Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng nông nghiệp việt nam

101 124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 15:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ ĐỨC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ ĐỨC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi truyền thống Mã số: 8900201.05QTD LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN HUYNH Hà Nội - 2019 CAM KẾT Tác giả cam kết kết nghiên cứu luận văn kết lao động tác giả thu chủ yếu thời gian học, nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Những kết nghiên cứu tài liệu người khác (trích dẫn, bảng biểu, công thức, đồ thị tài liệu khác) sử dụng luận văn tác giả đồng ý hoặc cơng khai trích dẫn cụ thể Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ luận văn, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội điều cam kết Hà Nội, ngày … tháng … năm …… Tác giả luận văn Vũ Đức Anh LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn thạc sỹ khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh nỗ lực thân, giảng dạy hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Xuân Huynh, người tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi q trình tơi học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy giáo giảng dạy giúp đỡ tơi suốt khóa học Tơi xin cảm ơn tồn thể anh chị Ban lãnh đạo Phòng, Khối Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ hỗ trợ nhiều trình thực luận văn Kết nghiên cứu nỗ lực học tập nghiên cứu, nhiên thời gian nghiên cứu hiểu biết có hạn nên luận văn có hạn chế sai sót, tơi mong nhận góp ý từ thầy cô giáo nhà khoa học để tiếp tục bổ sung hoàn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đu TNHH Trách nhiệm hữu hạn Công ty Dịch vụ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân Agribank ABSC ANPTT DN NNL QTRR VHDN hàng Nông nghiệp Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam An ninh phi truyền thống Doanh nghiệp Nguồn nhân lực Quản trị rủi ro Văn hóa doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết cua đề tài Một mục tiêu chủ chốt hoạt động quản trị doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp hoạt động bền vững phát triển liên tục Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp cần phải quản trị tốt rủi ro trình hoạt động Rủi ro tất yếu rủi ro luôn thay đổi, biến hóa linh hoạt, đòi hỏi doanh nghiệp phải tâm sẵn sàng đối mặt với rủi ro xảy lúc nào, lĩnh vực doanh nghiệp Vì vậy, vai trò hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp vô quan trọng, đặc biệt trình Việt Nam hội nhập tồn cầu kỷ nguyên Cách mạng Công nghệ 4.0 Trong trình nghiên cứu rủi ro mà doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường; rủi ro tài chính; rủi ro nguồn nhân lực, rủi ro pháp lý, … tác giả nhận thấy nguồn nhân lực yếu tố định phát triển thịnh vượng bền vững doanh nghiệp nguồn nhân lực Ngày nay, hầu hết doanh nghiệp đưa số doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đồng thời cố gắng ứng dụng thiết bị khoa học - công nghệ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Nhưng có nhân tố quan trọng mà doanh nghiệp vơ tình hay cố tình bỏ qn người Chính vậy, nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại rủi ro Với mục tiêu tiêu chí hoạt động tập trung phát triển kinh doanh để trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động hệ thống tài ngân hàng Việt Nam, Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt Cơng ty Dịch vụ Agribank) cần có chiến lược hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, đặc biệt việc quản trị rủi ro nguồn nhân lực, đặc thù Cơng ty cung cấp dịch vụ thì, chất lượng dịch vụ định yếu tố người Bên cạnh đó, nghiên cứu số liệu tình hình thực tế nguồn nhân lực công ty, tác giả nhận thấy công ty có nhiều khoảng trống hạn chế công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực, đặc biệt cơng tác xử lý rủi ro chưa hiệu dẫn đến có nguy an ninh doanh nghiệp tương lai khơng