HCl B: dung dịch H 2 SO 4 C: dung dịch Ca(OH) 2 D: dung dịch AgNO 3 Câu110: Kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất trong số tất cả các kim loại ? A: vàng B: bạc C: đồng D: nhôm Câu111: Trong số các kim loại nào cho dưới đây có độ dẫn điện kém nhất? A: Hg B: Ge C: Pb D: Sn Câu112: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số tất cả các kim loại? A: Vonfam B: Sắt C: Đồng D: Kẽm Câu113: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong số tất cả các kim loại? A: K B: Rb C: Cs D: Hg Câu114: Kim loại nào sau đây có độ cứng nhất trong cả các kim loại: A: W B: Rb C: Fe D: Cu Nguyễn Duy Lâm 6 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu115: Kim loại nào sau đây là kim loại mền nhất trong cả các kim loại: A: Li B: Na C: Cs D: K Câu116: kim loại nào sau đây là kim loại dẻo nhất trong số tất cả các kim loại: A: Ag B: Al C: Au D: Cu Câu117: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại: A: Li B:Na C: K D: Rb Câu118: Chọn câu phát biểu đúng nhất: Sắt , đồng , nhôm đều có tính chất vật lí giống nhau: A: Đều có ánh kim B: Đều có tính dẫn điện C: Đều có tính dẻo D: Tất cả đều đúng Câu119: Trong số các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al kim loại nào nặng nhất: A: Ag B: Hg C: Cu D: Al Câu120: Cho kim loại X tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng lấy khí H 2 để khử kim loại oxit kim loại Y. X Y có thể là những kim loại nào sau đây: A: Cu Fe B: Fe Cu C: Cu Ag D: Ag Cu Câu121: Kim loại M có hóa trị I. Cho 5,58 gam kim loại M tác dung hết với nước thu được 1,68 lít H 2 . M có nguyên tử khối là: A: 7 đvC B: 23 đvC C: 39 đvC D: 85,5 đvc Câu122: Cho 12,1 gam hỗn hợp Zn Fe tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 26,3 gam muối khan. Giá trị của m là: A: 116 gam B: 126 gam C: 146 gam D: 156 gam Câu123: Cho 1,4 gam kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,56 lít H 2 ở đktc. M là kim loại: A: Mg B: Zn C: Fe D: Ni Câu124: Hòa tan 17,5 gam hỗn hợp Mg, Zn Cu vào 400 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch A. Cho NaOh vào dung dịch A để thu được lượng kết tủa tói đa, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A: 20,7 gam B: 24 gam C: 23,8 gam D: 23,9 gam Câu125: Cho Fe Zn tác dụng với hỗn hợp gồm 0,01 mol HCl 0,05 mol H 2 SO 4 . Sau phản ứng thu được chất rắn A, dung dịch B khí C. Cho khí C đi qua CuO nung nóng được m gam Cu. Giá trị của m là: A: 5,32 gam B: 3,52 gam C: 2,35 gam D: 2,53 gam Câu126: Cho 8 gam hỗn hợp Mg Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu đươc 5,6 lít H 2 ở đktc. Khối lượng muối trong dung dịch là: A: 22,25g B: 22,75g C: 24,45g D: 25,75g Câu127: Hòa tan m g hỗn hợp Zn Fe cần vừa đủ 1 lít dung dịch HCl 3,65 M d=1,19g/ml, thấy thoát ra một chất khí thu được 1250 g dd A.Giá trị của m là: A: 60,1 g B: 60 g C: 63,65 g D: Kết quả khác Câu128: Hai mẫu kẽm có khối lượng bằng nhau. Cho một mẫu hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo ra 6,8 g muối. Cho mẫu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H 2 SO 4 thì khối lượng muối tạo ra là: A: 11,6g B: 8,05g C: 13,6g