Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

26 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2020, 08:45

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thực hiện công tác đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp, mô tả thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng,... Mời các bạn cùng tham khảo. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH MINH NHẬT ÁNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS NGUYỄN THANH LIÊM Phản biện 1: TS NGÔ THỊ KHUÊ THƯ Phản biện 2: TS HUỲNH HUY HÒA Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân lực yếu tố quan trọng doanh nghiệp Chính vậy, việc phát huy động viên nguồn nhân lực nhằm xây dựng phát triển doanh nghiệp trở thành mục tiêu chiến lược mà cơng ty hướng tới, việc đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp cần thiết Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng có cố gắng để đánh giá thành tích nhân viên q trình lao động Tuy nhiên, thực chất công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng nói riêng doanh nghiệp nhà nước nói chung nhiều bất cập, mang tính hình thức chưa chun sâu Vì vậy, nhằm góp phần xây dựng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty, tơi chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực công tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng - Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng cách bản, phù hợp mang tính ứng dụng cao Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu + Nội dung: nghiên cứu để xây dựng hệ thống đánh giá thành tích phù hợp cho nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng + Không gian thời gian: Nội dung nghiên cứu Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng, có ý nghĩa thời điểm năm tới, công ty có bước phát triển + Dữ liệu sử dụng trình nghiên cứu liệu tham khảo từ lý thuyết quản trị nhân lực, đánh giá thành tích nhân viên lý thuyết hướng dẫn quy trình xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên; tài liệu thực tế lấy từ nội cơng ty thu thập từ q trình tìm hiểu hoạt động kinh doanh, quy trình vận hành, hệ thống đánh giá nhân viên, cấu nhân cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp thống kê, phân tích số liệu - Phương pháp so sánh, đối chiếu - Phương pháp khảo sát Bố cục luận văn Gồm phần mở đầu, mục lục, nội dung, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo Trong phần nội dung chia làm chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơng tác đánh giá thành tích nhân viên tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng Chương 3: Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu Các tài liệu nghiên cứu nước trước đây, bao gồm sách cẩm nang kinh doanh Quản lý hiệu suất làm việc nhân viên (Bộ sách cẩm nang kinh doanh Harvard (2006) NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh), giáo trình giảng trường đại học Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, (PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2008), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội), Quản trị nhân (Nguyễn Hữu Thân (2008), Nhà xuất Lao Động - Xã hội TP Hồ Chí Minh), … hệ thống hóa lý luận đánh giá thành tích nhân viên cách chi tiết, bao gồm mục tiêu đánh giá, nguyên tắc đánh giá, đối tượng thực đánh giá, thời điểm đánh giá phương pháp đánh giá thành tích nhân viên Các tài liệu nước Fundamentals of Human Resource Management (Noe - 7th Edition c2018) nghiên cứu bàn sâu vấn đề này, đồng thời nêu ảnh hưởng lợi ích nhận lại từ cơng tác đánh giá; hay Jack Zigon (2002) trình bày bước thực công tác xây dựng hệ thống đánh giá cách cụ thể cẩm nang How to Measure Employee Performance (The Performance Management Series, Third Edition) Tại Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng, có đồng nghiệp thực nghiên cứu quản trị nhân sự, tạo động lực nhân viên Luận văn “Tạo động lực cho người lao động Cơng ty nước xử lý nước thải Đà Nẵng” tác giả Võ Nguyễn Cẩm Vinh, K29.QTR.ĐN năm 2016, Luận văn “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Viết Hạ Long, Đại học Duy Tân năm 2013 Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu việc xây dựng hệ thống đánh giá thành tích cách bản, chi tiết hướng tới đánh giá công bằng, xác đóng góp u cầu nhân viên Vì tác giả tham khảo, kế thừa kiến thức vô quý giá cơng trình nghiên cứu nêu để thực luận văn “Đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng” CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực b Nguồn nhân lực c Hiệu công việc d Đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức giai đoạn 1.1.2 Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Đối với doanh nghiệp: Đánh giá thành tích nhân viên giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, giúp phát thiếu hụt chất lượng nguồn nhân lực có, từ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng khủng hoảng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, đánh giá thành tích giúp truyền đạt mục tiêu chiến lược tổ chức đến phòng, ban, cá nhân nhân viên, gắn kết mục tiêu phát triển tổ chức mục tiêu phát triển cá nhân, đảm bảo quán hành vi công việc nhân viên chiến lược tổ chức; Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp định hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Đối với người lao động: Giúp cho nhân viên xem xét lại phẩm chất liên quan đến công việc; Nhân viên biết nhận xét, đánh giá lãnh đạo việc thực cơng việc, lực từ xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại tồn việc thực công việc; Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp cấp cấp thực công việc để đạt mục tiêu đề 1.1.3 Thời điểm đánh giá thành tích Doanh nghiệp tổ chức đánh giá thành tích nhân viên thức theo định kỳ phi chức trường hợp cần thiết 1.1.4 Đối tƣợng thực đánh giá thành tích nhân viên Đối tượng đánh giá thành tích nhân viên tất người lao động doanh nghiệp thơng thường chia làm hai nhóm: - Thứ nhà quản trị cấp điều hành bao gồm quản trị viên cấp cao, quản trị viên cấp trung gian quản trị viên cấp sở - Thứ hai nhân viên thừa hành công việc: nhân viên gián tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ công nhân lao động trực tiếp a Tự đánh giá b Cấp trực tiếp đánh giá c Cấp đánh giá d Đồng nghiệp đánh giá e Khách hàng đánh giá f Đánh giá 360 độ 1.1.5 Nguyên tắc đánh giá thành tích nhân viên a Tính quán b Hạn chế tư lợi c Nguyên tắc xác d Nguyên tắc hiệu chỉnh e Nguyên tắc tiêu biểu f Nguyên tắc đạo đức 1.1.6 Các lỗi trình đánh giá thành tích cách giảm thiểu a Các lỗi thường gặp - Lỗi bao dung - Lỗi nghiêm khắc - Lỗi phân biệt đối xử - Lỗi xu hướng trung tâm - Lỗi vầng hào quang - Lỗi áp đặt b Cách giảm thiểu - Đưa lỗi cụ thể cho trường hợp đánh giá - Nhìn nhận vào nhiều khía cạnh nhân viên, gạt bỏ suy nghĩ không khách quan - Thu thập nhiều liệu, chứng vào trình đánh giá - Xây dựng hệ thống đánh giá nhiều cấp bậc, phản hồi thường xuyên 1.1.7 Các cách để cải thiện thành tích khơng đạt u cầu: Tùy thuộc vào nhân viên thiếu sót (thiếu khả năng, thiếu động lực hay thiếu hai) mà đưa cách cải thiện 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC Để thực công tác đánh giá thành tích nhân viên, xem xét mơ hình bước xây dựng: 1.2.1 Xác định mục tiêu tổ chức vai trò vị trí cần đánh giá mục tiêu - Hầu hết mục tiêu tổ chức tập trung vào mốc thời gian, xây dựng hệ thống đánh giá thành tích cần tập trung hướng đến kết xem điều quan trọng cho tổ chức - Công ty nơi cung cấp văn mục tiêu - Nếu mục tiêu chưa hồn thành, tiếp tục soạn thảo kế hoạch kèm theo chỉnh sửa cho phù hợp - Xét vai trò vị trí cần đánh giá mục tiêu xác định 1.2.2 Xác định yêu cầu khách hàng (bên bên ngồi tổ chức) vị trí cần đánh giá - Sự cần thiết phải xác định yêu cầu khách hàng: “Khách hàng người mà công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ giúp họ thực cơng việc Khách hàng đồng nghiệp tổ chức người bên – người trả lương cho công ty Yêu cầu khách hàng nguồn mục tiêu khác mà công ty nhân viên phải hướng đến.” [9] - Tạo sơ đồ giúp khách hàng dễ dàng nhận thấy điều mà vị trí cung cấp - Kiểm tra lại công việc 1.2.3 Liệt kê danh sách kết mà vị trí đạt đƣợc q trình thực công việc “Hoạt động hành động tạo kết Việc tham dự họp, nói chuyện qua điện thoại, giải vấn đề, … hoạt động Kết sản phẩm tồn sau khoảng thời gian làm việc quan Chúng đóng góp nhân viên để tạo thêm giá trị cho tổ chức, chúng xuất phát từ hoạt động nhân viên.” [9] - Lợi ích sử dụng kết để khởi đầu cho việc đo lường hiệu suất - Có thể dùng từ khác để mô tả kết quả: Kết đầu cơng việc; Đóng góp giá trị gia tăng; Kết cuối cùng; Các sản phẩm; Thành tựu - Xác định kết dịch vụ (hoặc hoạt động) - Xác định kết bổ sung hỗ trợ mục tiêu kinh doanh tổ chức - Kiểm tra 1.2.4 Mức độ quan trọng kết - Định nghĩa: “Mức độ quan trọng tỷ lệ phần trăm mô tả tầm quan trọng tương đối kết mục tiêu chung.” [9] - Hình thức thể cho mức độ quan trọng: Mức độ quan trọng thiết lập sử dụng ba quyền lựa chọn: số, hạng mục tỷ lệ phần trăm - Để phân chia mức độ quan trọng, cần phân phối 100 điểm kết quả, dựa tầm quan trọng kết tổ chức không tính đến thời gian 10 (số ngày tỷ lệ ngày/ tuần) định + Viết tiêu chí cụ thể: Nếu tiêu chí số, liệt kê đơn vị để theo dõi Nếu tiêu chí mơ tả, xác định tính chất liệt kê yếu tố đánh giá 1.2.6 Thiết lập mục tiêu cho tiêu chí đo - “Nếu tiêu chí coi thước đo sử dụng để đánh giá hiệu suất nhân viên, mục tiêu loạt điểm thước đo biểu thị hiệu suất tốt Các tiêu chí cần đánh giá mục tiêu nghĩa yêu cầu bao nhiêu.” [9] - Sau xác định tiêu chí việc tạo mục tiêu dễ dàng Một mục tiêu nên đảm bảo tiêu chuẩn: Được kiểm chứng, Phải đạt được; Phải thực tế để theo dõi giám sát; Xác định hai mốc: đáp ứng vượt trội kỳ vọng 1.2.7 Thiết lập hệ thống theo dõi Khi lên danh sách kết mục tiêu, điều cần làm theo dõi liệu a Cơ sở đánh giá - Các định nghĩa: “Phản hồi thông tin sử dụng để biết việc đánh giá thành tích theo hướng hay chưa; Hệ thống theo dõi tạo thành từ tài liệu thủ tục sử dụng để thu thập tóm tắt liệu cho mục đích phản hồi.” [9] - Các loại phản hồi ảnh hưởng: Phản hồi tiêu cực Phản hồi tích cực Hệ thống theo dõi xem hiệu hệ thống Thích hợp (nhân viên nhận thông tin liên quan trực tiếp đến mục tiêu họ), Thường xuyên (đủ để ngăn nhân viên “trôi dạt” mục tiêu), Tức thời (đến sớm tốt cơng việc hồn thành) Cụ thể 11 (nêu rõ ràng, xác nhân viên làm so với mục tiêu họ) - Tầm quan trọng hệ thống theo dõi: Nếu nhân viên khơng biết họ làm họ khơng thể cải thiện - Những lợi ích nhân viên nhận từ hệ thống theo dõi - Những lợi ích nhà quản lý nhận từ hệ thống theo dõi b Lập kế hoạch cho việc theo dõi liệu đánh giá hiệu suất Có định cần thực trước tạo báo cáo theo dõi b1 Quyết định liệu cần thu thập - Quy tắc: Dữ liệu phải phù hợp với tiêu chuẩn phải cụ thể đủ để biết điều sai so với mục tiêu - Bốn nguồn phản hồi: Từ thân công việc, từ nhân viên, từ người quản lý, từ người khác tiếp nhận cơng việc - Quy định: Mẫu có kích thước đủ lớn để nhân viên nhìn thấy hợp lý, đủ nhỏ để thực b2 Thời điểm thu thập liệu - Quy định: Thu thập liệu sau hoàn thành cơng việc - Đơi có trường hợp ngoại lệ cần phải trì hỗn việc phản hồi b3 Người thu thập liệu - Quy định: Mặc dù nhiều người thu thập liệu, người tốt nhân viên trực tiếp làm việc - Trường hợp ngoại lệ b4 Người nhận liệu theo dõi - Nhân viên phải nhận phản hồi - Những người khác danh sách phân bổ bao gồm: Người quản lý; Các phòng ban khác chịu tác động hiệu suất 12 nhân viên b5 Phương pháp thu thập liệu: Có ba cách + Sử dụng báo cáo biểu mẫu có + Sửa đổi báo cáo biểu mẫu có + Tạo báo cáo biểu mẫu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Các yếu tố mơi trƣờng bên ngồi - Các văn theo quy định Nhà nước - Văn hoá - xã hội 1.3.2 Các yếu tố môi trƣờng bên - Văn hố doanh nghiệp - Cơng đồn đoàn thể - Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 13 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THOÁT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung Cơng ty Cơng ty Thốt nước xử lý nước thải Đà Nẵng có trụ sở số 18 đường Hồ Nguyên Trừng - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng quản lý, vận hành bảo dưỡng tồn hệ thống nước xử lý nước thải địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty a Chức Quản lý, vận hành bảo dưỡng toàn hệ thống thoát nước xử lý nước thải địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngồi Cơng ty có số chức sau: - Xây lắp cơng trình nước xử lý nước thải - Kinh doanh vật tư chuyên ngành thoát nước - Thiết kế cơng trình nước xử lý nước thải - Thí nghiệm mẫu nước thải b Nhiệm vụ - Lập hồ sơ quản lý, quản lý khai thác vận hành tồn hệ thống nước đô thị bao gồm hệ thống xử lý nước thải; - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, tu, nạo vét, xây dựng bổ sung cơng trình, hệ thống nước thị; 14 - Tham mưu cho quan có thẩm quyền xem xét, cho phép thực việc đấu nối hệ thống xả nước thải hộ gia đình nước thị - Theo dõi tình trạng ngập úng, tổ chức khắc phục đề xuất quan có thẩm quyền thực biện pháp khơi thơng nước thị - Thực dịch vụ liên quan đến lĩnh vực TN&XLNT - Quản lý sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài theo quy định hành Nhà nước 2.1.3 Hiện trạng nguồn nhân lực a Về số lượng lao động: 227 cán công nhân viên b Về bố trí lực lượng lao động c Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc Năm 2016 Tính chất cơng việc Năm 2017 Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng Gián tiếp (người) 95 43.0% 97 42.7% Trực tiếp (người) 126 57.0% 130 57.3% Tổng số (người) 221 So với năm trƣớc - 227 102.7% (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành - Cơng ty TN&XLNT Đà Nẵng) 15 d Về chất lượng lao động Hình 2.1 Đồ thị minh họa chất lượng lao động Công ty 2.1.4 Những thành tựu công ty đạt đƣợc Giá trị sản lượng đạt: 80 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2016 (năm 2016: 63,663 tỷ đồng) Thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2016 Công ty đảm bảo trả lương thực sách CNVC-LĐ đầy đủ thời hạn Quy chế hoạt động Quy chế trả lương Công ty ban hành 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu tổ chức vai trò vị trí cần đánh giá mục tiêu Cơng ty Thoát nước xử lý nước thải đặt mục tiêu theo giá trị đặt hàng giao Công ty tiếp nhận đơn đặt 16 hàng UBND Thành phố Đà Nẵng dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Căn vào mục tiêu công ty, đơn vị đặt mục tiêu thực tốt nhiệm vụ mà công ty giao cho, bên cạnh hồn thành mục tiêu riêng để vận hành phát triển đơn vị Mục tiêu cá nhân xác định hoàn thành nhiệm vụ giao sở giá trị đặt hàng Cơng ty cần thực hiện, đảm bảo khơng có cố xảy trình làm việc, đem lại lợi ích cho cơng ty, đồng thời học tập nâng cao trình độ thân để tìm kiếm hội phát triển tốt Vấn đề tồn tại: Từng cá nhân chưa nắm rõ mục tiêu tổng thể cơng ty, từ chưa xác định rõ vai trò Ngồi Cơng ty chia tầng đơn vị nhỏ khác nên mục tiêu trở nên rời rạc, nhân viên khó xác định nhiệm vụ cá nhân Hầu hết Cơng ty giao tiêu, nhiệm vụ cho đơn vị Cụ thể, cơng ty có trạm xử lý nước thải trạm nước Mục tiêu cơng tác trạm khác nên trạm hoạt động gần độc lập, cá nhân chưa thể rõ ảnh hưởng đến mục tiêu doanh nghiệp 2.2.2 Thực trạng xác định yêu cầu vị trí cần đánh giá Chưa xác định cách hệ thống Hiện công ty thực mơ tả cơng việc sơ lược cho vị trí mà chưa có liên kết vị trí với nhau, chưa đưa yêu cầu cụ thể 2.2.3 Thực trạng thống kê kết cơng việc xác định tiêu chí đo lƣờng cho vị trí Hệ thống đánh giá công ty liệt kê kết công việc mà vị trí cần đảm bảo, nhiên nội dung kết 17 mang tính chung chung, chưa có hệ thống tiêu chí tương ứng với thang điểm để nhân viên vào thực mục tiêu cơng việc Cuối năm cơng tác, nhân viên tồn cơng ty thực đánh giá, phân loại viên chức đảng viên theo mẫu cấp quy định Kết đánh giá xét họp tập thể họp cấp quản lý 2.2.4 Thực trạng thiết lập hệ thống theo dõi Chưa thiết lập Hệ thống theo dõi Hiện công ty tập hợp kết thống kê đề cập số báo cáo Nhân viên chưa chủ động đánh giá chất lượng cơng việc đưa u cầu vị trí mà tương tác Ngoài ra, lỗi thường xuyên mắc phải, đặc biệt lỗi xu hướng đưa thánh tích nhân viên mức trung bình Những lỗi góp phần lớn việc làm cho kết đánh giá nhân viên khơng xác 18 CHƢƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CƠNG TY THOÁT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG Với cấu tổ chức tại, công ty có nhiều vị trí nhân viên cần xây dựng mơ hình đánh giá Tuy nhiên tác giả chọn xây dựng cơng tác đánh giá thành tích cho vị trí đóng vai trò quan trọng, đặc trưng công ty, đồng thời chiếm phần lớn số lượng nhân viên công ty: - Công nhân vệ sinh - Nhân viên vận hành điện - Nhân viên kỹ thuật mơi trường – Thốt nước - Nhân viên hành (kế toán, tổng hợp) 3.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CƠNG TY VÀ VAI TRỊ CỦA CÁC VỊ TRÍ CẦN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU ĐÓ 3.1.1 Xác định mục tiêu công ty a Cơ sở để xác định mục tiêu Công ty TN XLNT ĐN xây dựng mục tiêu dựa đơn đặt hàng UBND Thành phố dựa vào thực tế phát triển đô thị Việc xác định mục tiêu khơng q khó khăn, ngồi việc tính tốn định hướng để thực phần việc giao cơng ty cần chuẩn bị thêm số mục tiêu khác b Xây dựng mục tiêu cụ thể Tiếp tục với nhiệm vụ đặt thực hiện, mục tiêu Công ty TN&XLNT ĐN thời gian tới tiếp tục thực quản lý, vận hành, tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước xử lý nước thải địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hiệu cao theo sổ tay vận hành phê duyệt 19 3.1.2 Xác định vai trò vị trí a Cơng nhân vệ sinh Đóng vai trò chủ chốt việc thực vệ sinh ngày hệ thống thoát nước, nạo vét mương thu, hố ga, gia cố đan mương, cấu tách dòng bị hư hại trì vệ sinh kênh mương, hồ điều tiết khu vực Trạm XLNT quản lý Công nhân vệ sinh người đảm bảo hệ thống thu gom sẽ, không bị tắc, tràn nước thải, đảm bảo thu gom triệt để nước thải hồ xử lý Ngồi Cơng nhân vệ sinh đảm nhận vai trò xử lý điểm nóng ngập úng hay rò rỉ nước thải khu dân cư b Nhân viên vận hành điện Với vai trò vận hành hệ thống trạm bơm nước thải bơm chống ngập úng, nhân viên vận hành điện người đảm bảo trạm bơm hoạt động đặn, công suất, bơm nước thải hồ xử lý Nhân viên vận hành điện người chủ động công tác thoát nước, trực thường xuyên trạm bơm chống ngập để vận hành bơm cưỡng chống ngập úng trọng điểm Ngoài ra, nhân viên vận hành điện đóng vai trò kiểm tra kết cấu an toàn hệ thống thu gom, bao gồm an toàn hệ thống bơm, tủ điện, hệ thống ống nâng GM ống tự chảy GID c Nhân viên kỹ thuật mơi trường – nước Nhân viên kỹ thuật mơi trường – nước người chịu trách nhiệm cơng tác xử lý nước thải vào hồ, bao gồm cơng tác quan trắc, phân tích chất lượng nước thải đầu vào, đầu ra; xử lý mùi hôi hồ xử lý nước thải cửa xả, nguồn tiếp 20 nhận; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực dân cư, hồ đầm; thực công tác làm bè thủy sinh để giảm thiểu nhiễm Ngồi Nhân viên kỹ thuật mơi trường – nước người giám sát việc thi công nghiệm thu công trình đấu nối vào hệ thống nước thành phố; thống kê số liệu hệ thống thoát nước; giám sát việc trì vệ sinh kênh hồ; thực tuần tra mương cống d Nhân viên hành Nhân viên hành người thực cơng tác hành nhân sự, văn thư lưu trữ, kế tốn tài tổng hợp hồ sơ đặt hàng thoát nước xử lý nước thải, tổng hợp báo cáo đơn vị, hỗ trợ công cụ dụng cụ, mẫu đề xuất thủ tục hợp đồng cho đơn vị 3.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ CẦN ĐÁNH GIÁ 3.2.1 Cơng nhân vệ sinh: có thành phần tương tác 3.2.2 Nhân viên vận hành điện: có thành phần tương tác 3.2.3 Nhân viên kỹ thuật mơi trường – nước: có thành phần tương tác 3.2.4 Nhân viên hành chính: có thành phần tương tác 3.3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ MÀ TỪNG VỊ TRÍ CẦN ĐẠT ĐƢỢC, TRỌNG SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ VÀ MỤC TIÊU CỦA CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƢỜNG 3.3.1 Đánh giá định kỳ a Đánh giá tháng: Thang điểm đánh giá: 100 điểm/ tháng 21 Điểm xếp loại tháng: Xếp loại A: điểm trung bình 85 – 100 Xếp loại B: điểm trung bình 70 – 84 Xếp loại C: điểm trung bình 55 – 69 Điểm trung bình 55 điểm khơng xếp loại Mức xếp loại A+ dành cho nhân viên đạt loại A tháng đạt điểm thưởng (từ 10 điểm/ ngày) mục đánh giá không thường xuyên (Phần 3.3.2) b Đánh giá tổng hợp năm b1 Phân loại viên chức: sử dụng mẫu phân loại viên chức nhà nước quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá cấp độ: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khơng hồn thành nhiệm vụ b2 Tổng hợp xếp loại thi đua: Tổng hợp kết 12 tháng năm quy định mức khen thưởng - Khen thưởng theo kết tháng (nhân với mức tiền thưởng quy định cho mức xếp loại) - Mức khen thưởng tổng năm Kết năm đạt + Loại 1: tất tháng đạt A trở lên, tháng đạt A+ + Loại 2: 10 A trở lên, tháng lại đạt B (khơng tháng loại C) + Loại 3: A trở lên, không tháng đạt loại C + Loại 4: Các trường hợp lại 3.3.2 Đánh giá khơng thƣờng xuyên Áp dụng cho trường hợp mà nhân viên thể đóng 22 góp vượt bậc, nằm ngồi danh sách tiêu quy định, thực xuất sắc nhiệm vụ, đem lại lợi ích cho cơng ty Hoặc trường hợp khẩn cấp, tối quan trọng mà tần suất diễn không thường xuyên Tùy theo mức đóng góp mà nhân viên đạt mức đánh giá 10, 15 20 điểm/ lần thực đóng góp Điểm cộng vào điểm thi đua tháng 3.3.3 Hệ thống tính lƣơng Cơng thức tính tiền lƣơng Tiền lƣơng = Lƣơng hệ số + Lƣơng suất + Thƣởng xếp loại Trong đó: Lương hệ số = Hệ số x Lương / ngày công chuẩn x ngày công thực tế tháng Lương suất = Mức khoán NS / điểm NS chuẩn x điểm NS thực tế tháng Mức khoán NS quy định tùy theo vị trí làm việc: Cơng nhân vệ sinh : 3,000,000 đồng Nhân viên vận hành điện : 3,000,000 đồng Nhân viên Kỹ thuật mơi trường – nước: 2,500,000 đồng Nhân viên hành : 2,200,000 đồng (Mức khoán suất bao gồm khoản phụ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe phụ cấp độc hại) Thưởng xếp loại: A+ : thưởng 1,200,000 đồng A : thưởng 1,000,000 đồng B : thưởng 700,000 đồng C : thưởng 300,000 đồng 23 3.4 THIẾT LẬP HỆ THỐNG THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 3.4.1 Các phận ngƣời cấu thành hệ thống đánh giá a Cá nhân tham gia lao động b Quản lý trực tiếp c Các phận tương tác d Bộ phận nhân 3.4.2 Quy trình theo dõi, phản hồi, đánh giá (đảm bảo tính thích hợp, thƣờng xuyên, tức thời cụ thể) a Xác định liệu cần thu thập b Thời gian đưa đánh giá, phản hồi Phản hồi ngày Phản hồi tháng c Nhận lại phản hồi d Phương án phát huy khắc phục vấn đề sau nhận phản hồi 3.4.3 Cải tiến sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo phát triển Định kỳ sau có kết đánh giá thành tích nhân viên, cấp lãnh đạo thảo luận với nhân viên kế hoạch phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo cho người trình bày phần quy trình đánh giá Đối với nhân viên có kế hoạch phát triển nghề nghiệp, định kỳ tháng quản lý kiểm tra, thảo luận với nhân viên thực mục tiêu, vấn đề vướng mắc nảy sinh hướng giải - Đào tạo người thực đánh giá: để có kết đánh giá xác, tin cậy cần xây dựng chương trình đào tạo người đánh giá 24 KẾT LUẬN Đầu tư vào nguồn nhân lực mang tính chiến lược lâu dài, ảnh hưởng lớn đến tồn phát triển doanh nghiệp Đánh giá thành tích nhân viên vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm bối cảnh nguồn nhân lực trở thành nguồn lực cốt lõi Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng theo phải coi trọng vấn đề nguồn nhân lực thông qua công tác đánh giá thành tích nhân viên để có sở phân loại, đào tạo phát triển nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp thời kỳ mới, phát huy hiệu công việc công ty, đồng thời tạo động lực gắn bó nhân viên với doanh nghiệp Với giới hạn đề tài, tác giả hệ thống hoá lý thuyết liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên theo xu hướng mới; Phân tích số yếu tố ảnh hưởng thực trạng cụ thể công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng, tìm tồn hệ thống, từ đề xuất giải pháp thực cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cách khoa học, phù hợp Trong trình nghiên cứu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp giúp tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu ... Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng Chương 3: Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng Tổng... lý luận thực công tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nước Xử lý nước thải Đà Nẵng - Xây dựng hệ thống đánh giá. .. TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung Cơng ty Cơng ty Thốt nước xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Từ khóa liên quan