Bài giảng PHP

101 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2019, 19:48

Bài 1: Giới thiệu, Cấu hình cài đặt PHP PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ script server thiết kế để dễ dàng xây dựng trang Web động Mã PHP thực thi Webserver để tạo mã HTML xuất trình duyệt web theo yêu cầu người sử dụng Ngôn ngữ PHP đời năm 1994 Rasmus Lerdorf sau phát triển nhiều người trải qua nhiều phiên Phiên PHP công bố 7/2004 Có nhiều lý khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ chiếm ưu xin nêu số lý : - Mã nguồn mở (open source code) - Miễn phí, download dễ dàng từ Internet - Ngôn ngữ dễ học, dễ viết - Mã nguồn sửa lại nhiều viết chạy cho hệ điều hành từ Windows, Linux, Unix - Rất đơn giản việc kết nối với nhiều nguồn DBMS, ví dụ : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis nhiều hệ thống CSDL thuộc Hệ Điều Hành Unix (Unix dbm) DBMS có hổ trợ chế ODBC (Open Database Connectivity) ví dụ DB2 IBM Cài đặt PHP, Apache, MYSQL Để cài đặt PHP, bạn cài đặt gói riêng lẻ (PHP, Apache, Mysql) Tuy nhiên, tơi khuyến khích bạn cài đặt dạng gói tích hợp Sẽ tiện lợi cho việc sau nhiều Gói phần mềm mà tơi chọn : Appserv - Win - 2.5.8 (Tên phần mềm Appserv, dành cho phiên window, phiên 2.5.8) Bước 1: Bạn cài đặt bình thường cách nhấp vào file exe Bước 2: Phần mềm cho bạn chọn cần cài module Hãy giữ nguyên tất hình nhấn next CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bước 3: Trong giao diện dưới: Server Name: bạn nhập vào: localhost Email: Bạn nhập vào email bạn: Port: Mặc định 80, nhiên máy bạn cài IIS chỉnh thành 81 để chạy dịch vụ bên appserv CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nhấn next để qua trang Bước 4: Trong giao diện bên ta điền thông tin sau: Enter root password: Bạn gõ vào root Re-enter root password: nhập lại lần root Các cấu hình bên dưỡi giữ nguyên Ở phần: Enable InnoDB bạn đánh dấu vào Để MYSQL sử lý ứng dụng có bật chế độ InnoDB Nhấn next để hoàn tất việc cài đặt Sau cài đặt xong bạn gõ vào trình duyệt : http://localhost mà giao diện bên dưới, tức bạn cài đặt thành công appserv CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Như bạn cài đặt PHP thành công Bài 2: Kiến thức tổng quan lập trình PHP Ở trước tìm hiểu cách thức cấu hình cài đặt PHP Tiếp theo nghiên cứu cấu trúc PHP Về tổng quan PHP có cú pháp tương đồng với số ngôn ngữ C, java Tuy nhiên, tự thân chúng có điểm riêng biệt 1- Cấu trúc bản: PHP có thẻ bắt đầu kết thúc giống với ngôn ngữ HTML Chỉ khác, PHP có nhiều cách để thể Cách : Cú pháp chính: Cách 2: Cú pháp ngắn gọn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Cách 3: Cú pháp giống với ASP Cách 4: Cú pháp bắt đầu script Mặc dù có cách thể Nhưng lập trình viên có kinh nghiệm việc sử dụng cách lựa chon tối ưu Trong PHP để kết thúc dòng lệnh sử dụng dấu ";" Để thích đoạn liệu PHP ta sử dụng dấu "//" cho dòng Hoặc dùng cặp thẻ "/*…… */" cho cụm mã lệnh 2- Xuất giá trị trình duyệt: Để xuất liệu trình duyệt có dòng cú pháp sau : + Echo "Thông tin"; + Printf "Thông tin"; Thông tin bao gồm : biến, chuỗi, lệnh HTML … CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nễu hai chuỗi muốn liên kết với ta sử dụng dấu "." 3- Khái niệm biến, hằng, chuỗi kiểu liệu a) Biến PHP Biến xem vùng nhớ liệu tạm thời Và giá trị thay đổi Biến bắt đầu ký hiệu "$" Và theo sau chúng từ, cụm từ phải viết liền có gạch biến xem hợp lệ thỏa yếu tố : + Tên biến phải bắt đầu dấu gạch theo sau ký tự, số hay dấu gạch + Tên biến không phép trùng với từ khóa PHP Trong PHP để sử dụng biến thường phải khai báo trước, nhiên lập trình viên sử dụng họ thường xử lý lúc công việc, nghĩa vừa khái báo vừa gán liệu cho biến Bản thân biến gãn cho kiểu liệu khác Và tùy theo ý định người lập trình mong muốn chúng Một số ví dụ biến : b) Khái niệm PHP Nếu biến thay đổi ngược lại thay đổi Hằng PHP định nghĩa hàm define theo cú pháp: define (string tên_hằng, giá_trị_hằng ) Cũng giống với biến xem hợp lệ chúng phải đáp ứng số yếu tố : CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt + Hằng khơng có dấu "$" trước tên + Hằng truy cập vị trí mã lệnh + Hằng phép gán giá trị lần + Hằng thường viết chữ in để phân biệt với biến Ví dụ : c) Khái niệm chuỗi: Chuỗi nhóm kỹ tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt đặt dấu nháy Ví dụ: ‘Huy’ "welcome to VietNam" Để tạo biễn chuỗi, phải gán giá trị chuỗi cho biến hợp lệ Ví dụ: $fisrt_name= "Nguyen"; $last_name= ‘Van A’; Để liên kết chuỗi biến thường sử dụng dấu "." Ví dụ: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt d) Kiểu liệu PHP Các kiểu liệu khác chiếm lượng nhớ khác xử lý theo cách khác chúng theo tác script Trong PHP có kiểu liệu sau : Chúng ta sử dụng hàm dựng sẵn gettype() PHP4 để kiểm tra kiểu biến Ví dụ: Sau bạn có khái niệm PHP, cú pháp, kiểu liệu, cách làm việc với môi trường PHP Ở sau, tiếp tục tiếp cận với thuật toán cú pháp PHP cách rõ ràng quen thuộc ngôn ngữ lập trình Bài 3: Tốn tử biểu thức PHP Đối với ngơn ngữ lập trình, tốn tử biểu thức kiến thức sử dụng để xử lý thao tác giai đoạn lập trình Và PHP khơng ngoại lệ, chúng có kiến trúc ngơn ngữ lập trình thơng thường A- Tốn tử PHP: 1- Toán tử gán: Chúng ta tiếp xúc với toán tử việc khởi tạo biến Nó gồm ký tự đơn = Tốn tử gán lấy giá trị tốn hạng bên phải gán vào tốn hạng bên trái Ví dụ: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt $name = "Johny Nguyen"; 2- Toán tử số học: Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia số học Ngồi có phép chia lấy dư (%) Được sử dụng để lấy đơn vị dư phép toán 3- Toán tử so sánh: Là toán tử sử dụng để thực phép toán so sánh hai số hạng Chi tiết, xem bảng bên 4- Toán tử logic: Toán tử logic tổ hợp giá trị boolean Ví dụ: tốn tử or trở true toán tử trái toán tử phải true True || false true Ta có bảng tốn tử sau: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5- Toán tử kết hợp: Khi tạo mã PHP, thường nhận thấy cần phải tăng giảm lượng biến số nguyên Bạn thường thực điều đếm giá trị vòng lặp B- Các biểu thức PHP: 1- Biểu thức điều kiện: Là biểu thức dùng kiểm tra kiện Nếu chúng thỏa điều kiện thực thi hành động Ngược lại hành động khác Cú pháp: If(Điều kiện) { hành động } Ví dụ: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Khi ta sử dụng biến $site để lưu đường dẫn gốc hiển thị textbox Vậy hoàn chỉnh code cho file doupload.php sau: 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng PHP, Bài giảng PHP