Đề kiểm tra chương 1 và 2 vật lý 12 năm học 2019 2020

11 53 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2019, 20:15

Đề kiểm tra chương 1 và chương 2 môn vật lý 12 gồm 2 đề được xây dựng tương tự nhau được đảo thành 4 mã đề. Được thiết kế tương tự như đề thi THPT QG nhằm giúp học sinh hình dung về đề thi THPT QG cũng như giảm thiểu quay cóp trong quá trình làm bài. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I VÀ II - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Họ tên: Đề 123 Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vật nặng lắc có khối lượng m = 400g Trong 10s lắc thực 25 dao động tồn phần Lấy π2=10 Độ cứng lò xo : A 100 N/m B 10 N/m C 18 N/m D 150 N/m Câu Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A Lớn hai dao động thành phần pha B Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha C Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần Câu Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật thời gian 9s 72cm Biên độ dao động vật A 3cm B 4,5cm C 4cm D 5cm Câu Một sóng học lan truyền mơi trường A với vận tốc v A truyền môi trường B có vận tốc vA = 2vB Bước sóng mơi trường B A bước sóng mơi trường A B nửa bước sóng mơi trường C lớn gấp hai lần bước sóng môi trường A D lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A Câu Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 2s Biết tốc độ trung bình vật nửa chu kỳ 2cm/s Biên độ dao động vật là: A cm B 4cm C cm D 0,5cm Câu Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 5cosπ(4t – x/30)mm, (x tính cm, ttính s) Tốc độ truyền sóng là: A m/s B 0,1m/s C 1,5m/s D 1,2m/s Câu Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chu kì T = 0,1s Chọn gốc VTCB vật nặng Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động là: A 0,200s B 0,025s C 0,05s D 0,1s Câu Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt + π/3) (cm,s) Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 3cm là: A π (cm/s) B ± π (cm/s) C π (cm/s) D ± π (cm/s) Câu Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực đại giao thoa nằm khoảng AB là: A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số nguồn D chắn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu 10 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 22 cm Hai nguồn có phương trình u1 = 5cos(20π t ) (mm) u2 = 5cos(20π t + π ) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Số điểm đứng yên đoạn thẳng S1S2 là: A 10 B 11 C D Câu 11 Khi âm truyền từ nước khơng khí thì: A Bước sóng giảm , tần số khơng đổi B Bước sóng tăng , tần số khơng đổi C Q Bước sóng tăng , tần số tăng D Bước sóng giảm , tần số tăng Câu 12 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 0,5kg lò xo có độ cứng 800N/m Khi nặng P vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc tức thời 4m/s theo chiều âm trục tọa độ Phương trình dao động nặng là: A x = 10cos(40t – π/2)cm B x = 5cos(20t – π/2)cm C x = 10cos(40t + π/2)cm D x = 5cos(40t + π/2)cm Câu 13 Một sóng ngang truyền từ trái sang phải (hình vẽ) Tại thời điểm t , điểm Q điểm P có li độ hình vẽ Vào thời điểm sau thời điểm t hướng chuyển động P Q A P xuống ; Q lên B P xuống ; Q xuống C P lên ; Q lên D P lên ; Q xuống Câu 14 Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40Hz cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6m/s Xét đường thẳng By nằm mặt nước vng góc với AB Điểm By dao động với biên độ cực đại gần B là: A 10,6mm B 41,2cm C 32,6cm D 14,5mm Câu 15 Một sóng âm có tần số 315Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s khơng khí Độ lệch pha hai điểm cách 2m phương truyền sóng là: • • A ∆ϕ = 0,5π (rad) B ∆ϕ = 1,5π (rad) C ∆ϕ = 2,5π (rad) D ∆ϕ = 3,5π (rad) Câu 16 Trong tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ điểm A âm có độ to cực đại với điểm B âm có độ to cực tiểu 0,15m,f = 575Hz Vận tốc truyền âm là: A 235m/s B 352m/s C 345m/s D 243m/s Câu 17 Một sóng có phương trình sóng u = Acos(3πt + π/6)cm Biết khoảng cách ngắn hai điểm có độ lệch pha π/6 0,2m Tốc độ truyền sóng là: A 3,6 m/s B m/s C 4,8 m/s D 10 m/s Câu 18 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn khơng đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân Câu 19 Khi xảy sóng dừng sợi dây AB có đầu cố định đầu tự A Số nút sóng nhỏ số bụng sóng đơn vị B Số nút sóng số bụng sóng C Số nút sóng nhiều số bụng sóng đơn vị D Số nút sóng nhỏ số bụng sóng số bụng hai đơn vị Câu 20 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, ngược pha, với biên độ 10(c m ) Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ bằng: A 10(c m ) B 5(cm ) C 20(cm ) D 0(c m ) Câu 21 Người ta gây dao động đầu O sợi dây cao su căng thẳng dao động theo phương vng góc với phương sợi dây với biên độ 2cm chu kì 1,2s Sau 3s dao động truyền 15m dọc theo dây Bước sóng sóng tạo thành truyền dây là: A 3,75m B 4,8m C 9m D 6m Câu 22 Chọn câu Nguồn kết hợp hai nguồn dao động: A Cùng tần số, pha dao động B Cùng phương, tần số có độ lệch pha không đổi theo thời gian C Cùng pha, biên độ D Cùng tần số, pha biên độ dao động Câu 23 Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút ( kể A B) Tần số sóng 42Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút (A B nút) tần số dao động phải là: A 58,8Hz B 63Hz C 28Hz D 35Hz Câu 24 Một âm có tần số xác định truyền nhơm, nước, khơng khí với tốc độ tương ứng v 1, v2, v3 Nhận định sau đúng? A v2>v1>v3 B v1>v2>v3 C v3>v2>v1 D v1>v3>v2 Câu 25 Tại hai điểm A B mặt chất lỏng cách 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = acos(40πt); u2 = bcos(40πt + π) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 (cm/s) Gọi E, F hai điểm đoạn AB cho AE = EF = FB Tìm số cực tiểu đoạn EF A B C D Câu 26 Một dây AB đàn hồi có đầu B gắn vào điểm cố định, đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100Hz coi điểm cố định Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây 20cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 12 11 D.10 11 Câu 27 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm Câu 28 Tiến hành thí nghiệm đo chu kì dao động lắc đơn: Treo lắc đơn có độ dài dây cỡ 75 cm nặng cỡ 50g Cho lắc dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động lắc 20 chu kì liên tiếp, thu bảng số liệu sau: Lần đo 20T (s) 34,81 34,65 34,52 Kết đo chu kì T viết A T = 1,7380 ± 0,0015 s B T = 1,7380 ± 0,0025 s C T = 1,733 ± 0,005 s D T = 1,733 ± 0,004 s Câu 29 Một sóng học có tần số f = 100 mHz lan truyền khơng khí Sóng gọi là: A Sóng siêu âm B âm nghe C Sóng hạ âm D Khơng phải sóng âm Câu 30: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A độ to âm B độ cao âm C mức cường độ âm D cường độ âm HẾT - ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I VÀ II - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Họ tên: Đề 234 Câu Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt + π/3) (cm,s) Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 3cm là: A π (cm/s) B ± π (cm/s) C π (cm/s) D ± π (cm/s) Câu Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số nguồn D chắn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40Hz cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6m/s Xét đường thẳng By nằm mặt nước vng góc với AB Điểm By dao động với biên độ cực đại xa B là: A 10,6mm B 41,2cm C 32,6cm D 14,5mm Câu Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s khơng khí Độ lệch pha hai điểm cách 1m phương truyền sóng là: A ∆ϕ = 0,5π (rad) B ∆ϕ = 1,5π (rad) C ∆ϕ = 2,5π (rad) D ∆ϕ = 3,5π (rad) Câu Trong tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ điểm A âm có độ to cực đại với điểm B âm có độ to cực tiểu 0,2m, f = 440Hz Vận tốc truyền âm là: A 235m/s B 352m/s C 345m/s D 243m/s Câu Một sóng có phương trình sóng u = Acos(5πt + π/6)cm Biết khoảng cách ngắn hai điểm có độ lệch pha π/3 0,2m Tốc độ truyền sóng là: A 3,6 m/s B m/s C 4,8 m/s D 10 m/s Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân C độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc D độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân Câu Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 22 cm Hai nguồn có phương trình u =5cos(20πt +π) (mm) u2 = 5cos(20π t + π ) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Số điểm đứng yên đoạn thẳng S1S2 là: A 10 B 11 C D Câu Khi âm truyền từ khơng khí vào nước thì: A Bước sóng giảm , tần số khơng đổi B Bước sóng tăng , tần số khơng đổi C Bước sóng tăng , tần số tăng D Bước sóng giảm , tần số tăng Câu 10 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 0,5kg lò xo có độ cứng 800N/m Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc tức thời m/s theo chiều dương trục tọa độ Phương trình dao động nặng là: A x = 10cos(40t – π/2)cm B x = 5cos(40t – π/2)cm C x = 10cos(40t + π/2)cm D x = 5cos(40t + π/2)cm Câu 11 Một sóng ngang truyền từ trái sang phải (hình vẽ) Tại thời điểm t , •Q điểm Q điểm P có li độ hình vẽ Vào thời điểm sau thời điểm t hướng chuyển động P Q • P A P xuống ; Q lên B P xuống ; Q xuống C P lên ; Q lên D P lên ; Q xuống Câu 12 Khi xảy sóng dừng sợi dây AB có hai đầu cố định A Số nút sóng nhỏ số bụng sóng đơn vị B Số nút sóng số bụng sóng C Số nút sóng nhiều số bụng sóng đơn vị D Số nút sóng nhỏ số bụng sóng số bụng hai đơn vị Câu 13 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ 10(c m ) Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ bằng: A 10(c m ) B 5(cm ) C 20(cm ) D 0(c m ) Câu 14 Người ta gây dao động đầu O sợi dây cao su căng thẳng dao động theo phương vng góc với phương sợi dây với biên độ 2cm chu kì 1,2s Sau 3s dao động truyền 12m dọc theo dây Bước sóng sóng tạo thành truyền dây là: A 3,75m B 4,8m C 9m D 6m Câu 15 Chọn câu Nguồn kết hợp hai nguồn dao động: A Cùng tần số, pha dao động B Cùng tần số, pha biên độ dao động C Cùng pha, biên độ D Cùng phương, tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Câu 16 Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút ( kể A B) Tần số sóng 42Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút (A B nút) tần số dao động phải là: A 58,8Hz B 63Hz C 28Hz D 35Hz Câu 17 Một âm có tần số xác định truyền nhơm, khơng khí, nước với tốc độ tương ứng v 1, v2, v3 Nhận định sau đúng? A v2>v1>v3 B v1>v2>v3 C v3>v2>v1 D v1>v3>v2 Câu 18 Tại hai điểm A B mặt chất lỏng cách 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = acos(40πt); u2 = bcos(40πt + π) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 (cm/s) Gọi E, F hai điểm đoạn AB cho AE = EF = FB Tìm số cực đại đoạn EF A B C D Câu 19 Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100Hz Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây 21cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 12 11 D.10 11 Câu 20 Độ to âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm Câu 21 Tiến hành thí nghiệm đo chu kì dao động lắc đơn: Treo lắc đơn có độ dài dây cỡ 75 cm nặng cỡ 50g Cho lắc dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động lắc 20 chu kì liên tiếp, thu bảng số liệu sau: Lần đo 20T (s) 34,81 34,76 34,72 Kết đo chu kì T viết A T = 1,7380 ± 0,0015 s B T = 1,7380 ± 0,0025 s C T = 1,733 ± 0,005 s D T = 1,733 ± 0,004 s Câu 22 Một sóng học có tần số f = 100 KHz lan truyền khơng khí Sóng gọi là: A Sóng siêu âm B âm nghe C Sóng hạ âm D Khơng phải sóng âm Câu 23: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A độ to âm B độ cao âm C mức cường độ âm D cường độ âm Câu 24 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vật nặng lắc có khối lượng m = 200g Trong 10s lắc thực 15 dao động toàn phần Lấy π2=10 Độ cứng lò xo : A 100 N/m B 10 N/m C 18 N/m D 150 N/m Câu 25 Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A Lớn hai dao động thành phần pha C Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha D Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần Câu 26 Một vật dao động điều hòa, phút30s thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật thời gian 12s 48cm Biên độ dao động vật A 3cm B 4,5cm C 4cm D 5cm Câu 27 Một sóng học lan truyền mơi trường A với vận tốc v A truyền mơi trường B có vận tốc vB = 2vA Bước sóng mơi trường B A bước sóng mơi trường A B nửa bước sóng mơi trường A C lớn gấp hai lần bước sóng mơi trường A D lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A Câu 28 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 2s Biết tốc độ trung bình vật chu kỳ 4cm/s Biên độ dao động vật là: A 8cm B 4cm C 2cm D 0,5cm Câu 29 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 5cosπ(5t – x/30)mm, (x tính cm, ttính s) Tốc độ truyền sóng là: A m/s B 0,1m/s C 1,5m/s D 1,2m/s Câu 30 Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chu kì T = 0,6s Chọn gốc VTCB vật nặng Khoảng thời gian ngắn vật từ VTCB đến vị trí có động lần là: A 0,200s B 0,025s C 0,05s D 0,1s HẾT ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I VÀ II - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Họ tên: Đề 345 Câu Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chu kì T = 0,1s Chọn gốc VTCB vật nặng Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động là: A 0,025s B 0,002s C 0,05s D 0,1s Câu Một âm có tần số xác định truyền nhơm, nước, khơng khí với tốc độ tương ứng v 1, v2, v3 Nhận định sau đúng? A v2>v1>v3 B v3>v2>v1 C v1>v2>v3 D v1>v3>v2 Câu Người ta gây dao động đầu O sợi dây cao su căng thẳng dao động theo phương vng góc với phương sợi dây với biên độ 2cm chu kì 1,2s Sau 3s dao động truyền 15m dọc theo dây Bước sóng sóng tạo thành truyền dây là: A 3,75m B 6m C 9m D 4,8m Câu Tại hai điểm A B mặt chất lỏng cách 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = acos(40πt); u2 = bcos(40πt + π) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 (cm/s) Gọi E, F hai điểm đoạn AB cho AE = EF = FB Tìm số cực tiểu đoạn EF A B C D Câu Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt + π/3) (cm,s) Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 3cm là: A π (cm/s) B ± π (cm/s) C π (cm/s) D ± π (cm/s) Câu Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 22 cm Hai nguồn có phương trình u1 = 5cos(20π t ) (mm) u2 = 5cos(20π t + π ) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt • •chất lỏng 50 cm/s Số điểm đứng yên đoạn thẳng S S là: B 11 C D QA 10 Câu Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 0,5kg lò xo có độ cứng 800N/m Khi nặng P vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc tức thời 4m/s theo chiều âm trục tọa độ Phương trình dao động nặng là: A x = 10cos(40t – π/2)cm B x = 5cos(20t – π/2)cm C x = 5cos(40t + π/2)cm D x = 10cos(40t + π/2)cm Câu Một sóng ngang truyền từ trái sang phải (hình vẽ) Tại thời điểm t , điểm Q điểm P có li độ hình vẽ Vào thời điểm sau thời điểm t hướng chuyển động P Q A P xuống ; Q xuống B P xuống ; Q lên C P lên ; Q lên D P lên ; Q xuống Câu Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40Hz cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6m/s Xét đường thẳng By nằm mặt nước vng góc với AB Điểm By dao động với biên độ cực đại gần B là: A 10,6mm B 41,2cm C 32,6cm D 14,5mm Câu 10 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vật nặng lắc có khối lượng m = 400g Trong 10s lắc thực 25 dao động toàn phần Lấy π2=10 Độ cứng lò xo : A 100 N/m B 10 N/m C 18 N/m D 150 N/m Câu 11 Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A Lớn hai dao động thành phần pha B Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha C Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần Câu 12 Tiến hành thí nghiệm đo chu kì dao động lắc đơn: Treo lắc đơn có độ dài dây cỡ 75 cm nặng cỡ 50g Cho lắc dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động lắc 20 chu kì liên tiếp, thu bảng số liệu sau: Lần đo 20T (s) 34,81 34,65 34,52 Kết đo chu kì T viết A T = 1,7380 ± 0,0015 s B T = 1,7380 ± 0,0025 s C T = 1,733 ± 0,004 s D T = 1,733 ± 0,005 s Câu 13 Một sóng học có tần số f = 100 mHz lan truyền không khí Sóng gọi là: A Sóng siêu âm B âm nghe C Sóng hạ âm D Khơng phải sóng âm Câu 14: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A cường độ âm B độ cao âm C mức cường độ âm D độ to âm Câu 15 Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực đại giao thoa nằm khoảng AB là: A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số nguồn D chắn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu 16 Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật thời gian 9s 72cm Biên độ dao động vật A 3cm B cm C 4,5cm D 5cm Câu 17 Một sóng học lan truyền mơi trường A với vận tốc v A truyền môi trường B có vận tốc vA = 2vB Bước sóng mơi trường B A bước sóng mơi trường A B nửa bước sóng mơi trường C lớn gấp hai lần bước sóng môi trường A D lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A Câu 18 Một sóng âm có tần số 315Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s khơng khí Độ lệch pha hai điểm cách 2m phương truyền sóng là: A ∆ϕ = 0,5π (rad) B ∆ϕ = 1,5π (rad) C ∆ϕ = 2,5π (rad) D ∆ϕ = 3,5π (rad) Câu 19 Một sóng có phương trình sóng u = Acos(3πt + π/6)cm Biết khoảng cách ngắn hai điểm có độ lệch pha π/6 0,2m Tốc độ truyền sóng là: A 3,6 m/s B 10 m/s C 4,8 m/s D m/s Câu 20 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A mức cường độ âm B cường độ âm C tần số âm D đồ thị dao động âm Câu 21 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân C độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc D độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân Câu 22 Khi xảy sóng dừng sợi dây AB có đầu cố định đầu tự A Số nút sóng số bụng sóng B Số nút sóng nhỏ số bụng sóng đơn vị C Số nút sóng nhiều số bụng sóng đơn vị D Số nút sóng nhỏ số bụng sóng số bụng hai đơn vị Câu 23 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 2s Biết tốc độ trung bình vật nửa chu kỳ 2cm/s Biên độ dao động vật là: A 1cm B 4cm C 2cm D 0,5cm Câu 24 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 5cosπ(4t – x/30)mm, (x tính cm, ttính s) Tốc độ truyền sóng là: A m/s B 0,1m/s C 1,2m/s D 1,5m/s Câu 25 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, ngược pha, với biên độ 10(c m ) Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ bằng: A 10(c m ) B 0(cm ) C 20(cm ) D 5(c m ) Câu 26 Chọn câu Nguồn kết hợp hai nguồn dao động: A Cùng tần số, pha dao động B Cùng tần số, pha biên độ dao động C Cùng pha, biên độ D Cùng phương, tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Câu 27 Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút ( kể A B) Tần số sóng 42Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút (A B nút) tần số dao động phải là: A 28Hz B 63Hz C.58,8Hz D 35Hz Câu 28 Một dây AB đàn hồi có đầu B gắn vào điểm cố định, đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100Hz coi điểm cố định Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây 20cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 10 11 D.12 11 Câu 29 Trong tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ điểm A âm có độ to cực đại với điểm B âm có độ to cực tiểu 0,15m,f = 575Hz Vận tốc truyền âm là: A 235m/s B 352m/s C 243m/s D 345m/s Câu 30 Khi âm truyền từ nước khơng khí thì: B Bước sóng tăng , tần số khơng đổi A Bước sóng giảm , tần số khơng đổi C Bước sóng tăng , tần số tăng D Bước sóng giảm , tần số tăng HẾT ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I VÀ II - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Đề 456 Họ tên: Câu Một vật dao động điều hòa, phút30s thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật thời gian 12s 48cm Biên độ dao động vật A 4cm B 4,5cm C 3cm D 5cm Câu Trong tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ điểm A âm có độ to cực đại với điểm B âm có độ to cực tiểu 0,2m, f = 440Hz Vận tốc truyền âm là: A 352m/s B 235m/s C 345m/s D 243m/s Câu Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 5cosπ(5t – x/30)mm, (x tính cm, ttính s) Tốc độ truyền sóng là: A m/s B 0,1m/s C 1,2m/s D 1,5m/s Câu Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chu kì T = 0,6s Chọn gốc VTCB vật nặng Khoảng thời gian ngắn vật từ VTCB đến vị trí có động lần là: A 0,200s B 0,05s C 0,025s D 0,1s Câu Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút ( kể A B) Tần số sóng 42Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút (A B nút) tần số dao động phải là: A 58,8Hz B 63Hz C 35Hz D 28Hz Câu Một sóng ngang truyền từ trái sang phải (hình vẽ) Tại thời điểm t , •Q điểm Q điểm P có li độ hình vẽ Vào thời điểm sau thời điểm t hướng chuyển động P Q • P A P xuống ; Q lên B P xuống ; Q xuống C P lên ; Q lên D P lên ; Q xuống Câu Khi xảy sóng dừng sợi dây AB có hai đầu cố định A Số nút sóng nhỏ số bụng sóng đơn vị B Số nút sóng số bụng sóng C Số nút sóng nhỏ số bụng sóng số bụng hai đơn vị D Số nút sóng nhiều số bụng sóng đơn vị Câu Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt + π/3) (cm,s) Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 3cm là: A π (cm/s) B ± π (cm/s) C π (cm/s) D ± π (cm/s) Câu Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số lẻ B số chẵn C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số nguồn D chắn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu 10 Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40Hz cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6m/s Xét đường thẳng By nằm mặt nước vuông góc với AB Điểm By dao động với biên độ cực đại xa B là: A 10,6mm B 41,2cm C 32,6cm D 14,5mm Câu 11 Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s khơng khí Độ lệch pha hai điểm cách 1m phương truyền sóng là: A ∆ϕ = 0,5π (rad) B ∆ϕ = 1,5π (rad) C ∆ϕ = 2,5π (rad) D ∆ϕ = 3,5π (rad) Câu 12 Người ta gây dao động đầu O sợi dây cao su căng thẳng dao động theo phương vng góc với phương sợi dây với biên độ 2cm chu kì 1,2s Sau 3s dao động truyền 12m dọc theo dây Bước sóng sóng tạo thành truyền dây là: A 3,75m B 4,8m C 9m D 6m Câu 13 Một sóng học lan truyền môi trường A với vận tốc v A truyền môi trường B có vận tốc vB = 2vA Bước sóng mơi trường B A bước sóng mơi trường A B nửa bước sóng mơi trường A C lớn gấp hai lần bước sóng mơi trường A D lớn gấp bốn lần bước sóng môi trường A Câu 14 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 2s Biết tốc độ trung bình vật chu kỳ 4cm/s Biên độ dao động vật là: A 8cm B 4cm C 2cm D 0,5cm Câu 15 Một sóng có phương trình sóng u = Acos(5πt + π/6)cm Biết khoảng cách ngắn hai điểm có độ lệch pha π/3 0,2m Tốc độ truyền sóng là: A 3,6 m/s B m/s C 4,8 m/s D 10 m/s Câu 16 Chọn câu Nguồn kết hợp hai nguồn dao động: A Cùng tần số, pha dao động B Cùng tần số, pha biên độ dao động C Cùng pha, biên độ D Cùng phương, tần số có độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 17 Tại hai điểm A B mặt chất lỏng cách 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = acos(40πt); u2 = bcos(40πt + π) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 (cm/s) Gọi E, F hai điểm đoạn AB cho AE = EF = FB Tìm số cực đại đoạn EF A B C D Câu 18 Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100Hz Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây 21cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 12 11 B 11 12 C 11 11 D.10 11 Câu 19 Khi âm truyền từ khơng khí vào nước thì: A Bước sóng giảm , tần số khơng đổi B Bước sóng tăng , tần số khơng đổi C Bước sóng tăng , tần số tăng D Bước sóng giảm , tần số tăng Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân C độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc D độ lớn khơng đổi, chiều ln hướng vị trí cân Câu 21 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 22 cm Hai nguồn có phương trình u =5cos(20πt +π) (mm) u2 = 5cos(20π t + π ) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Số điểm đứng yên đoạn thẳng S1S2 là: A 10 B 11 C D Câu 22 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 0,5kg lò xo có độ cứng 800N/m Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc tức thời m/s theo chiều dương trục tọa độ Phương trình dao động nặng là: A x = 10cos(40t – π/2)cm B x = 10cos(40t + π/2)cm C x = 5cos(40t + π/2)cm D x = 5cos(40t – π/2)cm Câu 23 Tiến hành thí nghiệm đo chu kì dao động lắc đơn: Treo lắc đơn có độ dài dây cỡ 75 cm nặng cỡ 50g Cho lắc dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động lắc 20 chu kì liên tiếp, thu bảng số liệu sau: Lần đo 20T (s) 34,81 34,76 34,72 Kết đo chu kì T viết A T = 1,7380 ± 0,0025 s B T = 1,7380 ± 0,0015 s C T = 1,733 ± 0,005 s D T = 1,733 ± 0,004 s Câu 24 Một sóng học có tần số f = 100 KHz lan truyền khơng khí Sóng gọi là: A Sóng siêu âm B âm nghe C Sóng hạ âm D Khơng phải sóng âm Câu 25: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A độ to âm B độ cao âm C cường độ âm D mức cường độ âm Câu 26 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vật nặng lắc có khối lượng m = 200g Trong 10s lắc thực 15 dao động tồn phần Lấy π2=10 Độ cứng lò xo : A 10 N/m B 100 N/m C 18 N/m D 150 N/m Câu 27 Độ to âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm Câu 28 Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A Lớn hai dao động thành phần pha C Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha D Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần Câu 29 Một âm có tần số xác định truyền nhơm, khơng khí, nước với tốc độ tương ứng v 1, v2, v3 Nhận định sau đúng? A v1>v3>v2 B v1>v2>v3 C v3>v2>v1 D v2>v1>v3 10 Câu 30 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ 10(c m ) Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ bằng: A 10(c m ) 11 B 20(cm ) C 5(cm ) HẾT D 0(c m ) ... bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 10 11 D . 12 11 Câu 29 Trong tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ điểm A âm có độ to cực đại với điểm B âm có độ to cực tiểu 0 ,15 m,f = 575Hz... tính số bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 12 11 D .10 11 Câu 27 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm Câu 28 Tiến hành thí nghiệm... Câu 18 Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 10 0Hz Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây 21 cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 12 11 B 11 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chương 1 và 2 vật lý 12 năm học 2019 2020, Đề kiểm tra chương 1 và 2 vật lý 12 năm học 2019 2020