D:7,42g Câu129: Cho dư hỗn hợp Na Mg vào 100 g dung dịch H 2 SO 4 20% thì V H 2 ở (đktc) thoát ra là: A: 104,126 lít B: 10,412 lít C: 14,6 lít D: 14,7 lít Nguyễn Duy Lâm 7 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu130: Cho 11,3 g hỗn hợp gồm Mg Zn tác dụng 600 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch A. Cho NaOH vào A để dạt kết tủa tối đa. Lọc lất kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì thu được a gam chất rắn. Giá trị của a là: A: 23,2 gam B: 16,1 gam C: 27,4 gam D: 28,1 gam Câu131: Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của nhóm IA tác dụng hết với nước thu được6,72 lít khí H 2 ở đktc dung dịch Y. Hỗn hợp X là hai kim loại: A: Li Na B: Na K C: K Rb D: Rb Cs Câu132: Thể tích dung dịch HCl 2M cần thiết để trung hòa dung dịch Y ở câu 131 là: A: 200 ml B: 250 ml C: 300 ml D: 350 ml Câu133:Cho 19,05 gam hỗn hợp ACl BCl (A, B là hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau) tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch AgNO 3 thu được 43,05 gam kết tủa . 1) Nồng độ phần trăm của dung dịch AgNO 3 là: A:15% B:17% C:19% D:21% Câu134: Hai kim loại kiềm ở câu 133 là: A: Li,Na B: Na, K C: K, Rb D: Rb, Cs Câu135: Oxi hóa hoàn toàn 14,3 gam hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi thu được 22,3 gam oxit. Cho lượng oxit này tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối tạo ra là: A: 36,6 g B: 32,05 g C: 49,8 g D: 48,9 g Câu136: Cho 12,2 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dung hết với dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng là: A: 2,66 g B: 13,3 g C: 1,33 g D: 26,6 g Câu137: Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn, Pb, Ni thun được m 1 gam hỗn hợp oxit ZnO, PbO, NiO. Hòa tan hoàn toàn m 1 gam hỗn hợp oxit trên trong dung dịch HCl loãn thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là (m 1 +55) gam. Giá trị m là: A: m=m 1 -16 B: m=m 1 -32 C: m=m 1 -24 D: Không tính được Câu138: Cho 1,38 gam kim loại X hóa trị I tác dung hết với nước thu được 2,24 lít H 2 ở đktc. Xl là kim loại nào: A: Li B: Na C: K D: Cs Câu139:Có bốn chất ở dạng bột: Al, Cu, Al 2 O 3 , CuO. Chỉ dùng một chất nào sau đây để nhận biết: A: Nước B: Dung dịch HCl C: Dung dịch NaOH D: Dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng Câu140: Khối lượng K 2 O cần lấy để hòa tan 70,6 g nước tạo ra dung dịch KOH 14% là: A: 8,4 g B: 4,8 g C: 4,9 g D: 9,4 g Câu141: Cho 3,9 gam K tác dụng với 101,8 gam nước. Nồng đọ phần trăm của dung dịch thu được là: A: 3,5% B: 5,3% C: 6,3% D: 3,6% Câu142: Cho 23 gam Na tác dụng với nước. nồng đọ phần trăm của dung dịch thu được là: A: 32,8% B: 23,8% C: 30,8% D: 29,8% Câu143: Hòa tan 4,7 gam K 2 O vào 195,3 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: A: 2,6% B: 6,2% C: 2,8% D: 8,2% Câu144: Kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây khi tác dụng với 1 mol H 2 SO 4 đặc nóng thì thu được 11,2 lít SO 2 ở đktc? A: Cu B: Zn C: Ag D: Cả ba kim loại đã cho Câu145: Có thể phân biệt các dung dịch: NaCl, H 2 SO 4 , BaCl 2 , KOH bằng cách nào trong số các cách dưới đây? A: Không cần dùng thêm hóa chất B: Chỉ dùng thêm phenolphtalein C: Chỉ dùng thêm kim loại Zn D: Chỉ dùng thêm kim loại Al Nguyễn Duy Lâm 8 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu146: Có ba mẫu hợp kim: Mg-Al, Mg-K, Mg-Ag. Chỉ dùng một chất nào trong số các chất sau để nhận biết? A: Dung dịch HCl B: Dung dịch H 2 SO 4 C: H 2 O D: Dung dịch NaOH Câu145: Cho 3,9 gam K tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là: A: 0,1M B: 0,5M C: 1M D: 0,75M Câu146: Cho 6,2 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau vào nược thu được 2,24 lít khí. Khối lượng hiđroxit tạo ra trong dung dịch là: A: 7,6 g B: 8,6 g C: 9,6 g D: 6,9 g Câu147: Hai kim loại ở câu 146 là: A: Li Na B: Na K C: K Rb D: Rb Cs Câu148: Cho 3,9 gam K tác dụng với 101,8 gam nước thu được dung dịch KOH có khối lượng riêng là d=1,056g/ml. Nồng độ phần trăm của dung dịch KOH là: A: 5,1% B: 5,2% C: 5,3% D: 5,4% Câu149: Nồng độ mol của dung dịch KOH ở câu 148 là: A: 1M B: 1,5M C: 0,5M D: 0,75M Câu150: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch nước. Để trung hòa dung sịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là: A: Li B: Na C: K D: Rb Câu151: Thủy ngân dễ bay hơi rất độc. Nếu chẳng may đánh vỡ nhiệt kế thủy ngân thì dùng chất nào dưới đây để khử độc? A: Bột sắt B: Bột lưu huỳnh C: Nước D: Nước vôi Câu152: Dãy hoạt động hóa học nòa sau đây được sắp sếp theo thứ tự hoạt đọng hóa học tăng dần: A: Na, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag B: Al, Na, Zn, Fe, Sn, Pb, Ag, Cu C: Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, Na D: Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, Na Câu153: Chi 4 kim loại: Al, Fe, Mg, Cu 4 dung dịch ZnSO 4 , AgNO 3 , CuCl 2 , MgSO 4 . Kim lọai nào tác dụng được cả 4 dung dịch trên: A: Al B: Fe C: Mg D: Cu Câu154: Kim loại mạnh đẩy được kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó. Thí dụ minh họa là cặp phản ứng: A: Na CuSO 4 B: Zn FeCO 3 C: Cu NaCl D: Fe CuSO 4 Câu155: Hai thanh Fe có khối lượng bằng nhau nhúng vào hai dung dịch có số mol bằng. Thanh số 1 nhúng vào dung dịch AgNO 3 , thanh thứ hai nhúng vào dung dịch Cu(NO 3 ) 2 . Sau phản ứng lấy hai thanh kim loại ra, sấy khô cân nặng thì sẽ cho kết quả là: A: Khối lượng hai thanh vẫn như ban đầu B: Khối lượng thanh 1 lớn hơn C: Khối lượng thanh 2 lớn hơn D: Khối lượng hai thanh bằng nhau nhưng khác ban đầu Câu156: Cho 14,5 gam hỗn hợp bột Mg, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H 2 ở đktc. Khối lượng muối tạo trong dung dịch là: A: 35,8 g B: 36,8 g C: 37,2 g D: 37,5 g Câu157: Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch CuSO 4 . Hiện tượng nào sau đây xảy ra: A: Không có hiện tượng gì xảy ra B: Đồng được giải phóng nhưng sắt không thay đổi C: Sắt được hòa tan một phần đồng được giải phóng D: Không có chất nào được sinh ra, chỉ có sắt được giải phóng. Câu158:Kim loại X tác dụng với dung dịch HCl sihn ra khí H 2 . Dẫn khí H 2 đi qua ống đụng kim loại Y, đung nóng, oxit bị khử tạo thành kim loại Y. X Y có thể là: A: Cu Pb B: Pb Zn C: Zn Cu D: Cu Ag Nguyễn Duy Lâm 9 Trắc ngiệm hóa 9 -Theo chương trình sách giáo khoa mới Câu159: Ngâm một là đồng nhỏ trong dung dịch AgNO 3 , thấy Ag xuất hiện kết tủa. Fe tác dụng với dung dịch HCl giải phóng H 2 nhưng Ag Cu không phản ứng vơi dung dịch HCl. Dãy nào sau đây phản ánh đúng thứ tự hoạt động hóa học tăng dần của các kim loại: A: Cu, Ag, Fe B: Fe, Cu, Ag C: Ag, Cu, Fe D: Cu, Fe, Ag Câu160: Dung dịch FeSO 4 có lẫn CuSO 4 . Để loại bỏ CuSO 4 có thể ngâm vào dung dịch trên kim loại nào sau đây: A: Fe B: Cu C: Al D: Zn Câu161: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong dung dịch AgNO 3 . Khi lấy vật ra thì thấy có 0,01 mol AgNO 3 tham gia phản ứng. Khối lượng của vật sau khi lấy ra khỏi dung dịch là: A: 10,76 g B: 10,67 g C: 10,35 g D: 10,25 g Câu162: Để làm sạch một mẫu kim loại thủy ngân có chứa tạp chất là Zn, Sn, Pb thì cần lấy mẫu thủy ngân ngâm trong dung dịch nào sau đây: A: Dung dịch ZnSO 4 B: Dung dịch SnSO 4 C: Dung dịch PbSO 4 D: Dung dịch HgSO 4 Câu163: Có ba hỗn hợp kim loại:1. Cu-Ag, 2. Cu-Al, 3. Cu-Mg. Dùng dung dịch nào trong các cặp chất sau đây có thể nhận biết: A: HCl AgNO 3 B: HCl Al(NO 3 ) 3 C: HCl Mg(NO 3 ) 2 D: HCl NaOH Câu164: Có các dung dịch: HCl, HNO 3 , NaOH, AgNO 3 , NaNO 3 . Chỉ dùng thêm chất nòa sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên: A: Cu B: Dung dịch BaCl 2 C: Dung dịch H 2 SO 4 D: Dung dịch Ca(OH) 2 Câu165: Cho 13,5 gam kim loại hóa trị III tác dung với clo dư thu được 66,75 gam muối. Kim loại đó là: A: Al B: Cr C: Fe D: As Câu166: Đốt Al trong bình đựng khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình là 71 gam. Khối lượng Al tham gia phản ứng là: A: 17 gam B: 18 gam C: 40,5 gam D: 54 gam Câu167: Cho 17 gam oxit M 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 thu được 57 gam muối sunfat. Kim loại đó là: A: Fe B: Cr C: Fe D: As Câu168: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ba 0,2 mol Al tác dụng hết với nước thì thể tích khí ở đktc thu được là: A: 2,24 lít B: 4,48 lít C: 6,72 lít D: 8,96 lít Câu169: Khi thả một miếng nhôm vào ống nghiệm đựng nước ngay từ đầu ta thấy không ó khí H 2 thoát ra. Nguyên nhân nào khiến Al không phản ứng với nước. A: Al là kim loại yếu nân không phản ứng với nước B: Al tác dụng với nước tạo Al(OH) 3 là chất không tan, ngăn không cho Al tiếp xúc với nước. C: Al có màng Al 2 O 3 rắn chắc bảo vệ D: Nguyên nhân khác Câu170: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO 3 dư thu được hỗn hợp khí gồm NO N 2 O có tỉ lệ số mol là 1:3. Gía trị của m là: A: 24,3 g B: 42,3 g C: 25,3 g D: 25,7 g Nguyễn Duy Lâm 10 . của CuO và Fe 2 O 3 trong hỗn hợp ban đầu là: A: 1,1 g và 2,1 g B:1,4 g và 1,8 g C: 1,6 g và 1,6 g D:2 g và 1,2 g Câu8: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO và Fe 2. lần lượt là: A: 20% và 80% B: 30% và 70% C: 40% và 60% D: 50% và 50% Câu78:Đổ hỗn hợp dung dịch axit(gồm 0,1 mol H 2 SO 4 và 0,2 mol HCl)vào hỗn hợp kiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trác nghiêm THCS và THPT, Bài tập trác nghiêm THCS và THPT, Bài tập trác nghiêm THCS và THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn