Tuyển tập 30 đề thi HSG cấp huyện Sinh học lớp 9 THCS 2019 (có đáp án chi tiết)

142 366 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2019, 22:44

Tuyển tập 30 đề thi HSG cấp huyện môn Sinh học lớp 9 THCS 2019 (có đáp án chi tiết);ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ: 30Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Đề thi HSG Sinh học 9 – PGDĐT Huyện Đông Sơn năm học 2018 2019ĐỀ BÀICâu 1 (2.5 điểm):a. Thế nào là giống thuần chủng? muốn xác định một giống có thuần chủng không ta dùng phương pháp nào?b. Trình bày cơ chế xác định giới tính ở người? Vì sao trong cấu trúc dân số của mỗi quốc gia, tỉ lệ nam: nữ thường xấp xỉ là 1: 1?c. Điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?Câu 2 (3.0 điểm):a. Nguyên nhân làm cho bộ NST đặc trưng của loài giữ nguyên qua nguyên phân và giảm đi một nửa qua giảm phân? Bộ NST được giữ nguyên qua nguyên phân và giảm đi một nửa qua giảm phân có ý nghĩa như thế nào?b. Cá thể của một loài có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXX Hãy xác định cá thể trên thuộc loài nào và giới tính của nó? Viết kí hiệu của bộ nhiễm sắc thể ở kì đầu 1 và kì cuối 2Câu 3 (3.0 điểm):a. Giải thích vì sao 2 phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ? b. Nêu bản chất, mối liên hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:Gen (1đoạn ADN) mARN Prôtêin tính trạng.c. Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?Câu 4 (2.0 điểm):Trong thực tế hoa của những cây trồng bằng hạt thường cho nhiều màu sắc hơn hoa những cây trồng theo phương pháp giâm, chiết, ghép. Hãy giải thích vì sao như vậy?Câu 5 (2.0 điểm):a. Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả phép lai đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp còn nếu kết quả phép lai phân tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.b. Trong quá trình giảm phân cơ chế nào tạo ra các loại giao tử có các nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc.Câu 6 (2.5 điểm):Ở một loài động vật. Có 32 tinh nguyên bào và 16 noãn nguyên bào cùng giảm phân bình thường để tạo giao tử. Tất cả các tinh trùng và trứng được tạo ra đều tham gia thụ tinh và đã có 8 hợp tử được tạo thành.a. Xác định hiệu xuất thụ tinh của trứng và tinh trùng.b. Trong các hợp tử tạo thành có 64 nhiễm sắc thể đơn. Xác định số nhiễm sắc thể đơn có trong các tinh trùng và các trứng không được thụ tinh.Câu 7 (2.0 điểm):Xét một nhóm tế bào sinh giao tử, mỗi tế bào xét một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có 1200 Ađênin, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có 1350 Ađênin.a. Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi gen.b. Tính số nu môi trường cung cấp khi mỗi gen nhân đôi 2 lầnCâu 8 (3.0 điểm):Ở một loài thực vật. Cho cây thuần chủng hoa đơn, trắng lai với cây thuần chủng hoa kép, đỏ. F1 thu được đồng loạt cây hoa đơn, đỏ. Cho cây F1 giao phấn với cây có hoa kép, trắng thì đời sau thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau.a. Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai.b. Nếu cho cây F1 tự thụ phấn, không cần lập bảng hãy xác định tỉ lệ cây thuần chủng có hoa kép, đỏ ở F2.Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH LỚP 9 ĐỀ SỐ: 30Đề thi HSG Sinh học 9 – PGDĐT Huyện Đông Sơn năm học 2018 2019..CâuýNội dungĐiểmI(3,0đ)a Giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền dồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước.Muốn xác định một giống có thuần chủng không ta có thể dùng 2 phương pháp. Dùng phép lai phân tích: cho giống cần kiểm tra lai với cơ thể dồng hợp lăn. Nếu kết quả phép lai đồng tính thì giống đó thuần chủng (sơ đồ lai kèm theo)Nếu kết quả phép lai phân tính thì giống đó không thuần chủng(kèm theo sơ đồ lai cm) Dùng phương pháp tự thụ phấn đối với thực vật hoặc giao phối gần với động vật. Nếu kết quả phép lai đồng tính thì giống đó thuần chủngNếu kết quả phép lai phân tính thì giống đó không thuần chủng(sơ đồ lai kèm theo)Chú ý: nếu không có sơ đồ lai kèm theo trừ 13 số điểm của ý.0.25đ0.5đ0,25đbCơ chế sinh con trai, con gái ở người: Ở người giới tính được xác định khi thụ tinh: Ở người, con trai có cặp NST giới tính XY, con gái có cặp NST giới tính XX. Khi giảm phân tạo giao tử, bố cho 2 loại tinh trùng X và Y, mỗi loại chiếm 50%. Mẹ cho 1 loại trứng X. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang X với trứng X tạo ra hợp tử XX sẽ phát triển thành con gái. Còn tinh trùng Y thụ tinh với trứng X tạo ra hợp tử XY sẽ phát triển thành con trai.( Nếu HS trình bày bằng sơ đồ đầy đủ thì vẫn cho điểm tối đa) Cấu trúc dân số của mỗi quốc gia, tỉ lệ nam: nữ thường xấp xỉ là 1: 1do: +Cặp NST XY ở nam 2 loại tinh trùng X và Y có số lượng ngang nhau . Khi thụ tinh với trứng hợp tử XX và XY có tỉ lệ ngang nhau. +Vì vậy trong cấu trúc dân số của mỗi quốc gia, dựa trên số lượng lớn, bao giờ tỉ lệ nam, nữ cũng xấp xỉ bằng nhau là 1:1.0.5đ0,5đcĐiểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường với NST giới tính:NST thườngNST giới tính Có nhiều cặp trong tế bào lưỡng bội Luôn tồn tại thành cặp tương dồng và giống nhau ở hai giới Mang gen qui định các tính trạng thường của cơ thểKhi lai thuận và lai nghịch kết quả giống nhau chỉ có một cặp trong tế bào lưỡng bội. tồn tại thành cặp tương đồng ở giới này thì không tương đồng ở giới kia mang gen qui định tính trạng liên quan và không liên quan đến giới tính Khi lai thuận và lai nghịch kết quả khác nhau.1.0đ (mỗi ý 0,25đ)II (3.0đ)a Nguyên nhân làm cho bộ NST được giữ nguyên qua nguyên phân là các NST nhân đôi ở kì trung gian và các NST phân li đồng đều ở kì sau. Nguyên nhân làm cho cho bộ NST đặc trưng của loài giảm một nửa qua giảm phân là do tại kì sau giảm phân 1 các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng phân li về hai cực của tế bào nên khi kết thúc giảm phân 1 mỗi tế bào con chỉ nhận được một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng và giảm đi một nửa. Bộ nhiễm sắc thể giữ nguyên qua nguyên phân giúp duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác. Bộ nhiễm sắc thể giảm đi một nửa qua giảm phân tạo điều kiện cho bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài khôi phục khi thụ tinh0,5đ0,5đ0,5đ0,5đbBộ NST của loài 2n = 8 NST. Đây là loài ruồi giấm. giới tính cáiKí hiệu bộ NST của loài ở kì đầu 1: AAaaBBbbDDddXXXXKí hiệu bộ NST của loài ở kì cuối 2; ABDX; AbDX; ABdX; AbdX; aBDX; abDX; aBdX; abdX.0,25đ0,25đ0,5đIII(3,0đ)aHai ADN con sau nhân đôi giống ADN mẹ do quá trình nhân đôi diễn ra theo các nguyên tắc: Nguyên tắc bổ sung: Sự liên kết các nucleotit ở mạch khuôn với các nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc : A liên kết với T hay ngược lại; G liên kết với X hay ngược lại. Nguyên tắc giữ lại một nữa (bán bảo toàn): Trong mỗi phân tử ADN con có 1 mạch của ADN mẹ, (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới. Xảy ra đột biến gen: rối loạn trong quá trình tự sao chép của phân tử ADN.0,5đ0,5đ0,25đb Bản chất của mối quan hệ trong sơ đồ là: + Trình tự các Nu trong ADN (gen) qui định trình tự các Nu trongmARN+ Trình tự các Nu trong mARN qui định trình tự các axít amin cấu tạo thành prôtêin + Prôtêin tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng kiểu hình của cơ thể0,5đ0,5đ0,25đcPrôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng đối với tế bào và cơ thể như: cấu trúc, xúc tác, điều hòa quá trình trao đổi chất, ... liên quan đến toàn bộ các hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.0.5đIV (2,0đ)Hạt (chứa phôi) phát triển từ hợp tử. Hợp tử là kết quả sự kết hợp giữa 2 quá trình giảm phân và thụ tinh trong sinh sản hữu tính. Trong giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST. Sự kết hợp ngẫu nhiên các giao tử trong thụ tinh tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau là nguyên nhân làm xuất hiện các biến dị tổ hợp phong phú. Giâm, chiết, ghép là hình thức sinh sản vô tính dựa vào cơ chế nguyên phân của tế bào, trong đó có sự tự nhân đôi của ADN và NST nên đặc điểm di truyền được sao chép nguyên vẹn nên ít có khả năng tạo ra biến dị.0,5đ0,5đ0,5đ0,5đV(2,0đ)a Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn. Mà cơ thể mang tính trạng lặn chỉ tạo một loại giao tử nên kết quả phép lai phụ thuộc vào cơ thể mang tính trạng trội. Nếu kết quả phép lai đồng tính chứng tỏ cơ thể mang tính trạng trội chỉ tạo một loại giao tử nên có kiểu gen đồng hợp Nếu kết quả phép lai phân tính thì cơ thể mang tính trạng trội tạo hai loại giao tử nên có kiểu gen dị hợp.0,5đ0,5đ0,5đbTrong quá trình giảm phân cơ chế phân li độc lập của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng diễn ra ở kì sau của giảm phân 1 là cơ chế tạo ra các tế bào con có các nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc.0,5đVI(2,0)aXác định hiệu suất thụ tinh của trứng và của tinh trùngSố tinh trùng trực tiếp thụ tinh = số hợp tử = 8Số tinh trùng tạo ra là 32 x 4 = 128Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 8 128 = 6,25%Số trứng trực tiếp thụ tinh = số hợp tử = 8Số trứng được tạo ra: = sô noãn bào = 16Hiệu suất thụ tinh của trứng là 8 16 = 50%0,5đ0,5đbXác định số NST có trong các trứng và tinh trùng không thụ tinh Số NST 2n của hợp tử: 64 : 8 = 8 NST => n = 8Số trứng không thụ tinh: 16 – 8 = 8Số NST có trong các trứng không thụ tinh: 8 x 4 = 32 NST Số tinh trùng không thụ tinh: 128 – 8 = 120Số NST có trong các tinh trùng không thụ tinh: 120 x 4 = 480 NST0.5đ0,5đVII(2,0đ)aa.Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi gen. Tổng số nu của mỗi gen là: (5100 : 3,4). 2 = 3000 (nu) Số nuclêôtit mỗi loại của gen trội A là: A = T = 1200 (nu) G = X = 3000 : 2 – 1200 = 300 (nu) Số nuclêôtit mỗi loại của gen lặn a là: A = T = 1350 (nu) G = X = 3000 : 2 – 1350 = 150 (nu)0,25đ0.5đ0,5đbSố nu môi trường cung cấp: Gen trội A, a: (22 – 1) 3000 =9000 nu0,75đVIII(3,0đ)aBiện luận và viết sơ đồ lai P tc tương phản 2 cặp tính trạng F1 đồng tính hoa đơn, đỏ=> Hoa đơn trội hoàn toàn so với hoa kép Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắngVà F1 dị hợp 2 cặp gen (1)Qui ước: A; hoa đơn ; a: hoa kép B : hoa đỏ ; b; hoa trắngVì F1 lai với cây hoa kép, trắng thu được F2 có 4 kiểu hình tỉ lệ ngang nhau (4 tổ hợp giao tử) = 4 x 1.Mà cây hoa kép trắng chỉ tạo được 1 loại giao tử= > cây F1 tạo được 4 loại giao tử (2)Từ (1 ) và (2) => phép lai tuân theo qui luật phân li độc lậpkgen của cây hoa kép đỏ t c là aaBB; kgen của cây hoa đơn, trắng t c là AabbSĐL tự viết0,25đ0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ0,5đb F1 X F1 : AaBb x AaBb  (Aa x Aa) (Bb x Bb)Tỉ lệ xuất hiện cây hoa kép, đỏ tc (aaBB) ở F2: ¼. ¼ = 1161đLưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ: 29Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)(Đề thi HSG Sinh học 9 – PGDĐT Sầm Sơn, ngày 24102018 –Năm học 2018 – 2019)ĐỀ BÀICâu 1 (2.0 điểm) a.Trình bày các khái niệm: Tính trạng,cặp tính trạng tương phản, kiểu gen đồng hợp, kiểu gen dị hợp. Mỗi khái niệm lấy một ví dụ minh họa.b.Thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, bộ nhiễm sắc thể đơn bội? Mỗi khái niệm lấy một ví dụ.Câu 2(2.0 điểm)a.Trình bày phương pháp nghiên cứu di truyền của Men Đen.b.Giả sử tính trạng chiều cao cây của một loài thực vật có 2 trạng thái là thân cao và thân thấp. Hãy vận dụng phương pháp nghiên cứu của Men Đen để xác định quy luật di truyền của tính trạng chiều cao cây ở loài thực vật này.Câu 3 (2.0 điểm)Thực hiện phép lai P: AaBbDdEe x AaBbddee. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, có quan hệ trội lặn không hoàn toàn, mỗi cặp gen nằm trên một nhiễm sắc thể thường khác nhau. Hãy xác định:a.Số loại kiểu gen đồng hợp, số loại kiểu hình ở F1.b.Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen bố mẹ, tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình bố mẹ ở F1.Câu 4 (3.0 điểm)Có 10 tế bào của một cơ thể tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 480 NST . Trong tổng số tế bào con được sinh ra chỉ có 50% tế bào trải qua giảm phân đã cần môi trường cung cấp 240 NST. Quá trình giảm phân đã tạo ra được 40 giao tử. Hãy xác định:a.Bộ NST 2n của cơ thể và số lần nguyên phân của tế bào.b.Giới tính của cơ thể.c.Số hợp tử được tạo ra.Biết hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 5%.Câu 5 (3.0điểm).Trình bày cấu trúc của nhiễm sắc thể kép và những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể kép trong giảm phân I.Câu 6 (2.0 điểm)Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Biết rằng trong quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo và cây chỉ ra hoa, kết quả một lần rồi chết. Từ nguyên liệu ban đầu là một cây hoa đỏ, quả dài và một cây hoa trắng, quả tròn, một bạn học sinh chỉ cần thực hiện 2 phép lai đã phát hiện ra được các gen trên phân li độc lập hoặc di truyền liên kết. Em hãy trình bày và giải thích cách làm của bạn.Câu 7 (3.0điểm)Những điểm giống và khác nhau cơ bản của quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái.Câu 8 (3.0 điểm) Ở một loài thực vật gen A quy định tính trạng hạt vàng là trội so với gen a: hạt xanh. Chọn cây hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn thu được 241 hạt lai F1. a. Xác định số lượng và tỷ lệ các loại kiểu hình ở F1. Tính trạng màu sắc của hạt lai F1 được biểu hiện trên cây thuộc thế hệ nào? b. Cho các cây hạt vàng thu được ở F1 giao phấn ngẫu nhiên. Xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình ở F2. Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH LỚP 9 ĐỀ SỐ: 29(Đề thi HSG Sinh học 9 – PGDĐT Sầm Sơn, ngày 24102018 năm học 2018 – 2019).CâuNội dungĐiểm12a. ( 1 đ)Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo và sinh lí của một cơ thể.VD:Cây đậu Hà Lan có các tính trạng : thân cao, quả lục…..Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạngVD: Hạt trơn và hạt nhăn,….Kiểu gen đồng hợp là kiểu gen gồm hai gen tương ứng giống nhau.VD: Kiểu gen AA, aa, AAbb……Kiểu gen dị hợp là kiểu gen gồm hai gen tương ứng khác nhau.VD: Kiểu gen:Aa, Bb, AaBb…..b.( 1 đ) Bộ NST lưỡng bội (KH 2n) là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng (có ở các tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai).VD: Bộ NST lưỡng bội ở người là 2n=46…..Bộ NST đơn bội(KH n) là bộ NST chỉ chứa một NST trong mỗi cặp tương đồng (có ở các tế bào giao tử,…VD: Tinh trùng và trứng ở người có bộ NST n= 23….0,250,250,250,250,50,522a.( 1 đ )Phương pháp nghiên cứu di truyền của Men Đen:Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng, tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền của các tính trạng.b.( 1 đ)Phương pháp xác định quy luật di truyền của tính trạng chiều cao cây:Tạo dòng cây cao thuần chủng và dòng cây thấp thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệCho cây thân cao thuần chủng lai với cây thân thấp thuần chủng thu được F1.Cho F1 tiếp tục lai với nhau để thu được F2….Theo dõi đời F1 ,F2,…Dùng toán thống kê để phân tích tỉ lệ kiểu hình của F1 , F2, … Từ đó suy ra quy luật di truyền của tính trạng chiều cao cây.0,50,50,250,250,532 Số loại kiểu gen đồng hợp ở F1: 2 x 2 x 1 x 1= 4. Số loại kiểu hình ở F1: 3 x 3 x 2 x 2 = 36. Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen bố mẹ ở F1: 1 – ( x x x + x x x ) = = . Tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình bố mẹ ở F1: 1 – ( x x x + x x x ) = = .0,50,50,50,543a.( 1 đ)Gọi k là số lần nguyên phân , 2n là bộ NST lưỡng bội của cơ thể (k,n nguyên dương)Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân:10x2nx(2k 1) = 480 (1)Số NST môi trường cung cấp cho giảm phân50%x10x2n x 2k = 240 (2)Giải hệ phương trình trên ta được: k = 3 2n= 6Vậy bộ NST lưỡng bội của cá thể: 2n = 6. Các tế bào nguyên phân 3 lần.b.( 1 đ)Xác định giới tính của cá thể: Số tế bào tham gia giảm phân:50% x 10 x 2k = 50%. 10.8 = 40 tế bàoSố giao tử tạo ra là 40. Vậy có 40 tế bào giảm phân, tạo ra 40 giao tử => Giới tính của cá thể là Cái.c. ( 1 đ)Số hợp tử được tạo ra:Số hợp tử = số giao tử x hiệu xuất thụ tinh của giao tử = 40. 50% = 2 hợp tử0,50,50,50,5 153 Cấu trúc của NST kép: NST kép gồm hai cromatit gắn với nhau ở tâm động, mỗi cromatit bao gồm chủ yếu một phân tử ADN và protein loại histon (mỗi cromatit tương đương với một NST đơn). Hoạt động của NST kép trong giảm phân I:+ Kì đầu 1: các NST kép bắt đầu co xoắn lại, các nhiễm sắc thể kép tương đồng bắt đôi với nhau và có thể xảy ra trao đổi chéo. Tiếp đến, các NST kép trong mỗi cặp NST kép tương đồng dần dần đẩy nhau ra ở tâm động, một số sợi thoi phân bào được đính với tâm động của các nhiễm sắc thể.+ Kì giữa 1: Các NST kép co xoắn cực đại và xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. + Kì sau 1: Mỗi NST kép trong cặp tương đồng di chuyển về một cực của tế bào.+ Kì cuối 1: Sau khi đi về cực của tế bào, các NST kép bắt đầu giãn xoắn dần để trở về dạng sợi mảnh.10,5 0,5 0,50,562 Cây hoa đỏ, quả dài có thành phần kiểu gen là A và bb; cây hoa trắng, quả tròn có thành phần kiểu gen là aa và B Cho cây hoa đỏ, quả dài giao phấn với cây hoa trắng, quả tròn, thu được F1 (phép lai 1) Trong các cá thể F1, chọn ra cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn. Những cây này đều dị hợp tử về hai cặp gen (Aa và Bb). Cho các cây hoa đỏ, quả tròn ở F1 giao phấn với nhau hoặc tự thụ phấn thu được thế hệ lai thứ hai (phép lai 2). Nếu ở thế hệ lai thứ hai có tỉ lệ phân li kiểu hình 9:3:3:1 các gen phân li độc lập. Nếu thu được tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1 các gen di truyền liên kết.Lưu ý :Học sinh có thể chia ra các trường hợp:(Cách khác thì cho điểm tương ứng) Nếu F1 gồm toàn cây hoa đỏ, quả tròn thì thực hiện PL2 như trên. F1 có cả cây hoa đỏ, quả tròn và cây hoa trắng, quả dài (có cả 4 loại kiểu hình) thì lai hai cây này với nhau (lai phân tích), nếu tỉ lệ KH thu được là 1:1:1:1  PLĐL; nếu tỉ lệ KH thu được là 1:1  Liên kết gen. Nếu F1 có cả cây hoa đỏ, quả tròn và cây hoa đỏ, quả dài (hoặc cây hoa đỏ quả tròn và cây hoa trắng, quả tròn) thì lai hai cây này với nhau. Nếu tỉ lệ KH là 3:3:1:1 > PLĐT; nếu tỉ lệ KH thu được là 1:2:1 LK gen.………..0,50,250,250,50,573Giống nhau:Các TB mầm đều thực hiện NP liên tiếp nhiều lần để tạo ra các tinh bào bậc 1 hay noãn bào bậc 1.Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc1 đều thực hiện GP để cho giao tử.Khác nhau:Phát sinh giao tử cái.Phát sinh giao tử đực.Noãn bào bậc 1 qua GP I cho 1thể cực thứ 1 và 1 noãn bào bậc 2 .Noãn bào bậc 2 qua GP II cho 1 thể cực thứ 2 và 1 TB trứng.Thể cực thứ nhất GPII cho ra 2 thể cực thứ 2Từ mỗi noãn bào bậc 1 qua GP cho 2 thể cực và 1TB trứng, trong đó chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh.Tinh bào bậc1 qua GP I cho 2 tinh bào bậc 2.Mỗi tinh bào bậc 2 qua GP II cho 2 tinh tử phát triển thành tinh trùng.(2 tinh bào bậc 2 GPII cho 4 tế bào phát triển thành 4 tinh trùng)Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua GP cho 4 tinh trùng, Các tinh trùng này đều tham gia vào thụ tinh.0,50,50,50,5 183a. ( 1,5 đ)Số lượng và tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 Theo bài ra ta có sơ đồ lai: P: Aa (vàng) X Aa (Vàng) GP: ½ A : ½ a ½ A : ½ a F1: ¼ AA : ½ Aa : ¼ aa Tỉ lệ KH: ¾ A : ¼ aa Hạt vàng: 241 x ¾ 180 hạt Hạt xanh: 60 hạt. Màu sắc hạt lai F1 biểu hiện ngay trên cây của thế hệ P.b. ( 1,5 đ) F1 thu được tỷ lệ: 1AA : 2 Aa : 1aaCho các cây F1 có tỷ lệ 13AA : 23 Aa giao phấn ngẫu nhiên, xảy ra các trường hợp sau:13.13 ( AA x AA) = 19 AA 2.13.23 ( AA x Aa) = 49 ( 12AA : 12Aa)23.23(Aa x Aa) = 49 ( 14 AA : 24Aa : 14 aa)Thống kê kết quả ta được:TLKG: 1636 AA: 1636 Aa: 436 aaTLKH:32 hạt vàng : 4 hạt xanh=> 8 hạt vàng : 1 hạt xanh0,50,50,510,5Lưu ý:+ Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa như đáp án. + Học sinh trình bày đúng nội dung , đủ ý vẫn cho điểm như đáp án. Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC LỚP 9 (Thời gian: 150 phút)ĐỀ SỐ: 28(Đề thi HSG Sinh 9 – PGDĐT Vĩnh Yên Năm học 2017 – 2018)ĐỀ BÀICâu 1 (1điểm) a) Tiêu hóa là gì? Nêu các hình thức tiêu hóa có thể có trong hệ tiêu hóa ở người.b) Nêu vai trò của các nếp gấp ở niêm mạc dạ dày, ruột non. Câu 2 (1điểm) a) Thời gian mỗi pha của 1 chu kì tim ở người bình thường là bao nhiêu? Vì sao số chu kì timphút tăng quá cao sẽ gây hại cho tim?b) Vì sao nhịp tim của trẻ em thường cao hơn người lớn?Câu 3 (1điểm) Nêu điểm khác biệt về cấu tạo giữa phân hệ thần kinh giao cảm và phân hệ thần kinh đối giao cảm. Câu 4 (1điểm)Trong trường hợp trạng thái của cơ thể người đều giống nhau thì tương quan giữa đồng hóa và dị hóa còn phụ thuộc chủ yếu vào những yếu tố nào? Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng (đồng hóa và dị hóa) được điều hòa bằng những cơ chế nào?Câu 5 (1điểm) a) Phát biểu nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Men Đen.b) Nêu các điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Menđen theo quan điểm di truyền học hiện đại.Câu 6 (1điểm)a) Nêu các thành phần hóa học của nhiễm sắc thể.b) Vì sao nói nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào?Câu 7 (1điểm)Thực hiện phép lai P: ♂AaBbDdEe x ♀AaBbddee. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, có quan hệ trội lặn hoàn toàn, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Hãy xác định:a) Số loại kiểu gen đồng hợp ở F1; số loại kiểu hình ở F1.b) Tỉ lệ kiểu gen ở F1 giống kiểu gen của bố; tỉ lệ kiểu hình ở F1 khác kiểu hình của bố.Câu 8 (1điểm)Ở một loài thực vật, cho lai giữa P thuần chủng cây cao, quả vàng với cây thấp, quả đỏ, thu được F1. Cho F1 lai với nhau thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình với 3648 cây, trong đó có 2052 cây cao, quả đỏ. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. a) Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của P.b) Không cần viết sơ đồ lai hãy cho biết trong số các cây cao, quả đỏ ở F2, tỉ lệ cây cao, quả đỏ thuần chủng là bao nhiêu?Câu 9 (1điểm)Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cho tỉ lệ kiểu gen của các cây quả đỏ ở P là: 12 AA : 12 Aa. Lai các cây quả đỏ với các cây quả vàng được F1.a) Tìm kết quả F1.b) Lấy ngẫu nhiên 3 cây F1, xác suất thu được 2 cây quả đỏ và 1 cây quả vàng là bao nhiêu? Câu 10 (1điểm)Biến dị tổ hợp là gì? Nêu cơ chế phát sinh và ý nghĩa của biến dị tổ hợp. Hết ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤMĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ: 28(Đề thi HSG Sinh 9 – PGDĐT Vĩnh Yên Năm học 2017 – 2018).CâuNội dungĐiểm1a) Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được……………… Hình thức tiêu hóa: Tiêu hóa cơ học, hóa học.b) Vai trò các nếp gấp: Dạ dày: Giúp dạ dày có thể nở rộng để tăng thể tích chứa thức ăn............. Ruột non: Tăng diện tích hấp thụ chất dinh dưỡng.........................0,250,250,250,252a) 1 chu kì tim gồm 3 pha: Pha nhĩ co 0,1 giây; pha thất co 0,3 giây; pha dãn chung 0,4 giây………………………………………. Vì khi số chu kì tim phút tăng cơ tim sẽ suy yếu (suy tim) ngừng đập.b) Vì: Quá trình trao đổi chất của trẻ em diễn ra mạnh hơn Tuần hoàn phải nhanh hơn nhịp tim phải tăng....... Thành cơ tim của trẻ em yếu 1 lần đẩy máu đi được ít nhịp tim phải tăng để đáp ứng nhu cầu cơ thể.....0,250,250,250,253Khác biệtPhân hệ giao cảmPhân hệ đối giao cảmTrung ươngCác nhân xám ở sừng bên tủy sống (Từ đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III)Các nhân xám nằm ở trụ não và đoạn cùng của tủy sống..........Hạch thần kinh (Nơi chuyển tiếp noron)Chuỗi hạch nằm ở gần cột sống, xa cơ quan phụ tráchHạch nằm ở gần cơ quan phụ trách............Noron trước hạch(Sợi trục có bao mielin)Sợi trục ngắnSợi trục dài......................Noron sau hạch (Sợi trục không có bao mielin)Sợi trục dàiSợi trục ngắn....................0,250,250,250,254 Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào:+ Độ tuổi..................................................+ Giới tính …………………………. Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng 2 cơ chế: + Cơ chế thần kinh ......................................+ Cơ chế thể dịch.......................................0,250,250,250,255a)Quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.Quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.b) Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li: Quá trình phát sinh giao tử diễn ra bình thường....................................... Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là: Các gen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau............Quá trình phát sinh giao tử xảy ra bình thường.......0,250,25 0,250,256 a) Các thành phần hóa học của nhiễm sắc thể: ADN………………………………………………………………… Protein loại histon………………………………..b) Vì: NST ở nhân tế bào có thể quan sát được NST dưới kính hiển vi quang học........... NST mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.............................................0,250,250,250,257a) P: AaBbDdEe x AaBbddee Số loại kiểu gen đồng hợp ở F1: 2 x 2 x 1 x 1= 4………… Số loại kiểu hình ở F1: 2 x 2 x 2 x 2 = 16……b) P: AaBbDdEe x AaBbddee Tỉ lệ kiểu gen ở F1 giống kiểu gen của bố: 24 x 24 x 12 x 12 = 116 ………………… Tỉ lệ kiểu hình ở F1 khác kiểu hình của bố: 1 – (34 x 34 x 12 x 12) = 5564…………………………0,250,25 0,250,258a) Xác định qui luật di truyền: Xét tỉ lệ cây cao, quả đỏ ở F2 = 20523648 = 916 => F2 cho 16 kiểu tổ hợp = 4 loại giao tử x 4 loại giao tử => F1 dị hợp 2 cặp gen, các gen phân li độc lập với nhau............. Cây cao, quả đỏ chiếm tỉ lệ 916 => tính trạng cây cao, quả đỏ là các tính trạng trội..... Quy ước: gen A: Cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b : quả vàng. => kiểu gen của P: AAbb x aaBB............b) Tỉ lệ cây cao, quả đỏ thuần chủng trong tổng số cây cao, quả đỏ ở F2 = 19.................0,250,25 0,250,259a) SĐL P: 12 AA x aa F1: 12Aa 12Aa x aa F1: 14Aa : 14aaKết quả chung F1 KG: 34 Aa : 14aa KH: 34 đỏ : 14vàng b) Lấy ngẫu nhiên 3 cây F1 trong đó 2 cây quả đỏ và 1 cây quả vàng là. 3.(34)2 .14 = 27640,50,510 Khái niệm: Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P. Cơ chế phát sinh: Sự phân li độc lập của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử........ Sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh............. Ý nghĩa: Giải thích sinh vật sinh sản hữu tính phong phú và đa dạng.................. Là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa................ 0,250,50,25TỔNG10 đ Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ: 27Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)(Đề thi HSG Sinh 9 – PGDĐT Tiền Hải Năm học 2017 2018ĐỀ BÀICâu 1: (4,0 điểm). 1. Phát biểu nội dung quy luật phân li? Nêu ứng dụng của quy luật phân li trong sản xuất? Cho ví dụ?2. Biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa?Tại sao ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính? Câu 2: (3,0 điểm). 1. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.2. Thực chất của sự thụ tinh là gì? Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao?Câu 3: (3,0 điểm). 1. Các tế bào con tạo ra khi kết thúc một quá trình nguyên phân và một quá trình giảm phân có những điểm gì khác nhau? 2. Tại sao nói sự biến đổi hình thái của nhiễm sắc thể qua nguyên phân có tính chu kì? Ý nghĩa của sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể?3. Vì sao ở kì sau của nguyên phân, khi phân li thì mỗi nhiễm sắc thể đơn trong nhiễm sắc thể kép đi về một cực tế bào, còn ở kì sau giảm phân I khi phân li thì mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng đi về một cực tế bào?Câu 4: (3,0 điểm). 1. Hợp tử của một loài có bộ NST kí hiệu là AaBbDdXY. Hãy kí hiệu bộ NST khi hợp tử đang ở kì giữa, kì sau của quá trình nguyên phân.2. Hợp tử trên nguyên phân liên tiếp 7 lần thì cần bao nhiêu NST đơn tương đương nguyên liệu môi trường cung cấp?3. Một nhóm tế bào đã trải qua quá trình nguyên phân với số lần bằng nhau đã tạo ra 16 tế bào con. Cho biết có bao nhiêu tế bào tham gia nguyên phân và mỗi tế bào đã nguyên phân bao nhiêu đợt?Câu 5: (3,0 điểm). Ở gà 2n = 78. Một nhóm tế bào cùng loại có tất cả 4992 NST đơn đang phân li về hai cực tế bào.a. Nhóm tế bào đó đang ở thời kì phân bào nào? Số lượng là bao nhiêu?b. Giả sử nhóm tế bào trên được sinh ra từ hai tế bào gốc ban đầu thì trong toàn bộ quá trình phân bào đó NST đã nhân đôi bao nhiêu lần? Biết rằng tốc độ phân bào của các thế hệ tế bào là đều nhau.Câu 6. (4,0 điểm) 1. Cho phép lai P: ♀ AaBbDdEe x ♂ aaBbDDEe. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập, tính trội là trội hoàn toàn. Không cần lập bảng, hãy tính:a. Số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con F1.b. Số loại biến dị tổ hợp ở đời con F1.c. Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở đời con F1.2. Người ta thực hiện phép lai sau: Khi lai giữa F1 có kiểu gen giống nhau với ba cây I, II, III có kiểu gen khác nhau, người ta thu được kết quả:Phép lai 1:F1 x cây IF2 – I: 147 cây chín sớmPhép lai 2: F1 x cây IIF2 – II: 98 cây chín sớm: 102 cây chín muộnPhép lai 3: F1 x cây IIIF2 – III: 297 cây chín sớm: 101 cây chín muộn.Biết tính trạng thời gian chín do một gen qui định. a. Xác định kiểu gen F1 và các cây I, II, III. b. Muốn ngay F1 chỉ xuất hiện một kiểu hình, kiểu gen của thế hệ bố mẹ (P) có thể là gì? Hết ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤMĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ: 27(Đề thi HSG Sinh 9 – PGDĐT Tiền Hải Năm học 2017 2018.CâuNội dungĐiểm1(4 điểm)1 Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.0,5 Nêu ứng dụng của quy luật phân li trong sản xuất : Trên cơ thể sinh vật, thường các tính trạng trội là tốt, còn các tính lặn là các tính xấu có hại. Do đó trong sản xuất : 0,25+ Để thu được con lai đồng loạt mang tính trạng trội có lợi, người ta dùng cặp bố mẹ trong đó ít nhất phải có một cơ thể thuần chủng về tính trạng trội (AA)Ví dụ : P: AA (trội) x AA (trội) Gp: A A F1: AA Kiểu hình đồng tính trội0,5+ Ngược lại để tránh con lai xuất hiện tính lặn (xấu) người ta không sử dụng cơ thể dị hợp (không thuần chủng) làm giống, vì như vậy con lai sẽ có sự phân tính và có kiểu hình lặn (xấu)Ví dụ : P: Aa (không thuần chủng ) x Aa (không thuần chủng) Gp: (1A : 1a ) (1A : 1a ) F1: 1AA : 2Aa: 1aaKiểu hình có ¼ mang tính trạng lặn (xấu)0,52. Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ (P) làm xuất hiện các kiểu hình khác P ở con lai. 0,25 Ý nghĩa Trong chọn giống: Tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng giúp con người có nhiều điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp nhằm tạo giống mới có năng suất và phẩm chất tốt 0,5 Trong tiến hóa: tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi ở nhiều môi trường sống khác nhau làm tăng khả năng đấu tranh sinh tồn của chúng .0,5 Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính vì : Ở các loài sinh sản giao phối do có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều loại giao tử; các loại giao tử này được tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp kiểu gen khác nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. 0,5 Loài sinh sản vô tính không có sự giảm phân hình thành giao tử, không có sự thụ tinh. Cơ thể con được hình thành từ một phần hay một nhóm tế bào của cơ thể mẹ qua nguyên phân nên giống hệt cơ thể mẹ ban đầu.0,52(3điểm)1. Bộ NST lưỡng bộiBộ NST đơn bội Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng (tb xôma). Tồn tại trong giao tử. Là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng Là bộ NST tồn tại thành từng chiếc của mỗi cặp tương đồng + kí hiệu là (2n)mỗi cặp có:+ kí hiệu là (n)+ Số lượng gồm 2 chiếc (2 NS đơn)+ Nguồn gốc của chúng khác nhau 1 chiếc có nguồn gốc từ bố 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ+ có 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ+ Hình thái giống nhau cả hình dạng, kich thước.+ Cấu trúc: giống nhau về sự phân bố các gen trên NST (số lượng gen)0,250,250,250,250,250,252. Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực và cái, tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ.0,5Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là sai.0,5Vì để sinh con trai cần có sự kết hợp giữa tinh trùng Y với trứng tạo thành hợp tử XY, để sinh con gái cần tinh trùng X kết hợp với trứng tạo hợp tử XX, mà tinh trùng X hay Y là do bố tạo thành, vì vậy sinh con trai hay con gái là do bố quyết định.0,53(3điểm)1. Khác nhau:Điểm khác nhauNguyên phânGiảm phân Số lượng tế bào con24 Đặc điểm bộ NST trong mỗi tế bào con: + Số lượng2nn + Nguồn gốc + Cấu trúc Giống nhau và giống tế bào ban đầu Giống nhau và giống tế bào ban đầu Gồm hai nhóm khác nhau và khác tế bào ban đầu Có thể khác nhau Xu hướng cho tế bào conCó thể tiếp tục NP tiếpKhông thể tiếp tục GP tiếp0,250,250,250,250,252. Sự biến đổi hình thái NST qua nguyên phân có tính chu kỳ: đóng xoắn ở kỳ đầu đến kỳ giữa sau đó tháo xoắn ở kỳ sau và kỳ cuối.0,25 ý nghĩa của sự biến đổi hình thái NST.+ Sự thỏo xoắn tối đa ở trạng thỏi sợi mảnh tạo điều kiện cho sự tự nhõn đụi của NST.0,25+ Sự đóng xoắn tối đa tạo điều kiện cho sự phân ly của NST0,253 Nguyên phân: Kì giữa NST kép tập hợp thành 1 hàng, mỗi NST kép liên kết với thoi vô sắc ở cả 2 phía của tâm động, đến kì sau thì mỗi NST kép bị chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn nên khi phân li thì mỗi nhiễm sắc thể đơn trong nhiễm sắc thể kép đi về một cực tế bào.0,5 Giảm phân I: Ở kì giữa I NST kép tập hợp thành 2 hàng, mỗi NST trong cặp NST kép tương đồng liên kết với thoi vô sắc ở 1 phía của tâm động, đến kì sau I mỗi NST kép trong cặp kép tương đồng tách nhau, khi phân li thì mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng đi về một cực tế bào.0,54(3điểm)1. Kí hiệu bộ NST ở kì giữa: A.A a.a B.B b.b D.D d.d X.X Y.Y0,5 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN ĐỀ SỐ: 30 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi HSG Sinh học – PGD&ĐT Huyện Đông Sơn - năm học 2018 - 2019 ĐỀ BÀI Câu (2.5 điểm): a Thế giống chủng? muốn xác định giống có chủng khơng ta dùng phương pháp nào? b Trình bày chế xác định giới tính người? Vì cấu trúc dân số quốc gia, tỉ lệ nam: nữ thường xấp xỉ 1: 1? c Điểm khác NST thường NST giới tính? Câu (3.0 điểm): a Nguyên nhân làm cho NST đặc trưng loài giữ nguyên qua nguyên phân giảm nửa qua giảm phân? Bộ NST giữ nguyên qua nguyên phân giảm nửa qua giảm phân có ý nghĩa nào? b Cá thể lồi có nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXX - Hãy xác định cá thể thuộc loài giới tính nó? - Viết kí hiệu nhiễm sắc thể kì đầu kì cuối Câu (3.0 điểm): a Giải thích phân tử ADN tạo qua chế nhân đôi lại giống ADN mẹ? b Nêu chất, mối liên hệ gen tính trạng qua sơ đồ: Gen (1đoạn ADN)  mARN  Prôtêin  tính trạng c Vì nói prơtêin có vai trò quan trọng tế bào thể? Câu (2.0 điểm): Trong thực tế hoa trồng hạt thường cho nhiều màu sắc hoa trồng theo phương pháp giâm, chiết, ghép Hãy giải thích vậy? Câu (2.0 điểm): a Tại phép lai phân tích, kết phép lai đồng tính thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp kết phép lai phân tính thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp b Trong trình giảm phân chế tạo loại giao tử có nhiễm sắc thể khác nguồn gốc Câu (2.5 điểm): Ở loài động vật Có 32 tinh ngun bào 16 nỗn ngun bào giảm phân bình thường để tạo giao tử Tất tinh trùng trứng tạo tham gia thụ tinh có hợp tử tạo thành a Xác định hiệu xuất thụ tinh trứng tinh trùng Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” b Trong hợp tử tạo thành có 64 nhiễm sắc thể đơn Xác định số nhiễm sắc thể đơn có tinh trùng trứng khơng thụ tinh Câu (2.0 điểm): Xét nhóm tế bào sinh giao tử, tế bào xét cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Gen trội A nằm nhiễm sắc thể thứ có 1200 Ađênin, gen lặn a nằm nhiễm sắc thể thứ hai có 1350 Ađênin a Tính số nuclêơtit loại gen b Tính số nu mơi trường cung cấp gen nhân đôi lần Câu (3.0 điểm): Ở loài thực vật Cho chủng hoa đơn, trắng lai với chủng hoa kép, đỏ F1 thu đồng loạt hoa đơn, đỏ Cho F1 giao phấn với có hoa kép, trắng đời sau thu loại kiểu hình với tỉ lệ ngang a Giải thích kết viết sơ đồ lai b Nếu cho F1 tự thụ phấn, không cần lập bảng xác định tỉ lệ chủng có hoa kép, đỏ F2 Hết - Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH - LỚP Đề thi HSG Sinh học – PGD&ĐT Huyện Đông Sơn - năm học 2018 - 2019 Câu ý Nội dung Điểm a * Giống chủng giống có đặc tính di truyền dồng nhất, 0.25đ hệ sau giống hệ trước *Muốn xác định giống có chủng khơng ta dùng 0.5đ phương pháp - Dùng phép lai phân tích: cho giống cần kiểm tra lai với thể dồng hợp lăn Nếu kết phép lai đồng tính giống chủng (sơ đồ lai kèm theo) I Nếu kết phép lai phân tính giống khơng (3,0đ) chủng(kèm theo sơ đồ lai cm) - Dùng phương pháp tự thụ phấn thực vật giao phối 0,25đ gần với động vật Nếu kết phép lai đồng tính giống chủng Nếu kết phép lai phân tính giống khơng chủng (sơ đồ lai kèm theo) Chú ý: khơng có sơ đồ lai kèm theo trừ 1/3 số điểm ý b Cơ chế sinh trai, gái người: - Ở người giới tính xác định thụ tinh: 0.5đ Ở người, trai có cặp NST giới tính XY, gái có cặp NST giới tính XX Khi giảm phân tạo giao tử, bố cho loại tinh trùng X Y, loại chiếm 50% Mẹ cho loại trứng X Sự thụ tinh tinh trùng mang X với trứng X tạo hợp tử XX phát triển thành gái Còn tinh trùng Y thụ tinh với trứng X tạo hợp tử XY phát triển thành trai ( Nếu HS trình bày sơ đồ đầy đủ cho điểm tối đa) - Cấu trúc dân số quốc gia, tỉ lệ nam: nữ thường xấp xỉ 0,5đ 1: 1do: +Cặp NST XY nam  loại tinh trùng X Y có số lượng ngang Khi thụ tinh với trứng  hợp tử XX XY có tỉ lệ ngang +Vì cấu trúc dân số quốc gia, dựa số lượng lớn, tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ 1:1 c Điểm khác nhiễm sắc thể thường với NST giới tính: NST thường NST giới tính 1.0đ (mỗi ý 0,25đ) - Có nhiều cặp tế bào - có cặp tế bào lưỡng bội lưỡng bội - Luôn tồn thành cặp tương - tồn thành cặp tương đồng Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” Câu ý a II (3.0đ) b a III (3,0đ) b c Nội dung dồng giống hai giới giới khơng tương - Mang gen qui định tính đồng giới trạng thường thể - mang gen qui định tính trạng - Khi lai thuận lai nghịch liên quan không liên quan kết giống đến giới tính - Khi lai thuận lai nghịch kết khác - Nguyên nhân làm cho NST giữ nguyên qua nguyên phân NST nhân đơi kì trung gian NST phân li đồng kì sau - Nguyên nhân làm cho cho NST đặc trưng loài giảm nửa qua giảm phân kì sau giảm phân nhiễm sắc thể kép cặp tương đồng phân li hai cực tế bào nên kết thúc giảm phân tế bào nhận nhiễm sắc thể cặp tương đồng giảm nửa - Bộ nhiễm sắc thể giữ nguyên qua nguyên phân giúp trì nhiễm sắc thể đặc trưng loài từ hệ tế bào sang hệ tế bào khác - Bộ nhiễm sắc thể giảm nửa qua giảm phân tạo điều kiện cho nhiễm sắc thể đặc trưng lồi khơi phục thụ tinh - Bộ NST loài 2n = NST Đây loài ruồi giấm giới tính - Kí hiệu NST lồi kì đầu 1: AAaaBBbbDDddXXXX - Kí hiệu NST lồi kì cuối 2; ABDX; AbDX; ABdX; AbdX; aBDX; abDX; aBdX; abdX Hai ADN sau nhân đơi giống ADN mẹ q trình nhân đơi diễn theo nguyên tắc: - Nguyên tắc bổ sung: Sự liên kết nucleotit mạch khuôn với nucleotit tự môi trường nội bào theo nguyên tắc : A liên kết với T hay ngược lại; G liên kết với X hay ngược lại - Nguyên tắc giữ lại (bán bảo toàn): Trong phân tử ADN có mạch ADN mẹ, (mạch cũ), mạch lại tổng hợp * Xảy đột biến gen: rối loạn trình tự chép phân tử ADN Bản chất mối quan hệ sơ đồ là: + Trình tự Nu ADN (gen) qui định trình tự Nu trongmARN + Trình tự Nu mARN qui định trình tự axít amin cấu tạo thành prôtêin + Prôtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lý tế bào, từ biểu thành tính trạng kiểu hình thể Prơtêin có vai trò quan trọng tế bào thể prơtêin Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0.5đ “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” Câu ý IV (2,0đ) a V (2,0đ) b a VI (2,0) b VII a (2,0đ) Nội dung Điểm có nhiều chức quan trọng tế bào thể như: cấu trúc, xúc tác, điều hòa q trình trao đổi chất, liên quan đến toàn hoạt động sống tế bào, biểu thành tính trạng thể Hạt (chứa phôi) phát triển từ hợp tử - Hợp tử kết kết hợp trình giảm phân thụ 0,5đ tinh sinh sản hữu tính -Trong giảm phân tạo nhiều loại giao tử khác nguồn gốc 0,5đ NST - Sự kết hợp ngẫu nhiên giao tử thụ tinh tạo hợp tử 0,5đ mang tổ hợp NST khác nguyên nhân làm xuất biến dị tổ hợp phong phú - Giâm, chiết, ghép hình thức sinh sản vơ tính dựa vào chế 0,5đ nguyên phân tế bào, có tự nhân đôi ADN NST nên đặc điểm di truyền chép ngun vẹn nên có khả tạo biến dị Phép lai phân tích phép lai thể mang tính trạng trội với 0,5đ thể mang tính trạng lặn Mà thể mang tính trạng lặn tạo loại giao tử nên kết phép lai phụ thuộc vào thể mang tính trạng trội Nếu kết phép lai đồng tính chứng tỏ thể mang tính trạng 0,5đ trội tạo loại giao tử nên có kiểu gen đồng hợp Nếu kết phép lai phân tính thể mang tính trạng trội tạo 0,5đ hai loại giao tử nên có kiểu gen dị hợp Trong trình giảm phân chế phân li độc lập cặp nhiễm 0,5đ sắc thể kép tương đồng diễn kì sau giảm phân chế tạo tế bào có nhiễm sắc thể khác nguồn gốc Xác định hiệu suất thụ tinh trứng tinh trùng Số tinh trùng trực tiếp thụ tinh = số hợp tử = Số tinh trùng tạo 32 x = 128 Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 8/ 128 = 6,25% 0,5đ Số trứng trực tiếp thụ tinh = số hợp tử = Số trứng tạo ra: = sơ nỗn bào = 16 Hiệu suất thụ tinh trứng 8/ 16 = 50% 0,5đ Xác định số NST có trứng tinh trùng không thụ tinh - Số NST 2n hợp tử: 64 : = NST => n = Số trứng không thụ tinh: 16 – = Số NST có trứng khơng thụ tinh: x = 32 NST 0.5đ - Số tinh trùng không thụ tinh: 128 – = 120 Số NST có tinh trùng khơng thụ tinh: 120 x = 480 NST 0,5đ 0,25đ a Tính số nuclêôtit loại gen - Tổng số nu gen là: (5100 : 3,4) = 3000 (nu) Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” Câu ý Nội dung Điểm - Số nuclêôtit loại gen trội A là: 0.5đ A = T = 1200 (nu) G = X = 3000 : – 1200 = 300 (nu) - Số nuclêôtit loại gen lặn a là: 0,5đ A = T = 1350 (nu) G = X = 3000 : – 1350 = 150 (nu) b Số nu môi trường cung cấp: 0,75đ - Gen trội A, a: (2 – 1) 3000 =9000 nu a Biện luận viết sơ đồ lai - P t/c tương phản cặp tính trạng - F1 đồng tính hoa đơn, đỏ => - Hoa đơn trội hoàn toàn so với hoa kép Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng 0,25đ Và -F1 dị hợp cặp gen (1) 0,25đ Qui ước: A; hoa đơn ; a: hoa kép VIII B : hoa đỏ ; b; hoa trắng (3,0đ) Vì F1 lai với hoa kép, trắng thu F2 có kiểu hình tỉ lệ ngang (4 tổ hợp giao tử) = x Mà hoa kép trắng tạo loại giao tử = > F1 tạo loại giao tử (2) 0,5đ Từ (1 ) (2) => phép lai tuân theo qui luật phân li độc lập 0,25đ  kgen hoa kép đỏ t/ c aaBB; 0,25đ  kgen hoa đơn, trắng t/ c Aabb SĐL tự viết 0,5đ b F1 X F1 : AaBb x AaBb  (Aa x Aa) (Bb x Bb) 1đ Tỉ lệ xuất hoa kép, đỏ t/c (aaBB) F2: ¼ ¼ = 1/16 Lưu ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Hết Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 29 (Đề thi HSG Sinh học – PGD&ĐT Sầm Sơn, ngày 24/10/2018 –Năm học 2018 – 2019) ĐỀ BÀI Câu (2.0 điểm) a.Trình bày khái niệm: Tính trạng,cặp tính trạng tương phản, kiểu gen đồng hợp, kiểu gen dị hợp Mỗi khái niệm lấy ví dụ minh họa b.Thế nhiễm sắc thể lưỡng bội, nhiễm sắc thể đơn bội? Mỗi khái niệm lấy ví dụ Câu 2(2.0 điểm) a.Trình bày phương pháp nghiên cứu di truyền Men Đen b.Giả sử tính trạng chiều cao lồi thực vật có trạng thái thân cao thân thấp Hãy vận dụng phương pháp nghiên cứu Men Đen để xác định quy luật di truyền tính trạng chiều cao loài thực vật Câu (2.0 điểm) Thực phép lai P: AaBbDdEe x AaBbddee Biết gen quy định tính trạng, có quan hệ trội lặn khơng hồn tồn, cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Hãy xác định: a.Số loại kiểu gen đồng hợp, số loại kiểu hình F1 b.Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen bố mẹ, tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình bố mẹ F1 Câu (3.0 điểm) Có 10 tế bào thể tiến hành nguyên phân liên tiếp số lần cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 480 NST Trong tổng số tế bào sinh có 50% tế bào trải qua giảm phân cần môi trường cung cấp 240 NST Quá trình giảm phân tạo 40 giao tử Hãy xác định: a.Bộ NST 2n thể số lần nguyên phân tế bào b.Giới tính thể c.Số hợp tử tạo ra.Biết hiệu xuất thụ tinh giao tử 5% Câu (3.0điểm) Trình bày cấu trúc nhiễm sắc thể kép diễn biến nhiễm sắc thể kép giảm phân I Câu (2.0 điểm) Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Biết trình giảm phân không xảy trao đổi chéo hoa, kết lần chết Từ nguyên liệu ban đầu hoa đỏ, dài hoa trắng, tròn, bạn học sinh cần thực phép lai phát gen phân li độc lập di truyền liên kết Em trình bày giải thích cách làm bạn Câu (3.0điểm) Những điểm giống khác trình phát sinh giao tử đực phát sinh giao tử Câu (3.0 điểm) Ở loài thực vật gen A quy định tính trạng hạt vàng trội so với gen a: hạt xanh Chọn hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn thu 241 hạt lai F1 a Xác định số lượng tỷ lệ loại kiểu hình F1 Tính trạng màu sắc hạt lai F1 biểu thuộc hệ nào? b Cho hạt vàng thu F1 giao phấn ngẫu nhiên Xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình F2 Hết -Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH - LỚP ĐỀ SỐ: 29 (Đề thi HSG Sinh học – PGD&ĐT Sầm Sơn, ngày 24/10/2018 - năm học 2018 – 2019) Câu Nội dung a ( đ) Tính trạng đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí thể VD:Cây đậu Hà Lan có tính trạng : thân cao, lục… -Cặp tính trạng tương phản hai trạng thái biểu trái ngược loại tính trạng VD: Hạt trơn hạt nhăn,… -Kiểu gen đồng hợp kiểu gen gồm hai gen tương ứng giống VD: Kiểu gen AA, aa, AAbb…… -Kiểu gen dị hợp kiểu gen gồm hai gen tương ứng khác VD: Kiểu gen:Aa, Bb, AaBb… b.( đ) Bộ NST lưỡng bội (KH 2n) NST chứa cặp NST tương đồng (có tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai) VD: Bộ NST lưỡng bội người 2n=46… -Bộ NST đơn bội(KH n) NST chứa NST cặp tương đồng (có tế bào giao tử,… VD: Tinh trùng trứng người có NST n= 23… Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 a.( đ ) Phương pháp nghiên cứu di truyền Men Đen: -Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trạng 0,5 chủng, tương phản, theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ -Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu Từ rút 0,5 quy luật di truyền tính trạng b.( đ) Phương pháp xác định quy luật di truyền tính trạng chiều cao cây: -Tạo dòng cao chủng dòng thấp chủng cách cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều hệ -Cho thân cao chủng lai với thân thấp chủng thu F1 Cho F1 tiếp tục lai với để thu F2… Theo dõi đời F1 ,F2,… -Dùng toán thống kê để phân tích tỉ lệ kiểu hình F1 , F2, … Từ Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0,25 0,25 0,5 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” suy quy luật di truyền tính trạng chiều cao - Số loại kiểu gen đồng hợp F1: x x x 1= - Số loại kiểu hình F1: x x x = 36 - Tỉ lệ kiểu gen khác kiểu gen bố mẹ F1: 4 1–( x x x 2 1 56 + x x x )= = 4 2 64 0,5 0,5 0,5 - Tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình bố mẹ F1: 4 1–( x x x 2 1 56 + x x x )= = 4 2 64 0,5 a.( đ) Gọi k số lần nguyên phân , 2n NST lưỡng bội thể (k,n nguyên dương) -Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân: 10x2nx(2k -1) = 480 (1) -Số NST môi trường cung cấp cho giảm phân 50%x10x2n x 2k = 240 (2) Giải hệ phương trình ta được: k=3 2n= Vậy NST lưỡng bội cá thể: 2n = Các tế bào nguyên phân lần b.( đ) Xác định giới tính cá thể: - Số tế bào tham gia giảm phân: 50% x 10 x 2k = 50% 10.8 = 40 tế bào -Số giao tử tạo 40 Vậy có 40 tế bào giảm phân, tạo 40 giao tử => Giới tính cá thể Cái c ( đ) Số hợp tử tạo ra: Số hợp tử = số giao tử x hiệu xuất thụ tinh giao tử = 40 50% = hợp tử 0,5 0,5 0,5 0,5 - Cấu trúc NST kép: NST kép gồm hai cromatit gắn với tâm động, cromatit bao gồm chủ yếu phân tử ADN protein loại histon (mỗi cromatit tương đương với NST đơn) - Hoạt động NST kép giảm phân I: + Kì đầu 1: NST kép bắt đầu co xoắn lại, nhiễm sắc thể kép tương đồng bắt đôi với xảy trao đổi chéo Tiếp đến, NST kép cặp NST kép tương đồng đẩy tâm động, số sợi thoi phân bào đính với tâm động 0,5 nhiễm sắc thể Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” + Kì 1: Các NST kép co xoắn cực đại xếp thành hai hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào + Kì sau 1: Mỗi NST kép cặp tương đồng di chuyển cực tế bào + Kì cuối 1: Sau cực tế bào, NST kép bắt đầu giãn xoắn dần để trở dạng sợi mảnh 0,5 0,5 0,5 - Cây hoa đỏ, dài có thành phần kiểu gen A- bb; hoa trắng, tròn có thành phần kiểu gen aa B- Cho hoa đỏ, dài giao phấn với hoa trắng, tròn, thu F1 (phép lai 1) - Trong cá thể F1, chọn có kiểu hình hoa đỏ, tròn Những dị hợp tử hai cặp gen (Aa Bb) - Cho hoa đỏ, tròn F1 giao phấn với tự thụ phấn thu hệ lai thứ hai (phép lai 2) - Nếu hệ lai thứ hai có tỉ lệ phân li kiểu hình 9:3:3:1 gen phân li độc lập Nếu thu tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 gen di truyền liên kết 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 Lưu ý :Học sinh chia trường hợp:(Cách khác cho điểm tương ứng) - Nếu F1 gồm tồn hoa đỏ, tròn thực PL2 - F1 có hoa đỏ, tròn hoa trắng, dài (có loại kiểu hình) lai hai với (lai phân tích), tỉ lệ KH thu 1:1:1:1 PLĐL; tỉ lệ KH thu 1:1  Liên kết gen - Nếu F1 có hoa đỏ, tròn hoa đỏ, dài (hoặc hoa đỏ tròn hoa trắng, tròn) lai hai với Nếu tỉ lệ KH 3:3:1:1 -> PLĐT; tỉ lệ KH thu 1:2:1  LK gen ……… Giống nhau: Các TB mầm thực NP liên tiếp nhiều lần để tạo tinh bào bậc hay noãn bào bậc Noãn bào bậc tinh bào bậc1 thực GP giao tử Khác nhau: Phát sinh giao tử Phát sinh giao tử đực -Noãn bào bậc qua GP I cho -Tinh bào bậc1 qua GP I cho 1thể cực thứ noãn bào bậc tinh bào bậc 2 -Noãn bào bậc qua GP II cho -Mỗi tinh bào bậc qua GP II thể cực thứ TB trứng cho tinh tử phát triển thành tinh Thể cực thứ GPII cho trùng Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0,5 0,5 0,5 0,5 10 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” Hàm lượng AND ổn định tế bào qua hệ do: - ADN thành phần NST ADN có khả tự nhân đơi phân ly với nhân đôi phân ly NST nguyên phân đảm bảo hàm lượng ADN tế bào giống tế bào mẹ - Trong q trình giảm phân ADN nhân đơi, phân ly, tổ hợp với nhân đôi , phân ly NST mà hàm lượng ADN giao tử giảm - Trong trình thụ tinh, nhờ kết hợp hàm lượng ADN giao tử bố mẹ mà hàm lượng ADN ổn định - Nhờ cấu trúc mạch bổ sung bền vững chế tự sữa sai phân tử ADN mà hàm lượng ADN ổn định tế bào Câu 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Điểm a- Gọi số (nu) gen N = L 5100 x 20  x 20  3000 (nu) 34 34 0.5đ - Ta có N = A + T + G + X = 2A + G = 3000 (1) Mà ra: A  hay 2A = 3G (2) lấy (2) thay vào (1) ta G = G 3000 G = 600 → A = 900 Theo NTBS: A = T = 900 (nu) G = X = 600 (nu) b- Số nu loại mạch gen: Theo NTBS: T1 = A2 = 350 → T2 = A1 = A – A1 = 900 – 350 = 550(nu) Theo NTBS: X2 = G1 = 250 → G2 = X1 = G – G1 = 600 – 250 = 350(nu) c- Số nu loại mARN tổng hợp từ mạch gen: Theo NTBS gen ARN ta có: mARN Mạch Số lượng A = T1 = 350 (nu) U = A1 = 550 (nu) G = X1 = 350(nu) X = G1 = 250(nu) Câu 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Điểm * Sự hình thành thể tứ bội nguyên phân: Do nhân đôi không phân ly tất NST làm cho NST bội nhiễm tế bào tăng lên gấp đôi - Sơ đồ lai: P 2n x 2n Gp n n F1 2n Nguyên phân 4n * Sự hình thành thể tứ bội giảm phân: Do nhân đôi không phân ly tất NST làm cho NST bội nhiễm giao tử tăng lên gấp đôi Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0.5đ 0.5đ 0.5đ 128 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” - Sơ đồ lai: P Gp F1 Câu Câu 2n Gp 2n x 2n Gp 2n 0.5đ 4n Nguyên phân 4n điểm - Đa số đột biến gen có hại chúng phá vỡ mối liên hệ hài hồ kiểu gen kiểu gen với mơi trường Gây rối loạn cấu trúc phân tử Prôtêin - Đa số đột biến gen đột biến gen lặn trạng thái dị hợp nhân lên quần thểqua giao phối tạo vô số biến dị tổ hợp - Là biến đổi cấu trúc gen so với đột biến khác đột biến gen ảnh hưởng đến sức sống sinh vật, số lượng gen thể sinh vật lớn - Tính Lợi hay hại mang tính tương đối: số đột biến có hại cho sinh vật số trường hợp trở thành có lợi cho người: VD: Cừu đột biến từ chân cao thành chân thấp có hại cho Cừu lại có lợi ch người chăn ni Cừu * Thối hố biểu hiện: - thực vật:Qua hệ biểu sức sống giảm dần: sinh trưởng chậm, chiều cao suất giảm, nhiều bị chết… - động vật: Qua hệ biểu hiệnsinh trưởng phát triển yếu, sinh sản giảm, xuất dị tật quái thai, chết non… * Nguyên nhân: Qua hệ tự thụ phấn giao phối gần tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần Đồng thời tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng, làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn gây hại biểu thoái hoá 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Điểm 0.5đ 0.5đ 1đ Hết - Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 129 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN ĐỀ SỐ: 03 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Câu (2.5 điểm) 1.Khi bị triệu chứng thiếu axit dày tiêu hóa ruột non diễn nào? Gan đảm nhiệm vai trò q trình tiêu hóa thể người? Câu (3 điểm) Giải thích thở sâu giảm số nhịp thở phút làm tăng hiệu hô hấp? Tại dừng chạy mà chứng ta phải thở gấp thêm thời gian sau hơ hấp trở lại bình thường ? Câu (2.5 điểm) Trình bày khái niệm, chế ý nghĩa tượng đông máu? Dựa vào yếu tố để phân loại nhóm máu? Câu (2,5 điểm) So sánh quy luật phân ly quy luật phân ly độc lập Câu 5: (2.0 điểm) Ở loài thực vật, phép lai P: AaBbdd x aaBbDd thu F1 Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, gen nằm nhiễm sắc thể thường khác a Xác định tỉ lệ loại kiểu gen F1 b.Tính xác suất xuất cá thể F1 có kiểu hình trội tính trạng số tính trạng Câu 6: (3.0 điểm) Ở lồi có 10 tế bào sinh dục đực tiến hành nguyên phân liên tiếp lần Cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 24180 NST đơn a Xác định NST lưỡng bội loài? b Các tế bào tiến hành giảm phân Xác định số nhiễm sắc thể có tế bào kì sau giảm phân I kì sau giảm phân II c Các tế bào giảm phân tạo tinh trùng Tinh trùng tham gia thụ tinh đạt hiệu suất 10% Xác định số lượng tinh trùng thụ tinh Câu7: (1.5 điểm) Ở ruồi giấm 2n =8 Có nhóm tế bào sinh dục thực giảm phân Nhóm mang 128 nhiễm sắc thể kép Nhóm mang 512 nhiễm sắc thể đơn a Hai nhóm tế bào kỳ giảm phân? Xác định số tế bào nhóm? b Kết thúc đợt phân bào có tất tế bào hình thành Biết diễn biến tế bào nhóm Câu 8: (3.0 điểm) Ở đậu Hà Lan cho giao phấn đậu có kiểu hình hạt vàng, vỏ nhăn với đậu hạt xanh, vỏ trơn thu hệ F1 có hạt vàng, vỏ trơn Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 901 vàng, trơn: 299 vàng, nhăn: 301 xanh, trơn: 103 xanh, nhăn a Giải thích kết thí nghiệm Viết sơ đồ lai từ P  F2 b Chọn ngẫu nhiên mọc lên từ hạt vàng, vỏ nhăn F2 cho giao phấn với Số hạt có kiểu hình xanh, nhăn mong đợi F3 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Hết Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 130 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 03 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH - LỚP Câu Nội dung Điểm 1(2,5đ) 1.Khi bị triệu chứng thiếu axit dày tiêu hóa ruột non diễn sau: 1,0đ Mơn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn qua mơn vị xuống ruột non liên tục nhanh hơn, thức ăn khơng có đủ thời gian ngấm dịch tiêu hóa ruột non nên hiệu tiêu hóa thấp 2.Chức gan q trình tiêu hóa thể người: -Tiết dịch mật giúp tiêu hóa lipit dễ dàng 0.5 đ -Khử chất độc lọt vào mao mạch máu chất dinh dưỡng 0.5 đ -Điều hòa nồng độ chất dinh dưỡng máu ổn định 0,5đ 2(3,0đ) a/ Giải thích qua ví dụ: - Một người thở 18 nhịp/phút, nhịp hít vào 400 ml khơng khí: + Khí lưu thơng / phút : 400 ml x 18 = 7200 ml 1,5 đ + Khí vơ ích khoảng chết: 150 ml x 18 = 2700 ml + Khí hữu ích vào tới phế nang : 7200 ml – 2700 ml = 4500 ml - Nếu người thở sâu: 12 nhịp/ phút , nhịp hít vào 600 ml + Khí lưu thơng / phút : 600 ml x 12 = 7200 ml + Khí vơ ích khoảng chết: 150 ml x 12 = 1800 ml + Khí ghữu ích vào tới phế nang : 7200 ml – 1800 ml = 5400 ml Kết luận: Khi thở sâu giãm số nhịp thở phút làm tăng 0,5 đ hiệu hô hấp (5400 ml – 4500 ml = 900 ml) b/ Khi dừng chạy mà phải thở gấp thêm thời gian 1,0 đ hơ hấp trở lại bình thường, vì: Khi chạy thể trao đổi chất mạnh để sinh lượng, đồng thời thải nhiều CO2 Do CO2 tích tụ nhiều máu nên kích thích trung khu hô hấp hoạt động mạnh để thải loại bớt CO2 khỏi thể.Chừng lượng CO2 máu trở lại bình thường nhịp hơ hấp trở lại bình thường 3(2,5đ) -Khái niệm: đơng máu tượng máu lỏng chảy khỏi mạch tạo 0,25đ thành khối máu đơng bịt kín vết thương -Cơ chế đơng máu : Vẽ sơ đồ trình bày lời 1,0 đ - Vai trò: chế tự bảo vệ thể, giúp thể không bị máu 0,25đ 131 Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” bị thương -Dựa vào yếu tố kháng nguyên kháng thể để phân loại nhóm máu.Cụ thể: + Yếu tố kháng nguyên: hồng cầu người có hai loại kháng nguyên A B +Yếu tố kháng thể: huyết tương người có hai loại kháng thể α ( gây kết dính với A) β ( gây kết dính với B) Dựa vào yếu tố mà người ta chia thành nhóm máu người: A, B, AB, O 4(2,5đ) *Giống nhau: - Đều có đk nghiệm nhau: + Bố mẹ phải t/c cặp tính trạng tương phản theo dõi + Tính trạng trội phải trội hồn tồn + Số lượng cá thể lai thu phải đủ lớn - Ở F2 có phân li kiểu hình - Cơ chế di truyền tính trạng dựa phân li cặp gen giảm phân tạo giao tử tổ hợp giao tử thụ tinh * Khác nhau: Quy luật phân li Quy luật phân li độc lập - Phản ánh di truyền - Phản ánh di truyền hai cặp tính trạng cặp tính trạng - F1 dị hợp cặp gen (Aa) - F1 dị hợp hai cặp gen (AaBb) tạo loại giao tử tạo loại giao tử -F2 có loại kiểu hình với tỉ lệ - F2 có loại kiểu hình với tỉ lệ 3: 9:3:3:1 -F2 có tổ hợp với kiểu gen - F2 có 16 tổ hợp với kiểu -F2 không xuất biến dị tổ gen hợp - F2 xuất biến dị tổ hợp 5(2.0đ) a.Tỉ lệ loại kiểu gen F1: P: AaBbdd x aaBbDd F1 tỉ lệ loại kiểu gen: (1Aa: 1aa)(1BB:2Bb:1bb)(1Dd:1dd) = 1AaBBDd: 2AaBbDd: 1AabbDd: 1aaBBDd: 2aaBbDd: 1aabbDd: 1AaBBdd: 2AaBbdd: 1Aabbdd: 1aaBBdd: 2aaBbdd: 1aabbdd (Lưu ý: Nếu HS viết tỉ số KG cho ½ số điểm) b Xác suất xuất cá thể F1 có kiểu hình lặn tính trạng tính trạng: - aabbD- = 1/2.1/4.1/2 = 1/16 - aaB-dd = 1/2.3/4.1/2 = 3/16 =  6/16 - A-bbdd = 1/2.1/4.1/2 = 1/16 - aabbdd = 1/2.1/4.1/4 = 1/16 6(3.0đ) a) Xác định NST lưỡng bội 2n loài: Theo giả thiết ta có: 2n.10 (25 - 1) = 24 180 => 2n = 24 180 : 310 = 78 Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,25đ 0,25đ 1.25đ 1.0 1.0 1.0 132 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” * Bộ NST lưỡng bội loài : 2n = 78 b) Xác định số NST có tế bào kì sau giảm phân I kì sau giảm phân II: - Tổng số tế bào sinh dục đực tạo thành là: 10 25 = 320 (tế bào) - Ở kì sau giảm phân I, 320 tế bào có: 320.2n (NST kép) = 320.78 = 24 960 (NST kép) - Ở kì sau giảm phân II, 320 tế bào có: 320.2 2n (NST đơn) = 320.2 78 = 49 920 (NST đơn) c) Xác đinh lượng tinh trùng tham gia thụ tinh: - Tổng số tinh trùng tạo thành: 320 x = 280 (tinh trùng) - Số tinh trùng tham gia thụ tinh là: 1280 x 10% = 128 (tinh trùng) 7(1.5đ) Nhóm 1có thể thuộc trường hợp: - kì đầu kì giữa, kì sau GPI: Số TB= 128 : 8=16 - kì cuối GPI, kì đầu GPII: Số TB = 128 :4 = 32 Nhóm 2: thuộc trường hợp: - Kì sauGPII: Số TB: 512 : =64 - Kì cuối II: Số TB: 512: =128 Kết thúc đợt phân bào số TB con: 32 x +128=192 8(3.0đ) Xác định quy luật di truyền: * Xét di truyền cặp tính trạng F2: Vàng 901  299 = = xanh 301  103 0.5 0.5 0.5 0.5 0,25 0,25 0.25 0,25 0,5 0.5 => Vàng trội hoàn toàn so với xanh Quy ước gen: A – Vàng; a – xanh =>P: Aa x Aa 901  301 Tron = = nh ăh 299  103 0,5 => trơn trội hoàn toàn so với nhăn Quy ước gen: B- trơn ; b – nhăn => P : Bb x Bb * Xét di truyền đồng thời cặp tính trạng: - Theo đầu F2 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 - Xét tích (3:1)(3:1) = 9:3:3:1 tỉ lệ trùng với tỉ lệ đầu Vậy cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác di truyền phân li độc lập -Kiểu gen F1: AaBb.P chủng Kiểu gen P là: AAbb x aaBB (HS tự viết sơ đồ lai) b Để F3 xuất hiiện kiểu hình hạt xanh, vỏ nhăn (aabb) F2 phải cho giao tử ab =>Chọn hạt vàng, vỏ nhăn F2 phải có kiểu gen: Aabb -Tỉ lệ hạt vàng, vỏ nhăn F2 có kiểu gen Aabb = 2 = 1 0,5 0,5 0,25 0.25 0.25 - Xác suất số hạt có kiểu hình xanh nhăn mong đợi F3 : F2 : Aabb x Aabb G: ab ab 0.25 1 2 Vậy kiểu hình xanh nhăn F3 (aabb) = = 2 3 Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 133 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 02 ĐỀ BÀI Câu I: (1,5 điểm) Thế di truyền liên kết nguyên nhân ? Câu II: (2.0 điểm) Vì tự thụ phấn giao phối gần lại gây tượng thoái hoá nhiều lồi lại khơng gây ảnh hưởng số lồi khác? Câu III: (2.0 điểm) Giải thích nhiễm sắc thể đặc trưng loài sinh sản hữu tính lại trì ổn định qua hệ ? Câu IV: ( 2,5 điểm) Mô tả q trình tự nhân đơi phân tử ADN ? Câu V: (2.0 điểm) Hãy giải thích sơ đồ sau: ADN→ mARN→ Prơtêin→ Tính trạng Câu VI: (2.5 điểm) Hội chứng Đao gì? Vẽ sơ đồ minh hoạ giải thích Vì phụ nữ khơng nên sinh độ tuổi 35? Câu VII: (3.5 điểm) Hai gen có tổng số 210 vòng xoắn Số nuclêơtít gen thứ gen thứ hai Hai gen nhân đôi với tổng số lần Riêng gen thứ nhận môi trường 8400 nuclêơtít Xác định: a/ Chiều dài (Mm) số lần nhân đơi gen b/ Số lượng nuclêơtít mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi gen Câu VIII : ( 4.0 điểm ) Lai hai dòng ruồi giấm, người ta thu kết sau: 140 cá thể có thân xám, lơng ngắn 142 cá thể có thân xám, lơng dài 138 cá thể có thân đen, lơng ngắn 139 cá thể có thân đen, lông dài Cho biết gen quy định tính trạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường khác nhau, thân xám lông ngắn hai tính trạng trội Hãy giải thích kết lập sơ đồ lai / Hết - Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 134 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC - LỚP Câu Câu I (1,5 điểm ) Câu II (2.0 điểm) Câu III (2.0 điểm ) ĐỀ SỐ: 02 Hướng dẫn chấm - Di truyền liên kết: Là tượng di truyền mà cặp tính trạng có phụ thuộc vào Sự di truyền cặp tính trạng kéo theo di truyền cặp tính trạng khác - Nguyên nhân : + Do cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng (hay NST có mang nhiều gen khác nhau) + Các gen NST phân li tổ hợp với giảm phân thụ tinh Tự thụ phấn giao phối gần lại gây tượng thối hố nhiều lồi lại khơng gây ảnh hưởng số lồi khác vì: - Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật nhiều lồi thường dẫn đến tượng thối hố gen lặn (thường có hại) chuyển từ trạng thái dị hợp (chưa gây hại) sang trạng thái đồng hợp gây hại - Một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt (đậu Hà lan, cà chua ), động vật thường xuyên giao phối gần (chim bồ câu, cu gáy ) khơng bị thối hố tự thụ phấn hay giao phối gần chúng mang cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng Bộ nhiễm sắc thể đặc trưng loài sinh sản hữu tính lại trì ổn định qua hệ do: - Kết trình nguyên phân từ TB mẹ cho TB có NST giống NST tế bào mẹ ( 2n NST ) Do nguyên phân phương thức sinh sản tế bào, truyền đạt ổn định NST đặc trưng lồi qua hệ tế bào q trình phát sinh cá thể - Kết trình giảm phân từ TB mẹ ( tế bào sinh dục thời kỳ chín) với 2n NST , qua lần phân bào liên tiếp, tạo TB mang NST đơn bội ( n NST), nghĩa số lượng NST TB giảm nửa so với TB mẹ Các TB sở để hình thành giao tử - Qua thụ tinh có tổ hợp ngẫu nhiên giao tử đực ( tinh trùng ) với giao tử ( trứng) tạo thành hợp Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com Điểm (0,5 đ) 0,5 đ 0,5 đ 1đ 1đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 135 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội phục hồi có nguồn gốc từ bố mẹ Như nhiễm sắc thể đặc trưng loài sinh sản hữu tính lại trì ổn định qua hệ nhờ phối hợp trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh Câu IV (2,5 điểm ) Q trình tự nhân đơi phân tử ADN : - Phân tử ADN có cấu trúc mạch Nuclêơtit bổ sung cho nhau, nhờ ADN có đặc tính quan trọng tự nhân đơi (sao chép) mẫu ban đầu - Quá trình tự nhân đôi ADN diễn nhân TB, NST kỳ trung gian, lúc NST dạng sợi mảnh, dãn xoắn - Khi bắt đầu trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, mạch đơn tách Nuclêotit mạch đơn sau tách liên kết với Nuclêotit tự môi trường nội bào theo NTBS để hình thành mạch - Khi trình tự nhân đơi kết thúc, phân tử ADN tạo thành đóng xoắn, sau chúng phân chia cho TB thơng qua q trình phân bào - Trong q trình tự nhân đơi phân tử ADN có tham gia số Enzim số yếu tố khác có tác dụng tháo xoắn, tách mạch, giữ mạch trạng thái duỗi, liên kết Nuclêotit với Câu V (2.0điểm) + ADN khuôn mẫu →mARN + mARN khuôn mẫu →Prơtêin + Prơtêin tương tác với mơi trường →Tính trạng Bản chất: +Trình tự Nuclêơtit/ADN →trình tự Nuclêơtit/mARN→trình tự axit amin/phân tử Prôtêin.Prôtêin tham gia cấu trúc hoạt động sinh lý→tính trạng Câu VI (2.5 điểm) Bệnh Đao hội chứng đột biến di bội.Người bệnh có NST cặp NST 21 (0.5đ ) Sơ đồ : Xét cặp NST 21 P: 2NST cặp 21 x 2NST cặp 21 Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0.5 đ (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (1.25đ) ( 0,5đ) (1.0đ ) 136 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” Gp : 2NST cặp 21( giao tử đột biến) 1NST cặp 21 F: NST 21 (Ba nhiễm) Ngoài 35 tuổi phụ nữ khơng nên sinh vì: Con sinh dễ mắc bệnh tật di truyền,đặc biệt nguy mắc bệnh Đao lớn Câu VII (3,5 điểm) a/ Chiều dài số lần nhân đôi gen * Tổng số nuclêơtít gen : 210 x 20 = 4200 nuclêơtít Gọi a, b số nuclêơtít gen gen Ta có: a + b = 4200 Theo ra: a =  (1.0đ ) 2.0 b b + b= 4200  b= 3000 ; a = 4200-3000=1200 Chiều dài gen 1: 1200:2 x3,4 A0 = 2040 A0 =0.204Mm Chiều dài gen 2: 3000:2 x3,4 A0 = 5100 A0 =0.51Mm * Gọi x, y số đợt nhân đôi gen gen Ta có: x + y = -số nuclêơtít mơi trường cung cấp cho gen1: (2x – 1) 1200 = 8400  x =3 y= 8-3 =5 Câu VIII (4,0 điểm) b/ Số lượng nuclêơtít mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi gen Số lượng nuclêơtít mơi trường cung cấp cho gen : ( 25 - 1) 3000 = 93000 Số lượng nuclêơtít mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi gen: 8400 + 93000 = 101400 F2 có tỷ lệ 140 : 142 : 138 : 139 xấp xỉ : : : Theo đề bài, ta quy ước gen: - Về màu thân: Gen A : thân xám; Gen a : thân đen - Về đọ dài lông: Gen B : lông ngắn ; Gen b : lơng dài Phân tích tính trạng lai F1 : - Về màu thân: thânxám = 140+142 = 282 thân đen 138 + 139 277 xấp xỉ xám 1đen Đây tỷ lệ phép lai phân tích Suy có thể lai mang tính lặn thân đen ( aa) thể lại mang kiểu gen dị hợp Aa ( thân xám) P : Aa ( xám) x aa ( đen) - Về độ dài lông: lông ngắn = 138 + 140 = 278 xấp xỉ ngắn lông dài 142 + 139 281 dài Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 1.5 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 137 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” Đây tỷ lệ phép lai phân tích Suy có thể lai mang tính lặn lơng dài ( bb) thể lại mang kiểu gen dị hợp Bb ( lông ngắn) P : Bb ( lông ngắn) x bb ( lơng dài) Tổ hợp tính trạng, có sơ đồ lai sau: P : AaBb ( thân xám, lông ngắn) x aabb ( thân đen, lông dài) P : Aabb ( thân xám, lông dài) x aaBb ( thân đen, lông ngắn) * Sơ đồ lai 1: P : AaBb ( thân xám, lông ngắn) x aabb ( thân đen, lông dài) GP : AB, Ab , aB , ab ab F1 : 1AaBb , Aabb, 1aaBb , 1aabb Kiểu hình: xám, ngắn : xám, dài : đen, ngắn : đen dài * Sơ đồ lai 2: P : Aabb ( thân xám, lông dài) x aaBb ( thân đen, lông ngắn) GP : Ab , ab aB , ab F1 : 1AaBb, Aabb, 1aaBb, 1aabb Kiểu hình: xám, ngắn : xám, dài : đen, ngắn : đen dài 0,25 đ 0,5 đ (0,5 đ) ( 1.0 đ) (1.0 đ) Lưu ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Hết - Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 138 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 01 ĐỀ BÀI Câu (1,5 điểm) Nguyên tắc bổ sung thể chế di truyền cấp độ phân tử? Nêu ý nghĩa nguyên tắc bổ sung chế Câu (1,0 điểm) Thế quần xã sinh vật? Quần xã sinh vật có đặc trưng nào? Câu (1,5 điểm) Một tế bào sinh tinh, xét cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa; Bb; Dd Hãy viết kí hiệu nhiễm sắc thể tế bào kì trình nguyên phân; kì giảm phân I; kì giảm phân II kì cuối giảm phân II Biết khơng xảy đột biến không xảy trao đổi chéo Câu (1,5 điểm) a) Người mang ba nhiễm sắc thể 21 bị mắc hội chứng nào? Giải thích chế phát sinh hội chứng đó? b) Phân biệt thể tam bội với thể lưỡng bội Câu (1,5 điểm) a) Thế giới hạn sinh thái? Sinh vật sinh trưởng phát triển chúng sống khoảng thuận lợi? b) Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm để tránh cạnh tranh gay gắt cá thể sinh vật góp phần làm tăng suất vật nuôi, trồng? Câu (1,0 điểm) Nêu quy trình nhân giống chuối phương pháp nuôi cấy mô tế bào Câu (1,0 điểm) Ở đậu Hà lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có 1/3 số có kiểu gen AA, 2/3 số có kiểu gen Aa Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình hệ (F1) trường hợp tự thụ phấn bắt buộc giao phấn ngẫu nhiên Câu ( điểm) Một gen có 4800 liên kết hiđrơ có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrơ có khối lượng 108.104đvC Tính số nuclêơtit loại gen ban đầu gen sau đột biến Hết Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 139 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN: SINH HỌC - LỚP Câu ĐỀ SỐ: 01 Nội dung Điểm - Trong chế tự nhân đôi: 0,25 + NTBS: nuclêôtit tự môi trường liên kết với nuclêôtit 0,25 mạch khuôn ADN theo nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X + Ý nghĩa: nhờ nguyên tắc trên, từ phân tử ADN ban đầu tạo 025 phân tử ADN giống giống ADN ban đầu -> đảm bảo cho tính đặc trưng phân tử ADN trì ổn định qua hệ tế 0,25 bào - Trong chế tổng hợp ARN: 0,25 + NTBS: nuclêôtit tự môi trường liên kết với nuclêôtit mạch khuôn (mạch gốc) gen theo nguyên tắc bổ sung (A-T; U- 0,25 (1,5đ) A; G-X; X-G) …… + Ý nghĩa: chép xác thơng tin di truyền mạch gốc gen sang phân tử ARN - Trong chế tổng hợp prôtêin: + NTBS: anticodon tARN với codon mARN (A-U, GX) + Ý nghĩa: nhờ NTBS, mã di truyền mARN dịch thành chuỗi pôlipeptit với thông tin di truyền gen cấu trúc - Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khoảng không gian định, sinh vật quần xã có mối quan hệ gắn bó với thể thống - Đặc trưng quần xã: (1,0đ) + Đặc trưng số lượng loài quần xã: Độ đa dạng, độ nhiều + Đặc trưng thành phần loài: Loài ưu thế, loài đặc trưng + Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã - Kì nguyên phân: AAaaBBbbDDdd - Kì giảm phân I: AAaa AAaa AAaa AAaa BBbb Hoặc bbBB Hoặc BBbb Hoặc bbBB DDdd DDdd ddDD ddDD (1,5đ) - Kì giảm phân II: AABBDD aabbdd AAbbDD aaBBdd AABBdd aabbDD aaBBDD AAbbdd - Kì cuối giảm phân II: ABD abd AbD aBd ABd abD aBD Abd Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,5 0,5 140 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” a - Người mang NST 21 bị mắc hội chứng Đao - Cơ chế phát sinh hội chứng Đao: + Trong trình giảm phân bố mẹ (chủ yếu mẹ) cặp NST 21 không phân li tạo giao tử đột biến mang NST 21 (n+1) + Trong thụ tinh giao tử mang NST 21 kết hợp với giao tử bình thường mang NST 21 tạo hợp tử mang NST 21 phát triển thành người mắc hội chứng Đao … 0,25 0,25 0,25 b Phân biệt thể lưỡng bội thể tam bội (1,5đ) Thể lưỡng bội - Có NST 2n - Có tế bào quan sinh dưỡng bình thường, sinh trưởng phát, triển bình thường - Phổ biến động vật thực vật, sinh sản bình thường Thể tam bội - Có NST 3n - Có tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng, phát triển mạnh - Phổ biến thực vật, gặp động vật, thường khơng có khả sinh sản hữu tính a - Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái đó; có giới hạn trên, giới hạn khoảng thuận lợi - Khi sống khoảng thuận lợi giới hạn: thể sinh trưởng phát triển ln phải chống chịu trước yếu tố bất lợi từ môi trường - Khi sinh vật sống ngồi giới hạn chịu đựng: hoạt động sinh lí (1,5đ) thể bị ức chế chết b Trong thực tiễn sản xuất cần trồng nuôi động vật với mật độ hợp lí, áp dụng kĩ thuật tỉa thưa thực vật tách đàn động vật cần thiết, cung cấp thức ăn đầy đủ vệ sinh môi trường  tăng suất trồng, vật nuôi Quy trình nhân giống chuối phương pháp ni cấy mơ tế bào: - Tách mô phân sinh non, đỉnh sinh trưởng đem nuôi cấy môi trường đặc biệt ống nghiệm, bổ sung hoocmôn để tạo mô sẹo - Chuyển mô sẹo sang môi trường dinh dưỡng đặc có hoocmơn thích (1,0đ) hợp để tạo - Cây chuyển sang trồng bầu vườn ươm có mái che - Cây từ vườn ươm chuyển trồng đồng ruộng - Trường hợp tự thụ phấn bắt buộc: (1,0đ) + Tỉ lệ kiểu gen F1: 1/3AA + 2/3(1/4AA + 2/4Aa + 1/4 aa)  3/6AA Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0.25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 141 “Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Sinh học – THCS 2019 (có đáp án chi tiết)” + 2/6Aa + 1/6aa + Tỉ lệ kiểu hình F1: đỏ : trắng - Trường hợp giao phấn ngẫu nhiên: + Tỉ lệ kiểu gen F1: P: 1/9 (AA x AA) => 1/9 AA P: 2.2/9 (AA x Aa) =>2/9 AA + 2/9 Aa P: 4/9 (Aa x Aa) => 4/36AA + 8/36Aa + 4/36 aa = 4/9AA + 4/9Aa + 1/9aa + Tỉ lệ kiểu hình F1: đỏ : trắng (Thí sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa) Gen ban đầu - Ta có 2A+3G =4800; => 2A + 3x2A = 4800 => A = T = 600; G = X = 1200 Gen sau đột biến (1,0đ) - Số Nuclêôtit gen đột biến = 108.104: 300 = 3600 - Gen đột biến có 2A + 3G = 4801; 2A+ 2G = 3600 => G = 4801-3600 = 1201; A = T = 599 0,25 0,25 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 Hết - Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com 142 ... Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 20 19 (có đáp án chi tiết) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH - LỚP Đề thi. .. -Gmail: Sinhnhatloc@gmail.com Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 20 19 (có đáp án chi tiết) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH - LỚP ĐỀ SỐ: 29 (Đề thi. .. Sinhnhatloc@gmail.com 17 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học – THCS 20 19 (có đáp án chi tiết) ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN ĐỀ SỐ: 27 MÔN: SINH HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi HSG cấp huyện Sinh học lớp 9 THCS 2019 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi HSG cấp huyện Sinh học lớp 9 THCS 2019 (có đáp án chi tiết)