Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân của thành phố thanh hóa giai đoạn 2013 2017

92 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2020, 11:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ ĐÌNH HỒN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN CỦA THÀNH PHỐ THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LÊ ĐÌNH HỒN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN CỦA THÀNH PHỐ THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thế Đặng THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Đình Hồn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể, cá nhân Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Thế Đặng người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Lãnh đạo, cơng chức, viên chức Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Thanh Hóa, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa, quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, q báu Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Đình Hồn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển đô thị 1.1.3 Cơ sở pháp lý 11 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn sử dụng đất nông nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm đất đất nông nghiệp 13 1.2.2 Đặc điểm đất nông nghiệp 14 1.2.3 Vai trò đất nơng nghiệp 16 1.3 Các vấn đề phát triển đô thị Thế giới Việt nam 17 1.3.1 Các nghiên cứu phát triển đô thị Thế giới 17 1.3.2 Các nghiên cứu phát triển đô thị Việt Nam 18 1.3.3 Các nghiên cứu tình hình phát triển thị đất đai Thế giới Việt Nam 20 1.4 Những nhận xét rút từ tổng quan tài liệu 26 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa 27 2.2.2 Thực trạng ảnh hưởng phát triển thị thành phố Thanh Hóa đến biến động sử dụng đất nông nghiệp 27 2.2.3 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị thành phố Thanh Hóa đến đời sống người dân địa bàn 27 2.2.4 Định hướng đề xuất số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho hộ đất nông nghiệp 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 28 2.3.2 Phương pháp xử lý thông tin 30 2.3.3 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 35 3.1.3 Đánh giá tiềm phát triển thành phố Thanh Hoá 38 3.2 Thực trạng ảnh hưởng phát triển thành phố Thanh Hóa đến biến động sử dụng đất nơng nghiệp 40 3.2.1 Thực trạng phát triển thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 40 3.2.2 Phát triển đô thị ảnh hưởng đến biến động đất đai địa bàn thành phố Thanh Hóa 42 3.3 Ảnh hưởng phát triển thành phố Thanh Hóa đến đời sống người dân 55 3.3.1 Ảnh hưởng phát triển thành phố Thanh Hóa tới đời sống kinh tế hộ trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp 55 3.3.2 Kế hoạch đầu tư hộ nông dân địa bàn thành phố Thanh Hóa 64 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.3.3 Đánh giá chung tác động phát triển thành phố Thanh Hóa tới sản xuất nông nghiệp 66 3.4 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho hộ đất nơng nghiệp 68 3.4.1 Giải pháp từ phía quyền thành phố Thanh Hóa 68 3.4.2 Giải pháp cho hộ nông dân 71 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72 Kết luận 72 Đề nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết thực số tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 41 Bảng 3.2: Tình hình biến động đất đai địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 .44 Bảng 3.3: Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 47 Bảng 3.4: Kết công tác thu hồi đất địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 .48 Bảng 3.5: Tổng hợp diện tích đất nơng nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, giai đoạn 2013-2017 54 Bảng 3.6: Một số thông tin chủ hộ điều tra 56 Bảng 3.7: Tình hình biến động đất nông nghiệp hộ trước sau thu hồi đất 57 Bảng 3.8: Biến động nghề nghiệp hộ trước sau thu hồi đất 59 Bảng 3.9: Biến động thu nhập hộ sau thu hồi đất .61 Bảng 3.10: Ý kiến hộ điều tra mức độ tác động phát triển thành phố Thanh Hóa năm qua 63 Bảng 3.11: Kế hoạch đầu tư hộ điều tra .65 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Vị trí địa lý thành phố Thanh Hóa 31 Hình 3.2: Biểu đồ biến động diện tích đất nơng nghiệp 58 Hình 3.3: Biểu đồ biến động nghề nghiệp hộ trước sau thu hồi đất 60 Hình 3.4: Kinh tế hộ gia đình sau thu hồi đất .62 Hình 3.5: Kế hoạch đầu tư hộ điều tra 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Song song với trình phát triển thành phố tốc độ thị hóa tăng nhanh, điều trực tiếp góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị nông, lâm, thủy sản tổng thu nhập quốc dân nước (GDP) tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ GDP Đối với nông nghiệp, cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng pháp triển trồng, vật ni có suất, chất lượng, hiệu cao Trong trồng trọt, tỷ trọng hoa màu, công nghiệp ăn ngày tăng Quá trình phát triển địa phương, đặc biệt đô thị ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhiều địa phương, điều nhiều tác động tới đời sống người nông dân bị đất phục vụ q trình thị hóa địa phương; việc phát triển thành phố Thanh Hóa khơng phải trường hợp ngoại lệ Cùng với phát triển chung nước, năm qua Đảng nhân dân thành phố Thanh Hóa ln phấn đấu xây dựng thành phố theo hướng cơng nghiệp hóa, đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ thị hóa, phát triển mạng lưới thị điểm dân cư tập trung theo hướng đại Đến nay, mặt thành phố có nhiều đổi thay ngày tươi đẹp Sau 20 năm xây dựng phát triển, ngày 01/5/1994 Chính Phủ ban hành Nghị định số 37-CP thành lập thành phố Thanh Hóa trực thuộc tỉnh Thanh Hóa Thành phố công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào ngày 29 tháng năm 2014 định số 636/QĐ- Ttg, kỉ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố Sự phát triển mạnh mẽ thành phố trẻ làm cho nguồn tài nguyên đất đai nói chung, đặc biệt đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Thanh Hóa biến động mạnh mục đích, đối tượng sử dụng ảnh hưởng tới đời sống người dân địa bàn Hiện diện tích đất nơng nghiệp địa bàn thành phố chiếm 47,27% (6.873,75 ha) tổng diện tích đất tự nhiên, biến động đất đai qua năm gần cụ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn đất lúa nên người dân có nhu cầu chuyển mục đích sang loại trồng khác lại khơng phù hợp quy hoạch nên khơng chuyển Vì tính thực tiễn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan trọng Hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố nhiều bất cập, vướng mắc triển khai chưa cập nhật biến động đất đai đồ địa trạng sử dụng đất Để giải vấn đề cần nguồn nhân lực kinh phí để phục vụ cho cơng tác đo đạc lại đồ địa hồn thiện hệ thống sở liệu đất đai cách cập nhật biến động đất đai cách thường xuyên Hoặc trước lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cán lập quy hoạch phối hợp với cán địa xã, phường cần rà soát biến động đất đai để chỉnh lý, cập nhật vào đồ sai khác thực địa đồ - Giải pháp lao động - việc làm Thường xuyên đạo để bước cụ thể hố sách hỗ trợ kinh tế hộ nơng dân đất nơng nghiệp nói riêng thành viên hộ gia đình có hồn cảnh khó khăn, éo le mà chưa có việc làm Tạo điều kiện cho hộ nông dân chuyển đổi nghề nghiệp việc làm địa phương tiền tùy vào trường hợp, hoàn cảnh hộ gia đình cho phù hợp Thường xuyên sửa chữa, bổ sung sách cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương… - Giải pháp bố trí tái định cư Việc chuẩn bị quỹ đất bố trí tái định cư ln phải trước bước, để người dân đất thực thấy yên tâm biết di chuyển đến đâu, điều kiện sinh sống sao, có phù hợp với hồn cảnh gia đình hay khơng trao lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước Nhiều gia đình sau chỗ khơng biết làm việc để sinh sống Trên thực tế việc bố trí quĩ đất tái định cư đầu tư sở hạ tầng đồng hoàn chỉnh việc làm khó khăn cấp quyền phải ứng lượng kinh phí khơng nhỏ trước, đến có dự án chủ đầu tư có trách nhiệm tốn vào ngân sách Điều cần phải có sách dài Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn đầu tư tài chính; sách tiết kiệm từ nguồn tiền sử dụng đất thu để dành kinh phí đầu tư; sách huy động nguồn lực từ người dân doanh nghiệp để tổ chức thực Ngoài cần phải nói tới sách quy hoạch sử dụng đất nêu trên, ln phải tính trước vị trí tái định cư đồ án qui hoạch phê duyệt Có cơng tác quy hoạch bố trí tái định cư giảm bớt phần khó khăn thực - Giải pháp tuyên truyền Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp Luật Đất đai thành vận động mang tính tồn xã hội, cách huy động sức mạnh hệ thống trị; nâng cao nhận thức pháp luật nói chung có pháp Luật Đất đai nói riêng, biến quy định pháp luật thành nhận thức thành viên xã hội, từ có tác động tới ý thức tự giác chấp hành pháp luật toàn thể nhân dân Ví dụ Luật đất đai Nghị định, thơng tư hướng dẫn có hiệu lực từ nội dung có lãnh đạo, các ngành thực nắm bắt đa số người dân khơng nắm bắt thời gian đầu thực phải hướng dẫn người dân nhiều họ thực thủ tục hành đất đai - Giải pháp bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người dân Nhà nước cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng Luật Đất đai luật có liên quan, văn hướng dẫn Luật đến điều chỉnh quan hệ đất đai xã hội, để người sử dụng đất nhận thức đắn quyền nghĩa vụ họ Người sử dụng đất cần nhận thức đắn đất đai tài sản vô giá quốc gia, đặc biệt đất nông nghiệp để với cấp quyền thực việc tốt cơng tác quản lý, sử dụng mục đích, đặc biệt trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên đất - Giải pháp ô nhiễm môi trường Cần nâng cao nhận thức cho người dân việc bảo vệ môi trường sống Đồng thời quyền thành phố cần nâng cấp làm hệ thống cống xây dựng nhà máy xử lí nước thải khu cơng nghiệp, đô thị người dân địa bàn để giảm thiểu tối đa tình trạng nhiễm mơi trường gây ảnh hưởng mà lâu dài sau Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Đẩy mạnh việc xây dựng thực quy ước, cam kết bảo vệ mơi trường xử lí nghiêm trường hợp vi phạm Cần tăng mức xử phạt để tăng tính dăn đe trường hợp vi phạm 3.4.2 Giải pháp cho hộ nơng dân - Các hộ dân nói chung hộ dân bị đất nói riêng cần tăng cường, tập trung đầu tư phát triển trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao Ln ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng giá thành nơng sản phẩm từ nâng cao thu nhập đời sống - Trong trình đầu tư sản xuất hộ phải xác định phương án sản xuất kinh doanh, tính tốn sơ khoản chi phí đầu tư để xác định lượng vốn cần đầu tư, từ xác định vốn vay cho phù hợp Tích cực học hỏi kinh nghiệm hộ dân sản xuất giỏi Luôn đổi mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu để nâng cao số lượng chất lượng sản phẩm Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Thành phố Thanh Hóa đô thị công nghiệp dịch vụ, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Đơng tỉnh Thanh Hóa Trong năm qua tổng giá trị gia tăng thành phố năm sau cao năm trước theo xu hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Đồng thời phản ánh quan hệ đất đai theo quy luật phát triển thị, giảm dần diện tích đất nơng nghiệp, đặc biệt đất lúa, cụ thể sau: Diện tích đất nơng nghiệp chuyển đổi mục đích sang đất phi nơng nghiệp giai đoạn 2013 - 2017 41,39 Và biến động loại đất diễn tương đối lớn Diện tích đất nơng nghiệp giảm từ 7.176,06 năm 2013 xuống 6.873,75 năm 2017 (giảm 302,31 ha) Diện tích đất phi nơng nghiệp tăng từ 7.091,77 năm 2013 lên 7.400,77 năm 2017 (tăng 309 ha) Thu nhập đa số hộ nông dân bị thu hồi đất CMĐ sử dụng đất tương đối ổn định bị ảnh hưởng Năm 2013 hộ sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chiếm tới 56,67 % Với số hộ sau bị thu hồi đất nhận khoản tiền bồi thường cộng với việc tiếp cận gần với thị trường việc sản suất nông nghiệp hộ giảm 4,45 % so với trước phát triển thị, 52,22 % hộ tiếp tục sản suất nông nghiệp Đồng thời nhiều hộ nhận khoản lớn tiền bồi thường tiền bán đất Đa số hộ sử dụng số tiền nhận để xây dựng tu sửa lại nhà cửa Vì sở hạ tầng người dân khang trang, kiên cố Một số hộ mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp thu nhập hộ tăng dần Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, thời gian qua thành phố Thanh Hóa đặc biệt trọng phát triển hạ tầng xã hội Giáo dục đào tạo tiếp tục tập trung đầu tư để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mạng lưới trường học mở rộng, sở vật chất trường học nâng lên Tuy nhiên, số hộ gặp khó khăn bị đất chuyển mục đích chưa có dự tính khả quan cho tương lai Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Về vấn đề sức khỏe: Về vấn đề chăm sóc sức khỏe người dân địa bàn cải thiện đáng kể người dân có nhiều hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt có 31 hộ (34,44 %) đánh giá cho vấn đề sức khỏe họ cải thiện tốt so với trước, 25 hộ chiếm 27,78 % ý kiến người dân cho sức khỏe họ không bị ảnh hưởng 34 hộ chiếm 37,78 % cho sức khỏe họ giảm sút phát triển thành phố thời gian qua Về vấn đề môi trường: Theo điều tra có đến 28 hộ (31,11%) ý kiến cho môi trường xấu nhiều năm gần có 26 hộ (28,89 %) người dân cho môi trường sống tốt so với trước Đề nghị - Đối với thành phố: Thành phố cần thường xuyên đạo, bước cụ thể hoá sách hỗ trợ kinh tế hộ nơng dân Đồng thời trình thực quy hoạch cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung sách cho phù hợp với tình hình kinh tế vùng - Đối với hộ nông dân: Các hộ cần mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất nhằm nâng cao đời sống nơng hộ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Chi cục Thống kê thành phố Thanh Hóa (2014 - 2018), Niên giám thống kê năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Chính phủ (2009), Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Chính phủ việc phân loại thị Nguyễn Thế Đặng, Đào Châu Thu, Đặng Văn Minh (2003), Đất đồi núi Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thế Đặng cs (2014), Giáo trình Thổ nhưỡng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Lan, (2009), Ảnh hưởng thị hóa đến biến động trạng sử dụng đất kinh tế hộ nông dân đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thanh Hóa, Báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Trịnh Duy Luân (2004), Xã hội học đô thị, NXB khoa học xã hội, Hà Nội Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Thanh Hóa (2018), Báo cáo hàng năm tình hình biến động đất đai (2013 - 2017) Phòng Tài nguyên Mơi trường thành phố Thanh Hóa (2018), Kết chuyển mục đích sử dụng đất (2013 - 2017) Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Thanh Hóa (2018), Kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp (2013 - 2017) 10 Quốc Hội (2013), Luật đất đai năm 2013 11 Lê Thị Tình (2015), Thực sách bồi thường giải phóng mặt huyện Thạch Thất, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 12 UBND thành phố Thanh Hóa (2014), Báo cáo cơng tác quản lí đất đai, bồi thường giải phóng mặt năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 13 UBND tỉnh Thanh Hóa (2014), Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa số 01/QĐ-UBND ngày 05/1/2015 việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến 2020 14 Chi cục thống kê thành phố Thanh Hóa (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 15 UBND tỉnh Thanh Hóa (2015), Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa số 999/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 việc ban hành quy định thực trình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư địa bàn tỉnh Thanh Hóa 16 UBND tỉnh Thanh Hóa (2016), Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa số 1252/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 việc duyệt chương trình phát triển thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020 giai đoạn 2021-2030 17 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa: Báo cáo cơng tác quản lí đất đai, bồi thường giải phóng mặt giai đoạn 2013 - 2017 18 UBND thành phố Thanh Hóa (2015), Báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2014 19 UBND thành phố Thanh Hóa (2016), Báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2015 20 UBND thành phố Thanh Hóa (2016), Báo cáo cơng tác quản lí đất đai, bồi thường giải phóng mặt năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 21 UBND thành phố Thanh Hóa (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 22 Nguyễn Thị Hải Vân (2012), Tác động thị hóa lao động, việc làm nông thôn ngoại thành Hà Nội Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 23 Viện khoa học xã hội Việt Nam (2009), Tác động xã hội vùng KCN nước Đông Nam Á Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, Hà Nội; 24 Đặng Hùng Võ (2010), Hồn thiện sách nhà nước thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất, Báo cáo Hội thảo WB sách đất đai Việt Nam, Hà Nội 25 UBND tỉnh Thanh Hóa (2014) Quyết định số: 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2014 việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thanh Hố 26 UBND tỉnh Thanh Hóa (2014) Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây, hoa màu đất bồi thường giải phóng mặt bàng địa bàn tỉnh Thanh Hóa 27 UBND tỉnh Thanh Hóa (2015) Quyết định số: 829/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2015 việc ban hành bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm cơng trình kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thanh Hóa Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Huyện (TP): … … ……… PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xã (thị trấn) Thơn (Xóm): NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Phiếu số: PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 1.1 Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Giới tính: Trình độ: Nam = …………………………… Nữ = 1.2 Loại hộ: Giàu = 1; Trung bình = 2; Nghèo = 1.2.1 Số nhân khẩu: 1.2.2 Số người độ tuổi lao động: 1.2.3 Các thành viên gia đình Hoạt động chiếm thời gian lao động nhiều Quan hệ STT với chủ hộ năm qua Giới tính Tuổi Nam = Nữ = Theo ngành: Nông nghiệp = Ngành khác = Hình thức: Tự làm cho gia đình =1 Đi làm nhận tiền cơng, lương = 2 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.3 Nguồn thu lớn hộ năm qua: - Nông nghiệp = - Nguồn thu khác = 1.4 Sản xuất hộ nơng nghiệp: - Trồng trọt = - Chăn nuôi = - Khác = PHẦN 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ 2.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp 2.1.1 Tổng diện tích đất nơng nghiệp hộ: m2, bao gồm mảnh: 2.1.2 Đặc điểm mảnh STT Diện tích (m2) Tình trạng Địa hình Hình thức Dự kiến thay đổi mảnh đất tương đối canh tác sử dụng (a) (b) (c) (d) Mảnh Mảnh Mảnh ………… (a): = Đất giao; = Đất thuê, mượn, đấu thầu; = Đất mua; = Khác (ghi rõ) (b): = Dốc = Dốc vừa = Bằng phẳng = Thấp, trũng; = Khác (ghi rõ) (c): = Lúa đông xuân - lúa hè thu - lúa thu đơng; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn = Lúa đông xuân - lúa hè thu; = Cây hàng năm - hàng năm (cùng loại); = Cây hàng năm - hàng năm (khác loại) ; = Cây ăn (loại cây); = Cây lâu năm xen ăn quả; = Cây công nghiệp lâu năm(ghi rõ loại trồng); = Khác (ghi rõ) (d): = Chuyển sang trồng lúa; = Chuyển sang trồng ăn quả; = Chuyển sang trồng công nghiệp lâu năm; = Chuyển sang trồng hàng năm; = Khác (ghi rõ) 2.1.3 Xin ơng (bà) cho biết khó khăn sản xuất nơng nghiệp gia đình mức độ Loại khó khăn STT Nguồn nước tưới Thiếu vốn sản xuất Thiếu kỹ thuật Giá vật tư cao Khác (ghi rõ) Đánh dấu Ơng (bà) có biện pháp theo mức độ đề nghị hỗ trợ để khắc khó khăn phục khó khăn Mức độ: cao; cao; trung bình; thấp; thấp 2.1.4 Trong thời gian tới hộ ơng (bà) có ý định chuyển đổi cấu trồng không? - Khơng Vì sao? ……………………………… ………………… ……………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Có Chuyển sang trồng nào? …………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………… Vì sao? PHẦN 3: TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ĐÂT CỦA CÁC HỘ SAU KHI MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP Biểu 1: Biến động lao động hộ trước sau đất Chỉ tiêu Số lượng(người) Cơ cấu(%) I Tổng lao động trước đất 100 nông nghiệp - Lao động nông nghiệp - Lao động phi nơng nghiệp Số người khơng có việc làm II Tổng lao động sau đất nông 100 nghiệp - Lao động nông nghiệp - Lao động phi nông nghiệp Số người khơng có việc làm Nếu trường hợp thu hồi đất để làm dự án hộ có thành viên nhận vào làm việc quan, doanh nghiệp đóng địa bàn hay khơng - Có - Khơng + Có hỗ trợ đào tạo khơng? - Có - Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Nếu khơng sao? 3.1 Các hộ sau bị thu hồi đất có Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm theo hình thức tiền đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp hay khơng? Có Khơng Biểu 3: Tình hình sử dụng nguồn đền bù nơng hộ Tổng số tiền đền bù Chi cho hoạt động Số tiền Đầu tư sản xuất Đầu tư kinh doanh Đầu tư xây dựng Chi cho mua sắm Chi phí tìm việc làm học tập Đầu tư, chi phí khác Biểu 4: Nghề nghiệp hộ trước sau đất nông nghiệp Nghề nghiệp nông hộ Trước đất Số lượng % Sau đất Số lượng % Nông nghiệp Kinh doanh TM-DV Cán Khác Hộ kiêm khác Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Biểu 5: Tổng diện tích đất nơng nghiệp nơng hộ trước sau đất Chỉ tiêu Diện tích trước đất (m2) Diện tích sau đất (m2) Tổng diện tích đất I Đất Nơng nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm 1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.2 Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản 4.Đất nông nghiệp khác 3.2 Đời sống kinh tế hộ sau bị đất so với trước đất nông nghiệp - Tốt - Như cũ - Giảm sút 3.3 Nơi hay diện tích lại hộ có đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nơng hộ hay khơng ? Có Khơng 3.4 Nhu cầu dự định nông hộ Có nhu cầu trì phát triển nghề nông thời gian hay không? Có Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHẦN IV ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Thu nhập nông hộ năm 2015 so với năm trước - Cao - Như cũ - Giảm sút Những vấn đề xã hội phát sinh? * Ảnh hưởng mặt an ninh: Có Khơng Nếu có ngun nhân: * Ảnh hưởng mặt trật tự xã hội: Có Khơng Nếu có ngun nhân: * Các tệ nạn xã hội: Có Khơng Nếu có ngun nhân: * Những ảnh hưởng khác (Nếu có): Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Môi trường đất, nước, khơng khí nơng hộ có bị ảnh hưởng phát triển thành phố hay khơng? Có Khơng Nếu có ảnh hưởng theo chiều hướng nào? - Tốt - Trung bình - Xấu Đánh giá hộ phát triển thành phố năm qua - Phát triển nhanh - Phát triển Trung bình - Phát triển chậm Đời sống kinh tế hộ sau Sông Công lên thành phố - Tốt nhiều - Tốt - Như cũ - Giảm sút Chính quyền địa phương có sách hỗ trợ hộ trực tiếp sản xuất nơng nghiệp hay khơng? Có Khơng Nếu có sách gì? Ý kiến đóng góp nơng hộ cho việc nâng cao đời sống người dân địa phương Xác nhận chủ hộ Ngày tháng năm 2018 Người điều tra (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ ĐÌNH HỒN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN CỦA THÀNH PHỐ THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã... học Nông Lâm hướng dẫn GS.TS Nguyễn Thế Đặng, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống người dân Thành phố Thanh Hóa giai đoạn. .. Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá thực trạng phát triển đô thị thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 - Đánh giá ảnh hưởng phát triển thị thành phố Thanh Hóa đến sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân của thành phố thanh hóa giai đoạn 2013 2017 , Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân của thành phố thanh hóa giai đoạn 2013 2017