có giải pháp tồn diện kịp thời Trước đó, tác giả nhận thấy chưa có nghiên cứu đưa giải pháp cho vấn đề quản trị rủi ro nguồn nhân lực Cơng ty Chính vậy, đồng ý lãnh đạo công ty giảng viên hướng dẫn, chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam” làm đề tài luận văn với mong muốn đóng góp phần nhỏ giúp cơng ty đảm bảo an ninh doanh nghiệp, phát triển bền vững nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ hoạt động hệ thống tài ngân hàng Tổng quan tình hình nghiên cứu + Sách “Quản lý rủi ro doanh nghiệp” (2008) nhóm tác giả Đỗ Hồng Tồn, Phan Kim Chiến, Vũ Trọng Lâm Sách nêu lý luận rủi ro doanh nghiệp trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực trạng rủi ro xử lý rủi ro doanh nghiệp địa bàn Hà Nội thời gian năm 2000 đến năm 2008; giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro doanh nghiệp + Sách“Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp COSO” (2016) nhóm tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp, Võ Tấn Phong trình bày nội dung sau: Tổng quan quản trị rủi ro doanh nghiệp; môi trường nội doanh nghiệp; xác định mục tiêu; nhận diện biến cố; đánh giá rủi ro; đối phó với rủi ro; hoạt động kiểm tra; giám sát; thông tin truyền thông; quản trị rủi ro chiến lược; quản trị rủi ro hoạt động; quản trị rủi ro tuân thủ; quản trị rủi ro báo cáo tài chính; số kỹ thuật đánh giá rủi ro; công cụ phái sinh sử dụng để quản trị rủi ro + Bài báo “Một số vấn đề quản trị rủi ro doanh nghiệp” tác giả Nguyễn Quang Cúc Hòa đăng Tạp chí Tài (kỳ tháng 5,2019) Bài viết tập trung phân tích khái niệm quản trị rủi ro, giải thích khái niệm để chất quản trị rủi ro doanh nghiệp Đồng thời, phân tích sở lý luận kết hợp với ví dụ hướng dẫn cụ thể bước công việc từ nhận diện rủi ro, 10 Nghiêm túc chấp hành pháp luật, quy định nội Agribank, Trung thành lợi ích Agribank, Uy tín - Công - Cần kiệm - Tận tâm – Vượt khó - Cầu tiến Trách nhiệm khách hàng, đối tác,trách nhiệm đồng nghiệp, trách nhiệm Cộng đồng, Trách nhiệm bảo vệ tài sản Agribank (3) Tổ chức truyền bá phổ biến văn hóa doanh nghiệp vai trò VHDN đến tất người lao động công ty từ lãnh đạo cấp cao đến lãnh đạo cấp sở tồn thể nhân viên (4) Duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp cơng ty (5) Thường xun tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp 3.3.4 Tích hợp quản trị rủi ro vào việc đánh giá, chế độ sách nhân cơng ty Trước thực trạng cơng ty có khả phải đối mặt với số rủi ro nguồn nhân lực liên quan đến việc đánh giá nhân viên, chế độ đãi ngộ sách nhân sự, cụ thể (1) RR5: thiếu động lực làm việc, (2) RR7: nguồn nhân lực chủ chốt, (3) RR9: không thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, (4) RR11: mâu thuẫn nội Tác giả nghiên cứu đề xuất cần có giải pháp tích hợp quản trị rủi ro vào chức trì thu hút nguồn nhân lực cơng ty Cụ thể sau: • Đánh giá người lao động: Hàng năm cơng ty có tổ chức tổng kết đánh giá kết lao động sản xuất cá nhân tập thể, làm sở bình bầu thi đua khen thưởng Tuy nhiên, việc đánh giá chung chung, mang nhiều yếu tố cảm tính Nguyên nhân vấn đề công ty chưa có quy trình đánh giá thực cơng việc Do cần xây dựng quy trình đánh giá tổ chức đánh giá kết thực công việc Đề tích hợp rủi ro vào cơng tác đánh giá, tác giả đề xuất: (1) Công ty xây dựng tiêu chí đánh giá riêng cho cơng nhân trực tiếp sản xuất khối gián tiếp phục vụ sản xuất 87 (2) Cách thức đánh giá: tổ chức đánh giá 360 độ, nghĩa không đánh giá chiều cấp đánh giá cấp hay ngược lại mà có nhiều bên liên quan tham gia đánh Ví dụ: để đánh giá cán quản lý cấp trung cần có bên tham gia đánh sau: Hình 3.2: đánh giá người lao động 360 độ Nguồn:Nguyễn Ngọc Thắng (2018),Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (3) Tiêu chí đánh giá + Đối với khối sản xuất, tiêu đánh giá như: chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, tiến độ thời gian theo thời vụ, cơng tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công, kỹ xử lý vấn đề sản xuất + Đối với khối gián tiếp phục vụ sản xuất, tiêu đánh giá như: Chất lượng công việc, hiệu quả, kiến thức công việc kỹ thuật, ý thức hợp tác tập thể, ngày công, tính chủ động giải cơng việc, tính sáng tạo công việc 88 (4) Chu kỳ đánh giá: Thay đánh giá lần vào cuối năm, cơng ty cần tiến hành đánh giá thường xuyên (theo qúy), tùy thuộc vào vị trí cơng việc (5) u cầu việc đánh giá cần tiến hành công công khai Kết đánh giá sở để lập kế hoạch đào tạo lại người lao động yếu kém, sở để xét thi đua khen thưởng hàng năm, nâng lương, nâng bậc, thuyên chuyển sang vị trí khác có mức lương thấp sở kỷ luật lao động Chế độ sách nhân • Rủi ro nguồn nhân lực cơng ty giảm bớt có giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương, sách đãi ngộ nhân Vì khơng yếu tố vật chất, mà sách khen thưởng động viên, quan tâm chăm sóc cơng ty giúp cho người lao động nhận thấy công sức mà họ bỏ xứng đáng, làm cho họ có động lực làm việc gắn bó với cơng ty Chính vậy, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ tiền lương sách đãi ngộ cơng ty: - Chế độ tiền lương, thưởng: Tuy mức lương nhân viên công ty không cao mặt chung Agribank, so với mặt chung doanh nghiệp Hà Nội (9.300.000 đồng/người/tháng) cơng ty mức thu nhập trung bình tăng năm gần Bảng 3.4: So sánh thu nhập bình quân người lao động ABSC với Agribank 2017 Agribank ABSC 21,9 triệu đồng /người/tháng 13,5 triều đồng /người/tháng 2018 28,9 triệu đồng /người/tháng 16,2 triệu đồng /người/tháng Tuy công ty làm tốt cơng tác tiền lương để có tính cơng cơng khai việc trả lương, thưởng cơng ty cần áp dụng cách đánh giá hồn thành công việc tác giả đề xuất làm sở để trả lương cho người lao động 89 Đồng thời tăng mức thưởng cho lao động có sáng kiến cải tiến cơng việc, hay ý tưởng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, hay ý tưởng sáng tạo đổi giúp nâng cao khả cạnh tranh công ty Đặc biệt công ty cần khen thưởng vật chất lẫn tinh thần lao động có sở để phát cảnh báo rủi ro trình lao động, hay người lao động có sáng kiến xử lý hoặc triệt tiêu nguy xảy rủi ro công việc - Chế độ phúc lợi khác Về chế độ phúc lợi khác, Công ty Dịch vụ Agribank làm tốt cơng tác này, điểm sáng tồn Agribank Công ty thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình người lao động có hồn cảnh khó khăn, gia đình sách, có hồn cảnh đặc biệt Khen thưởng người lao động có thành tích học tập xuất sắc Tổ chức bếp ăn tập thể cho tồn thể người lao động cơng ty Tổ chức tặng quà, thăm hỏi động viên người lao động dịp lễ tết năm Đặc biệt, công ty cấp học bổng cho cơng nhân có thành tích xuất sắc, gắn bó với cơng ty năm học nghề trường Cao Đẳng Tác giả xin đề xuất thêm số giải pháp sau để tăng thêm hoạt động phúc lợi đồng thời giải pháp phòng tránh : - Cơng ty mua bảo hiểm nhân thọ cho đối tượng lao động chủ chốt Tham tham gia bảo hiểm nhân thọ cá nhân cơng ty đóng định kỳ khoản chi phí thời gian (thời gian cơng ty bảo hiểm công ty thỏa thuận) Số tiền mà công ty đóng vào cơng ty bảo hiểm nhân thọ quản lý đến kết thúc thời hạn hoặc có cố rủi ro với người lao động cơng ty bảo hiểm hồn trả lại số tiền thoả - thuận cho người lao động mua bảo hiểm Bên cạnh bếp ăn tập thể, cơng ty tổ chức xe đưa đón cơng nhân cho xây dựng phòng thư viện 3.3.5 Tích hợp quản trị rủi ro vào mơ tả cơng việc Để doanh nghiệp quản trị rủi ro nguồn nhân lực tốt cần thay đổi tư nhận thức người lao động doanh nghiệp trách nhiệm quản 90 trị rủi ro Tất người lao động công ty cần hiểu công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực không trách nhiệm lãnh đạo cấp cao, hay quản lý cấp trung mà trách nhiệm chung cá nhân người lao động Quản trị rủi ro nguồn nhân lực đòi hỏi nỗ lực tồn doanh nghiệp cần dẫn dắt ban giám đốc hoặc quản lý cấp cao Các doanh nghiệp thường dễ bị tổn thương không triển khai phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro nguồn nhân lực cách có hệ thống Để gắn trách nhiệm quản trị rủi ro nguồn nhân lực cho cấp quản lý, phòng ban, phận hay chi tiết cho nhân viên, cơng ty cần tích hợp quản trị rủi ro vào mơ tả cơng việc cho vị trí chức danh - Chủ tịch Ban Tổng Giám đốc công ty phận xây dựng chiến lược quản trị rủi ro nguồn nhân lực xác lập mức độ mong muốn rủi ro (tức mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận) đối nguồn nhân lực công ty Việc xây dựng chiến lược quản trị rủi ro mà không xác định “mức độ mong muốn rủi ro doanh nghiệp" giống xây dựng cầu mà cầu cần bắc cho sông Chiến lược quản trị rủi ro nguồn nhân lực mà lãnh đạo công ty xây dựng cần phải: (1) thống tồn cơng ty (2) phù hợp với mơ hình, cấu tổ chức công ty (3) gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật công ty (4) phải xem xét lại thường xuyên - Kiểm soát viên người có trách nhiệm đảm bảo cơng tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực thực thi có hiệu thơng qua việc đánh giá theo chương trình, kế hoạch - Bộ phận nhân phận kiểm sốt nội có trách nhiệm:  Xây dựng kế hoạch quy trình quản trị rủi ro nguồn nhân lực;  Xây dựng văn hóa nhận thức rủi ro nguồn nhân lực công ty có việc đào tạo quản trị rủi ro nguồn nhân lực cấp độ chiến lược chức năng; 91 -  Xây dựng sách tổ chức quản trị rủi ro nguồn nhân lực   phận chức cơng ty; Thiết kế rà sốt quy trình quản trị rủi ro nguồn nhân lực; Điều phối hoạt động chức khác có liên quan đến vấn đề  quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty; Xây dựng phương án xử lý rủi ro có kịch dự phòng  trì hoạt động kinh doanh thường xuyên có rủi ro xảy ra; Chuẩn bị báo cáo quản trị rủi ro nguồn nhân lực đệ trình Ban Tổng Giám đốc đối tác liên quan cơng ty Trưởng phận, phòng ban chức khác cơng ty có trách nhiệm trước hết việc quản trị rủi ro nguồn nhân lực hàng ngày, gắn kết việc nhận thức tuyên truyền quản trị rủi ro nguồn nhân lực phận - cơng tác Tất cán nhân viên ABSC có trách nhiệm việc nhận diện rủi ro nguồn nhân lực tác nghiệp hàng ngày 92 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng doanh nghiệp, phải đối mặt với nhiều rủi ro, công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp dường lại không quan tâm mức Rủi ro tất yếu rủi ro ln ln thay đổi, biến hóa linh hoạt Nếu không quản trị tốt rủi ro, đặc biệt rủi ro nguồn nhân lực, công ty phải đối mặt với khủng hoảng, lâm vào khó khăn, suy thoái, dẫn đến phá sản Bằng nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, luận văn đạt kết cụ thể sau: (1) Hệ thống hóa lý luận rủi ro quản trị rủi ro nguồn nhân lực (2) Phân tích thực trạng quản trị rủi ro đánh giá rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (3) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Với kết trên, tác giả mong muốn tiếp tục phối hợp với phận, phòng ban Cơng ty nghiêm túc triển khai áp dụng số giải pháp mà tác giả đề xuất, hy vọng hạn chế khả xảy rủi ro đồng thời giảm bớt tác động rủi ro nguồn nhân lực đến công ty Bằng kiến thức Quản trị an ninh phi truyền thống; Quản trị rủi ro đào tạo tích lũy Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, học viên mong muốn nghiên cứu hữu ích khơng Cơng ty Dịch vụ Agribank, mà tiếp tục đóng góp vào phát triển doanh nghiệp Việt Nam 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hồng Đình Phi (2015), Quản trị rủi ro an ninh doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Thắng (2019), Bài giảng Quản trị nhân sự, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Thắng (2018),Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Hoàng Toàn, Phan Kim Chiến, Vũ Trọng Lâm (2008), Quản lý rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Thị Liên Diệp, Võ Tấn Phong (2016),“Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp COSO”, Nhà xuất Hồng Đức Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất kinh tế Hồ Chí Minh Hồng Phê (chủ biên) (1996), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ (2011), Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 31000:2011 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ (2018), Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 31000:2018 - 10 Lê Hải Yến (2017), Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thuốc thú y, nghiên cứu điển hình Cơng ty CPTM&DV Thú Y Thành An, Luận văn thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh 11 Karen Becker, Michelle Smidt (QUT Business School, Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia (2017), A risk perspective on human resource management : a review and directions for future research 12 Bernard L Erven (2012), The Role of Human Resource Management in Risk Management, Department of 94 Agricultural,Environment, Development Economics, The Ohio State University, http://www.articles.extension.org 13 David L Olson (2010), A review of enterprise risk management in supply chain, Emerald Group Publishing Limited 14 Hardaker J.B, Huirne R B M, Anderson J R, Lien G (1997), Coping with risk in Agriculture, CABI publishing 15 Huirne R B M, Meuwissen M P M, Hardaker J B, Anderson J R (2000), Risk and risk management in agriculture: an overview and empirical results, Internatinonal Journal of Risk Assessment and management, Vol 1, No 1/2, pp 125 -136 16 International Organization for Standardization (2009) ISO 31000 - Risk Management 17 International Organization for Standardization (2018) ISO 31000 - Risk Management 95 PHỤ LỤC KỊCH BẢN PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU VỀ NHẬN DIỆN RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK Mục đích: Hoạt động vấn chuyên sâu tiến hành với đối tượng cán quản lý cấp cao, cấp trung nhân viên làm việc Công ty nhằm thu thập thông tin liên quan thực trạng rủi ro nguồn nhân lực công ty A Thông tin chung: Tên: Tuổi: Phòng/Bộ phận: Vị trí: Số năm làm đây: B Câu hỏi vấn: Theo anh/chị có rủi ro xảy nguồn nhân lực công ty ? Rủi ro xảy phận ? Nguyên nhân để rủi ro xảy gì? Cơng ty có biện pháp để xử lý rủi ro xảy ra? 96 PHỤ LỤC KỊCH BẢN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ NHẬN DIỆN RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP Mục đích: Hoạt động vấn chuyên sâu tiến hành với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực nhân quản trị rủi ro doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin liên quan thực trạng rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam nay, nguyên nhân giải pháp A Thông tin chung: Tên: Chức danh: Đơn vị công tác: Chuyên môn: B Câu hỏi vấn: Theo ông/bà có loại rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam? Nguyên nhân để rủi ro xảy gì, theo ơng/bà? Có giải pháp để ngăn ngừa rủi ro xảy ra, giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp? 97 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK A B THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Đơn vị cơng tác: Vị trí cơng việc: NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh chị vui lòng lựa chọn số điểm dựa thang điểm để đánh giá rui ro nguồn nhân lực cua công ty Khả xảy Điểm số tương ứng Đánh giá khả xảy rủi ro Hiếm Có khả Ít Rất Chắc chắn Điểm số Mã số Nội dung Khả xảy rui ro Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp RR1 Nguyên nhần: điều kiện lao động nguy hiểm, không đảm bảo, mực in chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Tuyển dụng nguồn nhân lực không đáp ứng nhu cầu cơng việc RR2 (Trung chủ yếu vị trí nhân viên văn phòng đội ngũ quản lý cấp trung cơng ty, Ngun nhân: Chính sách ưu tiên thuyên tuyển tuyển dụng nội Agribank) RR3 Thiếu việc làm cho người lao động (Nguyên nhân: Nguồn khách hàng ít) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực RR4 (Nguyên nhân: nhóm đối tượng lao động nhà máy chưa đào tạo công ty khơng đủ kinh phí ) RR5 Thiếu động lực làm việc (Nguyên nhân: thu nhập người lao động chưa cao) 98 Nhân lực công ty vi phạm kỷ luật pháp luật RR6 (Nguyên nhân: trình độ nhận thức người lao động hạn chế) RR7 RR8 Mất nguồn nhân lực chủ chốt (Nguyên nhân: Chưa có sách giữ chân người tài phù hợp) Khơng có nguồn nhân lực kế cận (Ngun nhân: chưa quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán nguồn) Không thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao RR9 (Nguyên nhân: sách đãi ngộ, hội thăng tiến, mơi trường làm việc) Đình cơng nghỉ việc tập thể RR10 (Nguyên nhân: Giải tranh chấp lao động tập thể chưa thực hiệu quả) RR11 Mâu thuẫn nội (Nguyên nhân: chế lương thưởng, đánh giá, hội thăng tiến) Rủi ro nguồn nhân lực đổi công nghệ RR12 (Nguyên nhân: Người lao động khơng đủ trình độ nguy thay người máy móc) Mức độ tác động Rất nhỏ (RN) Nhỏ (N) Trung Bình (TB) Lớn (L) Rất lớn (RL) Đánh giá mức độ tác động rủi ro xảy Mô tả chung Rủi ro gây tổn thất khơng đáng kể kiểm soát Rủi ro gây tổn thất nhỏ, kiểm sốt để tối thiểu hóa tác động Rủi ro có gây tổn thất quản lý theo cách thức thông thường Rủi ro gây tổn thất nghiêm trọng chịu đựng với cách thức quản lý phù hợp Rủi ro dẫn tới thảm họa, thất bại hoặc nhiều lĩnh vực cốt yếu Công ty 99 Điểm số tương ứng Điểm số Mã số Nội dung Mức độ tác động cua rui ro Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp RR1 Nguyên nhần: điều kiện lao động nguy hiểm, không đảm bảo, mực in chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Tuyển dụng nguồn nhân lực không đáp ứng nhu cầu công việc RR2 (Trung chủ yếu vị trí nhân viên văn phòng đội ngũ quản lý cấp trung công ty, Nguyên nhân: Chính sách ưu tiên thuyên tuyển tuyển dụng nội Agribank) RR3 Thiếu việc làm cho người lao động (Nguyên nhân: Nguồn khách hàng ít) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực RR4 (Nguyên nhân: nhóm đối tượng lao động nhà máy chưa đào tạo cơng ty khơng đủ kinh phí ) RR5 Thiếu động lực làm việc (Nguyên nhân: thu nhập người lao động chưa cao) Nhân lực công ty vi phạm kỷ luật pháp luật RR6 (Nguyên nhân: trình độ nhận thức người lao động hạn chế) RR7 RR8 Mất nguồn nhân lực chủ chốt (Ngun nhân: Chưa có sách giữ chân người tài phù hợp) Khơng có nguồn nhân lực kế cận (Nguyên nhân: chưa quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán nguồn) Không thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao RR9 (Nguyên nhân: sách đãi ngộ, hội thăng tiến, mơi trường làm việc) Đình cơng nghỉ việc tập thể RR10 (Nguyên nhân: Giải tranh chấp lao động tập thể chưa thực hiệu quả) RR11 Mâu thuẫn nội 100 (Nguyên nhân: chế lương thưởng, đánh giá, hội thăng tiến) Rủi ro nguồn nhân lực đổi công nghệ RR12 (Ngun nhân: Người lao động khơng đủ trình độ nguy thay người máy móc) 101 ... luận rủi ro, quản trị rủi ro nguồn nhân lực, vai trò quản trị rủi ro nguồn nhân lực đến an ninh doanh nghiệp Phát rủi ro xảy nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank Xác định mức độ rủi ro nguồn nhân. .. tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH - Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp. .. QTRR VHDN hàng Nông nghiệp Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam An ninh phi truyền thống Doanh nghiệp Nguồn nhân lực Quản trị rủi ro Văn hóa doanh nghiệp DANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng nông nghiệp việt nam , Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng nông nghiệp việt nam , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC, Hình 1.1: Rủi ro nguồn nhân lực, (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,2004), Hình 1.9: Mô hình chuỗi giá trị của doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK, (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính Công ty Dịch vụ Agribank), Bảng 2.3: Biến động nhân sự qua hàng năm của công ty, Bảng 2.4: Các rủi ro nguồn nhân lực tại công ty Dịch vụ Agribank, Bảng 2.5: So sánh thu nhập bình quân của người lao động ABSC với Agribank, Bảng 2.11: Các giải pháp xử lý rủi ro tại Công ty Dịch vụ Agribank, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK, Hình 3.1: Quy trình đào tạo nguồn nhân lực, Bảng 3.4: So sánh thu nhập bình quân người lao động ABSC với Agribank

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm