Đề cương Tăng Trưởng Xanh HUNRE 2019

15 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2020, 12:07

Định nghĩa của VN: TTX là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả TNTN, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với BĐKH, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.PTBV: là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường” (Điều 3, Luật BVMT, 2014)KTX: là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên (Chương trình môi trường Liên hợp quốc 2010)Nhãn sinh thái: Là một danh hiệu của nhà nước cấp cho các sản phẩm không gây ra ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất ra sản phẩm hoặc quá trình sử dụng các sản phẩm đó.Câu 2. Lý do tại sao cần hướng đến TTX. Giải pháp cơ bản thực hiện mô hình TTX.•Lý do: Thứ nhất, TTX đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững; sự phát triển ấy có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng hay làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Thứ hai, TTX hỗ trợ KTX, góp phần xóa đói giảm nghèo, mà không phải trả giá đắt cho việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hạn chế được sự suy giảm đa dạng sinh học và suy thoái các hệ sinh thái; giúp kinh tế nông – lâm ngư… phát triển ổn định. Thứ ba, TTX thúc đẩy KTX, tạo ra việc làm mới và có nhiều tiềm năng. Đó là việc làm xanh có năng suất lao động cao, cùng với hiệu quả về cải thiện môi trường sinh thái và ổn định lượng khí thải ra ở mức thấp... Thứ tư, TTX giúp các nước đang phát triển đạt được các lợi ích kinh tế và xã hội về nhiều mặt như: phát triển năng lượng sạch, bền vững; bảo đảm an ninh lương thực thông qua việc sử dụng nhiều phương pháp nông nghiệp bền vững và nhờ các hàng hóa và dịch vụ “xanh”; an ninh năng lượng cho các quốc gia được đảm bảo; các ảnh hưởng môi trường được hạn chế...•Một số giải pháp cơ bản: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền KT theo hướng chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho TTX Có biện pháp, cơ chế hữu hiệu để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn TNTN Ban hành và áp dụng hệ thống luật pháp, chính sách, chế tài mạnh mẽ để BVMT, giảm đến mức thấp nhất việc gây ÔNMT Thiết kế hệ thống giải pháp thích ứng nhanh và hiệu quả với BĐKH, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững là vấn đề ưu tiên hàng đầu Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về TTX Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình TTX Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dânCâu 3. TTX ở VN (các nhiệm vụ chiến lược, giải pháp và phương pháp tổ chức thực hiện, những thành tựu đạt được)Nhiệm vụ chiến lược•Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo những chỉ tiêu chủ yếu sau: Giai đoạn 2011 2020: + Giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8 10% so với mức 2010+ Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1 1,5% mỗi năm. + Giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 10% đến 20% so với phương án phát triển bình thường. Định hướng đến năm 2030: + Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 2%+ Giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20% đến 30% so với phương án phát triển bình thường. Định hướng đến năm 2050: Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm 1,5 2%.•Xanh hóa sản xuất Thực hiện chiến lược “công nghiệp hóa sạch” Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: + Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42 45%; + Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%+ Đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ BVMT và làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt 3 4% GDP•Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững Kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao mang đậm bản sắc dân tộc cho xã hội Việt Nam hiện đại. Thực hiện đô thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: + Tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định: 60%, đô thị loại IV, loại V và các làng nghề: 40%+ Cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng 100%+ Tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn, diện tích cây xanh đạt tương ứng tiêu chuẩn đô thị, tỷ trọng dịch vụ vận tải công cộng ở đô thị lớn và vừa 35 45%+ Tỷ lệ đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn đấu đạt 50%.Giải pháp và tổ chức thực hiện TTX ĐỀ CƯƠNG TĂNG TRƯỞNG XANH Câu Khái niệm TTX Định nghĩa VN: TTX tăng trưởng dựa q trình thay đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế nhằm tận dụng lợi so sánh, nâng cao hiệu s ức cạnh tranh kinh tế thông qua việc nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống sở hạ tầng sử dụng hiệu qu ả TNTN, gi ảm phát th ải khí nhà kính, ứng phó với BĐKH, góp phần xóa đói giảm nghèo tạo động l ực thúc đ ẩy tăng trưởng kinh tế cách bền vững PTBV: phát triển đáp ứng nhu cầu hệ mà không làm tổn h ại đ ến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai c sở kết h ợp ch ặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến xã hội bảo vệ môi trường” (Đi ều 3, Luật BVMT, 2014) KTX: kinh tế nhằm cải thiện đời sống người tài sản xã hội đồng thời trọng giảm thiểu hiểm họa môi trường khan tài ngun (Chương trình mơi trường Liên hợp quốc - 2010) Nhãn sinh thái: Là danh hiệu nhà nước cấp cho s ản phẩm không gây ô nhiễm môi trường trình sản xuất sản phẩm trình sử dụng s ản phẩm Câu Lý cần hướng đến TTX Giải pháp thực mơ hình TTX  Lý do: - Thứ nhất, TTX đóng vai trò quan trọng phát tri ển bền vững; s ự phát tri ển có th ể đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng hay làm tổn hại đ ến kh ả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai - Thứ hai, TTX hỗ trợ KTX, góp phần xóa đói giảm nghèo, mà không ph ải tr ả giá đ cho việc khai thác mức nguồn tài nguyên thiên nhiên Hạn ch ế s ự suy gi ảm đa dạng sinh học suy thoái hệ sinh thái; giúp kinh tế nông – lâm - ngư… phát tri ển ổn định - Thứ ba, TTX thúc đẩy KTX, tạo việc làm có nhi ều ti ềm Đó vi ệc làm xanh có suất lao động cao, với hiệu qu ả c ải thi ện môi tr ường sinh thái ổn đ ịnh lượng khí thải mức thấp - Thứ tư, TTX giúp nước phát tri ển đạt l ợi ích kinh t ế xã h ội v ề nhi ều mặt như: phát triển lượng sạch, bền vững; bảo đảm an ninh l ương th ực thông qua việc sử dụng nhiều phương pháp nông nghiệp bền vững nh hàng hóa d ịch v ụ “xanh”; an ninh lượng cho quốc gia đảm bảo; ảnh hưởng môi tr ường hạn chế  Một số giải pháp bản: Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 - Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại KT theo h ướng chuy ển từ mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu - Huy động sử dụng hiệu nguồn lực cho TTX - Có biện pháp, chế hữu hiệu để khai thác, sử dụng hiệu nguồn TNTN - Ban hành áp dụng hệ thống luật pháp, sách, ch ế tài m ạnh mẽ đ ể BVMT, gi ảm đ ến mức thấp việc gây ÔNMT - Thiết kế hệ thống giải pháp thích ứng nhanh hiệu với BĐKH, bảo đảm cho phát triển nhanh bền vững vấn đề ưu tiên hàng đầu - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, tăng cường vai trò quản lý c Nhà nước TTX - Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế nhằm thực có hiệu mơ hình TTX - Tăng cường lãnh đạo Ðảng, vào hệ thống tr ị, người dân Câu TTX VN (các nhiệm vụ chiến lược, giải pháp phương pháp tổ ch ức th ực hiện, thành tựu đạt được) Nhiệm vụ chiến lược  Giảm cường độ phát thải khí nhà kính thúc đẩy sử dụng l ượng s ạch, lượng tái tạo theo tiêu chủ yếu sau: - Giai đoạn 2011 - 2020: + Giảm cường độ phát thải khí nhà kính - 10% so với mức 2010 + Giảm tiêu hao lượng tính GDP - 1,5% năm + Giảm lượng phát thải khí nhà kính hoạt động lượng từ 10% đ ến 20% so với phương án phát triển bình thường - Định hướng đến năm 2030: + Giảm mức phát thải khí nhà kính năm 1,5 - 2% + Giảm lượng phát thải khí nhà kính hoạt động lượng từ 20% đ ến 30% so với phương án phát triển bình thường - Định hướng đến năm 2050: Giảm mức phát thải khí nhà kính năm 1,5 - 2%  Xanh hóa sản xuất - Thực chiến lược “cơng nghiệp hóa sạch” - Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: + Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh GDP 42 - 45%; + Tỷ lệ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn v ề môi tr ường 80%, áp d ụng công nghệ 50% Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 + Đầu tư phát triển ngành hỗ trợ BVMT làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt - 4% GDP  Xanh hóa lối sống thúc đẩy tiêu dùng bền vững - Kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với phương ti ện văn minh hi ện đ ại đ ể t ạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao mang đậm sắc dân tộc cho xã h ội Vi ệt Nam đại - Thực thị hóa nhanh, bền vững, trì l ối s ống hòa h ợp v ới thiên nhiên nơng thơn tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững - Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: + Tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom xử lý nước thải đạt quy chu ẩn quy đ ịnh: 60%, đô thị loại IV, loại V làng nghề: 40% + Cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng 100% + Tỷ lệ chất thải thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn, diện tích xanh đạt tương ứng tiêu chuẩn đô thị, tỷ trọng dịch vụ vận tải công cộng đô thị lớn vừa 35 - 45% + Tỷ lệ đô thị lớn vừa đạt tiêu chí thị xanh phấn đấu đạt 50% Giải pháp tổ chức thực TTX  Giải pháp: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích hỗ tr ợ thực Nâng cao hiệu suất hiệu sử dụng l ượng, giảm m ức tiêu hao l ượng hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại Thay đổi cấu nhiên liệu công nghiệp giao thông vận tải Đẩy mạnh khai thác có hiệu tăng tỷ tr ọng ngu ồn l ượng tái tạo, lượng sản xuất tiêu thụ lượng quốc gia Giảm phát thải khí nhà kính: phát triển NN hữu bền v ững, nâng cao tính c ạnh tranh SX NN Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành sản xu ất, h ạn ch ế ngành phát sinh ch ất thải lớn, tạo đk PT ngành sản xuất xanh Sử dụng tiết kiệm hiệu tài nguyên Thúc đẩy ngành kinh tế xanh phát triển nhanh để tạo thêm việc làm, nâng thu nh ập, làm giàu thêm nguồn vốn tự nhiên Phát triển kết cấu hạ tầng bền vững chủ yếu gồm: Hạ tầng giao thông, l ượng, th ủy lợi cơng trình xây dựng thị 10 Đổi công nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất 11 Đơ thị hóa bền vững Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 12 Xây dựng nông thôn với lối sống hòa hợp với mơi trường 13 Thúc đẩy tiêu dùng bền vững xây dựng lối sống xanh 14 Huy động nguồn lực thực chiến lược tăng trưởng xanh 15 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 Phát triển KH CN, ban hành hệ thống tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thu ật thông tin TTX 17 Hợp tác quốc tế  Tổ chức thực hiện: Cần chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu Hình thành thị trường mua sắm công xanh chuỗi giá trị xanh - Cần khung pháp lý qui định hành vi mua sắm theo hướng xanh hoá - Cụ thể hoá tiêu chuẩn xanh cho doanh nghi ệp - Cần phải có sách khuyến khích thực hi ện chu ỗi giá tr ị xanh đ ối v ới doanh nghiệp, hộ gia đình Thay đổi sách thu hút đầu tư nước Câu Các kịch để đạt mục tiêu TTX UN-ESCAP - Kịch Xanh A: Nguồn GDP toàn cầu khoảng - 2% cho đầu tư xanh Dự kiến cho ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, xây dựng, lượng (nguồn cung), rừng, công nghi ệp, du lịch, giao thông, chất thải nước - Kịch Xanh B: 2% GDP toàn cầu đầu tư ưu tiên cho lượng BĐKH 1-2% GDP toàn cầu đầu tư cho ngành KT có tính chất tổng hợp đan xen - Kịch Xanh A lựa chọn ưu tiên, với ngành s ản xuất t ạo nhi ều c hội cho sản xuất xanh tiêu dùng sản phẩm xanh - Việc lựa chọn ưu tiên phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể qu ốc gia v ề nguồn vốn, cơng nghệ, hồn cảnh địa lý mang lại hiệu đầu tư tốt nh ất Câu TTX Mỹ Chiến lược tiết kiệm lượng: - Mục tiêu đến năm 2025: nguồn lượng tái tạo chi ếm kho ảng 25% l ượng phát điện - Đến 2030: nhu cầu điện trung bình giảm 15% - Dành khoảng 150 tỷ USD: đầu tư cho lĩnh vực KTX, NL tái t ạo - Áp dụng hạn ngạch khí thải cho phép cơng ty xả khí th ải th ấp h ơn h ạn ng ạch bán phần hạn mức khí thải khơng dùng hết cho công ty khác Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 - Tiêu chuẩn khí thải: yêu cầu công ty nhà s ản xu ất ô tô k ết h ợp s d ụng c ả điện xăng dầu, cải tiến động để tiết kiệm nhiên liệu - 2012 – 2025: 55% tiền thu từ mua bán hạn ngạch khí thải cho vi ệc bảo v ệ người tiêu dùng trước tác động tăng giá nhiên liệu 19% cho dự án hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng lượng - Tiện ích cơng cộng tính phí theo hình thức phí nhỏ (0,001 - 0,01 cent / kWh) đ ược đánh vào giá điện mà khách hàng phải trả Phát triển sản phẩm hữu - Sản xuất sản phẩm hữu kết hợp nhiều loại sản phẩm khác trang tr ại - Cây trồng vật nuôi kết hợp phù hợp với đặc điểm sinh thái n s ản xu ất, trì chất lượng đất - Xu hướng tiết kiệm lượng, sử dụng lượng mặt trời phổ biến - SD hầm Biogas: vùng sản xuất nông nghiệp chăn nuôi quy mô lớn - Khuyến khích trang trại khơng sử dụng hóa chất diệt côn trùng cung cấp d ịch v ụ h ỗ trợ khoa học - kỹ thuật khác Hạn chế nhiên liệu hóa thạch - Trong CN: tiết kiệm lượng sử dụng lượng thay - SD lượng mặt trời triển khai: 22 thành ph ố s ản xu ất s d ụng pin lượng mặt trời Mơ hình “Nhà xanh” - Quy hoạch lại khu dân cư (New Orleans) tính tới ảnh hưởng bão, l ụt phù h ợp h ơn với điều kiện ST tự nhiên - Khu vực sân bay cũ khơng sử dụng gần thành ph ố Austin → chuy ển đ ổi sang phát triển khu dân cư sinh sống → Tiết kiệm, tận dụng đất - Quy hoạch, thiết kế “nhà xanh”: SD hệ th ống NLMT, “nhà không dây ện”, t ận d ụng n ước mưa tự nhiên, vật dụng trang trí sản xuất từ rác thải,… - Hệ thống GT khu vực phải bảo đảm s ố tiêu chí: quy ho ạch gi ải phân cách xanh Câu OECD Nội dung chiến lược TTX: Loại bỏ rào cản: hàng hóa dịch vụ MT, khoản tr ợ cấp có hại Thúc đẩy thay đổi: Xây dựng sách tổng hợp; Tăng cường cơng ngh ệ xanh; Khuyến khích phương pháp sản xuất tiêu dùng Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 Hỗ trợ cho chuyển đổi: Phân bổ lại lực lượng LĐ, sách LĐ, nâng cao kỹ cho người LĐ Tăng cường hợp tác QT: Tăng cường chế tài cho hàng hóa cơng cộng tồn cầu, hỗ trợ đối tượng cận nghèo, tăng cường chuyển đổi công nghệ Phương pháp đạt TTX: Phát triển khung hạch toán thiết lập số TTX Đo lường tác động sách đặc thù Các cơng cụ để thúc đẩy TTX: + Cung: Phí hay thuế môi trường, chế thương mại, loại bỏ hình thức tr ợ giá cho hoạt động gây hại MT + Cầu: cơng cụ tác động làm thay đổi hành vi doanh nghi ệp, người tiêu dùng, luật lệ, sách hỗ trợ công nghệ xanh đổi Chiến luợc EU 2020 xác định mơ hình KTTT, XH đại C.Âu, vói ba n ội dung ưu tiên có quan hệ bổ sung cho nhau: Tăng trưởng thông minh: Phát triển kinh tế dựa vào tri thức nghiên cứu đ ột phá c ải tiến công nghệ; Tăng trưởng bền vững: Thúc đẩy kinh tế sử dụng hiệu tài nguyên, xanh h ơn có khả cạnh tranh cao giảm SD tài nguyên lượng, gi ảm phát thải CO2; Tăng trưởng toàn diện: hướng tới kinh tế có tỷ lệ việc làm cao, gắn k ết gi ữa phát triển kinh tế, xã hội phát triển vùng Các nội dung nhằm thúc đẩy TTX: Hiện đại hóa giảm thiểu cácbon ngành GT: ứng dụng công ngh ệ vào nh ững phương tiện GT xanh, xây dựng sở hạ tầng phù hợp, giải quy ết ểm th ường xuyên tắc nghẽn GT; Thiết lập kế hoạch hành động đổi sinh thái; Đầu tư vào lượng tái tạo; Thúc đẩy nghiên cứu phát tri ển; Khuyến khích sản xuất tiêu dùng bền vững; Các công cụ dựa vào thị trường buôn bán phát thải, cải tổ h ệ th ống thu ế lượng, trợ cấp, khuyến khích mua sắm xanh; Ban hành quy định, tiêu chuẩn xây dựng, giao thơng ; Vận động nguồn lực tài chung khối để định hướng đầu tư; Chuyển đổi loại thuế khoản trợ cấp; Phát triển công nghệ xanh, nhãn xanh, thuế xanh Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 Các biện pháp kinh tế hỗ trợ TTX: kinh nghiệm quốc tế a) Hỗ trợ Doanh nghiệp: Trợ cấp khơng hồn lại cho DN cam kết thực bi ện pháp gi ảm thi ểu ÔNMT tương lai; Hỗ trợ lãi suất cho vay DN kế hoạch sx kinh doanh th ực hi ện bi ện pháp giảm bớt tác động tiêu cực tới MT; Miễn, giảm thuế doanh nghiệp áp dụng biện pháp chống ÔNMT b) Thuế phí MT: c) Đặt cọc hồn trả: Với đối tượng sx, kinh doanh sản phẩm có khả gây ƠNMT cao : nộp vào Quỹ BVMT khoản tiền đặt cọc thời gian cam kết định Nếu th ời gian mà khơng vi phạm quy định BVMT nhận l ại kho ản ti ền đ ặt c ọc Trái lại khoản tiền đặt cọc sung vào Quỹ BVMT Với người tiêu dùng: khoản phụ phí thêm vào giá thành sản phẩm có khả gây ƠNMT Người tiêu dùng sản phẩm phải trả thêm m ột kho ản ti ền đ ặt cọc mua hàng Họ nhận lại số tiền đem sản phẩm sau tiêu dùng phần lại sản phẩm trả lại cho đơn v ị có trách nhi ệm thu gom ph ế th ải tới địa điểm quy định để tái chế, tái sử dụng theo cách thức an toàn đ ối v ới MT Xác định mức đặt cọc hợp lý: Nếu mức đặt cọc thấp không tạo tác dụng răn đe cần thiết mức đặt cọc cao ảnh h ưởng đến ho ạt đ ộng sx kinh doanh DN Phần lớn hệ thống đặt cọc - hoàn trả áp dụng sở tự nguyện Quy định làm gia tăng giá thành cho nhà sản xu ất ng ười tiêu dùng → Chính phủ cần kết hợp biện pháp quảng bá, nâng cao ý thức trách nhi ệm DN ng ười tiêu dùng d) Phát triển thị trường tài xanh: Q trình phát triển thị trường tài theo định hướng xanh → d ẫn tới s ự đ ời c nhiều công cụ thị trường mới: tài carbon, tài vi mơ xanh quỹ h ỗ tr ợ TTX Các quỹ đầu tư cần phải huy động để hỗ trợ chiến lược SD nguồn lực tài cơng hướng tới hình thức đầu tư xanh Một số quốc gia tiến hành triển khai chiến lược xanh hóa thị trường tài theo hình thức với cấp độ khác nhau: - Xây dựng hệ thống tài xanh SD nhiều cơng cụ tài khác với khoản cho vay xanh, quỹ đ ầu t xanh, bảo hiểm xanh, v.v ; Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 Hỗ trợ giảm chi phí dự án xanh cải thiện chế cấp v ốn cho d ự án xanh; Phát triển tổ chức tài chuyên cho vay đầu tư xanh; Xây dụng khung pháp lý hỗ trợ đầu tư xanh khơng khuyến khích đầu tư có h ại MT - Phát hành trái phiếu xanh Hỗ trợ cho phát triển bền vững tăng trưởng xanh; Kỳ hạn tương đối ngắn, có tính khoản cao; Nhiều trái phiếu xanh miễn thuế có mức lợi nhuận cao; Độ rủi ro tương đối thấp - Phát triển mơ hình Ngân hàng xanh + Đầu tư vào dự án xây dựng sở hạ tầng xanh mà th ị tr ường không th ể tài tr ợ đ ược lo ngại rủi ro kèm + Ưu tiên cho dự án sở hạ tầng xanh có rủi ro thấp, giá trị thương mại cao + Hoạt động độc lập khơng chịu kiểm sốt Chính phủ + Khuyến khích nguồn vốn tư nhân cho dự án xanh để chuyển đổi sang KTX + Những lĩnh vực đầu tư chủ yếu: NL tái tạo, GT, xử lý rác nguồn nước Câu NHẬT BẢN - Nội dung Chiến lược: Phát triển đầu tư xanh Nghiên cứu triển khai Công nghệ Phát triển kết cấu hạ tầng Phát triển KT cacbon thấp Đẩy mạnh công cụ thuế Phối hợp thị trường lao động với sách giáo dục hợp tác quốc tế - Để giám sát việc thực Chiến lược, Nhật Bản thành lập “Hội đồng xúc ti ến Chi ến lược tăng trưởng mới” vào tháng 9-2010 Thủ tướng Chính phủ đứng đầu A Chính sách phát triển kinh tế xanh Nhật Bản Nội dung gồm: đầu tư xanh, R&D, sở hạ tầng, carbon thấp, công cụ thu ế, ph ối h ợp th ị trường lao động với sách giáo dục hợp tác quốc tế Chính sách thuế: Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 + Thuế lượng: Mức thuế lượng Nhật Bản thấp so với nước khối OECD Trong đó, thuế xăng dầu chiếm gần 83% nguồn thu từ thuế lượng + Thuế phương tiện giao thơng vận tải 2009: sách miễn giảm thuế áp dụng cho thuế giá trị gia tăng thu ế t ải trọng phương tiện loại phương tiện hệ (xe hybrid, xe ện, xe đ ộng c diesel xe dùng khí tự nhiên) Một số địa phương áp dụng thuế chất thải cơng nghiệp cho xe không sử dụng + Thuế carbon Tháng 9/2012: Nhật Bản bắt đầu áp dụng bi ểu thuế m ới nhằm tăng c ường c gi ảm 80% khí nhà kính từ đến 2050 khuyến khích phát tri ển ngu ồn l ượng tái tạo Tập trung kiểm soát lượng phát thải CO2 trung dài h ạn → Chính ph ủ đ ưa thu ế giảm thiểu BĐKH hay gọi thuế Carbon vào chương trình cải cách h ệ th ống thu ế năm 2012 Dự báo, lượng khí CO2 giảm 0,5% - 2,2% nhờ tác động sách thu ế biện pháp kiểm soát phát thải Thực mục tiêu đề Nghị định thư Kyoto: - Bắt buộc DN phải tính tốn báo cáo lượng khí nhà kính (KNK) mà DN thải ra; - Áp dụng chế thử nghiệm giao dịch khí phát thải tự nguyện Nhật Bản; - Yêu cầu địa phương phải xây dựng kế hoạch hành đ ộng nhằm c gi ảm phát th ải KNK; - Thành lập chế cấp tín dụng khí phát thải - Kinh doanh hạn ngạch phát thải đơn vị sx + Ưu đãi thuế: Giai đoạn 2005 – 2009: Giảm thuế cho người mua xe phát th ải KNK có ch ứng nh ận tiết kiệm NL Giai đoạn 2008 – 2009: - Giảm thuế cho xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hơn; - Thưởng điểm sinh thái cho người tiêu dùng mua tbị tiết kiệm điện; - Ưu đãi thuế khoản đầu tư vào tiết kiệm lượng l ượng tái tạo; - Hỗ trợ tài cho R&D (đặc biệt cho DN vừa nhỏ); Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 - Hỗ trợ chi phí ưu đãi thuế lắp đặt quang ện thi ết b ị ti ết ki ệm lượng; - Hỗ trợ tăng cường hiệu sử dụng lượng sử dụng sinh kh ối nơng nghiệp; - Chăm sóc rừng để tăng cường khả hấp thụ khí nhà kính - Hỗ trợ cho đầu tư xanh cấp địa phương thông qua Quỹ thỏa thuận xanh địa phương Giai đoạn 2009 – 2010: - Thực Chương trình khuyến khích tiêu thụ xe xanh với việc mi ễn gi ảm thu ế cho loại xe xanh - Khuyến khích hộ gia đình mua sắm trang thi ết b ị ti ết ki ệm ện Đi ểm tích lũy dùng để mua sắm hàng hóa khác nước Ngân sách chi 100 tỷ n Chính sách cơng nghệ xanh sản phẩm thân thi ện v ới mơi tr ường Chương trình khuyến khích sáng kiến xanh: Kết hợp sách kinh tế, cơng nghiệp môi trường Hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân tham gia tích cực người tiêu dùng đ ể thay đổi lối sống Sáng kiến xanh vốn coi yếu tố cạnh tranh quan trọng nhà đầu tư Chính phủ đưa số biện pháp để kích thích nhu cầu v ề công ngh ệ s ản phẩm thân thiện với môi trường Hỗ trợ xuất công nghệ môi trường thông qua hoạt động hợp tác quốc tế + Chính sách khuyến khích R&D cơng nghệ môi trường Nhật Bản số nước dẫn đầu OECD đầu tư cho R&D Số lượng ứng dụng sáng chế Nhật Bản thuộc nhóm cao gi ới Chi tiêu công Nhật Bản cho R&D l ượng xanh (năng l ượng tái t ạo, công ngh ệ hydro pin nhiên liệu) → Hiệu lượng, thu gi ữ carbon đạt mức cao th ứ hai OECD Là nước tiên phong Công nghệ thông tin truyền thông xanh Các doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế trợ cấp cho hoạt động R&D + Khuyến khích sản phẩm xanh: Ban hành Luật Khuyến khích mua sắm cơng xanh năm 2011 Đưa khung chương trình mua sắm xanh cấp độ quốc gia xác đ ịnh tiêu chí đánh giá cho 246 chủng loại sản phẩm dịch vụ Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 Đảm bảo thủ tục đấu thầu minh bạch, cạnh tranh không phân bi ệt nhà cung ứng tiềm Hiệp hội Môi trường Nhật Bản quản lý hệ thống chứng nhận sản phẩm dán Nhãn sinh thái Chính sách việc làm thị trường hàng hố dịch v ụ mơi tr ường 2020: Số lượng việc làm lĩnh vực MT lĩnh vực liên quan tăng lên 1,2 tri ệu việc làm Ngành lượng ngành sản xuất thiết bị làm khơng khí đ ược kì v ọng có mức tăng trưởng cao việc làm quy mô thị trường Thực chương trình thị trấn sinh thái → tái cấu trúc ngành công nghi ệp theo hướng ưu tiên ngành liên quan đến mơi trường Chính sách xã hội Chú trọng hoạt động R&D ngành công nghi ệp dược phẩm, y tế; m r ộng mơ hình nhà tình thương; tăng cường dịch vụ y tế chăm sóc, điều dưỡng Chiến lược thúc đẩy du lịch năm 2020: tăng số lượng du khách nước tới Nhật Bản; tái sinh khu vực đô thị dân cư thưa th ớt; nhân đôi th ị tr ường nhà hi ện có, gi ảm t ỷ trọng nhà không đủ khả chống động đất 5% Giảm bớt tiêu chuẩn visa cho công dân thuộc nước C/Á; Tăng thời gian nghỉ trả lương công ty, doanh nghiệp Đầu tư mạnh vào việc phát triển sở hạ tầng → khắc phục rào cản từ tự nhiên + nâng cao khả tiếp cận dịch vụ môi trường, lượng giao thông vận tải ngo ại ô Đầu tư công: xu hướng cao nơi có mật độ dân số mức thu nhập thấp Tăng tiền lương tối thiểu, rút ngắn thời gian làm việc tăng th ời gian ngh ỉ đ ược tr ả lương; Mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em; Cải thiện chất lượng giáo dục; Cải thiện môi trường xã hội để đảm bảo an tồn cho trẻ em Các sách khác + Quản lý chất thải Chương trình giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế (3R) 2000: Luật xây dựng xã hội với chu trình vật liệu 3R: Gi ảm x ả th ải rác, khuy ến khích tái sử dụng, phân loại rác nguồn tái chế rác đ ảm b ảo x lý rác theo quy trình Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 Chương trình 3R: sử dụng hiệu tài nguyên từ thời điểm khai thác th ời ểm thải bỏ cuối tránh sinh chất thải q trình thơng qua vi ệc thi ết k ế sx Thực Chương trình thị trấn sinh thái 2000 – 2007: Hiệu suất sử dụng tài nguyên: 37% 2001 – 2007: Chi phí xử lý rác thải công nghiệp: giảm từ 0,53% GDP + Dự án thành phố thông minh Hướng tới người làm trung tâm; thành phố xanh (carbon th ấp); thành ph ố thông minh; thành phố chống lại thiên tai BĐKH B Kinh nghiệm cho Việt Nam Tăng cường nhận thức cộng đồng TTX: + Cần có chương trình nâng cao lực nghiên cứu tri ển khai n ội dung liên quan đến TTX + Cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, định hướng thay đổi nh ận th ức tr ước XH từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh + Tiến hành đổi giáo trình, giảng theo hướng tiếp cận TTX Khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thi ện v ới mơi tr ường, tiêu hao lượng sản xuất tiêu dùng; Đổi quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất đủ cho phát tri ển xanh, h n ước công trình hạ tầng kỹ thuật mơi trường theo tiêu chuẩn qu ốc tế; Ban hành bi ện pháp cứng rắn để hạn chế tối đa hoạt động gây ÔNMT, làm cạn ki ệt ngu ồn TNTN Cần xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ tăng trưởng xanh theo ngành kinh t ế kỹ thuật → Đưa định hướng chủ yếu, giải pháp biện pháp tri ển khai → Thiết lập tiêu chuẩn sử dụng lượng hiệu m ới loại b ỏ nh ững rào c ản trình lập kế hoạch, cấp phép; → Thiết lập thị trường carbon loại bỏ trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch; Linh hoạt thực biện pháp mệnh lệnh ki ểm soát nh s d ụng công cụ thị trưởng để cung cấp giải pháp với chi phí thấp Cần có chế hỗ trợ DN sản xuất thông qua bi ện pháp ưu đãi thu ế, h ỗ tr ợ vay vốn Thực biện pháp hỗ trợ ngắn hạn nhóm dân cư nghèo XH Phát triển ngành kinh tế xanh mũi nh ọn, đ ặc bi ệt ngành l ượng tái t ạo v ới nhiều biện pháp hỗ trợ như: + Trợ cấp xanh (hỗ trợ giá, ưu đãi thuế, trợ cấp trực tiếp hỗ trợ vay vốn); Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 + Nhà nước trực tiếp đầu tư để phát triển lực cung thực kích cầu cho hàng hóa dịch vụ thân thiện với môi trường Đẩy mạnh hợp tác quốc tế → hội để tái cấu trúc kinh tế, nâng cao l ực ứng phó với BĐKH Bổ sung ngân sách nhà nước cho TTX, bổ sung phù h ợp c ch ế sách, h ệ thống luật pháp, đặc biệt quy định liên quan đến bảo vệ môi trường nhằm tăng nguồn thu hành Câu trụ cột mơ hình phát triển KT carbon thấp TQ Trụ cột 1: Nền công nghiệp bon thấp - Tối ưu hóa tái cấu trúc cấu cơng nghi ệp: Tăng dần tỷ tr ọng ngành công nghi ệp d ịch vụ, đồng thời phát triển ngành công nghệ cao công nghiệp ti ết ki ệm lượng - Trung dài hạn: + Phát triển ứng dụng công nghệ tiết kiệm lượng giảm phát thải + Xây dựng đẩy mạnh hệ thống hỗ trợ cho trình chuy ển đổi sang công ngh ệ bon thấp: → Đẩy mạnh hỗ trợ tài cho sở nghiên cứu phát tri ển; → Cung cấp giải pháp tài trợ phủ, giảm thuế, cho vay ưu đãi; → Khuyến khích thương mại, thiết lập giá cho bon, cấp quy ền nh ượng quy ền thương mại, mua sắm phủ nâng cao tiêu chuẩn thực quy định Trụ cột 2: Phát triển mơ hình thành phố bon thấp - Phát triển mạnh hệ thống GT công cộng tối ưu hóa c ấu trúc giao thơng th ị: + Đẩy mạnh giao thông công cộng đô thị, hạn chế tốc độ tăng trưởng giao thông cá nhân + Đẩy mạnh phát triển đường sắt nội đô thành phố đường cao tốc gi ữa thành phố để tạo thành hệ thống giao thông đa chiều; + Tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn hiệu nhiên liệu đối v ới xe c gi ới, phát tri ển mạnh mẽ phương tiện bon thấp xe điện - Phát triển mô hình tòa nhà thị bon thấp : + Xây dựng tiêu chuẩn hiệu suất lượng, tiết kiệm lượng; + Tăng cường sáng kiến bảo tồn lượng cho tòa nhà hi ện có, khuy ến khích cơng ty dịch vụ lượng cải thiện cơng trình cơng cộng có; + Hỗ trợ R&D thương mại hóa vật liệu xây dựng tiết kiệm lượng; + Khuyến khích người tiêu dùng hướng tới s ản phẩm ti ết ki ệm l ượng hay thiết bị, tòa nhà bon thấp; Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 + Trình diễn mơ hình khối nhà tiết kiệm lượng, bon thấp Trụ cột 3: Tối ưu hóa cấu lượng phát triển lượng bon thấp - Theo kịch bon thấp, lĩnh vực lượng giúp làm gi ảm l ượng khí th ải CO2 380 triệu → Cần giảm dần tỷ trọng than tiêu thụ lượng, tích cực phát tri ển vi ệc s d ụng thủy điện, điện hạt nhân nguồn lượng tái tạo M ột s ố bi ện pháp đ ược áp d ụng bao gồm: (i) Giảm tỷ lệ sử dụng than (ii) Tăng cường đổi công nghệ tiên tiến nhà máy điện sử dụng NLHT (iii) Phát triển mạnh mẽ hệ nhà máy điện không sử dụng NLHT - Chuyển đổi hành vi để giảm nhiên liệu bon: + SD xe điện, nhiên liệu sinh học phát tri ển hệ thống giao thông công cộng + Triển khai quy mô lớn nguồn lượng bon thấp + Xây dựng thủy điện, điện hạt nhân lượng gió, thương mại hóa l ượng mặt trời vào năm 2020 + Công suất phát điện cácbon thấp đạt khoảng 550 triệu KW Trụ cột 4: Mô hình tiêu thụ bền vững - Tại Trung Quốc tiêu thụ cacbon thấp mô tả thông qua nguyên tắc 6R “ Reduce - Re evaluate - Reuse - Recycle - Rescue - Re calculate” - Tăng cường khuôn khổ thể chế cách ban hành "Lu ật tiêu th ụ b ền v ững" "Lu ật mua sắm xanh" - Đẩy mạnh nghiên cứu tiêu chuẩn khí thải bon khía cạnh tiêu th ụ - Ngắn hạn: + Tăng hỗ trợ tài cho người tiêu dùng sản phẩm xanh + Trợ cấp cho sản phẩm sử dụng điện hiệu quả, xe ôtô lượng - Trung dài hạn: + Thuế thải bon thiết kế thực + Triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức quốc gia hoạt động giáo dục + Thiết lập hệ thống thông tin công khai pháp luật, tiêu chu ẩn, th ủ tục tố tụng hành chính, cơng nghệ sản phẩm Trụ cột 5: Quản lý sử dụng đất khả hấp thụ bon Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 - Lượng bon lưu trữ hệ sinh thái cạn Trung Qu ốc tăng chi ếm từ 28% - 37% tổng lượng khí thải bon ngành công nghi ệp Trung Qu ốc → H ấp th ụ bon quan trọng kinh tế bon thấp - Có khía cạnh trọng gồm tăng hấp thụ bon rừng, tăng h ấp th ụ bon đất trồng trọt, trì tăng hấp thụ bon đồng cỏ Edited by NGUYỄN QUANG THẮNG – DH6QM1 ...- Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại KT theo h ướng chuy ển từ mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu - Huy động sử dụng hiệu nguồn... hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu Hình thành thị trường mua sắm cơng xanh chuỗi giá trị xanh - Cần khung pháp lý qui định hành vi mua sắm theo hướng xanh hoá - Cụ thể hoá tiêu chuẩn xanh. .. đầu tư xanh khơng khuyến khích đầu tư có h ại MT - Phát hành trái phiếu xanh Hỗ trợ cho phát triển bền vững tăng trưởng xanh; Kỳ hạn tương đối ngắn, có tính khoản cao; Nhiều trái phiếu xanh miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Tăng Trưởng Xanh HUNRE 2019, Đề cương Tăng Trưởng Xanh HUNRE 2019

Từ khóa liên quan