Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương

85 17 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2019, 13:41

Nội dung bài khóa luận của em gồm 03 chương: Chương 1 - Những lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hải Ánh Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ………………………………… HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Hải Ánh ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ………………………………… NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Ánh Mã sinh viên: Lớp: QT1804K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Trình bày sở lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương - Đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các văn Nhà nước chế độ kế toán liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Quy chế, quy định kế tốn – tài doanh nghiệp - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, sử dụng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương - Địa : Số 8B lê 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngơ Quyền – Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày …… tháng …… năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……… tháng ………… năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ Người hướng dẫn Nguyễn Thị Hải Ánh Ths Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Ý nghĩa tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.2 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, thu nhập khoản giảm trừ doanh thu 1.2.2 Nội dung kế tốn chi phí doanh nghiệp 12 1.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 22 1.3 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí kết hoạt động kinh doanh theo hình thức kế toán doanh nghiệp 26 1.3.1 Hình thức Nhật ký chung 27 1.3.2 Hình thức Nhật ký – Sổ .27 1.3.3 Đặc điểm kế toán tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ 28 1.3.4 Đặc điểm kế toán toán theo hình thức kế tốn máy vi tính 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG 31 2.1 Khái quát chung công ty Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 31 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 31 2.1.2 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty q trình hoạt động 31 2.1.3 Những thành tích mà công ty đạt năm gần 32 2.1.4 Mơ hình tổ chức máy Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 32 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 33 2.2 Thục trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương .35 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 35 2.2.2 Kế tốn giá vốn hàng Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 45 2.2.2: Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí quản lí kinh doanh Cơng ty TNHH phát triển dịch vụ du lịch Hướng Dương .50 2.2.3: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 56 2.2.4: Thực trạng công tác kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG 68 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 68 3.1.1 Ưu điểm .68 3.2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 70 KẾT LUẬN .75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 DANH MỤC BIỂU Biểu số 2.5 44 Biểu số 2.6: Phiếu kế toán 47 Biểu số 2.8: Sổ TK 632 49 Biểu số 9: Hóa đơn GTGT số 0006945 52 Biểu số 2.10: Phiếu chi 18/07 .53 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đờ 1.2: Kế tốn bán hàng thơng qua đại lý Sơ đờ 1.3: Kế tốn bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp Sơ đờ 1.4: Hạch tốn doanh thu hoạt động tài .10 Sơ đờ 1.5: Kế tốn thu nhập khác .12 Sơ đờ 1.6: Hạch tốn giá vốn hàng bán theo PP kê khai thường xuyên 15 16 Sơ đồ 1.7 : Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kiểm kê định kỳ .16 Sơ đồ 1.8: Hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh .18 Sơ đờ 1.9: Hạch tốn chi phí hoạt động tài 20 Sơ đồ 1.10: Kế tốn chi phí khác 21 Sơ đờ 1.11: Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22 Sơ đờ 1.12: Kế tốn xác định kết kinh doanh 26 Sơ đồ 1.13 : Sơ đờ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế tốn Nhật ký chung .27 Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ .28 Sơ đờ 1.16: Sơ đờ trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế tốn máy 30 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 32 Sơ đờ 2.2: Sơ đờ máy kế tốn 33 Sơ đồ 2.3 Sơ đờ trình tự kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức nhật ký chung Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 35 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày nay, doanh nghiệp chịu tác động quy luật: quy luật giá trị; quy luật cung cầu; quy luật cạnh tranh Các doanh nghiệp đương đầu với tốn sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phải đẹp mà giá sản phẩm phải rẻ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng mà đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Để đạt điều doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý tốt cơng tác hạch tốn kế tốn đặc biệt cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Bởi cho ta biết q trình tiêu thụ sản phẩm, chi phí q trình kinh doanh kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp đạt Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề nêu trên,sau thời gian tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, kết hợp với kiến thức tích lũy giảng đường hướng dẫn Th.s Nguyễn Văn Thụ, em sâu vào nghiên cứu đề tài"Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH phát triển dịch vụ du lịch Hướng Dương” Ngoài phần mở đầu kết luận nội dung khóa luận em gờm 03 chương: Chương 1:Những lý luận công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệpvừa nhỏ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH phát triển dịch vụ du lịch Hướng Dương Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH phát triển dịch vụ du lịch Hướng Dương Mặc dù cố gắng song thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Do em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn sinh viên để hồn thiện khóa luận Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.17: Phiếu kế tốn số 32 Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngô Quyền – Hải Phòng PHIẾU KẾ TỐN Số 32 TKĐƯ Chứng từ Diễn giải SH NT Nợ Có Số tiền 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 8.097.504.913 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 911 642 1.158.954.569 Cộng 9.256.459.482 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên ) Biểu số 2.18: Phiếu kế tốn số 33 Cơng ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đơng Khê - Ngơ Quyền – Hải Phòng PHIẾU KẾ TOÁN Số 33 TKĐƯ Chứng từ Diễn giải SH Nợ Có 821 333 NT 31/12 Xác định TNDN Cộng Số tiền 121.897.903 121.897.903 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên ) Page 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.19: Phiếu kế tốn số 34 Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngô Quyền – Hải Phòng PHIẾU KẾ TỐN Số 34 TKĐƯ Chứng từ Diễn giải SH NT 31/12 Kết chuyển TNDN Nợ Có 911 821 Cộng Số tiền 121.897.903 121.897.903 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên ) Biểu số 2.20: Phiếu kế tốn số 35 Cơng ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngơ Quyền – Hải Phòng PHIẾU KẾ TỐN Số 35 TKĐƯ Chứng từ Diễn giải SH NT 31/12 Kết chuyển lợi nhuận Số tiền Nợ Có 911 421 487.591.714 sau thuế Cộng Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K 487.591.714 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Page 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.21: Nhật ký chung Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngơ Quyền – Hải Phòng Mẫu số: 03a – DNN (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- BTC Ngày 26/08/2016 BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2017 Chứng từ SH NT Diễn giải TK ĐƯ Đơn vị tính: Đờng Số phát sinh NỢ CÓ 642 2.315.400 133 231.540 … PC 18/07 07/07 Trả tiền điện thoại 111 2.546.940 PKT31 31/12 Kết chuyển doanh thu 511 9.862.965.758 515 2.983.241 9.865.948.999 911 911 PKT32 31/12 Kết chuyển chi phí PKT33 31/12 Xác định thuế TNDN PKT34 31/12 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN PKT 35 31/12 Lợi nhuận sau thuế Cộng phát sinh 9.256.459.482 632 8.097.504.913 642 821 1.158.954.569 121.897.903 121.897.903 333 121.897.903 911 121.897.903 821 487.591.714 911 487.591.714 421 76.651.762.232 76.651.762.232 Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.22 : Sổ TK 911 Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngơ Quyền – Hải Phòng Mẫu số: 03b – DNN (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- BTC Ngày 26/08/2016 BTC) SỔ CÁI Tài khoản 911: Xác định kết kinh doanh Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ SH NT Số tiền TK ĐƯ Diễn giải Nợ Có Số phát sinh PKT31 31/12 Kết chuyển DTBH 511 9.862.965.758 2.983.241 PKT31 31/12 Kết chuyển DTHĐTC 515 PKT32 31/12 Kết chuyển GVHB 632 8.097.504.913 PKT32 31/12 Kết chuyển CPQLKD 642 1.158.954.569 PKT34 31/12 Kết chuyển thuế TNDN 821 121.897.903 PKT35 31/12 Kết chuyển Ln sau thuế 421 487.591.714 Cộng số phát sinh 9.865.948.999 9.865.948.999 Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 23: Sổ TK 421 Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngơ Quyền – Hải Phòng Mẫu số S03b– DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-Btc Ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 Chứng từ TKĐƯ Diễn giải SH NT Nợ Số dư đầu năm PKT35 31/12 Đơn vị tính: Đờng Số tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Có 128.562.536 911 487.591.714 Cộng số phát sinh năm 487.591.714 Số dư cuối năm 616.154.250 Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 66 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.24: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngơ Quyền – Hải Phòng Mẫu số : B02-DNN ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2017 Đơn vị tính: Đờng VN CHỈ TIÊU MS T.M NĂM NAY NĂM TRUỚC Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu 9.862.965.758 8.635.763.916 10 9.862.965.758 8.635.763.916 Giá vốn hàng bán 11 8.097.504.913 7.034.545.791 Lợi nhuận gộp 20 1.765.460.845 1.601.218.125 Doanh thu hoạt động tài 21 2.983.241 2.201.018 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí quản lí kinh doanh 24 1.158.954.569 912.835.520 Lợi nhuận từ hoạt động KD 30 609.489.517 690.583.623 10 Thu nhập khác 31 11 Chi phí khác 32 12 Lợi nhuận khác 40 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 609.489.517 690.583.623 14 Chi phí thuế TNDN 51 121.897.903 138.116.725 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 60 487.591.714 552.466.898 Lập, ngày 31 tháng12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 67 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 3.1.1 Ưu điểm - Tổ chức máy kế tốn Cơng ty: cán kế tốn có tính độc lập, trình độ lực chun mơn cao, có nhiệt tình lòng u nghề ln hồn thành tốt cơng việc giao Công ty hạn chế xảy sai phạm kinh tế tài chính, hạch tốn thống kê - Chứng từ kế toán: Các chứng từ sử dụng hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ phát sinh Những thơng tin nghiệp vụ kế tốn ghi đầy đủ, xác, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu cần thiết Trình tự luân chuyển chứng từ đảm bảo cho chứng từ lập có sở thực tế, sở pháp lý Việc lưu trữ chứng từ tương đối khoa học giám sát chặt chẽ, kế toán phần hành lưu trữ chứng từ liên quan đến phần hành Vì tránh chờng chéo đảm bảo nguyên tắc phân công nhiệm vụ rõ ràng - Sổ sách kế toán: sổ sách kế toán ghi chép rõ ràng, chế độ, lưu trữ theo chuẩn mực quy định nhà nước Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Ưu điểm phương pháp tránh việc ghi chép trùng lặp, đảm bảo thông tin kịp thời cho công tác quản lý kinh doanh tổng hợp số liệu nhanh để lập báo cáo tài cách xác - Về tổ chức kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh: Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 68 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Về tổ chức kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng kế toán ghi nhận doanh thu mội cách xác, kịp thời đầy đủ sở quan trọng để bước xác định kết hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp để từ có kế hoạch đắn hoạt động kinh doanh - Về tổ chức kế tốn chi phí : Chi phí vấn đề mà nhà quản lí ln quan tâm tìm cách để quản lí nhằm tránh lãng phí Vì vậy, cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty bước đầu đảm bảo tính đầy đủ kịp thời phát sinh - Về tổ chức kế tốn xác định kết kinh doanh: Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty phần đáp ứng yêu cầu ban lãnh đạo công ty việc cung cấp thong tin cách kịp thời xác tình hình kinh doanh công ty Việc ghi chép dựa chế độ kế tốn Bộ tài ban hành tình hình thực tế cơng ty 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm tình hình doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty tnhh phát triển dịch vụ du lịch hướng dương tồn nhiều điểm hạn chế + Việc áp dụng sách chiết khấu tốn: Trong q trình tiêu thụ cơng ty khơng áp dụng sách ưu đãi chiết khấu toán cho khách hàng mua hàng, toán sớm so với thời gian ghi hợp đồng Việc không áp dụng sách ưu đãi làm giảm không nhỏ số lượng khách hàng công ty dẫn đến làm giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty + Về sổ sách kế toán sử dụng: Hệ thống sổ sách cơng ty thiếu sơ sài Cơng ty không lập sổ tiết tài khoản 642 nên khó theo dõi nội dung khoản mục chi phí phát sinh kỳ, từ cơng tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp chưa thật hiệu + Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn: Cơng tác kế tốn cơng ty dựa vào lối hạch tốn thủ công truyền thống Tuy ứng dụng Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế toán dừng lại việc mở sổ sách tính tốn Microsoft Office (Word, Excel, ) nên khối lượng công việc kế tốn viên lớn, chưa giảm bớt áp lực thời gian, tính xác khâu lập sổ sách báo cáo tài 3.2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương Ý kiến thứ 1: Áp dụng sách chiết khấu tốn - Chiết khấu toán khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng - Lý do: Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu tốn để kích thích khách hàng trả nợ sớm Tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn thời gian dài - Cách thức tiến hành: Chiết khấu tốn tính số tiền tốn (bao gồm thuế GTGT) Không ghi khoản chiết khấu tốn hóa đơn bán hàng để giảm giá Đây khoản chi phí tài doanh nghiệp bán chấp nhận chi cho người mua Người bán lập phiếu chi để trả khoản chiết khấu toán Người mua lập phiếu thu để nhận khoản chiết khấu tốn hưởng Để áp dụng sách chiết khấu tốn cách hiệu cơng ty phải xây dựng sách chiết khấu phù hợp Cơng ty xác định mức chiết khấu cho khách hàng dựa trên: + Tỷ lệ lãi vay ngân hàng + Thời gian toán tiền hàng + Tham khảo mức chiết khấu toán doanh nghiệp loại Dựa theo mức lãi suất ngân hàng hành em đề suất mức chiết khấu trung bình 10%/ năm > mức chiết khấu tháng 0,83%/ tháng -Phương pháp hạch toán: + Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK 635: Chi phí tài Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Có TK 131: (Nếu trừ ln vào khoản phải thu) Có TK 111, 112: (Nếu trả tiền mặt chuyển khoản) + Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài sang tài khoản 911: Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 635: Chi phí tài Ý kiến thứ 2: Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn Việc công ty không mở sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tố chi phí nên gây khó khăn cho cơng tác quản trị chi phí Để việc theo dõi quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp thực tốt kế tốn cơng ty nên mở chi tiết tài khoản 642 nhằm theo dõi chi phí phát sinh theo yếu tố ứng với yếu tố chi phí tài khoản mở chi tiết tương ứng:  Tài khoản 642 mở chi tiết thành tài khoản cấp như: o TK 6421 : Chi phí bán hàng o TK 6422: Chi phí Quản lý doanh nghiệp Trong tài khoản cấp lại mở chi tiết theo dõi theo yếu tố chi phí Như TK 6422: - TK 64221 : Chi phí nhân viên quản lý (lương khoản trích theo lương) - TK 64222: Chi phí vật liệu - TK 64223: Chi phí cơng cụ dụng cụ, đờ dùng - TK 64224: Chi phí khấu hao tài sản cố định - TK 64226: Chi phí dự phòng - TK 64227: Chi phí dịch vụ mua ngồi (tiền điện, tiền nước…) - TK 64228 : Chi phí tiền khác (chi phí tiếp khách, cơng tác phí…) Qua việc mở chi tiết tài khoản chi phí trên, giúp cho cơng ty dễ dàng theo dõi cách chi tiết khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ kế tốn Từ đó, giúp nhà quản trị thấy khoản chi phí phát sinh nhiều, vượt mức để đưa giải pháp kịp thời để giúp tiết kiệm chi phí cách hiệu quả, tránh lãng phí, nâng cao lợi nhuận cho công ty Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.1: Sổ chi phí quản lý kinh doanh Công ty TNHH PT DV Du lịch Hướng Dương Lê Hồng Phong - Đông Khê - Ngô Quyền – Hải Phòng SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 642 – chi phí quản lý kinh doanh Năm 2017 Ghi Nợ tài khoản Chứng từ Ngày tháng Số ghi hiệu sổ A B Mẫu số S18-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ - BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) Diễn giải Ngày tháng C D TK đối ứng E Chia Tổng TK6421 TK6422 số tiền TK64211 TK64212 TK64221 … TK64288 Số phát sinh kỳ … Cộng số phát sinh kỳ Ghi Có TK… Người ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm… Giám đốc (Ký, họ tên) Page 72 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Ý kiến thứ 3: Áp dụng phần mềm kế tốn Lý do: Cơng ty TNHH phát triển dịch vụ du lịch Hưướng Dương có sử dụng máy tính để lưu trữ sổ sách phần mềm Word, Excel Đó khơng phải phần mềm kế tốn chun dụng nên việc tìm kiếm, quản lý liệu, thực phần hành kế toán tốn nhiều thời gian nhân lực Mục tiêu: Lưu trữ tài liệu cách hệ thống; Tiết kiệm thời gian nhân lực công việc tổng hợp, đối chiếu, lập báo cáo; Kiểm soát, xử lý, cung cấp thơng tin kế tốn cách nhanh chóng, xác Cách thức tiến hành: Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán MISA, FAST, CYBER, ACOUTING, ADSOFT Công ty nên xem xét định mua phần mềm kế toán phù hợp uy tín để hỗ trợ cho cơng tác kế tốn có hiệu qur cao Phần mềm kế toán MISA: http://www.misa.com.vn Đây loại phần mềm quản lý kế tốn thơng dụng nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng hỗ trợ nhiều phân hệ mới, giao diện dễ sử dụng cho phép nhà quản lý tùy chỉnh cách dễ dàng Để biết thêm thông tin phần mềm, kế tốn truy cập vào địa trang web nhà cung cấp yêu cầu tư vấn Nguyễn Thị Hải Ánh - QT1804K Page 73 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Phần mềm kế tốn Fast Accounting: http://fast.com.vn Fast Accounting có phân hệ thống 14 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầu đủ yêu cầu kế tốn, thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ln cập nhập thơng tư kế tốn thuế Bộ tài Tổng cục thuế Đây phần mềm kế tốn có nhiều tiện ích, tính thơng minh giúp người sử dụng khai thác thông tin cách hiệu Để biết thêm thông tin phần mềm kế tốn truy cập vào địa trang web nhà cung cấp yêu cầu tư vấn Nguyễn Thị Hải Ánh - QT1804K Page 74 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh có vị trí vai trò quan trọng q trình kinh doanh tiêu thụ công tác quản lý doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện cho nhà quản tị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển công ty Bài khóa luận nêu vấn đề sau: + Lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ + Thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty tnhh phát triển dịch vụ du lịch hướng dương Đồng thời sử dụng số liệu năm 2017 để mơ tả ví dụ cụ thể + Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty tnhh phát triển dịch vụ du lịch hướng dương: áp dụng sách chiết khấu tốn; sổ chi tiết theo dõi chi phí; áp dụng phần mềm kế tốn Mặc dù có nỗ lực thân, tận tình giúp đỡ chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Thụ thời gian có hạn , hạn chế mặt kiến thức thân nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong Thầy, Cô nhận xét bảo để khóa luận em hồn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Văn Thụ tồn thể nhân viên phòng kế tốn cơng ty tnhh phát triển dịch vụ du lịch hướng dương giúp em hoàn thành khóa luận này! Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 05 tháng năm 2019 Sinh viên NGUYỄN THỊ HẢI ÁNH Nguyễn Thị Hải Ánh - QT1804K Page 75 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế tốn tài chính, NXB Thống kê Thông tư 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp, Bộ tài Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương (2017) Sổ sách kế tốn Cơng ty Các tài liệu khác mạng internet Nguyễn Thị Hải Ánh - QT1804K Page 76 ... tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương. .. thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, sử du ng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty HNHH Phát triển Dịch vụ Du lịch Hướng. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.2 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương