Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô dùng trong các trường cao đẳng và đại học khối kinh tế

25 11 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2020, 21:23

PGS TS VŨ KIM D Ũ N G - PGS TS PHẠM VĂN MINH (đổng Chủ biên) TT TT-TV * ĐHQGHN 338.5 Hưo 2010 a a ^ N H À X UÂ T BÁN G IÁO DỤC V IỆ T NAM P G S T S V Ú K IM D Ũ N G - P G S T S P H Ạ M V Ă N M IN H (đồng Chủ biên) HƯỚNG DẨN THựC HÀNH KINH TỂ HỌC VI MÔ (Dùng c c trường C ao đ ẳ n g Đại học Khôi Kinh tế) (Tái lấn thứ hai) N H À X U Ấ T B ẢN G I Á O DỤC V I Ệ• T N A M s Các tác giả: PGS.TS VŨ KIM DŨNG PGS.TS PHẠM VÁN MINH PGS.TS CAO THƯÝ XIÊM TS ĐINH THIỆN ĐÚC TS NGUYỄN THỊ THU ThS HỒ ĐÌNH BÁO ThS HỒNG TH NGA ThS HỒNG HẢI YẾN Cơng ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam giữ công bố tác phẩm 19 - 2010/CXB/570 - 2244/GD Mã số : 7L197yO - DAI S ò ’i ílổ l ẳ ả li Kinh tê Vi m ô m ộ t p h ậ n cùa Kinh tố học, với tư cách m ộ t m ô n k h o a học sớ, n g h i ê n cứu b ả n c h ấ t h iệ n t ợ n g q u y l u ậ t k in h tê thị t r n g M u ố n n ắ m v n g đ ợ c nội d u n g cua lý t h u v c t Kinh t ế Vi m ô p h n g p h p q u y ế t đ ị n h b ằ n g cách s ứ d ụ n g c ô n g cụ K inh t ế Vi mô, s in h v iê n cần tư đọc, n g h i ê n c ứ u tìn h h u ố n g th ự c h n h đ ể h iể u đ ợ c cách ứ n g d ụ n g th ự c t ế c ủ a K in h t ế Vi m ô t r o n g s ố n g Với ý n g h ĩ a k h o a học t h ự c tiễ n , d ê đ p ứ n g n h u cầu nói trê n , N h x u ấ t b n G iá o d ụ c c h o x u â t b ả n c u ố n sách: "H ướng dân thực hành Kinh t ế h ọ c vi m ô ” N ộ i d u n g b ả n c u ố n sá c h n g u y ê n tắc t h ố n g n h â t với nội d u n g g iá o t r ì n h K inh t ế họ c vi m ô đ ợ c Bộ G iá o d ụ c Đ o tạ o c h o p h é p s d ụ n g g i ả n g d y tấ t t r n g Đại họ c C a o đ ả n g t r o n g n c S o n g nộ i d u n g t r o n g c u ố n sách n y n g y c n g d ợ c h o n t h i ệ n t h e o h n g h i ệ n đại, t o n d i ệ n c ậ p n h ậ t h n , đ n g th i đ ợ c t r ì n h bày m ộ t cách rõ r n g , d ễ h iể u , sinh đ ộ n g , h â p d ẫ n , k h ổ n g q u k h ó q u cao đ ố i với n g i đ ọc, p h ù h ợ p với m ọ i đ ố i t ợ n g s in h v i ê n n h ữ n g tr ìn h đ ộ k h c n h a u T ấ t c h n g t r o n g c u ố n sách đ ợ c t r ì n h bày t h e o m ộ t t r ì n h tự logic t h ố n g n h ấ t n h sau: p h ầ n m ụ c đ íc h y ê u cầu c ủ a c h n g , p h ầ n tó m tắ t lý t h u y ế t , p h ầ n câu hỏi ôn tậ p , p h ầ n câu hỏi d ũ n g sai, p h ầ n câu hỏi lựa c h ọ n , p h ầ n tậ p m ẫ u t ậ p tự ôn Tác giả b iên s o n c u ố n sách n y n h ữ n g g iá o v i ê n Bộ m ô n K in h t ế Vi m ô, K h o a K inh t ế học, t r n g Dại học Kinh t ế Q u ố c d â n , t r o n g đ ó PGS.TS Vũ Kim D ũ n g (C h ủ n h i ệ m k h o a Kinh t ế học) PGS.TS P h ạm Văn Minh (T r n g m ô n Kinh tê học vi mô) đ n g ch ủ biên Các tác giả xin đ ợ c bày tỏ l ò n g biết ơn c h â n t h n h đ ô n g iá o v iên Bộ m ô n đ ã có n h i ề u đ ó n g g ó p q u ý b u học t h u ậ t t r o n g q u trìn h h o n tất b ả n th ả o đ ê x u â t b ả n Xin c h â n th n h c ả m n Ban G i m h iệu t r n g Đại họ c Kinh t ế Q u ố c d â n Ban G i m đ ố c C ô n g tv c ổ p h ầ n Sách Đại học — D y n g h ề , N h x u ấ t b ả n G iá o d ụ c đ ã tạ o m ọi đ i ề u k iệ n t h u ậ n lợi đ ể c u ố n sách đ ợ c x u â t Mặc d ù có n h iề u cô g ắ n g n h n g c h ắ c c h ắ n c u ố n sách v ẫ n có n h i ề u k h iế m k h u y ế t C h ú n g m o n g m u ố n n h â n đ ợ c đ ó n g g ó p ý kiến b n đọ c đ ê c u ố n sách đ ợ c h o n th iệ n t r o n g lần x u â t b ả n sau Mọi ý kiến đ ó n g g ó p xin gửi C n g ty c ổ p h ầ n Sách Dại h ọ c — Dạy n g h ề , 25 H n T h u y ê n , H Nội Tâp thể tác gia V (itt d r u y I TÒNG QUAN VÊ KINH TÊ HỌC VI MƠ Phầr MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẨU CỦA CHƯƠNG \ê u c ấ u s in h v iê n p h a i n ắ m v ữ n g c c k iế n t h ứ c l ý t h u y ế t : Khái n iệ m k in h t ế học k in h tê vi mỏ, k i n h tê vĩ mô v môi q u a i hộ g iữ a k in h tè vi mô k i n h tê vĩ mô N ắ m ch ắc k h n iệm vê n ề n k i n h tê, t h n h v iê n k i n h tê, ci chê k i n h tê phối hợp H iể u rõ b ả n c h ấ t c ủ a mơ h ì n h k i n h tê ứ n g d ụ n g c ủ a mơ hìrih kinh tế - H i ể u m ộ t sô q u y lu ậ t tr o n g lý t h u y ế t lựa chọn: quy l u ậ t k h a n , q u y l u ậ t chi p h í hội t ă n g d ầ n lợi s u ấ t g iá m dần - H i ể u rõ ba v ấ n đê k in h tê b ả n v c h ê giải q u y ế t ba v ấ n (ề b ả n —H iể u rõ n g u y ê n tắc lựa c họn k i n h tê th e o p h n g p h p ưu - >h â n tích cận biên u cầu sinh viên có kỹ n ă n g m tậ p thực hành: - L m b i t ậ p tín h t o n chi ph í hội - \ p d ụ n g to n tối ưu đê giải t o n lựa chọn đơn giản P h ầ n TÓM TẮT LÝ THUYẾT I - G ỚI TH IỆU TỔNG QUAN VE KINH TẺ HỌC Các khái niệm co bàn K n h tê học m ôn k h o a học g iú p cho người h i ể u v ề cách t h ứ c ' ậ n h n h c ủ a n ề n k i n h tê nói c h u n g c ách th ứ c ứ n g xử c ủ a t i n g t h n h viên t h a m gia vào n ề n k i n h tê nói riêng N ề n k i n h t ế m ộ t chê p h â n bổ n g u n lực k h a n hiêm cho m ụ c tiê u c n h t r a n h Cơ c h ê n y n h ằ m giải q u y ế t b a vân đê k i n h tê bản: - S ả n x u ấ t ? - Sản x u ấ t thê ? - S ả n x u ấ t cho ? Hàng hoá, dịch vụ Hàng hoá, dịch vụ Hình 1.1 Mơ hình kinh tế Đ ể h i ể u chê h o t đ ộ n g c ủ a n ề n k i n h t ê c h ú n g t a t r u tư ợ n g h o t h ự c tê v x â y d ự n g m ộ t mơ h ì n h đơn g i ả n h o n ề n k i n h tế N ề n k i n h tê b a o gồm p h ậ n hợp t h n h v s ự tư n g tác g iữ a c h ú n g với n h a u N ề n k i n h t ế có h a i p h ậ n b ả n sau: - Người r a q u y ế t đ ịn h : b ấ t h o ặ c tổ chức n o r a q y ế t đ ị n h lựa chọn - Cơ c h ê phối hợp: s ự s ắ p xếp l m cho s ự lự a c h ọ n c ủ a t h n h viên t r o n g n ề n k i n h tê p h ù hợp với n h a u N g i r a q u y ế t đ ị n h , gồm có: - Các hộ gia đình Các d o a n h nghiệp C h ín h phủ Hộ g ia đ in h : đơn vị r a q u y ế t định T ù y th u ộ c vào t n g thị t r n g m hộ gia d in h đ ó n g vai trò k h c n h a u T r o n g th ị t r n g h n g hố hộ gia đ ìn h người t iê u dùng Các hộ gia d in h q u y ết đ ịn h m u a b a o n h i ê u h n g hố loại t h ò n g q u a c ầ u c ủ a họ biểu h i ệ n ỡ mức giá m họ có k h ả n ă n g s ẵ n s n g chi tr ả T r o n g th ị t r n g yêu tỏ s n x u ấ t, hộ gia đ ì n h người c h u c ủ a n g u n lực Họ q u y ê t đ ị n h c u n g c ấ p bao n h i ê u n g u n lực dó cho d o a n h ngh iệp T h ị t r n g y ế u tô s ả n x u ấ t có ba n g u n lực b ả n : lao động, vốn đ ấ t dai D oanh nghiệp: tô chức m u a t h u ê y ế u tô s ả n x u ấ t tỏ chức k ế t hợp yếu tơ để s ả n x u ấ t b n loại h n g h o dịch vụ C hính p h ủ : t h ự c hai chức n ă n g b ả n s ả n x u ấ t h n g hoá, dịch vụ p h â n phối lại t h u n h ậ p T h ô n g t h n g C h í n h p h ú c u n g c ấ p hệ t h ố n g p h p lu ậ t, h t ầ n g sở, quốc p hòng C h í n h p h ủ giới h n lựa chọn c ủ a người tiê u d ù n g , ctiồu t iế t s ả n x u ấ t p h â n phôi lại t h u n h ậ p C c h ế p h ố i hỢp: C h ú n g t a đ ã biết loại chê phôi hợp là: - Cơ chê m ệ n h lệnh - Cơ chê th ị trư n g - Cơ chê h ỗ n hợp T r o n g chê m ệnh lệnh (cơ chê k ế h o c h h o t ậ p t r u n g ) ba v ấ n đề k i n h t ê b ả n C h í n h p h ủ q u y ế t đ ịn h Còn t r o n g c h ế thị tr n g , v ấ n đê kinh tê b ả n th ị t r n g (cung — cầu) xá(; (tịnh T r o n g chẽ hỗn h ợ p , C h í n h p h ủ t h ị t r n g t h a m gia giải q u y ế t v ấ n đê k i n h tê b ả n H iệ n n ay, nưóc t r ê n t h ê giới đ ề u p d ụ n g chê hỗn hợp đê giải q u y ế t v ấ n đê k i n h tê b ả n T u y n h iê n , việc giải q u y ế t v ấ n đê k i n h t ê cu b ả n k h c n h a u nưóc k h c n h a u M ột k h i n iệ m k h c t h n g g ặ p vê k in h t ê học là: k i n h t ố học m ô n k h o a học n g h i ê n cứu cách th ứ c p h â n bô n g u n lực k h a n h i ế m cho m ục đích c n h t r a n h đê t h o ả m ã n n h u c ầ u củ a người N goài ra, c h ú n g t a t h n g x u y ê n n g h e nói đ ế n k in h tỏ học n h m ô n k h o a học c ủ a lự a chọn Các phận Kinh tế học a) K i n h t ế h ọ c vi m ô K in h tê học vi mô m ộ t p h ậ n K i n h tê học K in h tè học vi mỏ n g h i ê n c ú u h n h vi c ủ a t h n h v iê n k i n h tế, là: hộ gia đình, d o a n h n g h i ệ p C h í n h ph ủ C ụ th ể , K in h t ế học vi mô n g h i ê n cứu v ấ n đê sau: - M ục t i ê u c ủ a t h n h v iê n k i n h tế - Các giới h n c ủ a t h n h v iê n k i n h tế - P h n g p h p đ t m ụ c t i ê u c ủ a t h n h v iê n k in h tê K i n h tê học vi mô, với t cách m ột m ô n k h o a học sỏ, n g h i ê n cứu b ả n c h ấ t c ủ a h i ệ n t ợ n g k i n h tế, t í n h q u y l u ậ t xu h n g v ậ n động c ủ a h i ệ n tư ợ n g q u y l u ậ t k i n h tế b) K i n h t ê h o c v ĩ m ô K in h tê học vĩ mô p h ậ n c ủ a K in h tê học n g h i ê n cứu r c v ấ n đề k i n h tê tổ n g hợp c ủ a n ề n k i n h tê n h v ấ n đê t ă n g t rư n g , lạ m p h t , t h ấ t nghiệp K in h tê học vi mô K in h tê học vĩ mô t u y có đối tư ợ n g n g h i ê n cứu k h c n h a u n h n g đ ề u n h ữ n g nội d u n g q u a n trọníỊ c ủ a K in h tê học, h a i p h ậ n n y có mơi q u a n h ệ h ữ u có tá c đ ộng q u a lại l ẫ n n h a u K i n h tê học cho c h ú n g t a c c h th ứ c s u y n g h ĩ v ề v ấ n đề p h â n bô n g u n lực ch ứ k i n h tê học k h ô n g đ ả m bảo cho c h ú n g ta “c â u t r ả lời đ ú n ẹ ” Kinh tế học thực chứng (positive) Kinh tế học chuan tắc (normative) K inh tê học th ự c (.'hứng liên q u a n đôn cách lý giái kh o a học v â n d ể m a n g t í n h n h õ n q u t h n g liên q u a n đôn câu hói n h : Dó ? T ại lại n h vậv ? Đ iểu sê xáy nêu Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô dùng trong các trường cao đẳng và đại học khối kinh tế , Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô dùng trong các trường cao đẳng và đại học khối kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn